Спецметодика логоритміки 016 Спеціальна освіта (денна форма/заочна)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714
810

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПЛ-41Призванська Р. А.
820ФПЛ-41Призванська Р. А.

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Спецметодика логоритміки» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 – «Спеціальна освіта», кваліфікація: бакалавр спеціальної освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є навички постановки дитячих логоритмічних танцювальних номерів та репетиційної роботи з дітьми різного віку.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, логопедія, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, етика.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спецметодика логоритміки» є сприяння загальному розвитку особистості студента та підготовка їх до проведення логоритмічних занять в закладах освіти.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Спецметодика логоритміки» є:
• розвинути музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух;
• використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення;
• засвоєння студентами теоретичних і практичних питань ритмічного, естетичного та фізичного виховання учнів засобами хореографічного мистецтва.
1.3. Загальні компететентності:
ЗК-8. Здатність працювати в команді.
ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.
1.3.1. Спеціальні компетентності:
СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньокорекційну роботу з урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми потребами.
СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення.
СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах закладів.
1.4. Програмні результати навчання:
РН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.
РН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань.
РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти.

Рекомендована література

1. Любан-Плоцца Б. Музика і психіка // Б. Любан-Плоцца, Г. І. Побережна, О. Бєлов. – К : “АДЕФ-Україна”. – 2002. – 200 с.

2. Побережна Г.І. Музика в дитячій душі /Г.Побережна – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.

3. Призванська Р.А. Застосування логоритміки як виду інтерактивної музикотерапії з психокорекційною метою: практичний аспект. // Р. Призанська, Н.Дрібнюк, Л.Сав’як. – Львівсько-Ряшівські наукові зошити. –   Rzeszow,2014. – С.163-171.

4. Призванська Р. Організація проведення логоритмічних занять з дітьми із психофізичними порушеннями.  Простір арт-терапії: можливості інтеграції. Матеріали ХІV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. Київ, 2017. – С.86-89.

5. Шабутін С. Зцілення музикою / С. Шабутін, С. Хміль, І. Шабутін. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2008. – 138с.

6. Шушарджан С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма /С.Шушарджан – М.,Творческий центр, 1998. – 146с.

Допоміжна
1. Р. Призванська. Музична терапія і навчання: пошук внутрішнього потенціалу. Abstracts of II International Stientific and Practical Conference: Збірник матеріалів Міжнародної конференції. Мюнхен, 2020. – С. 146–152.

2. Призванська Р. А. Психологічні особливості формування музичного сприймання у дітей з порушеннями розвитку. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів, 2020. Вип. 5. – С.146–149.

3.Призванська Р., Сов’як О. Логоритмічні заняття з дітьми із дизартрією.  //Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід :  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів,2017. –  с.99-104.

4. Призванська Р., Карвацька Х. Організація занять з логопедичної ритміки в групах дітей з мовленнєвими порушеннями, зокрема заїканням. //Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів,2017. –   с. 104-109.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус