Кальченко Лариса Володимирівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (+38 032) 239-42-30

Електронна пошта: larysa.kalchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

інновації в соціальній педагогіці, соціальній роботі та психології, превенція соціального сирітства, профілактика девіантної поведінки, інтерактивні технології навчання і виховання, підготовка фахівців для закладів соціально-педагогічної підтримки та роботи в громаді.

понад 60 наукових праць.

Курси

Публікації

 1. Кальченко Л. В. Технологія реінтеграції вихованців інтернатних закладів до біологічної сім”ї як практичний інструмент системи превенції соціального сирітства / Л. В. Кальченко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – Харків, 2017. – №12(20). – С. 38-43. : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/119956
 2. Кальченко Л. В. Реінтеграція вихованців інтернатних закладів до біологічних сімей як системна складова превенції соціального сирітства : нормативно-правове підґрунтя / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – №14. –320 с. – С. 81-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_19
 3. Kal’chenko Larysa Social work with families on prevention of child abandonment within an urban local community: Ukrainian experience / Larysa Kalchenko // „Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki” / w: A. Chabior, M. Porąbaniec (red.). –Kielce : Wydawnictwo Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017. – S. 93-103. (ISBN 978-83-65850-11-9).
 4.  Kalchenko L. Social work with families on prevention of child abandonment within an urban local community: ukrainian experience / L. Kalchenko // Polityka społeczna i praca socjalna wobec wyzwań społeczno-kulturowych XXI wieku : Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017. – S. 168 – 180.
 5. Кальченко Л. В. Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста : концептуальні засади / Л. В. Кальченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 24 (ІІ том) : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 262 с. – С. 218-224. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_24(2)__32
 6. Кальченко Л. В. Соціальне сирітство та його превенція в територіальній громаді міста: міжвідомча взаємодія суб’єктів громади / Л. В. Кальченко // Журнал „Education and Pedagogical Sciences” („Освіта та педагогічна наука”). Старобільськ : Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – №1 (168). – 2018. – С. 53 – 66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2018_1_7
 7. Кальченко Л. В. Превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста: соціально-філософське осмислення поняття / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во Херсонський державний університет. – № 82. – Т. 1. – 2018. – С. 215 – 222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__45
 8. Kal’chenko Larysa PREVENTIVE POTENTIAL OF A TERRITORIAL COMMUNITY OF A CITY CONCERNING SOCIAL ORPHANHOOD PREVENTION / L. Kal’chenko // «EUREKA: Social and Humanities». – Vol. 6 (18), 2018. Tallinn (Estonia). – P. 25-33. – Режим доступу до ресурсу: http://eu-jr.eu/social/article/view/798/783 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International).
 9. Кальченко Л. В. Територіальна громада міста як суб’єкт превенції соціального сирітства / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во Херсонський державний університет. – № 83. – 2018. – С 203 – 214. – Режим доступу до ресурсу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_83/part_1/issue_83_1.pdf (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International).
 10. Кальченко Л. В. Міжвідомчі бар’єри в рішенні проблеми соціального сирітства та шляхи їх подолання у територіальній громаді міста / Л. В. Кальченко // Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Вид-во ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – № 2(43). – 2018. – С. 99 – 107. – Режим доступу до ресурсу: http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/156967/156310 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International).
 11. Кальченко Л. В. Досвід провідних країн Західної Європи щодо превенції соціального сирітства / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2018. – №16. – С. 118 – 126. – Режим доступу: https://384ab8c5-57b3-45e6-96aa-19d47ba67e68.filesusr.com/ugd/541df8_842f8721a94a472f81b763ca5e471347.pdf
 12. Кальченко Л. В. Наукове обґрунтування системи соціально-педагогічної роботи щодо превенції соціального сирітства у територіальній громаді міста / Л.В.Кальченко // Інноваційна педагогіка. – Випуск 14. – Том 2. – 2019. – С. 137 – 146. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/14/part_2/30.pdf (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 13. Кальченко Л. В. Організаційне моделювання системи соціально-педагогічної роботи щодо превенції соціального сирітства в територіальній громаді міста / Л. В. Кальченко // Інноваційна педагогіка. – Випуск 16. – Том 2. – 2019. – С. 83 – 100. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/16/part_2/16-2_2019.pdf  (стаття з індексом / друк. фахов. видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 14. Кальченко Л. В., Островська Н. О., Кузьменко Г. В. Діагностика рівня сформованості усвідомленого батьківства студентської молоді як умова превенції соціального сирітства / Kalchenko L., Ostrovska N., Kuzmenko G. Diagnosis Of The Level Of Formation Of Conscious Parenthood Of Student Youth As A Condition For The Prevention Of Social Orphanhood // Proceedings of the 14ht International Scientific Conference «SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION – SIE2020». – Rezekne, Latvia : Rezekne Аkademy of Technologies, 22-23 May 2020. – P. 287 – 316. (ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5044/4613; http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.5044 (Стаття з індексом у міжнародному виданні / Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах: Thomson Reuters (ISI Web of Scienсe), CrossRef, Google Scholar, OpenAire, WordCat).
 15. Кальченко Л. В. Змістовна характеристика цільового компоненту системи соціально-педагогічної роботи з превенції соціального сирітства у територіальній громаді міста. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки / гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2020. – № 7 (338). – С. 158 –174. URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/449/454

п/п

Назва публікації Характер роботи Вихідні данні Обсяг

(стор.)

