Здоров’язберігаючі технології у дошкільній освіті (012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Крива М. В.ФПШ-21, ФПШ-22

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності студентів щодо організації і проведеннявалеологічної роботи вихователя з впровадженням здоров’язберігаючих технологій у закладах дошкільної освіти.

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками ведення здорового способу життя, екологічно безпечної поведінки і діяльності, формування ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку дошкільника.

Рекомендована література

Базова

 1. Валеологічневихованнядітейдошкільноговіку. /Упор. Ж.А. Ципляк. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. — 76 с.
 2. Валеологія в схемах:Навчальнийпосібник / Гончаренко М.С. —Харків: Бурун Книга, 2005. — 208 с.
 3. Вільчковський Е.С., Курок О.І.Теорія і методика фізичноговихованнядітейдошкільноговіку: Навч. посіб. – Суми: ВТД«Університетська книга», 2008. – 428 с.
 4. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическоепособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с.
 5. Грибан В. Г. Валеологія: підручник / В. Г. Грибан – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. :«Центр учбовоїлітератури», 2012.-342 с.
 6. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. – Полтава: АСМІ, 2001. – 155 с.
 7. Лоза О.Б. Особиста безпека дитини: навч. Посібн. Для педагогів та батьків, діти яких навчаються за програмою «Захист життя та здоров’я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях». – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 383 с.
 8. Лохвицька Л. В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку “Про себе треба знати, про себе треба дбати” / Л. В. Лохвицька. — Тернопіль : Мандрівець, 2014. — 120 с.
 9. Лохвицька Л.В. Сім’я – берегиня здоров’я дитини: навч.-метод. посібн. / Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко. – Тернопіль, 2014. – 248 с.
 10. Максимова О.О. Валеологічна освіта дітей дошкільного віку (теоретико-методичні засади): навчально-методичний посібник / Олена Олександрівна Максимова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018.– 213 с.
 11. Міхеєнко О. І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 448 с.
 12. Піроженко Т.О. Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом» / Т.О. Піроженко, О.Ю. Хартман, К.В. Палієнко, М.В. Павленко. – К. : Алатон, 2016. – 112 с.
 13. Плахтій П.Д., Підгорний В.К., Соколенко JI.C. Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тести: Навчальний посібник / За редакцією П.Д.Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький O.A., 2009. – 332 с.
 14. Провозюк Г.Г., Білоус Л.І., Яцук Г.Ф. Дитина – диво світу. Посібник для навчання дітей дошкільного віку здоровому способу життя. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 116 с.
 15. Ładocha D. Jeśćzdrowiejwarzywaiowoce.-lidl, 2018. – 287 s.

 

Допоміжна:

 1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М., 1987. – 63 с.
 2. Бойченко Т.Є. Бережи себе, малюк!: навч.-метод. Посіб. Для дошкільн. Навч. Закладів. – К.: Генеза, 2009. – 144 с.
 3. Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник /Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова [та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. – К.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 272 с.
 4. Микуліна А. К. Здоров’язберігаючітехнології в навчально-виховномупроцесісучасногодошкільногонавчального закладу / А. К. Микуліна // ОсвітаЗакарпаття :науково-методичний журнал. – Ужгород, 2016. – №23-24. – С.122-125
 5. Сучаснітехнологіїзбереженняздоров’яучнів: кращийдосвід [Електроннідані] / авт. кол. ; уклад. А. Г. Обухівська, І. І. Цушко. – К. :Український НМЦ практичноїпсихології і соціальноїроботи, 2015.. – 221 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см.

 

Інформаційні ресурси

 1. Базовий компонент дошкільноїосвітиhttps://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
 2. Діти в інтернеті: як навчитибезпеці у віртуальномусвіті. Режим доступу: https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/internet_safety_dl/children_internet.pdf
 3. Програми розвитку дітей дошкільної освіти. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej

Матеріали

Силабус

Робоча програма