Психологічний супровід сімей

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-42

Опис курсу

Курс «Психологічний супровід сімей» має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців, які зорієнтовані на роботу із сім’ями та основами психотерапевтичної допомоги сім’ям. Навчальна програма з дисципліни «Психологічний супровід сімей» представляє поглиблений курс в складі теоретичної та практичної підготовки спеціаліста. Основним завданням дисципліни є підготувати майбутніх корекційних педагогів до роботи із різними проблемами та категоріями сімей..
Дисципліна «Психологічний супровід сімей» є нормативною дисципліною зі спеціальності  016 Спеціальна освіта для освітньої програми яка викладається в _4-5 семестрах в обсязі __3__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою нормативної дисципліни «Психологічний супровід сімей» є засвоєння студентами системи знань про закономірності формування сім’ї, кризовими періодами сімейного життя та представити напрямки психологічної допомоги сім’ї, сприяти кваліфікованій підготовці фахівців у сфері освіти, здатних професійно виконувати функції сімейних консультантів.

 

 

Завдання:

 • ознайомити студентів із сучасною вітчизняною та закордонною літературою із психологічної допомоги сім’ї.
 • розкрити особливості та закономірності розвитку та становлення сім’ї
 • надати інформацію про методи та прийоми роботи із сім’ями;
 • ознайомити студентів з основними науковими уявленнями про зміст подружніх стосунків (типи сімей, їх функцій, динаміка подружніх взаємин тощо);
 • З’ясувати особливості застсування методів дослідження у вивченні подружньої взаємодії;
 • формувати здатність до критичного осмислення інформації, вироблення нових знань у сфері психології сім’ї та формування навичок їх застосування у професійній діяльності;
 • формувати в студентів професійний інтерес до роботи з  сім’ями різних категорій;
 • вихововувати в студентів таких важливих професійних рис корекційного педагога, як доброзичливість, тактовність і коректність, відповідальність за результати своєї діяльності, терпіння, здатність до емпатії, повага та любов до вихованців, професійна чесність та порядність;
 • розширювати професійний світогляд студентів, педагогічну ерудицію
 • сприяти усвідомленню студентами засобів і напрямків професійного самовдосконалення.

Рекомендована література

 1. Andreyko B.V. The emotional state of parents in the structure of the stages of the experience of having a child with developmental disabilities / Andreyko B.V. // Journal of education culture and society. Wroclaw University. VOL 6, № 2. 2016. C. 150-157.
 2. AndreykoV. Psychological analysis of sociogram and biographical method for investigating parents of children with special educational needs disabilities / Andreyko B.V., Subashkevych I.R. // Journal of education culture and society. Wroclaw University. Vol. 11, № 2. 2020. С. 114-120. Link: https://jecs.pl/index.php/jecs/issue/current
 3. Островська, Л. Т. Музичко, Б. В. Андрейко. Розроблення технологій психотерапії та реабілітації внутрішньо переміщених осіб та учасників ООС К.О. Островська, Л.Т. Музичко, Б.В. Андрейко Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Vol.6,N2021.Link:https://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/KSSE-63.pdf
 4. Андрейко Б.В. Пренатальні аспекти спілкування матері і дитини як двох абсолютних комунікативних партнерів / Андрейко Б.В. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». Вип. 38. 2007. С. 259-260.
 5. Андрейко Б.В. Cоціальні проблеми, що детермінують емоційні стани батьків дитини з порушенням розвитку / Андрейко Б.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: психологічні науки. Вип.1. 2016. С. 156-160.
 6. Андрейко Б.В., Островська К.О. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT / Андрейко Б.В., Островська К.О. //Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. № 1(5). 2017. C. 5-17.
 7. Афанасьєва Т.М. Сімейні портрети. − К., 1984. – 140с.
 8. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.
 9. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. ‑ К.: МАУП, 2001. ‑ 96с.
 10. Леви В.Л. Нестандартна дитина. − К., 1991. – 220с
 11. Глива Є. Вступ до психотерапії. – К.: Кондор, 2004. – 530 с.
 12. Основи психотерапії: навчальний посібник // За ред.. К. В. Седих, О. О. Фільц – К.: Академвидав, 2016.- 192.с.
 13. Католик Г. Дитяча та юнацька психотерапія. – Львів: Астролябія, 2009. – 216 с.
 14. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. – К.:Центр навч. літератури, 2019. – 424 с.
 15. Ільїна Н. М. Клінічна психологія. – Суми: університетська книга, 2020. – 163 с.
 16. Психологія сім’ї / Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.; За заг. ред. В.М. Поліщука. – Суми: ВТД ”Університетська книга“, 2008. – 239 с.
 17. Психологічна допомога сім’ї: Посібник / За ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 1998. – 181 с.
 18. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус