Спецметодика логоритміки 016 Спеціальна освіта (денна форма/заочна)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714Рудкевич Н. І.
810Рудкевич Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПЛ-41Призванська Р. А.
820ФПЛ-41Призванська Р. А.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Спецметодика логоритміки» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 – «Спеціальна освіта», кваліфікація: бакалавр спеціальної освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є навички постановки дитячих логоритмічних танцювальних номерів та репетиційної роботи з дітьми різного віку.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, логопедія, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спецметодика логоритміки» є сприяння загальному розвитку особистості студента та підготовка їх до проведення логоритмічних занять в закладах освіти.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Спецметодика логоритміки» є:
• розвинути музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух;
• використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення;
• засвоєння студентами теоретичних і практичних питань ритмічного, естетичного та фізичного виховання учнів засобами хореографічного мистецтва.
1.3. Загальні компететентності:
ЗК-8. Здатність працювати в команді.
ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.
1.3.1. Спеціальні компетентності:
СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньокорекційну роботу з урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми потребами.
СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення.
СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах закладів.
1.4. Програмні результати навчання:
РН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.
РН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань.
РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти.

Рекомендована література

1. Побережна Г.І. Музика в дитячій душі /Г.Побережна – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.
2. Любан-Плоцца Б. Музика і психіка // Б. Любан-Плоцца, Г. І. Побережна, О. Бєлов. – К : “АДЕФ-Україна”. – 2002. – 200 с.
3. Шабутін С. Зцілення музикою / С. Шабутін, С. Хміль, І. Шабутін. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2008. – 138с.
4. Захарова Н. И. Функциональные изменения центральной нервной системы при восприятии музыки // Н. И. Захарова, В. М. Авдеев // Журн. высш. нерв. деят. – 1982. – Т. 32. вып. 5. – С. 215– 229.
5. Могендович М. Р. К физиологическому анализу влияния музыки на человека / М. Р.Могендович, В. Б. Полякова // Совещание по проблемам высшей нервной деятельности. – 21-е: Тез. докл. – М., 1966. – С. 204– 205.
6. Могендович М. Р. К проблеме физиологии музики (Акустико-моторные и моторно-висцеральные рефлексы) / М. Р. Могендович // Межкурортная научн.-практ. конф. по лечебной физкультуре и климатолечению, 3-я: Тез. докл. – Ставрополь. 1966. – С. 108-111.
7. Полякова В. Б. О возможности применения музыки для стимуляции умственной работоспособности / Полякова В. Б. // Физиологические характеристики умственного и творческого труда. – М, 1969. – С. 103-104.
8. Полякова В. Б. К вопросу о влиянии музыки на мышечную и сердечную деятельность человека / Полякова В. Б. // Экспериментальные исследования по физиологии, биофизике и фармакологии. – Пермь, 1967. – Вып. 7. – С. 111 -114.
9. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. – М, 1981.
10. Фудин Н. А. Музыка как средство улучшения функционального состояния студентов перед экзаменом / Н.А. Фудин, О.П. Тараканов, С. Я. Классик // Физиология человека. – М., 1996. – Т. 22. – № 2. – С. 1-9.
11. Шушарджан С. В. Комплексное применение рефлексе- и музыкотерапии / С.В. Шушарджан, Л.М. Сеиченко // Поволжская учредительная и I -я Научно-практическая конф. по традиционной медицине : Тез. докл. – Казань, 1993. – С. 123-127.
12. Шушарджан С. В. Здоровье по нотам /С.Шушарджан – М.,Просвещение, 1994. – 112с.
13. Шушарджан С. В. Опыт применения вокалотерапии в клинике внутренних болезней. – СПб., 1995.
14. Шушарджан С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма /С.Шушарджан – М.,Творческий центр, 1998. – 146с.
Допоміжна
1. Голдмен Д. Семь секретов исцеления звуком [Пер. с англ.]/Д.Голдмен – М. : ООО Издательство «София», 2009. – 160 с.
2. Голдмен Д. Целительные звуки: [перев. с англ.] / Д. Голдмен. – М. : Издательский дом «София», 2003. – 224 с.
3. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.
4. Кэмпбелл Д.Дж. Эффект Моцарта / Д.Дж. Кэмпбелл. – Мн. : ООО Попурри, 1999. – 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус