Спеціальні методики псиxотерапії та псиxокорекції, галузь знань 01 «Педагогічна освіта», напрям підготовки 016 «Спеціальна освіта» (магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1120доцент Сікорська Л. Б.
11150

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1140

Опис курсу

Знання та вміння, які повинен здобути магістрант вивчаючи цю навчальну дисципліну

Знання сучасних теоретичних засад та закономірностей спеціальних методик психокорекції та психотерапії, розуміння суті, особливостей та принципів їх застосування. Знання механізмів та вікових особливостей групової взаємодії та індивідуальної роботи. Теоретико-методичні аспекти організації психокорекційної та психотерапевтичної роботи осіб з особливими потребами. Знання сучасних психотерапевтичних напрямків.
Уміння застосовувати знання про особливості спеціальних методик психотерапії та психокорекції у практичній діяльності логопеда та спеціального практичного психолога. Розуміння психологічних особливостей осіб з особливими потребами, та знання про механізми функціонування їх психічних процесів і явищ. Уміння корегування дефекту, визначаючи потреби та обмеження особистості. Уміння ефективно стимулювати розвиток особистості з обмеженими можливостями (залежно від дефекту). Уміння застосовувати знання про психологічні та вікові особливості осіб з обмеженими можливостями для ефективного використання спеціальних методик психотерапії та психокорекції. Уміння та навички ефективного застосування процедур спеціальних методик психотерапії та психокорекції. Вміння аналізувати, оцінювати та порівнювати результати власних досліджень при використанні спеціальних методик психотерапії та психокорекції.
Вміння здійснювати критичний аналіз знань з практичної психології. Вміння узагальнено оцінювати та прогнозувати результат застосування спеціальних методик психотерапії та психокорекції, створювати власні програми спеціальних методик на основі сучасних знань з психотерапії та психокорекції. Здатність до критичного аналізу теорій та концепцій психології особистості, що є  підґрунтям сучасних методик психотерапії та психокорекції, розуміння їх ролі. Уміння оцінювати ефективність спеціальних методик психотерапії та психокорекції. Уміння формувати власну обґрунтовану позицію щодо застосування спеціальних методик психотерапії та психокорекції. Здійснювати самостійні висновки й приймати рішення щодо вдосконалення спеціальних методик психотерапії та психокорекції.
Володіння комунікативними уміннями і навичками, необхідними для встановлення емоційного контакту з клієнтом. Уміння гнучко застосовувати засоби безпосередньої та опосередкованої взаємодії для осіб з особливими потребами та зацікавленими особами, здатність налагоджувати контакт, організовувати діалогічне спілкування. Дотримуватися норм педагогічної етики, педагогічного такту, етичного кодексу психолога, обирати й застосовувати доцільні стилі безконфліктної поведінки у різних професійних та особистісних ситуаціях, відстоювати особистісну науково-педагогічну гуманістичну позицію на демократичних засадах.
Навики управління  груповими процесами у психокорекційній групі. Уміння планувати власний час, оптимально використовувати особистісні та професійні ресурси у постановці і досягненні фахових цілей.

Володіння прийомами та техніками самооцінки, мотивації професійної діяльності, засобами саморегуляції емоційних та функціональних станів. Здатність критично оцінювати власні професійні вміння і навички відповідно до сучасних підходів психотерапії та психокорекції, з відповідальністю приймати рішення щодо застосування спеціальних методик. Самовдосконалення, саморозвиток та критична оцінка міри достатності власних загальнонаукових знань для професійної діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків. ‑ 1996.
 2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. Навчальний посібник. ‑ Київ. ‑ Четверта хвиля, 2004. ‑ 256 с. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5260593/page:2/
 3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 364 с.
 4. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 5. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. ‑ М.: ТЦ “Сфера”, 2001 ‑ 512 с
 6. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. ‑ Навч. посібн. Модульно- рейтинговийкурс. випр. і доп. ‑ К., 2007. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html

 

