ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Островська К. О.ФПЛ-31, ФПЛ-32, ФПЛ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПЛ-31Дробіт Л. Р.
ФПЛ-32Дробіт Л. Р.
ФПЛ-33Дробіт Л. Р.

Опис курсу

Завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомити студентів із сучасною вітчизняною системою освітніх послуг для дітей з аутизмом та її правовою основою;
 • розкрити особливості та закономірності розвитку, а також потенційні можливості усіх категорій дітей з аутизмом
 • надати інформацію про методи та прийоми педагогічної підтримки таких учнів;  формувати в студентів професійний інтерес до роботи з дітьми означеної категорії;  вихововувати в студентів таких важливих професійних рис корекційного педагога, як доброзичливість, тактовність і коректність, відповідальність за результати своєї діяльності, терпіння, здатність до емпатії, повага та любов до вихованців, професійна чесність та порядність;
 • розширювати професійний світогляд студентів, педагогічну ерудицію
 • сприяти усвідомленню студентами засобів і напрямків професійного самовдосконалення.

Рекомендована література

Основна:

 1. Синьов В.М. Основи дефектології / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К. : Вища шк., 1994 . – 141 с.
 2. Специальная педагогика / [Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 2010. – 400 с.

Додаткова:

 1. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів : навч. Посіб. / Т. Є. Єжова. – К. : Київ. Ун-т иф. Б. Грінченка, 2011. – 284 с.
 2. Ермаков В.П. Основы ифлопедагогіки: / В.П. Ермаков, Г.А. Якунин. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 240с.
 3. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного апарата / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. – М. : «Академия», 2001. – 192 с.
 4. Шульженко Д.І. Аутизм не вирок / Шульженко Д.І. – Львів, 2010. – 224 с. 7. Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка : Сурдопедагогика как наука / [пер. С нем. Л.Н. Родченко, Н.М. Назаровой]. – М. : Академия, 2003. – 248 с.

Електронні ресурси:

 1. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14
 2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 10. Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України 07.07.2004 р. N 569/38) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0931-04

Силабус:

Завантажити силабус