Вікова та педагогічна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-11, ФПЛ-12, ФПК-11, ФПЛ-11з, ФПК-11з, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПЛ-11Музичко Л. Т.
ФПЛ-12доцент Сікорська Л. Б.
ФПК-11Музичко Л. Т.
ФПЛ-11здоцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-11здоцент Сікорська Л. Б.

Опис курсу

Мета. Отримання і засвоєння знань в галузі вікової та педагогічної психології щодо вікових закономірностей й механізмів функціонування людської психіки та організму, а також формування знань, умінь і навичок  правильно інтерпретувати, враховувати і використовувати у своїй практичній діяльності у сфері спеціальної освіти набуті психологічні знання, вміння і навички педагогічної діяльності; сприяти мотивації пізнання себе студентами та вивчення інших навчальних дисциплін психологічного спрямування, розкриття своїх можливостей, адекватної їх оцінки, застосування та самовдосконалення; сприяння психологічному зростанню студентів та опануванню педагогічною професією. Виконуючи соціальне замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня «бакалавр», студент вищої школи-майбутній фахівець сфери спеціальної освіти повинен відповідати певним суспільно-політичним, професійно-педагогічним і особистісним вимогам.

Завдання:

 • формування наукового світогляду студентів,
 • засвоєння студентами фундаментальних законів, принципів, основних ідей вікової та педагогічної психології в контексті сучасної психологічної думки;
 • отримання знань про вікові періоди розвитку психіки,
 • засвоєння основних понять та категорій, на яких заснована вікова та педагогчна психологія,
 • виявлення вікових особливостей пізнавальних психічних процесів,
 • засвоєння знань про особливості емоційно-вольової сфери у різні вікові періоди,
 • вміння визначати індивідуально-типологічні вікові особливості особистості,
 • набуття теоретичних знань та практичних навичок, що розкривають сутність психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень
 • засвоєння основних понять, на яких заснована наука про людину,
 • сформування необхідного і достатного рівня знань про учіння та виховання,
 • набуття студентами теоретико-методологічних знань про педагогічну взаємодію, педагогічні здібності та навчальний процес

 

Рекомендована література

Базова

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко,Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.- К.: Просвіта, 2001.- 416 с. / [електронний ресурс] Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk743646.pdf
 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Либідь. 2005. – 400 с.
 3. Конел Уільям А. Підліток. Благочинне видання. Видається коштом отця Івана Шевціва. 1996. – 95 с.
 4. Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 448 с.
 5. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.]. – К.: Форум, 2002.
 6. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. [електронний ресурс] Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83.pdf
 7. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360с.
 8. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с. / [електронний ресурс] Режим доступу: https://studfile.net/preview/5111583/
 9. Токарева Н.М. Основи педагогічної психології: навчально-методичний посібник / Н. М. Токарева – Кривий Ріг, 2013 – 223 с. / / [електронний ресурс] Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/1758/1/%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D1%81.pdf
 10. Хьелл Ларри, Зиглер Дэниел. Теории личности. Основные положения, исследования и применение. Перевод С. Меленевской и Д. Викторовой, 1992; СПб.: Питер Пресс, 1997. Терминологическая правка В.Данченко К.: PSYLIB, 2006 / [електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm

 

Допоміжна

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. ‑ 4-е изд., стереотип. ‑ М.: Издательский центр “Академия”, 1999. ‑ 672 с.
 2. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов Д.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. – 288 с.
 3. Берн Эрик. Игры. В которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ./Общ. Ред. М.С. Мацковского. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400 с.
 4. Бернс Роберт. Развитие Я-концепции и воспитание. Общая ред. В.Я. Пилиповского. – Москва: «Прогресс» ‑ 1986. – 424 с.
 5. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑ К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.
 6. Браун-Галковська Марія. Домашня психологія: Подружжя, діти, родина / Пер. з польськ. З. Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с.
7.            Винникотт Дональд Вудс. Маленькие дети и их матери / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://royallib.com/read/vinnikott_donald/malenkie_deti_i_ih_materi.html#0
 1. Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009
 2. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 3. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
 4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко,Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчукта ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
 5. Возрастные и индивидуальные различия памяти. Под ред. А.А. Смирнова. М., «Просвещение», 1967. – 300 с.
 6. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. Под ред. Д.Б. Эльконина. Т.В. Драгуновой. – Москва: Издательство «Просвещение», 1967. – 360 с.
 7. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ-метод. материалы к курсу «Общая психология»: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.
 8. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1: Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 496 с.
 9. Додонов Б.И. в мире эмоций. К.: Политиздат Украины, 1987. – 140 с.
 10. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.
 11. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.
 12. Єрмолаєва М. В. Психология развития. – М.: Московский психолого-социальный институт, НПО МОДЭКГод, – 376 с.
 13. Ершов А. Взгляд психолога на активность человека. Москва: «Луч» ‑ 1991. – 156 с.
 14. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.
 15. Занюк С.С.Психологія мотивації: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2002. – 394 с.
 16. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: Навч. посіб. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, ім. Л. Українки, 1997.
 17. Зарудная А.А. Эмоции и чувства // Психология: учебник. – Минск, 1970.
 18. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000.
 19. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002.
 20. Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини. Мет. мат. за ред. У.О. Корнієнка. Л.– 1999.
 21. Казарновська Г.Б. Долина О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб. Завдань. – К.: Вища школа, 1990. – 142 с.
 22. Китаев-Смык Л.А. Психологическая антропология стресса. ‑ М.: Академический Проект, 2009. ‑ 943 с.
 23. Kozielecki I. Koncepсje psychologiezne czlowieka. Варшава, 1977.
 24. Клейнман П. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! / Пол Клейнман. [Переклад з англійської Юлії Кузьменко]. – Харків. – Видавництво: «Клуб свмейного дозвілля». – 2016. – 240 с.
 25. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
 26. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.
 27. Крайг Г. Психология развития. ‑ 9-е изд. ‑ СПб.: Питер, 2005. ‑ 940 с:
 28. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М.: «Прсвещение», 1972. – 255 с.
 29. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. – М.: Просвещение, 1980. – 352 с.
 30. Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психологическая характеристика «трудных» подростков / Науч.-исслед. ин-т дефектологии. Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1988. – 168 с.
 31. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. В 2ч. – М., 1970.
 32. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя. – М., Изд-во Просвещение, 1983. – 96 с.
 33. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2008. – 352 с.
 34. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студ. пед. ин-тов / Под ред. Л.А. Венгера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. 1985. – 272 с.
 35. Наугольник Л.Б. Психологія стресу. Курс лекцій – Львів: Ліга- Прес, 2013. – 130 с.
 36. Обуховский Казимеж. Психология человеческих влечений. Пер. с польского В.И. Могилёва. Под ред. Б.М. Сегала. ‑ Москва: Издательство «Прогресс». – 1971. – 238 с.
 37. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.
 38. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – М.- х, 1932.
 39. Практикум з психології. Під ред. Г.Г. Бикової. – Львів: ВО «Виша школа», 1975. – 185 с.
 40. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / А.А. Алексеев, И.А. Архипова, В.Н. Бабий и др.; Под ред. А.И. Щербакова. М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
 41. Психологическое обследование младших школьников / А.Л. Венгер, Г.А Цукерман. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. 2005. – 159 с.
 42. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.
 43. Reykowski Janusz. Z zagadnień psychologii motywacji. – Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. – Warszawa. – 261 c.
 44. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. – 278 с.
 45. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – М., – 1989.
 46. Савчин М. Якщо бажаєш щасливим бути. ‑ Дрогобич. 1994.
 47. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
 48. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. Личность. Способности. Отношение к телу. – Питер: Спб. 2010 . – 216 с.
 49. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., Изд-во Моск. ун-та. 1980, 292 с.
 50. Шевченко О.Т. Психологія кризових станів.: Навч. посібник / О.Т. Шевченко. – К.: Здоров’я, 2005. 120 с.
 51. Шнейдер Л.Б.. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. ‑ М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. – ‑ 768 с.
 52. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.
 53. Щербатых Ю.В. Психология стресса. – М.Изд-во Эксмо, 2008. – 304 с., ил.
 54. Якобсон П.М. Психология чувств. Изд-во АПН РСФСР Москва. – – 384 с.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Психологія. Під ред. Трофімов а Ю.Л. ‑ http://westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html
 3. Селье Ганс. От мечты к открытию / [електронний ресурс]: http://bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html:
 4. Що таке стреси і як їх долати / Сененко Світлана «Дзеркало тижня» №12, 29 березня 2008, 00:00 [електронний ресурс] / scho_take_stresi_i_yak_yih_dolati-53263.html
 5. Сергєєнкова О.П.. Педагогічна психологія – http://westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html

 

Матеріали

РНП_Вікова_та _педагогічна_психол_Cікорс_21-22

РНП_Вікова_та _педагогічна_психол_Cікорс_20-21_нова

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус на 2020-2021 н.р. з НД "Вікова та педагогічна психологія"

Завантажити силабус