Робота з дітьми з порушенням мовлення (ДВВ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПД-31, ФПШ-31, ФПШ-32, ФПЛ-31, ФПЛ-32,

Опис курсу

 

 

В основу курсу покладені такі основні принципи розвитку мови та мовлення, як: принцип прискорення темпів збагачення мови, принцип уваги до матерії мови, принцип розуміння мовних значень, принцип оцінки виразності мовлення, принцип мовного чуття, принцип випереджувального розвитку усного мовлення перед писемним, принцип комунікативної спрямованості, принцип особистісно-орієнтованого підходу з урахуванням компенсаторних можливостей у дітей з порушеннями в умовах спеціального загальноосвітнього навчального закладу.

Метою вивчення  даної дисципліни є – формування у студентів практичних умінь і навичок проводити комплексне вивчення осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку віком від дитячого віку до дорослості. Підготовка їх до практичної діяльності з спеціального психологічного супроводу в системі освіти осіб з порушеннями мовлення та усунення і попередження дисбалансу між процесами навчання й розвитку цієї категорії та їх потенційними можливостями, удосконалення знань і умінь щодо здійснення корекційної функції.

Рекомендована література

Навчальна література

 

 1. Андрейко Б.В. Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини / Андрейко Б.В. // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 33. 2016. С. 24-34.
 2. Андрейко Б.В. Психологічні особливості соціалізації та спілкування дітей дошкільного віку із ЗНМ III рівня / Андрейко Б.В.// Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 2(том5). Київ, 2019. C. 213-226. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_2_16
 3. Конопляста С.Ю. Логопсихологія: Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів / С. Ю. Конопляста, Т.В.Сак. — К.:ІЗМН, 2007. — 187 с.
 4. Липа В. Л. Основи корекційної педагогіки: Учебное пособие / В.Л. Липа – славянск. 2000. — 203 с.
 5. Матвєєва М. П. Спеціальна психологія. Тексти: ч. 1. / М. П. Матвєєва, С. П. Миронова. – Кам’янець-Поділ.: Інформ.-вид. відділ Кам’янець-Подільськ. держ. ун-ту, 1999. – 158 с.
 6. Матвєєва М. П. Спеціальна психологія. Тексти: ч. 2 / М. П. Матвєєва, С. П.Миронова. – Кам’янець-Поділ.: Інформ.-вид. відділ Кам’янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2001. – 142 с.
 7. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: [навчальний посібник] / К. О. Островська. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 110 с.

 

Основна література

 1. Кисова В. В., Конева И. А. Практикум по специальной психологи / В.В. Кисова, И.А. Корнева – Санкт-Петербург: Речь, 2006. – 352 с.
 2. Основи спеціальної дидактики / за ред. доктора пед. наук, професора І.Г.Єременка — 2-е вид. — К.: Рад. школа, 1986. — 200 с.
 3. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників / Стадненко Н. М., Ілляшенко Т. Д., Борщевська Л. В., Обухівська А. Г. – Київ, 1998.
 4. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї: поради батькам / В.І. Бондар та інші за редакцією В.Л. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: Науковий світ, 2005 – 256 с.
 5. Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-инвалидов: Учебное пособие / Под ред. С. М. Безух и С. С. Лебедевой. – Санкт-Петербург: Речь, 2007. – 112 с.
 6. Родименко І.М. Обласний психолого-медико-педагогічний центр. — Наук.- метод. Посібн. / І. М. Родименко — К.: Генеза, 2005. — 192 с.
 7. Синьова Є.П. Тифлопсихологія / Є.П. Синьова – Київ, 2004. — 213 с.
 8. Синьов В.М. Основи дефектології: Навч. посібник / В. М. Синьов, Г. М. Коберник — К.: Вища школа, 1994. — 143 с.
 9. Синьов В.М. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки / В.М. Синьов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та психологія: зб. наукових праць. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. — №1. — 299 с.
 10. Сорокин В. М., Кокоренко В. Л. Практикум по специальной психологи: Учебно-метод. Пособ. / Под научн. ред.. Л. М. Шипициной. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 122с.
 11. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І. Бондаря. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — 436с.
 12. Хрестоматія з логопедії / За ред. Шеремет М.К., Київ, 2005. — 357 с.
 13. Хрестоматія з сурдопедагогіки /за ред. Фомічової Л.І., Київ, 2003. — 262 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус