Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Іспит
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Гарасимів Я. Ю.ФПД-31, ФПД-32
632Гарасимів Я. Ю.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПД-31Вінарчук Н. М.
ФПД-32Вінарчук Н. М.
632ФПД-31Вінарчук Н. М.
ФПД-32Вінарчук Н. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» є  професійна  підготовка студентів до практичної роботи з дітьми з розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників у відповідності з вимогами Базового компоненту.

 • Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» є:
 • забезпечити ознайомлення студентів з деякими питаннями теорії елементарної математики, особливостями дитячих уявлень про кількість, розмір, форму, простір і час, з методами навчання математики дітей у різних вікових групах дошкільного навчального закладу, співвідносячи ці питання з вимогами дидактики;
 • навчити студентів орієнтуватися в методичній літературі, сучасних дослідженнях педагогів з окремих проблем формування математичних понять у дітей дошкільного віку, самостійно працювати з нею;
 • сприяти набуттю практичних умінь і навичок навчання основ математики: планувати роботу з дітьми, використовувати різні форми роботи з дітьми на основі індивідуалізації та диференційованого підходу в навчанні дітей, виготовляти та використовувати дидактичні посібники, культивувати інтерес до надбань національної культури; забезпечувати наступність у роботі дошкільного навчального закладу та школи,  зв’язок ДНЗ з сім’єю, здійснювати діагностику математичного розвитку дітей.
  • Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • нормативно-правову базу для забезпечення діяльності дошкільної освіти ДНЗ;
 • теоретичну спадщину вітчизняних і зарубіжних педагогів;
 • історію розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні, вплив на цей процес соціально-політичних та історико-культурних подій;
 • традиції народної педагогіки, необхідність їх використання в сучасних умовах з метою гуманізації, демократизації навчального і виховного процесу в дошкільних навчальних закладах;
 • сучасні тенденції розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні та за кордоном;
 • форми, методи, засоби логіко-математичного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах і родині; специфіку планування навчальної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку з метою реалізації пізнавальних, розвиваючих і виховних аспектів педагогічного процесу і забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до вихованців;
 • інноваційні педагогічні технології з метою застосування в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу;

вміти:

 • визначати та аналізувати уявлення дітей про множину для визначення перспективних напрямків навчання лічильній та обчислювальній діяльності й розвитку логічного мислення з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
 • визначити етап, на якому знаходиться кожна дитина з метою застосування індивідуально-диференційованого навчання дітей на спеціально організованих заняттях та в повсякденному житті;
 • здійснювати визначення рівнів розв’язання арифметичних прикладів та задач в спеціально створених умовах та під час практичної діяльності;
 • визначити та аналізувати уміння порівнювати предмети за величиною шляхом виокремлення окремих ознак з метою розвитку розумових якостей;
 • вміти, використовуючи ігрові та практичні методи, діагностувати уявлення дітей про форму предметів та геометричні фігури;
 • діагностувати та аналізувати уявлення дітей про простір і час для визначення перспективних напрямків навчальної роботи з ними з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
 • планувати в різноманітних формах і видах пізнавальної діяльності елементи ознайомлення з математичними поняттями: лічба, геометричні фігури, величина, орієнтація в часі та просторі;
 • добирати малі літературні форми (приказки, прислів’я, загадки) з елементами математики, враховуючи індивідуальні та вікові особливості дітей;
 • добирати методи і прийоми навчання на заняттях з математики та планувати вирішення завдань математичного характеру на заняттях з інших розділів програми, реалізуючи тим самим математичний аспект Базового компоненту дошкільної освіти;
 • здійснювати поточне та перспективне планування залучення членів родини дитини до аналізу виховних ситуацій, розв’язання педагогічних задач, ігор, ситуацій, театралізованих дійств для пропедевтики педагогічних помилок;
 • чергувати завдання за їх інтенсивністю, інтелектуальним навантаженням, переважанням мислитель них операцій, участю різних аналізаторів, враховуючи природні інтереси та бажання дітей та рівень їх математичного розвитку;
 • використовувати в різних формах організації роботи дітей (індивідуальна, групова, колективні заняття) дидактичні ігри, дидактичні вправи, практичні та словесно-логічні завдання, що сприяють засвоєнню сенсорних еталонів, розвитку різних властивостей уваги (обсяг, стійкість, переключення, розподіл, концентрація), мислительних операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування);
 • здійснювати поточний та рубіжний контроль в процесі організованих занять, організованих видів діяльності та в повсякденному житті, використовувати тестування, спостереження тощо.

Рекомендована література

Базова література

Допоміжна література

Матеріали

Методичні рекомендації до практичних занять (1)методичні рекомендації до самостійної роботи студентів (2)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус