Спеціалізовані служби в соціальній сфері

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ФПС-41

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни полягає в опануванні студентами основами системної організації діяльності соціальних служб у період розбудови нових соціально-економічних відносин.

Завдання:

 • ознайомити студентів із теоретико-методологічними основами організації роботи в соціальних службах;
 • розглянути інноваційні технології в роботі соціальних служб;
 • з’ясувати основні напрями роботи соціальних служб;
 • ознайомити студентів з особливостями використання інтегрованого підходу у наданні соціальних послуг в умовах села;
 • спонукати студентів до подальшого самостійного ознайомлення з широкими теоретичними і практичними здобутками в соціальній роботі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • завдання та принципи функціонування соціальних служб;
 • функціонально-змістову модель роботи соціальних служб;
 • технології, форми і методи роботи соціальних служб;
 • основні напрями роботи соціальних служб;
 • особливості використання інтегрованого підходу надання соціальних послуг в умовах села (селища);
 • нормативно-правову базу роботи соціальних служб і соціального працівника.

вміти:

 • робити науковий аналіз системи служб соціальної роботи в Україні;
 • визначати рівень ефективності діяльності соціальних служб, робити відповідні висновки;
 • застосовувати набуті знання для організації діяльності в соціальних службах.

Рекомендована література

Основна

 1. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та ін. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К.: Фенікс, 2007. – 528 с.
 2. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К.: Каравела, 2011. – 368 с.
 3. Нові моделі соціальних служб для сім’ї і дітей: напрями, форми і методи роботи: Методичні матеріали для тренера / Авт.-упор. І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, О. А. Лещенко, Л. О. Ніколаєнко, О. В. Павлик, Л. І. Стрига, Н. В. Татарчук; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 2007.
 4. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2009. – 233 с.
 5. Соціальний супровід сімей, що опинились у складних життєвих обставинах: Метод. посіб. / Автор.-упорядн. І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко та ін. – К.: ДЦССДМ, 2007. – 84 с.
 6. Тимошко Г. М. Організація діяльності державних і спеціалізованих служб : навчальний посібник / Г. М. Тимошко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 248 с.