Спів-автори
I. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації
1. Особливості соціальної роботи з „дітьми вулиць” друк. (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – №3. – С.49–55. 7 стор.
2. Тема профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності в соціальній рекламі друк. (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 2. – С.53–57. 5 стор.
3. Соціальний захист бездоглядних і безпритульних дітей у притулках для неповнолітніх друк. (фахове видання) Проблеми освіти. Науково-метод. збірник / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Науково-метод. центр вищої освіти, 2006. – Спец. вип. – С. 124–130. 7 стор.
4. Суттєві характеристики понять „дитяча бездоглядність” та „дитяча безпритульність” друк. (фахове видання) Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : [педагогічні науки] / гол. ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : „Альма-матер”, 2007. – № 6 (123). – С. 122–127. 6 стор.
5 Соціально-психологічні особливості „виходу” дитини на вулицю друк. (фахове видання) Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : зб. науков. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина І). – С. 212–217. 6 стор.
6 Особливості соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх друк. (фахове видання) Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я : як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : всеукр. наукова конф., 8 лютого 2007р. : збірка тез конференції / ред. Т. В. Семигіна. – К. : Сфера, 2007. – С. 196–202. 7 стор.
7 Науково-практичне осмислення процесу соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей друк. (фахове видання) Досвід співпраці державних, муніципальних та недержавних організацій у вирішенні питань захисту дітей : збірник наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету : Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Випуск 9. – С. 111–116. 6 стор.
8 Питання соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей у сучасному законодавстві України друк. (фахове видання) Актуальні проблеми сучасних наук : теорія та практика : міжнар. науково-практич. конф., 19-30 червня 2006р. : збірник тез. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 97–99. 3 стор.
9 Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей як психолого-педагогічна проблема друк. (фахове видання) Українська наука ХХІ століття : всеукр. науково-практич. інтернет-конф., 22-24 червня 2006р. : збірник тез. – К., 2006. – С. 35–37. 3 стор.
10 Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до превентивного виховання дітей групи соціального ризику Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [педагогічні науки] / гол. ред.. В. С. Курило. – Луганськ, вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – №17 (180) вересень. – С. 251–262. 12 стор.  
11 Педагогические условия социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях приютов для детей. Стаття у зарубіжному виданні / друк.. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в системе подготовки социальных педагогов [Текст] : сборник научных статей. – Армавир : Редакционно-издательский центр АГПУ, 2009. – С. 138-149. 12 стор.  
12 Системно-комплексна організація превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста Стаття друк.  (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [педагогічні науки] / гол. ред.. В. С. Курило. – Луганськ, вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – №20 (231) жовтень. – Ч. 4. – С. 159–170. 12 стор.  
13 Сутність процесу превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста Стаття друк. (фахове видання) Вісник Черкаського університету. Серія : педагогічні науки. – Черкаси. – 2011. – № 209. – С. 62-67. 6 стор.
14 Особенности превентивной деятельности по предупреждению социального сиротства

 

 

Стаття у зарубіжному виданні / друк.

 

/ участь у конференції.

Потенциал социального педагога в модернизации российского общества: состояние и перспективы : материалы третьего национального конгресса социальных педагогов России. – Анапа, 2012. –

С. 137-144.

7 стор.

 

 
15 Розвиток міжвідомчої взаємодії як умова ефективного вирішення проблеми соціального сирітства Стаття друк.

 

/ участь у конференції

Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : Л. Л. Хоружа,

Г. М. Лактіонова, О. В. Безпалько та ін.]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 70-73.

4 стор.  
16 Організація системи роботи з сім’єю у контексті профілактики соціального сирітства: сімейно-центрований підхід Стаття друк. (фахове видання)

 

Участь у конференції “Професійна підготовка фахівців

соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору”. – Ніжин, 11-12 жовтня 2012 року

Л. В. Кальченко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 4. – С. 23-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_7 8 стор.  
17 Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 19 (254) жовтень. – Ч. ІІ. – С. 160 – 170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(2)__22 10 стор.  
18 Суспільна практика подолання соціального сирітства на теренах України у V-ХVІІ ст. Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22 (257) листопад. – Ч. VІІІ. – С. 142 – 153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(8)__20 12 стор.  
19 Історико-педагогічний аналіз суспільної практики подолання й попередження проблеми соціального сирітства на українських землях у складі Російської держави (початок ХVІІ – середина ХІХ століття) Стаття друк.  (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. –
№ 3. – 2013. – С. 86 – 96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2013_3_13
10 стор.

 

 
20 Превенция социального сиротства как направление деятельности территориального сообщества города

 

 

Стаття у зарубіжному виданні / друк.

 

/ участь у конференції

Подготовка социальных педагогов к работе с детьми и молодежью группы риска: международный сборник научных статей / науч. ред. И.В. Ткаченко; отв. ред. А.М. Дохоян,
В.И. Спирина,
М.Л. Спирина. – Армавир : РИО АГПА, 2013. – С. 124-130.
7 стор.  
21 Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального сирітства у 20-х – 30-х роках ХХ століття Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки. – Луганськ, 2013. – №23 (282) вересень, Ч. ІІ. – С. 15 – 27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_23(2)__4 12 стор.  
22 Технологія формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади як умова попередження проблеми соціального сирітства Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки / гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – №13 (272), Ч. ІV – С. 81–90. 9 стор. Остров-ська

Н. О.

23 Превенция социального сиротства в условиях территориального сообщества города //

 

Стаття у зарубіжному виданні / друк.

 

/ участь у конференції

Социальная педагогика: актуальные проблемы и перспективы: Сборник научных материалов по итогам III Международного симпозиума 27 – 28 марта 2014 г. – Вильнюс – Арзамас, 2014. – С. 112-120. 8 стор.  
24 Розвиток соціально-педагогічної діяльності щодо превенції соціального сирітства у зарубіжних країнах Стаття друк. (фахове видання) / участь у конференції Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-педагогічний простір: виклики сьогодення». – 2015. – № 2 (291) квітень. – Ч. 1. – С. 92 – 103. 12 стор.  
25 Сутність, зміст та особливості соціальної реінтеграції дітей інтернатних закладів до біологічних сімей. Стаття у науково-метод. посібнику Соціальна реінтеграція дітей з інтернатних закладів у біологічну сім’ю : науково-методичний посібник. Київ : „МБО „БФ „СОС Дитяче містечко”, 2015. С. 6–20. 14 стор. Н. П. Краснова, Л. В. Кальченко, С. Я. Харченко, Я. І. Юрків.
26 Соціально-педагогічний механізм входження дитини-вихованця інтернатного закладу в біологічну сім’ю. Стаття у науково-метод. посібнику Соціальна реінтеграція дітей з інтернатних закладів у біологічну сім’ю : науково-методичний посібник. Київ : „МБО „БФ „СОС Дитяче містечко”, 2015. С. 156–196. 40

стор.

Н. П. Краснова, Л. В. Кальченко, С. Я. Харченко, Я. І. Юрків.
27 Соціально-психологічний портрет вихованців інтернатних закладів. Стаття у науково-метод. посібнику Соціальна реінтеграція дітей з інтернатних закладів у біологічну сім’ю : науково-методичний посібник. Київ : „МБО „БФ „СОС Дитяче містечко”, 2015. С. 46 – 59. 14 стор. Н. П. Краснова, Л. В. Кальченко, С. Я. Харченко, Я. І. Юрків.
28 Особливості сімей, діти яких перебувають в інтернатних закладах. Стаття у науково-метод. посібнику Соціальна реінтеграція дітей з інтернатних закладів у біологічну сім’ю : науково-методичний посібник. Київ : „МБО „БФ „СОС Дитяче містечко”, 2015. С. 60–84. 24 стор. Н. П. Краснова, Л. В. Кальченко, С. Я. Харченко, Я. І. Юрків.
29 Формування інклюзивної компетентності викладачів як чинник розвитку соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами Стаття / участь у конференції Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції –  Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 27-28 квітня 2016 р. – С. 89 – 97. 8 стор.  
30 Місце соціального педагога в інклюзивній освіті України Стаття / участь у конференції Збірка матеріалів міжнародн. науково-практичної конференції «Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти», м. Львів, 29–30 вересня 2016 року. – Львів, Тріада плюс, 2016. – С. 85 – 90. 6 стор.  
31 Превенція соціального сирітства як напрям соціальної роботи в територіальній громаді міста

 

Тези

/ участь у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «500-річчя Реформації: соціальна робота в процесі оновлення України та світу» (м. Дніпро, 20 квітня 2018 року). – Дніпро : ДНУ імені Олеся Гончара, 2018. – С. 98 – 105. 6 стор.  
32 Social work with families on prevention of child abandonment within an urban local community: Ukrainian experience

 

 

Cтаття у зарубіжному виданні

/ участь у конференції

/ Larysa Kalchenko // „Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki” / w: A. Chabior, M. Porąbaniec (red.). – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017. – S. 93-103. (ISBN 978-83-65850-11-9) 11 стор.  
33 Реінтеграція вихованців інтернатних закладів до біологічних сімей як системна складова превенції соціального сирітства : нормативно-правове підґрунтя Стаття у фаховому виданні / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – №14. –320 с. – С. 81-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_19 6 стор.  
34 Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста Тези

/ участь у конференції

// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2 (лютий 2017 р.). – С. 133 – 137. 6 стор.  
35 Технологія реінтеграції вихованців інтернатних закладів до біологічної сім”ї як практичний інструмент системи превенції соціального сирітства стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Л. В. Кальченко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». –  Харків, 2017. – №12(20). – С. 38-43. : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/119956 6 стор.  
36 PREVENTIVE POTENTIAL OF A TERRITORIAL COMMUNITY OF A CITY CONCERNING SOCIAL ORPHANHOOD PREVENTION Стаття у зарубіжному виданні

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Kal’chenko Larysa // «EUREKA: Social and Humanities». – Vol. 6 (18), 2018. Tallinn (Estonia). – P. 25-33. URL:

http://eu-jr.eu/social/issue/archive

9 стор.  
37 Усвідомлене батьківство молоді як чинник попередження соціального сирітства Тези /

участь

у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3 (лютий 2018 р.). – С. 140 – 144. : Електронний ресурс. – Режим доступу : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%d0%92%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba_3.pdf 5 стор.  
38 Територіальна громада міста як суб’єкт превенції соціального сирітства стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во Херсонський державний університет. – № 83. – Т. 1. – 2018. – С. 203 – 213. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/708788.pdf 11 стор.  
39 Соціальне сирітство та його превенція в територіальній громаді міста: міжвідомча взаємодія суб’єктів громади друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної бази даних

Ulrich’s Periodical Directory (США)

/ Л. В. Кальченко // Журнал „Education and Pedagogical Sciences” („Освіта та педагогічна наука”). Старобільськ : Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – №1 (168). – 2018. – С. 53 – 66.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2018_1_7 13 стор.  
40 Міжвідомчі бар’єри в рішенні проблеми соціального сирітства та шляхи їх подолання у територіальній громаді міста стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Л. В. Кальченко // Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Вид-во ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – № 2(43). – 2018. – С. 99 – 106. : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/156967/156310 8 стор.  
41 Превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста: соціально-філософське осмислення сутності поняття стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 82(1). – С. 215-221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__45 10 стор.  
42 Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста : концептуальні засади друк. фахов. видання

 

 

/ Л. В. Кальченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 24 (ІІ том) : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 262 с. – С. 218-224. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_24(2)__32 7 стор.  
43 Досвід провідних країн Західної Європи щодо превенції соціального сирітства Стаття (фахове видання) / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2018. – №16. – С. 118 – 126. 9 стор.  
44 Організація дослідження превентивного потенціалу територіальної громади міста щодо превенції соціального сирітства Тези

/ участь у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти і соціальної роботи. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4 (лютий 2019 р.). – С. 86 – 91. : Електронний ресурс. – Режим доступу : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Vypusk-4-Kintsevo-1.pdf 6 стор.  
45 Наукове обґрунтування системи соціально-педагогічної роботи щодо превенції соціального сирітства у територіальній громаді міста стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

/ Л. В. Кальченко // Інноваційна педагогіка.

– Випуск 14. – Том 2. – 2019. – С. 137 – 146. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/14/part_2/30.pdf

10 стор.  
46 Організаційне моделювання системи соціально-педагогічної роботи щодо превенції соціального сирітства в територіальній громаді міста стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

/ Л. В. Кальченко // Інноваційна педагогіка.

– Випуск 16. – Том 2. – 2019. – С. 83 – 100. – Режим доступу до ресурсу:

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/16/part_2/16-2_2019.pdf

18 стор.  
47 Формування усвідомлення батьківства студентської молоді за допомогою соціально-просвітницького тренінгу Тези

/ участь у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти і соціальної роботи. – Вип. 5 (лютий 2020 р.). – С. 112 – 120. 5 стор.  
48 Диагностика уровня сформированности осознанного родительства студенческой молодёжи как условие превенции социального сиротства / Diagnosis Of The Level Of Formation Of Conscious Parenthood Of Student Youth As A Condition For The Prevention Of Social Orphanhood Стаття з  індексом у міжнародному виданні /

 

Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах: Thomson Reuters (ISI Web of Scienсe),

CrossRef, Google Scholar, OpenAire, WorldCat

Proceedings of the 14ht International Scientific Conference «SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION – SIE2020». – Rezekne, Latvia : Rezekne Аkademy of Technologies, 22-23 May 2020. P. 287 – 316. (ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5044/4613 ; http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.5044 28 стор. Остров-ская Н. А., Кузьменко Г. В.,
49 Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду: сутність, види, специфіка, рівні та принципи Стаття у методичному посібнику Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду до біологічних сімей: методичний посібник / автор.-упорядн. К. О. Дуванська, Л. В. Кальченко, Н. А. Литвинова, та ін.; за заг. ред. Караман О. Л., Харченка С. Я. – Київ : Талком, 2020. – 292 с. – C. 15 – 24.

ISBN 978-617-7832-72-9

10 стор.  
50 Алгоритм соціальної реінтеграції дітей з альтернативних форм догляду до біологічних сімей Стаття у методичному посібнику Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду до біологічних сімей: методичний посібник / автор.-упорядн. К. О. Дуванська, Л. В. Кальченко, Н. А. Литвинова, та ін.; за заг. ред. Караман О. Л., Харченка С. Я. – Київ : Талком, 2020. – 292 с. – C. 43 – 66. 23 стор.  
51 Активізація громади в процесі реінтеграції дітей до біологічних сімей Стаття у методичному посібнику Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду до біологічних сімей: методичний посібник / автор.-упорядн. К. О. Дуванська, Л. В. Кальченко, Н. А. Литвинова, та ін.; за заг. ред. Караман О. Л., Харченка С. Я. – Київ : Талком, 2020. – 292 с. – C. 196 – 219. 23 стор.  
52 Змістовна характеристика цільового

компоненту системи соціально-педагогічної роботи з

превенції соціального сирітства у територіальній громаді

міста

Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки / гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2020. – № 7 (338). – С. 158 –174. URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/449/454 16 стор.  
II. Навчально-методичні роботи, опубліковані за період науково-педагогічної діяльності
53 Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста: соціально-педагогічний аспект: [монографія] друк.,

монографія

Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – 460 с. 460

стор.

 
54 Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста : соціально-педагогічні засади : монографія. друк.,

монографія

Видання друге, перероб. і доповнене. Київ : Талком, 2020. 533 с. 533

стор.

 
55 Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду до біологічних сімей: методичний посібник / за заг. ред. Караман О. Л., Харченка С. Я. – Київ : Талком, 2020. – 292 с. 292 / 56 стор. К. О. Дуванська, , Н. А. Литвинова, та ін.
56 Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику друк.,

колективна монографія

Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 145 с. 145/62 Харченко С. Я.,

Золотова Г.Д., Горенко С. В.

57 Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей науково-методичний посібник Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 354 с. 350 стор.  
58 Соціальна реінтеграція дітей з інтернатних закладів у біологічну сім’ю

 

науково-методичний посібник Київ : «МБО «БФ «СОС Дитяче містечко», 2015. – 212 с. 212 стор. / 95 стор. Харченко С. Я., Краснова Н. П.,
Юрків
Я. І.
59 Перший крок до досліджень: методичні рекомендації для написання курсових і магістерських робіт студентами спеціальності 6.010106/231 – «Соціальна педагогіка/Соціальна робота» друк – Львів : Вид-во ВНЗ «УКУ», 2017. – 94 с. 94/56 стор. С. Когут.
60 Методичні рекомендації для написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання [напрямів підготовки: 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (бакалавар), 231 – «Соціальна робота» (бакалавар), 6.010105– «Корекційна освіта» (бакалавар), 016 – «Спеціальна освіта» (бакалавар)] друк – Львів : Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

 

48 стор. Л.Б. Сікорська, О.М. Цимбала, Л.Р. Дробіт, М.І. Породько
61 Перші кроки до наукового дослідження: методичні рекомендації для написання курсових робіт з соціальної педагогіки та соціальної роботи друк. Вид. 3-є (електрон.), перероб. і доп. Львів: Факультет наук про здоров’я ВНЗ «УКУ», 2018. 73 с. 73/ 48 стор. С. Когут

 

 

п/п

Назва публікації Характер роботи Вихідні данні Обсяг

(стор.)

