Психологія особистості (321 Соціальна робота, заочна форма)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
18Субашкевич І. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
112ФПС-11зЦимбала О. М.

Опис курсу

Мета курсу «Психологія особистості» – надання відповідних знань та висвітлення основних психологічних підходів до розуміння особистості, узагальнення знань про окремі психічні якості в інтегральне поняття особистості, отримання практичних умінь з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, формування в студентів професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у діяльності.
Основні завдання курсу:
• аналіз умов становлення, функціонування і розвитку особистості;
• розкриття процедур особистісного самопізнання;
• ознайомлення з основними підходами, теоретичними концепціями, щодо сутності і структури особистості;
• висвітлення можливостей застосування набутих знань у психологічній практиці;
• ознайомлення з методиками діагностики індивідуально-психологічних якостей особистості.
Після закінчення курсу студент повинен знати:
• теоретико-методологічні засади та принципи, завдання, проблеми та методи дисципліни «Психологія особистості»;
• категорійно-понятійний апарат науки, його специфіку та закономірності функціонування в сфері суспільних відносин та поведінки;
• основні напрямки психології особистості (психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна психологія, гуманістична психологія тощо);
• психологічну структуру особистості; індивідуально- і соціально-психологічні закономірності поведінки та діяльності;
• психологічні чинники, які зумовлюють особливості поведінки та діяльності особистості.
Після опанування курсу студент повинен вміти:
• інтегрувати набуті знання з метою кращого розуміння особистості;
• застосовувати набуті знання для пояснення і прогнозування особистісного розвитку, поведінки особистості;
• уміннями та навичками професійно-психологічної спостережливості, уміннями складання психологічного портрету;
• навичками діагностики та аналізу поведінки особистості;
• первісними вміннями діагностики психологічних якостей особистості.

Рекомендована література

Базова
1. Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. пос. / М. Й. Варій. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
2. Москалець В. П. Психологія особистості: Навч. пос. / В. П. Москалець. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 262 с.
3. Столяренко О. Б. Психологія особистості: Навч. пос. / О. Б. Столяренко. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.

Допоміжна
1. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
2. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ Мельничук Оксана Богданівна, Пасічняк Руслана Федорівна, Вольнова Леся Миколаївна та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму