Психологія загальна, вікова та соціальна

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148Сулятицький І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія загальна вікова та соціальна» є формування у студентів адекватного уявлення про предмет, методи та завдання психології, про її основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та розвитку психіки сучасної людини, формування у студентів уміння аналізувати факти дитячого розвитку; розрізняти стратегії, методи й методики дослідження розвитку дитини, сенситивні періоди, нормативні вікові кризи, психологічне новоутворення вікового періоду, а також основні вікові особливості людини;

виробити у студентів науковий світогляд і вміння аналізувати соціально-психологічні явища, характерні для соціальної реальності в сучасній Україні; сформувати систему знань про соціальну психологію як суспільне явище і як науку, що вивчає закономірності взаємозв’язку соціального і психологічного.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія загальна вікова та соціальна» є:

 • ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної науки, основними методологічними і дослідницькими проблемами, методами досліджень загальної і вікової психології;
 • ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння структури й закономірностей розвитку особистості;
 • сформувати уявлення про місце загальної та вікової психології серед інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами
 • представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) регуляції діяльності та їх вікових змін;
 • вироблення вмінь використовувати теоретичні та практичні знання з психології в поясненні вікової психічної динаміки людини та практики поведінки;
 • сформувати практичні навички та вміння при застосуванні діагностичних методик, навчити інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів.

Рекомендована література

Базова

Психологія загальна

 1. Варій М. Й. Загальна психологія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 2. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2004.
 3. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.
 4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-те вид., випр. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
 6. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1997.
 7. Психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990.
 8. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.
 9. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. – Минск: Харвест, 1997.

Психологія вікова

 1. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 2009.
 2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.
 4. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2008.
 5. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002.
 6. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.
 7. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М., 1996.

 Соціальна психологія

 1. Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 507 с.
 2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.
 3. Кричевский Р.Л. Психологія малої групи: теоретичний и прикладний аспекти. – М.: Аспект-Пресс, 2012. – 485 с.
 4. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. – 649 с.

Допоміжна

Психологія загальна

 1. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: Наукова думка, 1999.
 2. Марков Г.Н. Справочник по конфликтологии, общению и менеджменту. – СПб.: «Альфа», 2000. – 174 с.
 3. Общая психология / Под. ред. А.В. Петровського. – М.: Прасвещение, 1986.
 4. Опитувальники визначення психологічних якостей особистості. Методичний посібник // Упор. Лозинський О.М., Гавриш З.С., Карпенко Н.А., Христук О.Л. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2006. – 58 с.
 5. Партико Т. Б. Кредитно-модульний курс „Загальна психологія”. Методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності „Психологія ” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2007. – 35
 6. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
 7. Партико Т. Б Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 30с.
 8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: «Бахрах», 2002.
 9. Психологія: Підручник / Ю.Л. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999.
 10. Психологія / Під. ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1986.
 11. Савчин М.В. Загальна психологія. Навч. посіб. У 2 ч. – Дрогобич, В-ча фірма «Відродження», 1998.
 12. Фрейд 3. Психология бессознательного. – М.: Прогресе, 1990.
 13. Фром 3. Душа человека. – М.: Республіка, 1992.
 14. Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.П. Гиппенрейтер и др. – М.: Изд-во МГУ, 1975.
 15. Юнг К.Г. Проблеми души нашого времени. – М., 1993.

Психологія вікова та соціальна

 1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1983.
 2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М., 1996.
 3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
 4. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с.
 5. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Вікова психологія”. Для студентів ІІІ курсу напряму підготовки “Психологія” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 46 с.
 6. Партико Т. Б. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „Вікова психологія”. Для студентів спеціальності „Психологія”заочної форми навчання. – Львів, ЛНУ, 2004. – 23 с.
 7. Соціально-психологічні опитувальники. Методичний посібник // Упор. Лозинський О.М., Басюк Л.Б., Гавриш З.С., Карпенко Н.А., Ортинська Р.Р., Христук О.Л. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2006. – 26 с.

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля.

 

Інформаційні ресурси

http://www.twirpx.com/file/200154/

http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/

http://www.reflist.ru/predmet/20-32-0-1.shtml

http://westudents.com.ua/knigi/491-vkova-psihologya-savchin-mv-.html

http://www.twirpx.com/file/257937/

Матеріали

ТЕСТИ на екзамен

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму