Кальченко Лариса Володимирівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (+38 032) 239-42-30

Електронна пошта: larysa.kalchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

інновації в соціальній педагогіці, соціальній роботі та психології, превенція соціального сирітства, профілактика девіантної поведінки, інтерактивні технології навчання і виховання, підготовка фахівців для закладів соціально-педагогічної підтримки та роботи в громаді.

37 наукових праць.

Курси

Публікації

 Kalchenko L. Social work with families on prevention of child abandonment within an urban local community: ukrainian experience / L. Kalchenko // Polityka społeczna i praca socjalna wobec wyzwań społeczno-kulturowych XXI wieku : Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017. – S. 168 – 180.

Кальченко Л. В. Технологія реінтеграції вихованців інтернатних закладів до біологічної сім’ї як практичний інструмент системи превенції соціального сирітства / Л. В. Кальченко // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2017. – № 12 (20). – С. 38-43.

 

п/п

Назва публікації

Характер роботи

Вихідні данні

Обсяг

(с.)

Співавтори
I. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації
1. Особливості соціальної роботи з „дітьми вулиць” друк. (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – №3. – С.49–55. 7 с.
2. Тема профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності в соціальній рекламі друк. (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 2. – С.53–57. 5 c.
3. Соціальний захист бездоглядних і безпритульних дітей у притулках для неповнолітніх друк. (фахове видання) Проблеми освіти. Науково-метод. збірник / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Науково-метод. центр вищої освіти, 2006. – Спец. вип. – С. 124–130. 7 с.
4. Суттєві характеристики понять „дитяча бездоглядність” та „дитяча безпритульність” друк. (фахове видання) Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : [педагогічні науки] / гол. ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : „Альма-матер”, 2007. – № 6 (123). – С. 122–127. 6 с.
5 Соціально-психологічні особливості „виходу” дитини на вулицю друк. (фахове видання) Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : зб. науков. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина І). – С. 212–217. 6 с.
6 Особливості соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх друк. (фахове видання) Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я : як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : всеукр. наукова конф., 8 лютого 2007р. : збірка тез конференції / ред. Т. В. Семигіна. – К. : Сфера, 2007. – С. 196–202. 7 с.
7 Науково-практичне осмислення процесу соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей друк. (фахове видання) Досвід співпраці державних, муніципальних та недержавних організацій у вирішенні питань захисту дітей : збірник наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету : Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Випуск 9. – С. 111–116. 6 с.
8 Питання соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей у сучасному законодавстві України друк. (фахове видання) Актуальні проблеми сучасних наук : теорія та практика : міжнар. науково-практич. конф., 19-30 червня 2006р. : збірник тез. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 97–99. 3 с.
9 Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей як психолого-педагогічна проблема друк. (фахове видання) Українська наука ХХІ століття : всеукр. науково-практич. інтернет-конф., 22-24 червня 2006р. : збірник тез. – К., 2006. – С. 35–37. 3 с.
II. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації
10 Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до превентивного виховання дітей групи соціального ризику друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [педагогічні науки] / гол. ред.. В. С. Курило. – Луганськ, вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – №17 (180) вересень. – С. 251–262. 12 с. / 1,4 друк. арк.
11 Педагогические условия социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях приютов для детей. стаття у зарубіжному виданні / друк.. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в системе подготовки социальных педагогов [Текст] : сборник научных статей. – Армавир : Редакционно-издательский центр АГПУ, 2009. – С. 138-149. 12 с. / 1,4 друк. арк.
12 Системно-комплексна організація превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [педагогічні науки] / гол. ред.. В. С. Курило. – Луганськ, вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – №20 (231) жовтень. – Ч. 4. – С. 159–170. 12 с. / 1,4 друк. арк.
13 Сутність процесу превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста друк. (фахове видання) Вісник Черкаського університету. Серія : педагогічні науки. – Черкаси. – 2011. – № 209. – С. 62-67. 6 с. / 0,7 друк. арк.
14 Особенности превентивной деятельности по предупреждению социального сиротства стаття у зарубіжному виданні / друк.. Потенциал социального педагога в модернизации российского общества: состояние и перспективы : материалы третьего национального конгресса социальных педагогов России. – Анапа, 2012. – С. 137-144. 7 с. / 0,8 друк. арк.
15 Розвиток міжвідомчої взаємодії як умова ефективного вирішення проблеми соціального сирітства друк. (фахове видання) Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : Л. Л. Хоружа, Г. М. Лактіонова, О. В. Безпалько та ін.]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 70-73. 4 с.
16 Організація системи роботи з сім’єю у контексті профілактики соціального сирітства: сімейно-центрований підхід стаття / друк. Збірник матеріалів конференції “Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору” (11-12 жовтня 2012 року). – Ніжин, 2012. – С. 121-129. 8 с. / 0,5 др. арк.
17 Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 19 (254) жовтень. – Ч. ІІ. – С. 160 – 170. 10 с. / 1,16 др. арк.
18 Суспільна практика подолання соціального сирітства на теренах України у V-ХVІІ ст. друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22 (257) листопад. – Ч. VІІІ. – С. 142 – 153. 12 с. / 1,3 др. арк.
19 Історико-педагогічний аналіз суспільної практики подолання й попередження проблеми соціального сирітства на українських землях у складі Російської держави (початок ХVІІ – середина ХІХ століття) друк. (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. –
№ 3. – 2013. – С. 86 – 96.
10 с. /

1,16 др. арк.

20 Превенция социального сиротства как направление деятельности территориального сообщества города стаття у зарубіжному виданні / друк. Подготовка социальных педагогов к работе с детьми и молодежью группы риска: международный сборник научных статей / науч. ред. И.В. Ткаченко; отв. ред. А.М. Дохоян,
В.И. Спирина,
М.Л. Спирина. – Армавир : РИО АГПА, 2013. – С. 124-130.
7 с. / 0,8 др. арк.
21 Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального сирітства у 20-х – 30-х роках ХХ століття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки. – Луганськ, 2013. – №23 (282) вересень, Ч. ІІ. – С. 15 – 27. 12 с. / 1,4 др. арк.
22 Технологія формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади як умова попередження проблеми соціального сирітства друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки / гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – №13 (272), Ч. ІV – С. 81–90. 9 с. / 1,0 друк. арк. Островська Н.О.
23 Превенция социального сиротства в условиях территориального сообщества города стаття у зарубіжному виданні / друк. Социальная педагогика: актуальные проблемы и перспективы: Сборник научных материалов по итогам III Международного симпозиума 27 – 28 марта 2014 г. – Вильнюс – Арзамас, 2014. – С. 112-120. 8 с. / 0,9 др. арк.
24 Розвиток превентивних ідей як напряму суспільної практики щодо вирішення проблеми соціального сирітства друк. (фахове видання) Київський науково-педагогічний вісник. – Київ, 2014. – № 2. – С. 98-108. 10 с. / 1,2 друк арк.
25 Розвиток соціально-педагогічної діяльності щодо превенції соціального сирітства у зарубіжних країнах друк. (фахове видання) Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-педагогічний простір: виклики сьогодення». – 2015. – № 2 (291) квітень. – Ч. 1. – С. 92 – 103. 10 с. / 1,2 друк арк.
26 Формування інклюзивної компетентності викладачів як чинник розвитку соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами стаття Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції –  Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 27-28 квітня 2016 р. – С. 89-97. 8 с.
27 Characteristics of purpose, object and subject of social and educational prevention of child abandonment in urban local community стаття у зарубіжному виданні / друк. подано до друку
‘Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe’ / edited by Agnieszka Roguska, Alicja Antas-Jaszczuk. – Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016 (Poland).
10 с.
28 Концептуальні засади превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста стаття / друк. подано до друку
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна робота: виклики сьогодення». – Тернопіль, 28-29 квітня 2016 року
7 с.
29 Міжвідомча взаємодія як механізм соціально-педагогічної превенції соціального сирітства у територіальній громаді міста стаття / друк. подано до друку
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», Ніжин, 5-6 травня 2016 року. – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя // Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки, 2016.
7 с.
30 Компетентнісний підхід як основа сучасної професійної підготовки фахівців соціальної сфери стаття подано до друку
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-педагогічний дискурс сучасної освіти: досвід та інновації», Львів, 26-27 травня 2016 р., ВНЗ «Український католицький університет» // Наукові записки УКУ. Серія: Психолого-педагогічні науки, 2016.
8 с.
31 Формування інклюзивної компетентності соціальних педагогів як чинник успішної соціалізації  молоді з особливими потребами стаття подано до друку
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів» , м. Сучаве (Румунія) – м. Чернівці (Україна), 12-13 травня 2016 р. // Освітній простір України. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2016.
7 с.
32 Территориальное сообщество города как субъект социально-педагогической превенции социального сиротства