Спів-автори
I. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
1. Особливості соціальної роботи з „дітьми вулиць” друк. (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – №3. – С.49–55. 7 стор.
2. Тема профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності в соціальній рекламі друк. (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 2. – С.53–57. 5 стор.
3. Соціальний захист бездоглядних і безпритульних дітей у притулках для неповнолітніх друк. (фахове видання) Проблеми освіти. Науково-метод. збірник / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Науково-метод. центр вищої освіти, 2006. – Спец. вип. – С. 124–130. 7 стор.
4. Суттєві характеристики понять „дитяча бездоглядність” та „дитяча безпритульність” друк. (фахове видання) Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : [педагогічні науки] / гол. ред. С. Я. Харченко. – Луганськ : „Альма-матер”, 2007. – № 6 (123). – С. 122–127. 6 стор.
5 Соціально-психологічні особливості „виходу” дитини на вулицю друк. (фахове видання) Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : зб. науков. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина І). – С. 212–217. 6 стор.
6 Особливості соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх друк. (фахове видання) Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я : як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : всеукр. наукова конф., 8 лютого 2007р. : збірка тез конференції / ред. Т. В. Семигіна. – К. : Сфера, 2007. – С. 196–202. 7 стор.
7 Науково-практичне осмислення процесу соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей друк. (фахове видання) Досвід співпраці державних, муніципальних та недержавних організацій у вирішенні питань захисту дітей : збірник наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету : Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Випуск 9. – С. 111–116. 6 стор.
8 Питання соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей у сучасному законодавстві України друк. (фахове видання) Актуальні проблеми сучасних наук : теорія та практика : міжнар. науково-практич. конф., 19-30 червня 2006р. : збірник тез. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 97–99. 3 стор.
9 Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей як психолого-педагогічна проблема друк. (фахове видання) Українська наука ХХІ століття : всеукр. науково-практич. інтернет-конф., 22-24 червня 2006р. : збірник тез. – К., 2006. – С. 35–37. 3 стор.
II. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
10 Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до превентивного виховання дітей групи соціального ризику друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [педагогічні науки] / гол. ред.. В. С. Курило. – Луганськ, вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – №17 (180) вересень. – С. 251–262. 12 стор.
11 Педагогические условия социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях приютов для детей. стаття у зарубіжному виданні / друк.. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в системе подготовки социальных педагогов [Текст] : сборник научных статей. – Армавир : Редакционно-издательский центр АГПУ, 2009. – С. 138-149. 12 стор.
12 Системно-комплексна організація превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста Стаття друк.  (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [педагогічні науки] / гол. ред.. В. С. Курило. – Луганськ, вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – №20 (231) жовтень. – Ч. 4. – С. 159–170. 12 стор. +
13 Сутність процесу превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста Стаття друк. (фахове видання) Вісник Черкаського університету. Серія : педагогічні науки. – Черкаси. – 2011. – № 209. – С. 62-67. 6 стор.
14 Особенности превентивной деятельности по предупреждению социального сиротства

 

 

Стаття у зарубіжному виданні / друк.

 

/ участь у конференції.

Потенциал социального педагога в модернизации российского общества: состояние и перспективы : материалы третьего национального конгресса социальных педагогов России. – Анапа, 2012. –

С. 137-144.

7 стор.

 

15 Розвиток міжвідомчої взаємодії як умова ефективного вирішення проблеми соціального сирітства Стаття друк. (фахове видання)

 

 

/ участь у конференції

Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : Л. Л. Хоружа,

Г. М. Лактіонова, О. В. Безпалько та ін.]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 70-73.

4 стор. +
16 Організація системи роботи з сім’єю у контексті профілактики соціального сирітства: сімейно-центрований підхід Стаття друк. (фахове видання)

 

Участь у конференції “Професійна підготовка фахівців

соціально-педагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору”. – Ніжин, 11-12 жовтня 2012 року

Л. В. Кальченко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 4. – С. 23-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_7 8 стор.
17 Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 19 (254) жовтень. – Ч. ІІ. – С. 160 – 170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(2)__22 10 стор.
18 Суспільна практика подолання соціального сирітства на теренах України у V-ХVІІ ст. Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22 (257) листопад. – Ч. VІІІ. – С. 142 – 153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(8)__20 12 стор.
19 Історико-педагогічний аналіз суспільної практики подолання й попередження проблеми соціального сирітства на українських землях у складі Російської держави (початок ХVІІ – середина ХІХ століття) Стаття друк.  (фахове видання) Соціальна педагогіка : теорія та практика. –
№ 3. – 2013. – С. 86 – 96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2013_3_13
10 стор.

 

20 Превенция социального сиротства как направление деятельности территориального сообщества города

 

 

Стаття у зарубіжному виданні / друк.

 

/ участь у конференції

Подготовка социальных педагогов к работе с детьми и молодежью группы риска: международный сборник научных статей / науч. ред. И.В. Ткаченко; отв. ред. А.М. Дохоян,
В.И. Спирина,
М.Л. Спирина. – Армавир : РИО АГПА, 2013. – С. 124-130.
7 стор.
21 Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального сирітства у 20-х – 30-х роках ХХ століття Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки. – Луганськ, 2013. – №23 (282) вересень, Ч. ІІ. – С. 15 – 27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_23(2)__4 12 стор.
22 Технологія формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади як умова попередження проблеми соціального сирітства Стаття друк. (фахове видання) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки / гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – №13 (272), Ч. ІV – С. 81–90. 9 стор. Остров-ська

Н. О.

23 Превенция социального сиротства в условиях территориального сообщества города //

 

Стаття у зарубіжному виданні / друк.

 

/ участь у конференції

Социальная педагогика: актуальные проблемы и перспективы: Сборник научных материалов по итогам III Международного симпозиума 27 – 28 марта 2014 г. – Вильнюс – Арзамас, 2014. – С. 112-120. 8 стор.
24 Розвиток соціально-педагогічної діяльності щодо превенції соціального сирітства у зарубіжних країнах Стаття друк. (фахове видання) / участь у конференції Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-педагогічний простір: виклики сьогодення». – 2015. – № 2 (291) квітень. – Ч. 1. – С. 92 – 103. 12 стор.
25 Формування інклюзивної компетентності викладачів як чинник розвитку соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами Стаття / участь у конференції Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції –  Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 27-28 квітня 2016 р. – С. 89 – 97. 8 стор.
26 Місце соціального педагога в інклюзивній освіті України Стаття / участь у конференції Збірка матеріалів міжнародн. науково-практичної конференції «Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти», м. Львів, 29–30 вересня 2016 року. – Львів, Тріада плюс, 2016. – С. 85 – 90. 6 стор.
27 Превенція соціального сирітства як напрям соціальної роботи в територіальній громаді міста

 

Тези

/ участь у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «500-річчя Реформації: соціальна робота в процесі оновлення України та світу» (м. Дніпро, 20 квітня 2018 року). – Дніпро : ДНУ імені Олеся Гончара, 2018. – С. 98 – 105. 6 стор.
28 Social work with families on prevention of child abandonment within an urban local community: Ukrainian experience

 

 

Cтаття у зарубіжному виданні

/ участь у конференції

/ Larysa Kalchenko // „Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki” / w: A. Chabior, M. Porąbaniec (red.). –Kielce : Wydawnictwo Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017. – S. 93-103. (ISBN 978-83-65850-11-9) 11 стор.
29 Реінтеграція вихованців інтернатних закладів до біологічних сімей як системна складова превенції соціального сирітства : нормативно-правове підґрунтя Стаття у фаховому виданні / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – №14. –320 с. – С. 81-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_19 6 стор. +
30 Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста Тези

/ участь у конференції

// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2 (лютий 2017 р.). – С. 133 – 137. 6 стор. +
31 Технологія реінтеграції вихованців інтернатних закладів до біологічної сім”ї як практичний інструмент системи превенції соціального сирітства стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Л. В. Кальченко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». –  Харків, 2017. – №12(20). – С. 38-43. : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/119956 6 стор.
32 PREVENTIVE POTENTIAL OF A TERRITORIAL COMMUNITY OF A CITY CONCERNING SOCIAL ORPHANHOOD PREVENTION Стаття у зарубіжному виданні

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Kal’chenko Larysa // «EUREKA: Social and Humanities». – Vol. 6 (18), 2018. Tallinn (Estonia). – P. 25-33. URL:

http://eu-jr.eu/social/issue/archive

9 стор.
33 Усвідомлене батьківство молоді як чинник попередження соціального сирітства Тези /

участь

у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3 (лютий 2018 р.). – С. 140 – 144. : Електронний ресурс. – Режим доступу : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%d0%92%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba_3.pdf 5 стор.
34 Територіальна громада міста як суб’єкт превенції соціального сирітства стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во Херсонський державний університет. – № 83. – Т. 1. – 2018. – С. 203 – 213. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/708788.pdf 11 стор.
35 Соціальне сирітство та його превенція в територіальній громаді міста: міжвідомча взаємодія суб’єктів громади стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної бази даних

Ulrich’s Periodical Directory (США)

/ Л. В. Кальченко // Журнал „Education and Pedagogical Sciences” („Освіта та педагогічна наука”). Старобільськ : Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – №1 (168). – 2018. – С. 53 – 66.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2018_1_7 13 стор.
36 Міжвідомчі бар’єри в рішенні проблеми соціального сирітства та шляхи їх подолання у територіальній громаді міста стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

/ Л. В. Кальченко // Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Вид-во ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – № 2(43). – 2018. – С. 99 – 106. : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/156967/156310 8 стор.
37 Превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста: соціально-філософське осмислення сутності поняття стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Index Copernicus International

Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 82(1). – С. 215-221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(1)__45 10 стор.
38 Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста : концептуальні засади стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометрич-ної бази даних

Google Scholar

/ Л. В. Кальченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 24 (ІІ том) : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 262 с. – С. 218-224. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_24(2)__32 7 стор.
39 Досвід провідних країн Західної Європи щодо превенції соціального сирітства Стаття (фахове видання) / Л. В. Кальченко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2018. – №16. – С. 118 – 126. – Режим доступу: https://384ab8c5-57b3-45e6-96aa-19d47ba67e68.filesusr.com/ugd/541df8_842f8721a94a472f81b763ca5e471347.pdf 9 стор.
40 Організація дослідження превентивного потенціалу територіальної громади міста щодо превенції соціального сирітства Тези

/ участь у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти і соціальної роботи. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4 (лютий 2019 р.). – С. 86 – 91. : Електронний ресурс. – Режим доступу : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Vypusk-4-Kintsevo-1.pdf 6 стор.
41 Наукове обґрунтування системи соціально-педагогічної роботи щодо превенції соціального сирітства у територіальній громаді міста стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

/ Л. В. Кальченко // Інноваційна педагогіка.

– Випуск 14. – Том 2. – 2019. – С. 137 – 146. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/14/part_2/30.pdf

10 стор.
42 Організаційне моделювання системи соціально-педагогічної роботи щодо превенції соціального сирітства в територіальній громаді міста стаття з індексом / друк. фахов. видання

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

/ Л. В. Кальченко // Інноваційна педагогіка.

– Випуск 16. – Том 2. – 2019. – С. 83 – 100. – Режим доступу до ресурсу:

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/16/part_2/16-2_2019.pdf

18 стор.
43 Формування усвідомлення батьківства студентської молоді за допомогою соціально-просвітницького тренінгу Тези

/ участь у конференції

/ Л. В. Кальченко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти і соціальної роботи. – Вип. 5 (лютий 2020 р.). – С. 86 – 91. 5 стор.
44 Диагностика уровня сформированности осознанного родительства студенческой молодёжи как условие превенции социального сиротства / Diagnosis Of The Level Of Formation Of Conscious Parenthood Of Student Youth As A Condition For The Prevention Of Social Orphanhood Стаття з  індексом у міжнародному виданні /

 

Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах: Thomson Reuters (ISI Web of Scienсe),

CrossRef, Google Scholar, OpenAire, WordCat

Proceedings of the 14ht International Scientific Conference «SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION – SIE2020». – Rezekne, Latvia : Rezekne Аkademy of Technologies, 22-23 May 2020. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 22th-23th, 2020. – P. 287 – 316. (ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5044/4613; http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.5044 28 стор. Остров-ская Н. А., Кузьменко Г. В.,
45 Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду: сутність, види, специфіка, рівні та принципи Подано до друку:

Стаття у методичному посібнику

Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду : методичні рекомендації для фахівців соціальної сфери, соціальних працівників і педагогів, спеціалістів інтернатних закладів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, які працюють з дітьми та сім‘ями у складних життєвих обставинах. – Київ : Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2020. 15 стор.
46 Технологія соціальної реінтеграції дітей з альтернативних форм догляду до біологічних сімей Подано до друку:

Стаття у методичному посібнику

Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду : методичні рекомендації для фахівців соціальної сфери, соціальних працівників і педагогів, спеціалістів інтернатних закладів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, які працюють з дітьми та сім‘ями у складних життєвих обставинах. – Київ : Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2020. 33 стор.
47 Активізація громади в процесі реінтеграції дітей до біологічних сімей Подано до друку:

Стаття у методичному посібнику

Реінтеграція дітей з альтернативних форм догляду : методичні рекомендації для фахівців соціальної сфери, соціальних працівників і педагогів, спеціалістів інтернатних закладів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, які працюють з дітьми та сім‘ями у складних життєвих обставинах. – Київ : Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2020. 35 стор.
III. Навчально-методичні роботи, опубліковані за період науково-педагогічної діяльності
48 Кальченко Л. В. Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста: соціально-педагогічний аспект: [монографія] / Л. В. Кальченко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – 472 с. друк.,

монографія

Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. –460 с. 460

стор.

49 Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику друк.,

колективна монографія

Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 145 с. 145/62 Харченко С. Я.,

Золотова Г.Д., Горенко С. В.

50 Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей науково-методичний посібник Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 354 с. 350 стор.
51 Соціальна реінтеграція дітей з інтернатних закладів у біологічну сім’ю

 

науково-методичний посібник Київ : «МБО «БФ «СОС Дитяче містечко», 2015. – 212 с. 212 стор. /46 стор. Харченко С. Я., Краснова Н. П.,
Юрків
Я. І.
52 Методичні рекомендації для написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання [напрямів підготовки: 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (бакалавар), 231 – «Соціальна робота» (бакалавар), 6.010105– «Корекційна освіта» (бакалавар), 016 – «Спеціальна освіта» (бакалавар)] друк – Львів : Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

 

48 стор. Л.Б. Сікорська, О.М. Цимбала, Л.Р. Дробіт, М.І. Породько
53 Перший крок до досліджень: методичні рекомендації для написання курсових і магістерських робіт студентами спеціальності 6.010106/231 – «Соціальна педагогіка/Соціальна робота» друк – Львів : Вид-во ВНЗ «УКУ», 2017. – 94 с. 56 стор. С. Когут.
54 Перші кроки до наукового дослідження: методичні рекомендації для написання курсових робіт з соціальної педагогіки та соціальної роботи друк. Вид. 3-є (електрон.), перероб. і доп. Львів: Факультет наук про здоров’я ВНЗ «УКУ», 2018. 73 с. 48 стор. С. Когут.

Біографія

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Освіта/Кваліфікація:
2012: присвоєно вчене звання „Доцента кафедри соціальної педагогіки”. Атестат доцента 12ДЦ №029992 (рішення Атестаційної колегії від 19 січня 2012 року (протокол № 1/02 – Д)).
2011-2014: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, докторантура за спеціальністю: 13.00.05 ‒ соціальна педагогіка. Тема дисертації: „Теорія і практика превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста”.
2009: захист кандидатської дисертації. Диплом кандидата педагогічних наук (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 8 липня 2009 року (протокол № 69-06/3) ДК № 052962. Тема дисертації: „Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх”, (захист 19 лютого 2009 р.).
2005-2008: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура за спеціальністю: 13.00.05 – соціальна педагогіка.
2004-2005: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка магістратура за спеціальністю „Соціальна робота” з присвоєнням кваліфікації соціального працівника. Диплом з відзнакою АН № 28122064.
1990-1995: Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського університету за спеціальністю „Всесвітня історія та методика виховної роботи” з присвоєнням кваліфікації вчителя історії та соціальних дисциплін, методиста з виховної роботи. Диплом з відзнакою ЛВ № 000603.
 Мови: українська – рідна, вільно;
російська – вільно;
англійська – базовий рівень.
 Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка;  доцент кафедри соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
 Нагороди, почесні звання: почесна відзнака Верховної Ради України молодих науковців (іменний годинник) 2006 рік;
почесні грамоти Луганської обласної державної адміністрації, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Досвід роботи:
09/2014  по тепер. час доцент кафедри  спеціальної освіти і соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана  Франка
10/2014 по тепер. час доцент кафедри соціальної педагогіки  ДЗ «Луганський  національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ,  за сумісництвом)
02/2015 по 30.06.2018 р. доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки  ВНЗ «Український католицький університет» (на 0,5 ст. за сумісництвом, на умовах СТД)
10/2011 – 10/2014 докторантка кафедри соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
10/2010 – 06/2014 доцент кафедри соціальної педагогіки ЛНУ імені Тараса Шевченка (на умовах СТД).
09/2009 – 09/2010 старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка.
09/2007-09/2009 ЛНУ імені Тараса Шевченка, асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ЛНПУ імені Тараса Шевченка
08/2003-08/2005 приватна школа «Мрія», заступник директора з виховної роботи та за сумісництвом – асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи НПУ імені Тараса Шевченка
08/1995-08/2003 СЗОШ І-ІІІ ступенів № 39 м. Луганськ, заступник директора з навчально-виховної роботи та соціальний педагог
08/1988-08/1990 середня загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 39 м. Луганськ, старша піонервожата

Функції / уміння:

є членом тренерської студії щодо організації та проведення просвітницьких тренінгів, з 2005 по 2007 роки брала участь у реалізації соціального проекту «Покращення якості послуг дітям і сім’ям у громаді» (Християнського дитячого фонду (нині Український фонд «Благополуччя дітей»)) щодо підготовки фахівців соціальної сфери до роботи з різними категоріями сімей та дітей (реалізація якого відбувалася на базі громад  м. Луганська, м. Києва, м Севастополя);

з 2005 по 2010 роки працювала молодшим науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України ЛНУ імені Тараса Шевченка та займалася розробкою і науково-методичним супроводом соціальних проектів щодо: соціального захисту бездоглядних дітей; сімей, які потрапили у складні життєві обставини та проблеми формування усвідомленого батьківства молоді, створення прийомних сімей та ДБСТ, реалізація яких відбувалася спільно з Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

з 2009 року була заступником завідувача кафедри соціальної педагогіки з наукової роботи, маю досвід організації та проведення науково-практичних конференцій всеукраїнського рівня, наукових та навчально-методичних семінарів, круглих столів; керівництва науково-дослідницькою роботою студентів та магістрантів;

з жовтня 2013 року була заступником головного редактора наукового журналу „Соціальна педагогіка:  теорія та практика” (внесеного до переліку наукових фахових видань України: серія «Педагогічні науки»  (Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 року № 1-05/4)) та є членом редакційної колегії наукового журналу ,,Вісник Луганського національного  університет імені Тараса Шевченка (педагогічні  науки)” (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.);

під час навчання в докторантурі, з 2013 по 2015 роки, була автором і виконавцем бюджетної теми  ,,Превенція соціального сирітства в умовах  територіальної громади міста” (№ держреєстрації  0113U001778, код КПКВ 2201020 – ,,Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах”);

має багатий досвід із розробки галузевого та  вузівського стандартів підготовки фахівців до роботи у соціальній сфері, укладання навчальних планів, була долучена до роботи у вузівських комісіях (робочих групах) різного рівня з напрацювання матеріалів методологічного характеру щодо розвитку соціальної педагогіки/соціальної роботи в Україні, а саме: з лютого по квітень 2015 року була членом робочої групи викладачів кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ «Український католицький  університет» щодо розробки нових освітніх програм та стандартів фахової підготовки спеціалістів із соціальної педагогіки (бакалаврська і магістерська  програми) на засадах компетентнісного підходу;

протягом лютого – травня 2015 року очолювала робочу групу викладачів факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка із розробки нових освітніх програм та стандартів підготовки бакалаврів соціальної педагогіки;

з квітня 2016 року обрана членом Науково-методичної комісії №12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення (підкомісія 231 – соціальна робота) Науково-методичної ради сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України (терміном на 3 роки);

у 2019 році повторно обрана членом Науково-методичної комісії №11 з охорони здоров’я та соціального забезпечення (підкомісія 231 – соціальна робота) Науково-методичної ради сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України (терміном на 3 роки);

у серпні 2019 року увійшла до резервного складу галузевої експертної ради з галузі знань 23 «Соціальна робота» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 монографія, 1 колективна монографія, 2 науково-методичних посібника, 2 навчально-методичних посібника, 1 електронний посібник.

Загальний стаж роботи31 рік і 9 місяців (на 1.06.2020 року)

Науково-педагогічний16 років 9 місяців.

Розклад