Допоміжна

 1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді: теоретико-методичні основи / О. В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2006. – 363 с.
 2. Безпалько О. В. Соціальна робота в схемах і таблицях / Навч. посіб. / О.В. Безпалько. – К.: Логос, 2003. – 105 с.
 3. Брутман В. І. Раннє соціальне сирітство як комплексна медико-соціально-педагогічна проблема. – М.: АСОПІР, 1944. -182 с.
 4. Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями: Метод, матеріали для тренера / О. В. Безпалько та ін.; Під заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Наук, світ, 2009. – 69 с.
 5. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. – К.: Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2002. – 318 с.
 6. Звєрєва І. Д. Соціальна робота з дітьми та молоддю в Україні / І. Д. Звєрева. – К.: Правда Ярославовичів, 1998. – 432 с.
 7. Звєрєва І.Д. Впровадження програм з формування життєвих навичок / І. Д. Звєрева // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 4. – С. 43-48.
 8. Інновації у соціальних службах / За ред.Т. В. Семигіної. – К.: Пульсари, 2002. – 94 с.
 9. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних інвестицій / За ред. Н. В. Кабаченко. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 320 с.
 10. Картер Ричард. Опіка над дітьми: сім’я і держава. Вплив інституційної форми виховання на розвиток дітей (моніторинговий звіт]. – К.: Логос, 2005. – 88 с.
 11. Концепція Державної програми реформування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 263-р від 11 травня 2006 р.
 12. Кравець Н. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / Н. Кравець. – К.: Академія, 2001. – 244 с.
 13. Кузьмінський В. О. Інтегровані соціальні служби – складова стратегії деінституалізації / В. О.Кузьмінський // Права дітей. – К., 2006. – С. 10-11.
 14. Методические материалы по подготовке приемных родителей / Автор. кол.: Л. М. Абросова, Е. В. Водопьян, Н. Б. Девон. – СПб.: СПбОО «Врачи детям», 2006. – 112 с.
 15. Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань добору, підготовки і соціального супроводу прийомних батьків / Г. М. Бех, А. Й. Капська, Н. М. Комарова та ін. – К.: Український Ін-т соціальних досліджень, 2000. – 128 с.
 16. Методичні рекомендації для соціальних працівників сільських та селищних центрів СССДМ / Н. М. Комирова, О. В. Вакуленко, А. Г. Зінченко та ін. – К.: ДСССДМ, 2003. – С. 89-91,176.
 17. Надання допомоги «дітям вулиці» та соціально-незахищеним дітям і підліткам: інформ.-метод. збірник / За ред. С. В. Толстоухової, К. Акстманн. – К., – С. 18-23.
 18. Науковий супровід,  моніторинг  та  оцінка  ефективності   соціальних проектів / О. О. Яременко, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та ін. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.
 1. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Навч.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська. – К.: ВІАн, 1996. – 352 с.
 2. Пєша І. В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І В. Пєша. – К.: Логос, 2000. – 87 с.
 3. Питання формування ефективності родинних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. М. Комарова, Л. М. Мельничук, І. В. Пєша та ін. – К.: ДІПСМ. 2004. – 128 с.
 4. Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч. посіб. / За ред. Т. В. Семигіної. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 216 с.
 5. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Наук.-метод. посіб. / Г. М. Бевз, В. О.Кузьміж О. І. Нескучаєва та ін. – К: Центр стратегічної підтримки 2003. – 92с.
 6. Програма підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб. / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, В. О. Кузмінського, І. Саммон. – К.: ПБО «Кожній дитині» в Україні 2006. – 34 с.
 7. Робота в громаді: практика й політика / Семигіна Т. В. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. – 180 с.
 8. М. Руденко В. Фінансово-матеріальні ресурси органів місцевого самоврядування як засоби реалізації соціальної спрямованості держави // Ресурси розвитку. Адміністративна реформа в Україні / Упор. М. Пухтинський, Є. Рахімов. – К.: Логос, 2002. – С. 163-174.
 9. Савченко С. В. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства / С. В. Савченко. – Луганск: Альма-матер, 2003. – 406 с.
 10. Сатановська Л. А. Організація соціальної роботи з різними групами клієнтів: Навч. посіб. / Л. А. Сатановська. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України. 2008. – 308 с.
 11. Сидоренко Ю. А. Сучасна українська сім’я як клієнт соціальної роботи / Ю. А. Сидоренко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – К., 2003. – № 2. – С. 99-103.
 12. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. Полтавця. – К.: Видавничий дім «КМ Асадемія», 2000. – 236 с.
 13. Соціальна педагогіка: теорія і технології. Підручник / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літ-ри, 2006. – 316 с.
 14. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. Кн. 4. – К.: ДЦССМ, 2006. – 536 с.
 15. Соціальний супровід сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. Метод. посіб. / І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, Ж. В. Петрочко та ін. – К.: ДЦССДМ., 2006. – 84 с.
 16. Соціальні послуги: 85 питань та відповідей. Проект ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб в Україні». – 2004.
 17. Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К., 2003.
 18. Стан та соціальний захист сільських дітей: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 р. – К.: ДІПСМ, 2005. – 250 с.
 19. Створення та функціонування прийомних сімей: Навч. посіб. для державних службовців / О. Яременко, Н. Комарова, Л. Волинець, І. Пєша. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 128 с.
 20. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу: 36 метод. матеріалів / Автор. кол.: Г. М. Бевз, А. Й. Капська, Н. М. Комарова та ін. – К: ДІПСМ, 2003. – 188 с.
 21. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч.посіб. / І. М. Трубавіна. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132с.
 22. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини: Метод. матеріали для тренера / Упоряд.: І. В. Братусь та ін.; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2002. – 51 с.
 23. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навч. посіб. / В. Т. Циба. – К.: МАУІІ, 2000. – 152 с.
 24. Чи зійдуться наші долі… Реінтеграція батьків і дітей: перші кроки до усвідомлення проблеми / Автор. кол. Л. С. Волинець, Т. В. Говорун, Г. І. Постолюк, Л. В. Косаревська, Л. В. Балим. – К., 2006. – 104 с.

Інформаційні ресурси

 1. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 08.02.2011: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-15 – Загол. з екрану. – Мова укр.;
 2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоді» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www ligazakon.ua;
 3. Луков В.А. Гуманизм и парадигмы воспитания в глобальном обществе [Электронный ресурс] / Знание. Понимание. Умение. – Режим доступа: http://zpu–journal.ru/gum/prospects//articles/2007lukov_val/2/. – [б.д.] – Загл. с экрана.
 4. Прохоров Б.Б. Экология человека. Понятийно-терминологический словарь [Электронный ресурс] / Академик. – Режим доступа : http://human_ecology.academic.ru/1487 – 2005 г. – Загл. с экрана.
 5. Скляренко Э.О. Парадигмы воспитания [Электронный ресурс] / uaua.info. – Режим доступа: http://www.uaua.info/razvitiye/article-9366-paradigmyi-vospitaniya/. – [б.д.] – Загл. с экрана.
 6. Соціальний супровід // Режим доступу: http://zakon.licasoft.com.ua/component/lica/?href=0&view=text& base=24& id=22870& menu=22927;
 7. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу // Режим доступу: http://zakon.licasoft.com.ua/component/lica/?href=0& view=text& base=24& id=22856& menu=22913;

Матеріали

Контрольні питання для визначення рівня засвоєння знань студентів

 1. Проаналізуйте погляди вчених щодо професіоналізму в соціальній роботі.
 1. Охарактеризуйте професійні ролі соціальних працівників.
 2. Опрацюйте Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи, затверджений Українською асоціацією соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи, Державною службою для сім’ї, дітей та молоді, Лігою соціальних працівників України, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту (№ 1965 від 09.09.2005).
 3. На основі аналізу літературних джерел розкрийте сутність професійної етики соціального працівника.
 4. Опрацюйте такі законодавчі документи: Закон України «Про соціальні послуги», Сімейний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
 5. Розробіть схему «Класифікація соціальних служб».
 6. На основі вивчення додаткової літератури про особливості роботи однієї із соціальних служб розробіть авторський проект недержавної соціальної служби.
 7. Підготуйте дайджест наукових публікацій на одну з тем:

«Мережа спеціалізованих формувань в Україні»; «Спеціалізовані соціальні служби, які працюють з дітьми»; «Спеціалізовані соціальні служби, які працюють з сім’ями». «Спеціалізовані соціальні служби, які працюють з молоддю».

 1. Визначте переваги інтегрованого підходу до здійснення соціального обслуговування населення на рівні громади.
 2. Ознайомтеся з посадовими інструкціями та функціональними обов’язками фахівців спеціалізованих соціальних служб (у рамках Проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей»).
 3. Ознайомтеся з Положенням про Київський обласний тренінгів центр.
 4. Схарактеризуйте моделі інтегрованої партнерської взаємодії на рівні міста і району. Оцініть ефективність надання послуг клієнту у рамках цих моделей.
 5. Підберіть додатковий інструментарій оцінки, а саме: анкети, шкали, які б давали дітям і батькам/опікунам додаткову можливість висловлювати власні погляди на свої життєві обставини, а також допомогли б соціальному працівникові виявити нюанси стану клієнтів, аспекти їх незапокоєння чи труднощі, що не були попередньо з’ясовані у ході бесід.
 6. Ознайомтеся з Положенням про міжвідомчу групу термінового реагування на випадки жорсткого поводження з дітьми та профілактики насильства над ними.
 7. Визначте місце і роль технології ведення випадку серед інновацій роботи інтегрованих соціальних служб.
 8. Розробіть модель ведення випадку.
 9. Розробіть орієнтовну тематику тренінгових занять для батьків, які виховують дітей раннього віку.
 10. Підготуйте сценарій тренінгового заняття на тему: «Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини».
 11. Ознайомтеся з Пам’яткою для соціального працівника щодо проведення оцінки потреб прийомної дитини/дитини вихованця та Пам’яткою для соціального педагога щодо проведення оцінки кандидатів у прийомні батьки.
 12. Ознайомтеся з Положенням про міжвідомчу комісію з підтримки сімейних форм опіки.
 13. Визначте критерії успішності соціального супроводження прийомних сімей.
 14. Розробіть пам’ятку для волонтерів спеціалізованої служби психологічної допомоги ТД.
 15. Розробіть модель діяльності спеціалізованої служби психологічної допомоги ТД.
 16. Охарактеризуйте сільську молодь як об’єкт соціально-педагогічних досліджень.
 17. Охарактеризуйте сільську соціальну інфраструктуру: аспекти розвитку та зайнятість населення.
 18. Охарактеризуйте соціальні зміни і проблеми соціалізації сільської молоді.
 19. Охарактеризуйте соціальний захист сільської молоді.