Сучасна українська та зарубіжна література для дітей (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
48Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
428Жаркова Р. Є.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
428 ФПШ-21Жаркова Р. Є.
ФПШ-22Жаркова Р. Є.

Опис курсу

Мета: Курс «Сучасна українська та зарубіжна література для дітей» має на меті формування належної читацької компетенції майбутніх вчителів. Оскільки педагог має бути широко обізнаний у літературному полі: правильно добирати лектуру, формувати коло свого читання, впізнавати у творах важливі моральні й естетичні проблеми.

Завдання курсу:

а) сформувати у студентської молоді загальні уявлення про сучасний розвиток української і зарубіжної літератур для дітей та підлітків;

б) розкрити поняття жанру, стилю, поетикальної цінності конкретного зразка літературної продукції;

в) забезпечити знаннями літературознавчого методологічного аналізу текстів сучасних авторів;

г) розвинути у студентів уміння застосовувати методологічний інструментарій у практиці текстового аналізу;

д) прищепити навички добору відповідної художньої літератури з колом психолого-педагогічних ідей.

У результаті вивчення курсу «Сучасна українська та зарубіжна література для дітей» студент повинен знати:

– жанрово-стильові особливості сучасної української та зарубіжної літератури;

– поетикальні характеристики літературного процесу початку ІІІ тисячоліття;

– соціально-психологічні чинники творчих літературних пошуків;

– тенденції розвитку дитячої літератури в межах літератури для дорослих у ХХІ столітті;

– основні здобутки знакових авторів сучасної української та зарубіжної літератури для дітей і підлітків;

– проблеми адаптації літературних творів з допомогою медіа мистецтва.

Студент повинен уміти:

– аналізувати і порівнювати художні явища в сучасній українській та зарубіжній літературі;

– визначати естетичну вартість творів сучасних авторів;

– реалізовувати проект «творчого читання», що передбачає читацьку співтворчість;

– добирати кращі зразки в літературному потоці текстів для спільного читання з дітьми;

– визначати універсальні та національні особливості тем і проблем в аналізованих текстах;

– читати тексти, оперуючи базовими елементами літературознавчих методологій.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

 1. Арнаут В. Пошук оптимальних шляхів вироблення якісних читацьких навичок у сучасних освітніх умовах / В. Арнаут // Початкова школа. – 2013. – № 10. – С. 17 – 20.
 2. Булах Т. Підтримка читання як запорука розвитку книжкового бізнесу: сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід / Тетяна Булах // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 8. – С. 312 – 318.
 3. Вашуленко О. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / Оксана Вашуленко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 13 – 17.
 4. Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб.  / Ю. А. Ващенко, Г. С. Стовба,– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 152 с.
 5. Жаркова Р.Є. Дитина виростає (серед/ з) книг : практикум з виразного й усвідомленого читання : навчальний посібник / Р.Є. Жаркова. – Львів : Норма, 2016. – 88 с.
 6. Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Каельский, Н.С.Павлова и др. Под ред. Л.Г. Андреева. 2-е узд.испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2003.
 7. Землянська А.В., Огульчанська О.А. Історія зарубіжної літератури ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття: навчально-методичний посібник. – Мелітополь, 2015. – 160 с.
 8. Качак Т.  Українська література для дітей та юнацтва : підручник / Тетяна  Качак. — К. : ВЦ «Академія», 2016. — 352 с. — (Серія «Альма-матер»)
 9. Качак Т. Б., Зарубіжна література для дітей: підручник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К.: Академвидав, 2014. – 416 с.
 10. Качак Т. Б., Круль Л. М. Дитяча література: навчально-методичний посібник (для студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта») / Т. Б. Качак, Л. М. Круль.– Івано-Франківськ: Тіповіт, 2014. – 236 с.
 11. Кизилова В. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття : монографія. – Луганськ : В-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 399 с.
 12. Клочек Г. Зі студій про літературну освіту [зб. статей та матеріалів]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 192 с.
 13. Компаній О. Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедіа та інтернету / О. Компаній // Початкова школа. –   2013. – № 3. – С. 17 – 19.
 14. Кузьменко В.І. Історія української літератури:  ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : У 3 т. – К. : Академвидав, 2013 – 2014.
 15. Марко В. Аналіз художнього твору : навчальний посібник, 2-ге вид., випр. / Василь Марко. – К. : Академвидав, 2015. – 256 с.
 16. Мистецтво аналізу та інтерпретації художнього тексту / Під ред. Ю.І. Ковбасенко. – К.: Освіта, 2002. – 189 с.
 17. Сучасна українська література кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. / упорядкув. текстів, передм., підготовка навч.-метод. матеріалів І.М. Андрусяка. – К.: Школа, 2006. – 464 с.
 18. Українська література ХХ століття : навч.-метод. посіб.; упоряд. О. В. Слюніна. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – 156 с.
 19. Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 класах серії «Шкільна бібліотека» / укладач Стус Т.В., автори передмови Стус Т.В., Лущевська О.В. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с.
 20. Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах серії «Шкільна бібліотека» / укладач Стус Т.В., автори передмови Стус Т.В., Лущевська О.В. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 192 с.

Додаткова і допоміжна: твори представлених авторів (поетичні і прозові збірки, рецензії, огляди, статті, інтерв’ю).

Матеріали

Методичні рекомендації з дисципліни СУІЗЛДД для студентів 2 курсу (013 початкова освіта)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму