Спецметодика навчання елементарних математичних уявлень та інформатики

Тип: Нормативний

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Шевченко В. М.ФПЛ-41, ФПЛ-42, ФПЛ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
192ФПЛ-41доцент Шевченко В. М.
ФПЛ-42доцент Шевченко В. М.
ФПЛ-41здоцент Шевченко В. М.

Опис курсу

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта /Педагогіка напряму підготовки спеціальність 016 Спеціальна освіта. Курс «Спецметодика навчання елементарних математичних уявлень». Призначено для бакалаврів четвертого року денної та заочної форми навчання. Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів професійної компетентності, що передбачає вивчення спецметодики навчання елементарних математичних уявлень дошкільників з особливими освітніми потребами та оволодіння студентами компетентнісними та особистісно- зорієнтованими підходами формування у дітей математичних уявлень.

Рекомендована література

1. Базовий компонент дошкільної освіти, під науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідуючої лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка, Тамари Піроженко.

1. Базова «Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень», Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2013 № 1/1113887) (співавтор Островська К.О.).– Київ, 2013. – 255 с.

Основна: 1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. – 3-є вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 336 с. 2. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів [ 2-ге вид., допов. і переробл. ] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с 3. Конфорович Ю.,Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. К.: Вища школа, 1976 с.229. 4. Скворцова С.О. Методика навчання математики в 1-му класі : методичний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с. 5. Скворцова С.О. Методика навчання математики у другому класі: Методичний посібник для вчителів других класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Одеса: Фенікс, 2011. – 262 с. 6. Скворцова С.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі: [монографія] / Світлана Олексіївна Скворцова, Яна Станіславівна Гаєвець. – Харків: «Ранок-НТ», 2013. – 332 с. 7. Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: Курс лекцій: Навчальний посібник / Упорядники О.В. Гаврилов, О.М. Ляшенко. – Хмельницький: ПП Пантюк С.Д., 2003. – 272 с. 8. Щербакова Н.И. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. -К.: Рад.школа, 1996 -239с.

Додаткова: 1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – №7. – С. 1-18. 2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К. : 3.Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / Стебна О.В., Соценко А.О. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 174с. Інтернет – ресурси 1.Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет.- 261с

Силабус:

Завантажити силабус