Психокорекція в інклюзивному етносередовищі

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714Сулятицький І. В.ФПЛ-41, ФПЛ-42
810Сулятицький І. В.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714
810

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728
820

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психокорекція в інклюзивному етносередовищі» призначена для студентів а слухачів(магістрів) спеціальної освіти. Вивчення дисципліни має за мету підготовити студентів і слухачів з фаховою підготовкою в сфері спеціальної психології, до оволодіння когнітивно-поведінковими навичками для взаємин з представниками різних етносередовищ, їх інклюзивними потребами, розуміти семантичні специфіки взаємин з особами, які представляють групи з особливими ментальними стереотипами і запитами.

В результаті засвоєння програмного змісту навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– основні поняття і категорії психологічної корекції та етнічної психології, – предмет і об’єкт психологічної корекції;

– методологічні підходи до вивчення  основ психокорекції;

– етнопсихологічні особливості народів світу; особливості українського національного характеру, вміти: оперувати головними поняттями етнопсихології; володіти основними методами здійснення етнопсихологічних досліджень; підготувати й організувати емпіричне вивчення;

– історію розвитку прикладних етнопсихологічних досліджень в Україні та за її межами;

– принципи адаптовування етнопсихологічних компетенцій у психокорекційній практиці;

– задачі, напрями, теоретико-методологічні принципи та психометричні основи застосування теорії і практики психокорекції в роботі в інклюзивному середовищі та з особливостями застосування даної галузі знань і умінь у роботі з індивідуальними чи груповими представниками різних етнічних-, релігійних-. культурно-ментальних спільнот чи об’єднань;

– виділяти етнопсихологічні особливості народів світу і здійснювати їхнє порівняння; проводити обробку джерельних матеріалів.

В результаті засвоєння модулю студенти повинні вміти:

– відбирати методи для проведення певного типу дослідження, усвідомлювати їх доцільність, обмеження та переваги; чітко визначати, які структурні компоненти особистості  чи групи коректно вибирати для психокорекційних впливів;

– враховувати етнопсихологічні фактори, тобто встановлювати залежності психологічних явищ і феноменів у представників різних націй від демографічних закономірностей; дотримуватись двійного принципу “відносності і рівноправності”, тобто уникати абсолютизації, протиставлення конкретних якостей у різних етносів, піднесення народів, а також навішування ярликів на будь-які етнічні групи і нації.

– володіти основними методами, що застосовуються у процесі психологічної корекції;

– вибирати сфери застосування психологічної корекції;

– напрями та види, а також конкретні психокорекційні техніки;

– характеризувати основні проблеми етнопсихологічної науки;

– психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки (соціалізація, наслідування, ідентифікація), поняття про автостереотипу та гетеро стереотипу; явище ефекту “призми”;

– визначати суть і вплив етноцентризму, його ознаки та умови виникнення, психологічної дихотомії – «етноцентризм – націоналізм»;

– завбачувати роль засобів масової інформації у формуванні стереотипів; роль практичного психолога у вирішенні проблеми зниження етноцентризму, стереотипізації оцінок;

– у процесі відбору методик для конкретного психокорекційної роботи, вміти визначати їх точність, надійність та валідність;

– правильно сформулювати та оформити психологічне заключення;

– систематизувати та інтерпретувати діагностичні результати, робити висновки та прогнози щодо результату психокорекції та запобігати помилок у його встановленні;

– підбирати методики для відновлювального процесу представників етнорозрізнених середовищ;

– визначати методи та специфіку психокорекційної допомоги з особами з певного соцієтального типу, які мають порушення психічного розвитку та відхилення у поведінці;

– визначати якою мірою стандартизовані самозвіти, тестові норми можна застосовувати в певному культурному середовищі, з даним контингентом;

– оволодіти методами, специфікою, особливостями психолого-педагогічної корекції дітей з різних національно-культурних середовищ;

– застосовувати методи психологічної корекції у різних сферах людської життєдіяльності; використовувати психологічну інформацію для організації корекційної роботи;

– аргументувати вибір методів корекції; складати програми індивідуальної і групової корекції особистості; складати програми індивідуальної і групової корекції відносин педагогів і батьків до школярів світо сприймального поля, зважаючи на соціум не середовище їх розвитку, перебування чи ідентифікації;

– здійснювати психокорекцію актуальних потреб щодо основних соціально-психологічних характеристик групи, проблем лідерства та управління з метою подальшого злагодження їх етно- чи світоглядного толерантного співжиття.

– застосовувати методи психологічної корекції у різних сферах потреб етноспільнот та інших соціотипологічних людських груп і об’єднань.

Рекомендована література

Базова

Основи психокорекції

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: (Учб. посібник для студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів) / Худож. оформ. В.Б. Лопарєва. – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.
 2. Гештальт-терапия. Теорія и практика. Пер. с англ.. / М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с. (Серия «Психологическая коллекция»).
 3. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Пер. з англ.. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.
 4. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы: Монография: / Пер. с англ. О.Кондрашовой, Р.Кучкаровой. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с. (Серия «Психологическая коллекция»).
 5. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Навч. пос. Модульно-рейтинговий курс. – 3-тє вид. – К.: Персонал, 2009. – 544 с.
 6. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.
 7. Кузікова С.Б. Основи психокорекції: навчальнийпосібник. – К.: Вид-во «Академвидав», 2012. – 320 с.
 8. Леви В. Л. Нестандартный ребенок. – 3-е изд. – М.: Знание, 1989. – 256 с.
 9. Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. – К.: ІПППО АПН України, КФ ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В. 2007. – 68 с.
 10. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.
 11. Рудестам Н.М. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: теория и практика / Н.М. Рудестам. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1990. – 235 с.

Етнопсихологія

 1. Братко-Кутинський О. Феномен України. – К., 1996.
 2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983.
 3. Варій М.Й. Соціальна психіка нації. – Львів, «СПОЛОМ», 2002.*
 4. Введение в этническую психологию / Под ред. Ю.П.Платонова. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. У-та, 1995.
 5. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1994.
 6. Вундт В. Проблемы психологии народов. – М., 1989.
 7. Гнатенко П.И. Национальный характер: Мифы и реальность (историко-философский анализ). – К., 1984.
 8. Гнатенко П.И., Кострюкова Л.О. Национальная психология: анализ проблем противоречий (методика изучения спецкурса). – К., 1990.
 9. Губко Олексій. Психологія українського народу: Наук. дослідж. В 4-х книгах. –К.:ПВП «за друга», 2004.- 400с.
 10. ГумилевЛ.Н. География этноса в исторический период. – Ленинград: Наука, 1990.-232с.
 11. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.– Л.:Гидрометеоиздат, 1990.
 12. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. – М.: Экопрос, 1993.
 13. Донченко О.А.Социетальная психика.-К: Наукова думка, 1994.-208с.
 14. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1993.
 15. Етнічна психологія: Навч.-метод. пос.  – Івано-Франківськ, 1994.
 16. Етнос і соціум. – К., 1993.
 17. Костомаров М. Дві руські народності. Українська накладня. Загальна бібліотека. Ляйпціг.
 18. Крживицкий Людвіг Психическия расы. –Санкт-Петербург,1902. -273с.
 19. Кульчицький О. Проблематика взаємин етнопсихології і диференціальної психології релігії // За ред. В. Яніва. Релігія в житті українського народу. Мюнхен-Рим-Париж, 1966.
 20. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен – Львів, 1995.
 21. Кульчицький О. Український персоналізм.–Мюнхен-Париж, 1985.–190с.
 22. Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992.
 23. Маланюк Є.Нариси з історії нашої культури//Українська культура, 1991.
 24. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (ескіз української міфології). – К., 1992.
 25. Павленко В.Н., Таглин С.А.Введение в этническую психологию: Учеб. пос.. – К., 1992.
 26. Петров В.П. Походження українського народу. – К., 1992.
 27. Пірен М. Основи етнопсихології: Підручник. – К., 1996.
 28. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова? – К., 1993.
 29. Ребет Л. Теорія нації. – Львів, 1997.
 30. Романець В.А. Психологія народів та її елементів. – К., 1978.
 31. Слабошпицький М. Українець, який відмовився бути бідним // Універсум, 1994. №4-5.
 32. Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994.
 33. Сулятицький І.В. Психологія громадянськості //Політична психологія: науковий збірник.-Л.:Ліга Прес, 2003.-256с// – С. 115-126.
 34. Сулятицький І.В. Соціопсихологія військового управління .-К: Між нар. фін.фундація.-1997.-39с.
 35. Сулятицький І.В. Соціопсихологічні чинники виховних функцій системи військово-управлінської діяльності //дис…канд..психол.наук (рукопис)- Київ.-Інститут психології АПН України -1997. – 202 с.
 36. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: ИП РАН, Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
 37. Стельмахович М.Г. Українське родинознавство. – К., 1985.
 38. Українська душа. – К., 1992.
 39. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.
 40. Франк С. Духовные основы общества. М., 1992.
 41. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991.
 42. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – Нью-Йорк, 1954.
 43. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию.–Санкт-Петербург, 1996.
 44. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М. -1991. – 304 с.
 45. Юнг К.Г. Психологические типы. – М. – 1995.
 46. Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини // Основа, 1993, № 25.
 47. Янів В. Нариси до історії етнопсихології. – Мюнхен, 1993.
 48. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – К.:Знання, – 341 с.
 49. Яким Я. Українська духовість в її культурно-історичних виявах // Український педагогічний конгрес. № 1, 1935, Л., 1938.
 50. Баронин А.С. Этническая психология.- Киев: Тандем, 2000.- 264с.
 51. Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций / В.Г. Крысько. — М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус