Соціально-педагогічне консультування та спецметодики консультування у соціально-педагогічній сфері

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
528ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
528ФПС-31

Опис курсу

Мета курсу полягає у розвитку професійної компетентності студентів, сприянні у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні високого рівня готовності до здійснення соціально-педагогічного консультування.

Завдання курсу:

 • формувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями, уміннями і навичками консультування;
 • сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо змісту консультування як технології соціально-педагогічної діяльності;
 • навчити застосовувати техніки і прийоми індивідуального консультування;
 • сприяти розвитку особистісних якостей студентів, необхідних для успішної консультативної роботи з клієнтом і формування професійної компетентності;
 • формувати у майбутніх фахівців готовність до здійснення соціально-педагогічної консультативної діяльності з різними категоріями клієнтів.

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Соціально-педагогічне консультування» студенти мають:

знати:

 • теоретичні засади соціально-педагогічного консультування, зокрема поняття, мету, завдання, напрями, принципи соціально-педагогічного консультування;
 • технологію консультативної взаємодії з клієнтом (етапи консультативної бесіди, прийоми діагностичних процедур, техніки формулювання питань, засоби використання рефремінгу, методику завершення консультативного діалогу та інше);
 • особливості консультативної соціально-педагогічної допомоги різним категоріям клієнтів;
 • суть і напрями соціально-педагогічного консультування у різних сферах життєдіяльності людини, зокрема освітній, правовій, соціально-побутовій, медичній;

вміти:

 • використовувати та інтегрувати набуті знання, уміння, навички у практичній професійній соціально-педагогічній діяльності;
 • надавати консультативну допомогу, а саме: встановлювати комунікативні відносини; діагностувати, аналізувати, оцінювати проблему клієнта; ставити завдання, здійснювати допомогу у прийнятті рішення;
 • дотримуватися етичних принципів і міжпрофесійної компетенції у роботі з клієнтом.

 

Рекомендована література

Базова література

 1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: навч. посіб. / А. Айві; пер. з англ. О. Абесонової. – К.: Сфера, 1998. – 342 с.
 2. Васьківська С. В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: технологія ведення консультативного діалогу / С. В. Васьківська. – К.: Главник, 2006. – 128 с.
 3. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Д. В. Джонсон; пер. з англ. В. Хомика. – К.: Академія, 2003. – 288 с.
 4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.
 5. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Л. М. Завацька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 240 с.
 6. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / За ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 87 с.
 7. Харченко С. Я. Професійна етика соціального педагога: навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 562 с.

 

Допоміжна література

 1. Васьківська С. В. Підвищення професійної компетентності психолога-консультанта програми ССМ «Громадська приймальня»: метод. матеріали / С. В. Васьківська. – К., 1999. – 65 с.
 2. Вайнола Р. X. Технології соціально-педагогічної роботи: курс лекцій [для вищ. навч. закл.] / Р. Х. Вайнола. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. –152 с.
 3. Вітвицька С. С. Формування гностичних умінь у студентів в процесі вивчен-ня педагогічних дисциплін як педагогічна проблема / С. С. Вітвицька // Формування виховних умінь майбутніх педагогів: зб. наук. пр. / За ред.
  О. Дубасенюк. – Житомир: ЖДПІ, 1996. – С. 87-99.
 4. Горностай П. П. Методи дії в навчанні та супервізії психологів-консуль-тантів / П. П. Горностай // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 209. Педагогіка та психологія. –
  С. 30-35.
 5. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навч. посіб. для персоналу дитячих установ, опікунів, соц. працівників / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова,
  О. О. Старець, О. І. Карпенко, М. В. Рядова, І. В. Пєша, О. П. Порік,
  Н. В. Леончук. – К.: Кобза, 2003. – 167 с.
 6. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка: підруч. / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.
 7. Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологіч-ний аспекти: моногр. / О. Г. Карпенко; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – Дрогобич: Коло, 2007. – 369 с.
 8. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка // Соціальна робота: навч. посіб. /
  Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.
 9. Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики: навч. посіб. / С. Б. Комінко, Г. В. Кучер. – Тернопіль: Карт-баланш, 2005. – 406 с.
 10. Консультування з питань вагітності: навч. посіб. / За заг. ред. Н. Я. Жилки, О. Г. Карагодіної. – К.: Кобза, 2007. – 136 с.
 11. Консультування сім’ї: метод. поради для консультування батьків: у 2-х ч. / За ред. В. Г. Постового. – К.: ДЦССМ, 2003. – Ч. 2. – 303 с.
 12. Основи психолого-управлінського консультування: навч. посіб. / Л. М. Кара-мушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович; за ред. Л. М. Карамушки. – К.: МАУП, 2002. – 136 с.
 13. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.
 14. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – К.: Кондор, 2005. – 560 с.
 15. Полтавець В. І. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. І. Пол-тавця. – К.: Видавничий дім «KM Academia», 2000. – 236 с.
 16. Професійна етика соціального педагога: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ: Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 562 с.
 17. Романенкова Л. О. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи у галузі охорони здоров’я (з досвіду роботи): моногр. / Л. О. Романенкова; Запорізький державний у-т. – Запоріжжя: ЗДУ, 2008. – 388 с.
 18. Семиченко В. А. Психологія спілкування: навч. посіб. / В. А. Семиченко. – К.: Магістр-S, 1998. – 112 с.
 19. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Є. Сорочинська. – К.: Кондор, 2005. – 208 с.
 20. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. А. Й. Капської. – К.: ІЗМН, 1998. – 220 с.
 21. Соціальна педагогіка: підруч. / [А. Й. Капська, Л. І. Мішик, З. І. Зайцева та ін.]; за ред. А. Й. Капської. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.
 22. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк,
  О. В. Безпалько та ін.]; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
 23. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підруч. [для студ. вищ. навч. закладів] / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.]; за ред.
  І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
 24. Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб. / За заг. ред.
  А. Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2000. – 372 с.
 25. Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування: посіб.: у 2-х ч. /
  Т. Титаренко. – К.: Главник, 2007. – Ч. 1. – 143 с.
 26. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування: навч. посіб. / Г. О. Хо-мич, Р. М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.
 27. Хоружа Л. Л. Педагогічна деонтологія: навч.-метод. посіб. / Л. Л. Хоружа. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. – 96 с.
 28. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для пра-цівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.

 

Матеріали

Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять

Питання до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму