Сучасна світова університетська освіта (ф-т іноземних мов)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Для магістрантів VІ курсу факультету іноземних мов, напряму підготовки  6.020303 Філологія.

Метою навчальної дисципліни “Сучасна світова університетська освіта ” є формування у студентів розуміння концептуальної ролі університету в історичному вимірі та в умовах сучасного суспільства; розуміння сутності сучасних тенденцій і процесів розвитку світової вищої освіти; суті та напрямів сучасної європейської стратегії реформування вищої освіти; аспектів інтеграції системи освіти України у світовий та європейський освітній простір.

Рекомендована література

 1. Болонський процес після 2010 року: бачення Європейської асоціації університетів // http://www.eu-edu.org/news/info/104.
 2. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. Авт. кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
 3. Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. – К.: Просвіта, 1996. – 312 с.
 4. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.
 5. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: Гума­нит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 200 с.
 6. Закон України “Про вищу освіту”// Відомості Верховної Ради. – 2014, № 37–38, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 7. Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття // Витоки педагогічної майстерності. – 2013. – Вип. 12. – С. 107–113.
 8. Коваль Т.В. Вища освіта сучасної Німеччини в умовах політичних і технологічних модернізацій // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 95 – 97.
 9. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і  дипломів  / За  заг.  ред.  проф. Г.В. Фокіна:  Монографія. – К.: МАУП-МКА, 1997. – 208 с.
 10. Корсак К., Ластовченко І. Вища освіта і Болонський процес. – К.,
 11. Коротяєв Б.І., Курило В.С. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: монографія. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевчен­ка, 2009. – 308 с.
 12. Кремень В.Г. Вища освіта в соціокультурних змінах сучасності // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С. 9 – 13.
 13. Курбатов С. Університетські рейтинги як фактор легітимізації елітного статусу освіти в сучасних умовах. – Суми, 2010.
 14. Міжнародні освітні програми та проекти в Україні // Вища школа. – 2007. – №4. – С. 88 – 109.
 15. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.
 16. Пуховська Л. П. Перспективи формування світового освітнього простору в ХХІ столітті // http://studentam.net.ua/content/view/7810/97/
 17. Товканець Г. В. Університетська освіта: навч.-метод. посіб. – К.: Кондор, 2013. – 186 с.
 18. Чернякова Ж. Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання // Порівняльно-педагогічні студії. – № 4(18), 2013. – C. 125–131.
 19. Krull W. Exporting the Humboldtian University // Minerva. – 2005. – Vol. 43, № 1. – P. 99–102.
 20. Mendivil J. L. The new providers of higher education // Higher education policy. – 2002. – Vol. 15. – P. 353–264.
 21. Rinne R. and Koivula J. The dilemmas of changing university // Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy. – Ed. by M. Shattock. – 2009. – P. 183–199.
 22. Simons M. “Education Through Research” at European Universities: Notes on the Orientation of Academic Research // Journal of Philosophy of Education. – 2008. – Vol. 40, Issue 1. – P. 31–50.
 23. Schuetze University Governance Reform: The Drivers and the Driven // University Governance and reform, Pittsburg, 2012. – P. 3–10.
 24. Teichler The changing debate on internationalization of higher education // Higher Education. – 2004. – Vol. 48. – P. 5–26.
 25. Teichler , Ferencz I. and Bernd W. (Eds.). Mapping Mobility in European Higher Education. Vol. I, II. DAAD, 2011.
 26. Wolter A. From the Academic Republic to the Managerial University: the Implementation of New Governance Structures in German Higher Education // University of Tsukuba, Journal of University Studies, 2007. №35. P. 111–133.
 27. Wolter A. From State control to Competition: German higher education transformed // The Canadian Journal of Higher Education. 2004. Vol. 3. P. 73–104.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму