Психологія загальна, вікова та педагогічна (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Галян О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ (А)-11Турко Б. Б.
ФПШ (І) -12Турко Б. Б.
ФПШ-12Турко Б. Б.

Опис курсу

1.Вимоги освітньої програми:

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія загальна, вікова та педагогічна» передбачає оволодіння здобувачами:

а) загальною компетентністю: здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

б) фаховими компетентностями: здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню навчальну діяльність; здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій; здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження психологічного здоров’я суб’єктів педагогічної взаємодії, протидії та попередження боулінгу, різних проявів насильства.

2.Очікувані результати навчання

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач буде: збирати, інтерпретувати та застосовувати дані у сфері навчання, виховання та розвитку особистості з використанням методів наукової діяльності; планувати (проєктувати) освітній процес (навчання, виховання, розвиток) з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, їх інтересів і потреб, забезпечувати розвиток  пізнавальної діяльності учнів, формувати у них мотивацію до навчання; організовувати (моделювати) конструктивну та партнерську взаємодію з  учасниками освітнього процесу початкової школи; використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування; створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу, планувати заходи профілактики та протидії булінгу, різних видів насильства, дискримінації.

Рекомендована література

Основна література

 1. Дуткевич Т. Загальна психологія. Теоретичний курс. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 388 с.
 2. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 128 с.
 3. Москалець В. Загальна психологія: підручник. Київ: Ліра-К, 2020. 564 с.
 4. Поліщук В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник. 4-те вид., стер. Суми: Університетська книга, 2019. 352 с.
 5. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія. 3-е вид. Київ: Академвидав, 2017. 384 с.
 6. Савчин М. Загальна психологія: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2018. 344 с.
 7. Столяренко О. Психологія особистості. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 280 с.

Додаткова література:

 1. Буняк Н. Загальна психологія: лекції. Тернопіль: ТНТУ, 2017. 300 с.
 2. Максименко Д. Виховуємо дитину. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 112 с.
 3. Галян О. Педагогічна психологія: метод. рекомен. для сам. роботи. Дрогобич, 2011. 102 с.
 4. Галян О. Молодший школяр: психологічні аспекти виховання. Дрогобич: Ред.-видав відділ ДДПУ, 2009.
 5. Гетьман Т., Кричковська Т. Проблеми педагогічної психології: хрестоматія. Київ: КНТ, 2017. 381 с.
 6. Васянович Г. Основи психології. Київ: Педагогічна думка, 2012. 114 с.
 7. Варій М. Загальна психологія. 3-е вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.
 8. Загальна психологія / за ред. С. Максименка. Вінниця: Нова Книга, 2004. 704 с.
 9. Кутішенко В., Ставицька С. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум.  Київ: Каравела, 2009. 448 с.
 10. М’ясоїд П. Загальна психологія. 3-тє вид., випр. Київ: Вища шк., 2004. 487 с.
 11. Сергєєнкова О., Столярчук О., Коханова О., Пасєка О. Загальна психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.
 12. Сергєєнкова О., Столярчук О., Коханова О., Пасєка О. Вікова психологія. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 376 с.
 13. Приходько Ю., Юрченко В. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 14. Поліщук В. М. Віковий кризовий розвиток людини від народження до дорослості. Суми: Університетська книга, 2020.459 с.
 15. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640 с. 

Internet-джерела:

https://nashformat.ua/catalog/psykholohiia-naukovi-pratsi-pidruchnyky

https://lb.ua/blog/book_shelf/370368_10_knig_z_psihologii_yaki_dopomozhut.html

https://rogatka.if.ua/?p=4550

https://book-ye.com.ua/catalog/psykholohiya/

Силабус:

Завантажити силабус