Психологічний супровід дитини в інклюзивному просторі

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41з, ФПЛ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПЛ-41доцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-41здоцент Сікорська Л. Б.
7

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психологічний супровід дитини в інклюзивному просторі» має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців, які зорієнтовані на роботу із дітьми у дошкільних, загальноосвітніх закладах та інклюзивно-реабілітаційних центрах.  Навчальна програма з дисципліни «Психологічний супровід дитини в інклюзивному просторі» представляє поглиблений курс в складі теоретичної та практичної підготовки бакалавра.  Основним завданням дисципліни є підготувати майбутніх фахівців сфери спеціальної освіти до роботи з дітьми різних вікових категорій у дошкільних навчальних закладах , середній школі та інклюзивно-реабілітаційних центрах. Навчальна дисципліна «Психологічний супровід дитини в інклюзивному просторі» передбачає: ознайомлення студентів з психічними та психологічними особливостями дітей різних вікових категорій, що мають особливі освітні потреби. Це сприятиме якісній фаховій взаємодії у складі мультидисциплінарної команди  для покращення спілкування та навчання, адаптації у соціальній сфері, корекції недоліків їх психічного та фізичного розвитку, виховання морально-вольових якостей, підготовки до самостійного життя дитини з особливими освітніми потребами.

Рекомендована література

Основна:

 1. Закон України «Про вищу освіту» // Закон від 01.07.2014 №1556–VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/ zakonodavstvo/111–zakon–ukrayiny–pro–vyschu–osvitu.
 2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145–19.
 3. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
 4. Конвенція про права дитини, 1989. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 «Про затвердження положення про інклюзивно–ресурсний центр». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545–2017–п
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р., № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588–2017–п
 7. Саламанська декларація: про принципи, політику і практичну діяльність в сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами, 1994. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001–94
 8. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю. Резолюція. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН, 1993. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306
 9. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів / А. А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – Навчально-методичний посібник. – К. : 2010. – 96 с.
 10. Етика спілкування з людьми з інвалідністю [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://naiu.org.ua/useful/etika–spilkuvannya/.
 11. Ілляшенко Т. Д. Дитина з гіперактивним розладом у навчальному закладі. Психологічний супровід / Т. Д. Ілляшенко. – К. : Редакція загальнопед. газет, 2017. – 70 с.
 12. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. [кол. авторів: Байда Л. Ю., Красюкова-Еннс О. В., Буров С. Ю., Азін В. О., Грибальський Я. В., Найда Ю. М.]; за заг. редакцією Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В. – К., 2012. – 216 с.
 13. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення : навчально-методичний посібник / кол. авторів ; за заг. ред. С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 236 с.
 14. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод.посіб. / А. А. Колупаєва. – К. : 2008. – 126 с.
 15. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : [монографія] / А. А. Колупаєва. – К. : «Самміт–Книга», 2009. – 326 с.
 16. Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій : [Електронні дані] / авт. кол.: Т. В. Жук, Т. Д. Ілляшенко, І. В. Луценко та ін. // За ред. А. Г. Обухівської. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см. – 247 с.
 17. Концепція розвитку інклюзивної освіти [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу : http:// ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189.
 18. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з особливими освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх школах в умовах інклюзії. – Рівне, 2012.
 19. Логопедична онлайн-служба «Коректолог» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://korektolog.com.
 20. Лорман Т. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. / Т. Лорман, Дж. Депплер, Д. Харві; пер. з англ. – К.: СПД–ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.
 21. Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти [навчально-методичний посібник]. – Кам’янецьПодільський, 2016. – 164 с.
 22. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]/Неля Євтихіївна Мойсеюк.– [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 359-377.
 23. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: навчально-методичний посібник / в 2 т. / Т.1 // За ред. В. Г. Панка, І. І. Цушка. – К. : Ніка-Центр, 2005. – 328 с.
 24. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov. ua/storage/app/media/reforms/ukrainska–shkola– compressed.pdf.
 25. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. – К. : 2018. – 252 с.
 26. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : «А. С. К.», 2012. – 308 с.
 27. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі / Антоніна Обухівська, Тамара Ілляшенко, Тамара Жук. – К. : Редакція загальнопед. газет, 2012. – 128 с.
 28. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А. А. – К. , 2010. – 363 с. 60. Рекомендаційні матеріали щодо створення Нового Освітнього Простору. Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto /upload/%D0%9D%D0%9E%D0%9F.pdf.
 29. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. Методичний посібник. Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком». – К. , 2015.
 30. Психологічна служба : Підруч. / [В.Г.Панок (наук. ред.), А.Г.Обухівська, В.Д.Острова та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 362 с
 31. Швед М. Основи інклюзивної освіти: підручник / Марія Швед. – Львів: Український католицький університет, 2015. – 360 с.

Додаткова:

 1. Бернлер Г. Теория социально-психологической роботы : пер. со швед. / Г. Бернлер, Л. Юнссон. – М. : Союз, 1992. – 154 с.
 2. Заєркова Н.В. Індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами. Технологія «портфоліо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/lanalana63/ss– 16336035
 3. Луценко І. В. Психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / І. В. Луценко // Практичний психолог: Школа. – 2013. – № 10. – С. 4-15.
 4. Макекен Дж. Идет работа. Стратегии работы с поведением / Рон Лиф, Джон Маккекен. – М.: ТОВ Толкачев, 2016. – 608 с.
 5. Мартинюк В. Ю. Міжнародна класифікація функціонування як дороговказ впровадження концепції соціальної педіатрії / В. Ю. Мартинюк, О. В. Назар // Современная педиатрия. – 2015. – №3. – С.100– 103.
 6. Мелешкевич О., Ерц Ю. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения. – Самара: Бахрах-М, 2014. — 208 с.
 7. Методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах у 2015–2016 навчальному році. – Режим доступу : mirrvopsi.at.ua/Metodrecomend/inkluz.doc.
 8. Миронова С.П. – Робота фахівців з сім’ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами // Актуальні питання корекційної освіти. Випуск N 9. – 2017.
 9. Участие родителей, семьи и сообщества в инклюзивном образовании – Технический путеводитель, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 2014. [Електронный ресурс].
 10. Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання [Електрон. ресурс] : лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 № 1/9-1 // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. – Текст.дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: old.mon. gov.ua/img/zstored/files/1-9-1.doc

Силабус:

Завантажити силабус