 

стаття у зарубіжному виданні / друк. подано до друку
Сборник материалов VІ Международного симпозиума «Социальная педагогика в современных социальных практиках»,
г. Арзамас (Россия), 2-5 июня 2016 г., ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского», Арзамасский филиал, 2016.
10 с.
III. Навчально-методичні роботи, опубліковані за період науково-педагогічної діяльності
33 Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику друк.,

колективна монографія

Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 145 с. 145/62 Харченко С.Я., Золотова Г.Д., Горенко С.В.
34 Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей науково-методичний посібник Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 354 с. 350 с.
35 Соціальна реінтеграція дітей з інтернатних закладів у біологічну сім’ю науково-методичний посібник Київ : «МБО «БФ «СОС Дитяче містечко», 2015. – 212 с. – подано до друку 212/46 Харченко С.Я., Краснова Н.П.,
Юрків Я.І.

Біографія

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Освіта/Кваліфікація:
2012: присвоєно вчене звання „Доцента кафедри соціальної педагогіки”. Атестат доцента 12ДЦ №029992 (рішення Атестаційної колегії від 19 січня 2012 року (протокол № 1/02 – Д)).
2011-2014: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, докторантура за спеціальністю: 13.00.05 ‒ соціальна педагогіка. Тема дисертації: „Теорія і практика превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста”.
2009: захист кандидатської дисертації. Диплом кандидата педагогічних наук (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 8 липня 2009 року (протокол № 69-06/3) ДК № 052962. Тема дисертації: „Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх”, (захист 19 лютого 2009 р.).
2005-2008: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура за спеціальністю: 13.00.05 – соціальна педагогіка.
2004-2005: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка магістратура за спеціальністю „Соціальна робота” з присвоєнням кваліфікації соціального працівника. Диплом з відзнакою АН № 28122064.
1990-1995: Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського університету за спеціальністю „Всесвітня історія та методика виховної роботи” з присвоєнням кваліфікації вчителя історії та соціальних дисциплін, методиста з виховної роботи. Диплом з відзнакою ЛВ № 000603.
 Мови: українська – рідна, вільно;
російська – вільно;
англійська – базовий рівень.
 Посада: доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка; доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ «Український католицький університет» / доцент кафедри соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
 Нагороди, почесні звання: почесна відзнака Верховної Ради України молодих науковців (іменний годинник);
почесні грамоти Луганської обласної державної адміністрації, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Досвід роботи:
02/2015 по тепер. час доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки  ВНЗ «Український католицький університет» (на 0,5 ст. за сумісництвом, на умовах СТД)
10/2014 по тепер. час доцент кафедри соціальної педагогіки  ДЗ «Луганський  національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) на 0,37 ст. на умовах СТД, за сумісництвом)
09/2014  по тепер. час доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана  Франка (на умовах СТД)
10/2011 – 10/2014 докторантка кафедри соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
10/2010 – 06/2014 доцент кафедри соціальної педагогіки ЛНУ імені Тараса Шевченка (на умовах СТД).
09/2009 – 09/2010 старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка.
09/2007-09/2009 ЛНУ імені Тараса Шевченка, асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ЛНПУ імені Тараса Шевченка
08/2003-08/2005 приватна школа «Мрія», заступник директора з виховної роботи та за сумісництвом – асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи НПУ імені Тараса Шевченка
08/1995-08/2003 СЗОШ І-ІІІ ступенів № 39 м. Луганськ, заступник директора з навчально-виховної роботи та соціальний педагог
08/1988-08/1990 середня загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 39 м. Луганськ, старша піонервожата

Функції / уміння:

є членом тренерської студії щодо організації та проведення просвітницьких тренінгів, з 2005 по 2007 роки брала участь у реалізації соціального проекту «Покращення якості послуг дітям і сім’ям у громаді» (Християнського дитячого фонду (нині Український фонд «Благополуччя дітей»)) щодо підготовки фахівців соціальної сфери до роботи з різними категоріями сімей та дітей (реалізація якого відбувалася на базі громад  м. Луганська, м. Києва, м Севастополя);

з 2005 по 2010 роки працювала молодшим науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України ЛНУ імені Тараса Шевченка та займалася розробкою і науково-методичним супроводом соціальних проектів щодо: соціального захисту бездоглядних дітей; сімей, які потрапили у складні життєві обставини та проблеми формування усвідомленого батьківства молоді, створення прийомних сімей та ДБСТ, реалізація яких відбувалася спільно з Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

з 2009 року була заступником завідувача кафедри соціальної педагогіки з наукової роботи, маю досвід організації та проведення науково-практичних конференцій всеукраїнського рівня, наукових та навчально-методичних семінарів, круглих столів; керівництва науково-дослідницькою роботою студентів та магістрантів;

з жовтня 2013 року була заступником головного редактора наукового журналу „Соціальна педагогіка:  теорія та практика” (внесеного до переліку наукових фахових видань України: серія «Педагогічні науки»  (Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 року № 1-05/4)) та є членом редакційної колегії наукового журналу ,,Вісник Луганського національного  університет імені Тараса Шевченка (педагогічні  науки)” (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.);

під час навчання в докторантурі, з 2013 по 2015 роки, була автором і виконавцем бюджетної теми  ,,Превенція соціального сирітства в умовах  територіальної громади міста” (№ держреєстрації  0113U001778, код КПКВ 2201020 – ,,Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах”);

має багатий досвід із розробки галузевого та  вузівського стандартів підготовки фахівців до роботи у соціальній сфері, укладання навчальних планів, була долучена до роботи у вузівських комісіях (робочих групах) різного рівня з напрацювання матеріалів методологічного характеру щодо розвитку соціальної педагогіки/соціальної роботи в Україні, а саме: з лютого по квітень 2015 року була членом робочої групи викладачів кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ «Український католицький  університет» щодо розробки нових освітніх програм та стандартів фахової підготовки спеціалістів із соціальної педагогіки (бакалаврська і магістерська  програми) на засадах компетентнісного підходу;

протягом лютого – травня 2015 року очолювала робочу групу викладачів факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка із розробки нових освітніх програм та стандартів підготовки бакалаврів соціальної педагогіки;

з квітня 2016 року обрана членом Науково-методичної комісії №12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення (підкомісія 231 – соціальна робота) Науково-методичної ради сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України (терміном на 3 роки);

автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 колективна монографія та 2 науково-методичних посібника.

Загальний стаж роботи:              27 років і 8 місяців (на 1 червня 2016 року).

Науково-педагогічний стаж:    22 роки 11 місяців.

Розклад