Допоміжна

 1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. ‑ М .: “Академия ”, 2000.
 2. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: Навч. посіб./ Пер. з англ. О.Абесонової. – К.: Сфера, 1998.
 3. Айламазян А.М. Метод беседы в психологии. М., 1999.
 4. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М. ‑ 1999. – 487 с.
 5. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. М., 1999.
 6. Бачков И.В. Психологическии тренинг как средство развития професcионального самосознания педагогов // Школа здоровья. ‑ 1995. ‑ №3. ‑ С. 73 ‑ 84.
 7. Беседин А.Н. Липатов И. И., ТимченкоА.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога: Часть І. ‑ X. РИП «Оригинал», фирма «Фортуна пресе», ‑ 1996. – 424 с.
 8. Болотова А.К. Прикладная психология: Учеб. для вузов / А.К.Болотова, И.В. Макарова. – М.: Аспект Пресс, 2001.
 9. Большаков В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игрьі. -СПб.: «Социально-психологический центр», 1996. ‑ 380 с.
 10. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.
 11. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.
 12. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. ‑ СПб: Речь, 2007. ‑ 174 с.
 13. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в школі: Методичний посібник. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 43 с.
 14. Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: Технологія ведення Консультативного діалогу. – К.: В. Главник, 2006.
 15. Васьковская С.В.Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С.В. Васьковская, П.П. Горностай. – К.: Вища шк., 1996.
 16. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога: учебно- методическое пособие. ‑ 2-е изд., доп. ‑ М.: Ось-89, 2006. ‑ 224 с. (Практическая психология).
 17. Вачков И.В. Основи технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. ‑ 2-е изд., перераб. и доп. ‑ М.: Издательство «Ось-98», 2000. ‑ 224 с.
 18. Вачков И.В. Психология тренинговой работы:
 19. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практическое уководство. Часть 1. – М.: Генезис, 2001.
 20. Высокиньска-Гонсер Т. Поведение группового психотерапевта //Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. ‑ М.: Медицина, 1990, ‑ С. 160 ‑171.
 21. Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. – СПб., 2002
 22. ГулинаМ. Основы индивидуального психологического консультирования. СПб., 2000.
 23. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. ‑ СПб.: Издательство «Речь», 2004, ‑ 256 с.
 24. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
 25. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. СПб., 2001.
 26. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 5-е изд. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с. – (Серия «Gaudeamus»).
 27. Лабунская В.А. О структуре социально-перцептивной способности личности // Вопросы психологии межличностного познания и общения. – Краснодар, 1983. С. 63 – 71.
 28. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл ‑ 2000.
 29. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Класс, 1994.
 30. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. ‑ СПб., 2002.
 31. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. ‑ М., 1999.
 32. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учеб. пособ. ‑ М., 2001.
 33. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – 2-е вид., стер. – К.: Либідь, 2001.
 34. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 35. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 302 с.
 36. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-е изд., дополи, и перераб. ‑ М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. ‑ 640 с.
 37. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М.К. Тутушкиной. – 3-е изд.– СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2001.
 38. Психологический практикум по консультированию: учеб. пособие / Г.И. Колесникова, Е.С. Берковченко, А.В. Волочай. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 318с. – (Высшее образование).
 39. Психологическое консультирование и психотерапия: Хрестоматия: учеб. пособие для спец. “Психологическое консультирование” и “Клиническая психология” / Психологический ин-т им. Л.Г. Щукиной; Московский городской психолого-педагогический ин-т. Факультет психологического консультирования и психотерапии / А.Б. Фенько (ред.). ‑ М., 2001.
 40. Психологическое консультирование: теория и практика: Учеб. пособие / Самарский областной ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования / Н.В. Бодягина (сост.). ‑ Самара, 2001.
 41. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 1024 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 42. Рабочая книга практического психолога: Пособ. для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Ин-т психотерапии, 2001.
 43. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособ.: В 2 кн. – М.: Владос- Пресс, 2001, 2002.
 44. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
 45. Роджерс К.Р. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. – М.: МГУ, 1984. – С. 108.
 46. Рудестам К. Групповая психотерапия ‑ СПб.: Питер Ком, 1998 ‑ 384 с. ‑ (Мастера психологии).
 47. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – С.246, с. 246
 48. Соломин И.Л. Психологическое консультирование и тестирование // Журнал практического психолога. 1999. №7 ‑ С. 125 ‑ 34.
 49. Український педагогічний словник / Укладач С. Гончаренко. – Київ, “Либідь”, 1997. – С.149, с. 149
 50. Уоллес В. Психологическая консультация / В. Уоллес, Д. Холл. – СПб.: Питер, 2003.
 51. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2008. – 256 с.: ил.
 52. Шапарь В.Б. Рабочий словарь психолога-консультанта / В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь, В.Е. Россоха; под общ. ред. В.Б. Шапаря. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005
 53. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебних заведений. Серия «Серебряная сова». – М.: Ижица, 2002. – 244с.
 54. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учеб. пособ. – М.: Ось ‑ 89, 2003.
 55. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. ‑ К.: Вища школа, 2004.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. kurs-lektsij_psyh-stresu
 3. nauholnyk_psyholohiya_stresu
 4. http://medbib.in.ua/psihodinamicheskaya-psihoterapiya.html
 5. http://emed.org.ua/knigi/106-psihologija-psihiatrija/2018-zagalna-psihopatologija-buhanovskij-at-kutjavina
 6. http://ussf.kiev.ua/
 7. http://www.ikpp.npu.edu.ua/
 8. http://edu.resobr.ru/archive/year/articles/1910/
 9. http://www.defectology.ru/
 10. http://www.education-inclusive.com/uk/project_rationale.php
 11. http://www.disabilitystudies.ca/
 12. http://ispukr.org.ua/institut_specialnoyi_pedagogiki_apn_ukrahtml
 13. http://westudents.com.ua/knigi/523-psihologchne-konsultuvannya-ta-korektsya-tsimbalyuk-m.html

 

Матеріали

nauholnyk_psyholohiya_stresu

kurs-lektsij_psyh-stresu