Техніки критичного мислення

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є оволодіння системним мисленням та
функціональною моделлю критичного мислення, що базується на ґрунті
цінностей, усвідомленості, самостійності, рефлексивності, цілеспрямованості,
контрольованості, самоорганізованості когнітивних дій.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Техніки критичного мислення” є:

  • формування у студентів системи метакогнітивних умінь працювати з інформацією і бути джерелом її творення, взаємодіяти з носіями інформації;
  • формування у студентів досвіду системного мислення;
  • ознайомлення з технологіями критичного мислення;
  • застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної
    діяльності.

Рекомендована література

Обов’язкова

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І.
М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
2. Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських
компетенцій. – Харків. : Вид. група "Основа", 2010. – 95 с.
3. Савчин, М. В. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
М. В. Савчин.- К.: Академвидав, 2011.- 464 с.
4. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В.,
Метьюз С., Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. — К.: Вид_во
«Плеяди», 2006. — 220 с.
5. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. – Харків :
Основа, 2008. – 187 с.
6. Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех / Штернберг Р. Дж. ; [пер. с
англ.]. — Минск : Попурри, 2000. — 368 с.
7. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С.
О. Терно. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 268 с
8. Фрейре П. Формування критичної свідомості / Фрейре П. ; [з англ. пер. О.
Дем’янчук]. — К. : Юніверс, 2003. — 176 с
9. https://www.litmir.me/br/?b=429435&p=1 Говард Гарднер Великолепная пятерка.
Мыслительные стратегии, ведущие к успеху
10. https://bookinstein.com.ua/ua/mislennya-shvidke-y-povilne-daniel-kahneman Деніел
Канеман. Мислення швидке й повільне
11. https://bookap.info/book/derner_logika_neudachi_1997/load/djvu.shtm Дитрих
Дернер Логика неудачи.
12. https://www.litmir.me/br/?b=138731 Халперн Дайана. Психология критического
мышления

Допоміжна:
1.  Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог.
спеціальностей. – Львів: Край, 2005.
2.  Загальна психологія : Підручн. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. акад.
С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000.
3. Луценко Е. Л. Адаптация теста критического мышления Л. Старки /
Е. Л. Луценко // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. –
2014. – № 1110. – С. 65-70
4. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. — СПб.: Питер,
2000.— 512 c.
5. Starkey L. Critical thinking skills success / L. Starkey. – NY: LearningExpress,LLC.,
2004. – 169 p.
6. Сritical Thinking. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу:
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
7. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational
Assessment and Instruction. Executive Summary // Dr. Peter A. Facione (Dean of the
College of Arts and Sciences, Santa Clara University). – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html
8. Ennis R. H. Critical Thinking Assessment / R. H. Ennis / Fasko D. Critical Thinking
and Reasoning: Current Research, Theory, and Practice. Hampton Press, 2003.
9.Starkey L. Critical thinking skills success / L. Starkey. – NY: LearningExpress,LLC.,
2004. – 169 p.
10. Посттест критичного мислення. : сайт. — URL:
http://evolkov.net/critic.think/tests/posttest.01.html
11. Претест критичного мислення. : сайт. — URL:
http://evolkov.net/critic.think/tests/pretest.01.quest.html
12.Тест оцінки критичного мислення для 9-тикласників:
http://psyhoinfo.ru/obrabotka-i-interpretaciya-0
13. Тест-опитувальних критичного мислення для 9-тикласників
http://psyhoinfo.ru/test-oprosnik-kriticheskogo-myshleniya-km-0
14. Тест-есе Энниса-Віера для оцінювання и навчання критичного
мислення. : сайт. — URL: http://evolkov.net/critic.think/tests/Ennis-
Weir.critic.think.essay.test.html
15. Сайт – criticalthinking.org
16. Сайт. – game.uchoose.info/
17. Сайт – http:// psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/ru/diagnostika/testirovanie-on-
lajn Лабораторія психодіагностики кафедри прикладної психології факультету
психології Харківського національного університету імені В.Каразіна.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму