Кашуба Людмила Володимирівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (+38 032) 239-42-30

Електронна пошта: lyudmyla.kashuba@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

інноваційні методики викладання предметів початкової школи; корекційна андрагогіка; корекційна психопедагогіка; підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Корекційна андрагогіка
 • Корекційна психопедагогіка
 • Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія
 • Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі
 • Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи

Понад 60 наукових праць.

Курси

Публікації

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ КАШУБИ Л.В., доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи ф-ту педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка, кандидата педагогічних наук

 1. Кашуба Л. В. Рід іменників. Відмінювання іменників : використання ейдетичних методик / Людмила Кашуба // Початкова освіта. – 2001. – № 47 (143). – С. 2.
 2. Кашуба Л. В. В.О. Сухомлинський і Ш.О. Амонашвілі: гуманно-особистісна педагогіка / Л. В. Кашуба // Від гуманної освіти – до гуманного життя : матер. І міського фестивалю «Педагогіка ХХІ століття», 25-27 червня 2004 р. – Кіровоград, 2004. – С. 15-18.
 3. Кашуба Л. В. Програма з економіки для учнів початкових класів / Л. В. Кашуба. – Кіровоград, 2005. – 14 с.
 4. Кашуба Л. В. Цікава економіка : навч. посібн. / О. М. Жихарєва, Л. В. Кашуба, О. М. Романушко. – Київ : Новий друк, 2005. – 64 с.
 5. Кашуба Л. В. Ейдетика : кроки до інтеграції освітніх технологій / Л. В. Кашуба, А. А. Кендюхова // Конструирование учебного процесса на основе ТРИЗ-педагогики : матер. научн.-практич. конф., 14-15 июня 2005 г. – Запорожье : Запорожский обл. ИППО, 2005. – С. 168-179.
 6. Кашуба Л. В. Мовленнєво-комунікативний розвиток молодших школярів із ЗПР засобами ейдетичних методик / Л. В. Кашуба // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук.-метод. зб. / за ред. : В. В. Бондаря, В. В. Засенка]. – К., 2005. – Вип. 6. – С.  123-127.
 7. Кашуба Л. В. Ейдетика : шляхи інтеграції в початкову освіту шкіл інтенсивної педагогічної корекції / Л. В. Кашуба // Розвиток творчих здібностей особистості – умова успішного навчання : матер. ІІ науково-практич. конф., 22-24 вересня 2005 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2005. – С. 109-112.
 8. Кашуба Л. В. Інноваційні освітні технології : ідеї, пошуки, впровадження / Л. В. Кашуба, А. А. Кендюхова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук.-метод. зб. / за ред. : В. В. Бондаря, В. В. Засенка]. – К. : Науковий світ, 2006. – Вип. 7. – С. 30-33.
 9. Кашуба Л. В. До проблеми розвитку зв’язного мовлення у школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : [наук.-метод. зб. / за ред. : В. В. Бондаря, В. В. Засенка]. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 8. –  Т. І. – С. 269-270.
 10. Кашуба Л. В. Професійна підготовка педагога до розвитку творчої уяви молодшого школяра із ЗПР / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення : матер. ІІІ міжнар. наук.-практич. конф., 27-29 жовтня 2006 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2006. – Ч. 1. – С. 152-162.
 11. Кашуба Л. В. Використання ейдетичних методик в художньо-мовленнєвій діяльності молодших школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення : матер. ІІІ міжнар. наук.-практич. конф., 27-29 жовтня 2006 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2006. – Ч. 1. – С. 145-151.
 12. Кашуба Л. В. Використання ейдетичних методик при навчанні школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба // Сучасні проблеми організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку : [зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Співак]. – Серія : соціально-педагогічна. – Камянець-Подільський, 2006. – Вип. УІ. – С. 131-133.
 13. Кашуба Л. В. Проблеми організації та шляхи реалізації виховної роботи зі школярами, що мають вади психофізичного розвитку / Л. В. Кашуба // Науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації : [наук.-метод. вісник / укл. А. Б. Іванко]. – Кіровоград : КОІППО ім. В. О. Сухомлинського, 2006. – № 1 (42). – С. 391-399.
 14. Кашуба Л. В. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів із особливими потребами засобами казкотерапії / Л. В. Кашуба // Педагогічний вісник. – Кіровоград, 2007. – №4. – С. 32-35.
 15. Кашуба Л. В. Шляхи модернізації спеціальної післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції / Л. В. Кашуба // Вісник післядипломної освіти : [зб.наук.праць / ред. кол.: В.В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 2. – С. 27-35.
 16. Кашуба Л. В. Речевое развитие учащихся начальных классов / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогические проблемы преподавания основ наук в современной школе : матер. междунар. научно-практич. конф., 9-10 августа 2008 г. – Воронеж : ВОИПКПРО, 2008. – С. 8-12.
 17. Кашуба Л. В. Програма поетапного розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР образотворчими засобами / Л. В. Кашуба // Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення : матер. ІУ міжнар. наук.-практич. конф., 16-19 жовтня 2008 р. – Вінниця : ВОІПОПП, 2008. – Ч.2 . – С. 108-112.
 18. Кашуба Л. В. Програма розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР / Л. В. Кашуба. – Вінниця : „Поділля-2000”, 2008. – 16 с.
 19. Кашуба Л. В. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР : метод. рекомендації для вчит. поч. кл. / Л. В. Кашуба. – Вінниця : „Поділля-2000”, 2009. – 135 с.
 20. Кашуба Л. В. Мовленнєве зростання молодшого школяра / Л. В. Кашуба // Педагогічний вісник. – Кіровоград, 2009. –  №  –  С. 43-45.
 21. Кашуба Л.В. Образотворче мистецтво як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей з психофізичними порушеннями / Л. В. Кашуба // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Випуск 11. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2009. – С. 171-178.

ПУБЛІКАЦІЇ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Кашуба Л.В. Методичні аспекти викладання предметів у початковій школі / Л. В. Кашуба // Науково-методичне забезпечення формування освітнього середовища: компетентнісний підхід. Методичний вісник. – № 45. – Кіровоград : КОІППО, 2009. – С. 83-88.
  2. Кашуба Л. В. Цікава економіка / Л. В. Кашуба. – Вінниця : ВМГО «Поділля – 2000», 2009. – 64 с.
  3. Кашуба Л. Програма з курсу «Цікава економіка» (2-4 класи) / Л. Кашуба // Програми варіативної частини для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 179 – 185.
  4. Кашуба Л. Аналіз програми з рідної мови для молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Людмила Кашуба // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: Кіровоградський держ. педаг. універ. ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 88. – С.120-124.
  5. Кашуба Л. Урок, якого чекають молодші школярі / Людмила Кашуба // Методичний вісник. – № 36. – Кіровоград : КОІППО, 2010. – С. 15-19.
  6. Кашуба Л. Організаційно-педагогічні умови співпраці вчителя з обдарованими молодшими школярами / Людмила Кашуба // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: Кіровоградський держ. педаг. універ. ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 91. – С. 97-102.
  7. Кашуба Л. Особливості проведення сучасного уроку в початковій школі / Людмила Кашуба // Методичний вісник. – № 36. – Кіровоград : КОІППО, 2010. – С. 15-20.
  8. Кашуба Л. В. Запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір: компетентнісний підхід / Л. В. Кашуба // Педагогічний вісник. – № 3-4 (15-16). – Кіровоград: КОІППО, 2010. – С. 108-111.
  9. Кашуба Л. Гуманно-особистісна педагогіка В. Сухомлинського в практичній діяльності сучасного вчителя початкових класів / Л. Кашуба // Наукові записки. – Кіровоград: КДПУ імені Винниченка, 2011. – С 123-125.
  10. Кашуба Л. Урок, якого чекають молодші школярі / Л. Кашуба // Педагогічна майстерність. – Харків : Основа, 2012. – № 3 (17). – С. 3-7.
  11. Кашуба Л. Економічне навчання молодших школярів за програмою «Цікава економіка» / Л. Кашуба // Науковий часопис. Вересень. – №3-4 (60-61). Миколаїв : МОІППО, 2012. – С. 31-37.
  12. Кашуба Л. Програма «Цікава економіка» (2-4 класи) / Л. Кашуба // Програми варіативної складової для 1-4 класів. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – С. 67-74.
  13. Кашуба Л. «Цікава економіка» : Навч. посібн. 3 клас / Л. Кашуба. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 76 с.
  14. Кашуба Л. В. Лінгводидактичні орієнтири розвитку зв’язного мовлення молодших школярів із вадами слуху / О. М. Дорошенко, Л. В. Кашуба // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Ч.2. – Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2012. – С.275-282.
  15. Кашуба Л. Лінгводидактичні орієнтири розвитку мовлення молодших школярів / Л. Кашуба // Педагогічний вісник Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2012. – №2-3 (22-23). – С.145-149.
  16. Кашуба Л. В. Методичні орієнтири підвищення якості навчання в початковій школі / Л. В. Кашуба, Н.Г. Тіхонова // Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник. – Кіровоград : КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. – № 48. – С. 121-126.
  17. Кашуба Л.В. Методичні особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 н.р. / Л. В. Кашуба // Методичний вісник Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2012. – С. 38-43.
  18. Кашуба Л.В. Методичні поради щодо уроків навчання грамоти за новим підручником «Буквар» / Л. В. Кашуба // Науково-методичне забезпечення формування освітнього середовища: компетентнісний підхід. Методичний вісник. – № 45. – Кіровоград : КОІППО, 2013. – С. 110-114.
  19. Кашуба Л.В. Роль ПМПК у розбудові інклюзивної освіти в Україні / Л. В. Кашуба, Л. П. Лепеха // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Ч.1. – № 23.- Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2013. – С. 76-82.
  20. Кашуба Л.В. До питання підвищення якості навчання в початковій школі / Л. В. Кашуба // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку. – Матеріали Міжнародної наук.-практичн. конфер. 29-30 жовтня 2013 року. – К., 2013. – С. 73-75.
  21. Кашуба Л.В. Економічний аспект у навчанні молодших школярів / Л. В. Кашуба // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – № 3. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – С. 479-485.
  22. Кашуба Л.В. Інклюзія в дошкіллі: навчання та виховання дітей із психофізичними вадами: [Навч.-метод. посібник] / Н. Тарапака, Л. Кашуба. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2014. – 140 с.
  23. Кашуба Л.В. Навчання молодших школярів із використанням мнемотехніки / Л. В. Кашуба // Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9-10 квітня 2014 року. – Київ-Кіровоград-Черкаси, 2014. – С.75-77.
  24. Кашуба Л.В. Особливості використання образотворчого мистецтва в процесі розвитку зв’язного мовлення дітей із психофізичного порушення / Л. В. Кашуба // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). № 5. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2014. – С. 257-264.
  25. Кашуба Л.В. Використання мнемотехники як засобу комунікації. / Л. Кашуба // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів. Матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2014 р. – К. : Університет «Україна», 2014. – С. 27-29.
  26. Kashuba L. Kompetentność budująca model przygotowań praktyczno orientowanych logopedów / L. Kashuba, V. Loboda. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie (Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід). – №1. – Lodz : Wydawnictvo Naukowe Wyzszej Szkoly Informаtyki i Umiejetnosci, 2015. – S.133–136.
  27. Кашуба Л.В. Гуманно-особистісна педагогіка В.О. Сухомлинського – першооснова корекційного педагога / Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвячена 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, 29-30 вересня 2015 р. – Кіровоград : КОІППО, 2015. – С. 183-186.
  28. Кashuba Liudmyla. Peculiarities of using fine art in the development of coherent speech of students with mental and physical disorders (Особливості використання образотворчого мистецтва в процесі розвитку зв’язного мовлення школярів із психофізичними порушеннями) / Liudmyla Kashuba // Within the sphere of inclusions issues. Polish and Ukrainian scientific experience exchange (У колі проблем інклюзії. Обмін польським та українським науковим досвідом). – Siedlce : Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2015. – C. 53-61.
  29. Кашуба Л.В. Економічна соціалізація молодших дітей в умовах євроінтеграції / Людмила Кашуба, Надя Чабан, Олена Черешнюк // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – Випуск 30. – Львів, 2016. – С. 33-42.
  30. Кашуба Л.В. Лінгводидактичні аспекти розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР / Людмила Кашуба, Іванна Сухоцька // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – Випуск 30. – Львів, 2016. – С. 54-62.
  31. Кашуба Л. Коучинг-технології в навчально-виховному процесі студентів-логопедів / Людмила Кашуба // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції», 12-13 травня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 6-14.
  32. Кашуба Л.В. Розвиваємо творче мислення молодших школярів : [Навч.-методичн. посібник] / Л. Кашуба, С. Дмітрієва. –Львів : малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 98 с.
  33. Кашуба Л.В. Профорієнтація осіб з високим рівнем аутизму на фермі : [Навч. посібн.] / К. О. Островська, Л. В. Кашуба, І. П. Островський. – Львів: Триада плюс, 2017. – 48 с.
  34. Кашуба Л.В. Інтеграція психолого-педагогічної, соціокультурної та соціально-економічної складових професійної підготовки майбутніх фахівців у процесі викладання спеціальної педагогіки / Л. В. Кашуби // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць: вип. 10 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2017. – С.124-134.
  35. Кашуба Л.В. Лінгводидактичні аспекти розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР / Людмила Кашуба, Іванна Сухоцька / Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск. 30. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 54-62.
  36. Кашуба Л.В. Професіограма як теоретична модель особистості логопеда / Л. В. Кашуба // Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і методичний аспект : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 квітня 2017 року. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2017. – С. 124-129.
  37. Кашуба Л.В. Веб-квест у підготовці студентів-дефектологів / Л. Кашуба // Матеріали звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 83-85.
  38. Кашуба Л.В. Сучасні підходи до викладання спеціальної педагогіки / Л. В. Кашуба // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : Матеріали науково-теоретичного семінару 20 січня 2017 року. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 15-22.
  39. Kashuba L. Gotowość przyszłych wychowawców specjalnych do kształtowania społeczno-ekonomicznych kompetencji osób z psychofizycznymi zaburzeniami / L. Kashuba // SPOLECZNOeKONOMICZNE. – KONIN, 2017. – s. 207-218.
  40. Кашуба Л.В. Особливості формування соціально-економічної компетентності дітей із психофізичними порушеннями / Л. В. Кашуба // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Випуск 3. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 87-89.
  41. Кашуба Л.В. Новий погляд на формування соціально-економічної компетентності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзії / Л. В. Кашуба // Науковий часопис. – Вип.18. – К., 2018. – С.49-56
  42. Кашуба Л.В. Поліфункціональна підготовка студентів педагогічних факультетів до навчання дітей із інтелектуальними порушеннями / Л. В. Кашуба // Логопедія. – Вип. 17. – К., 2018. – С. 28-35.
  43. Кашуба Л.В. Зміст професійної підготовки студентів факультету педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу / Л. В. Кашуба // Збірник наук. праць «Вісник післядипломної освіти». – №5(34). – К. : 2017. – С. 39-44.
  44. Кашуба Л.В. Формування економічної компетентності дітей у процесі наступності (заклад дошкільної освіти – початкова школа) / Л. В. Кашуба, О. А. Черешнюк // Збірник наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології». – Вип 7. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 123-139.
  45. Кашуба Л.В. Особливості формування соціально-економічної компетентності дітей із психофізичними порушеннями / Л. В. Кашуба // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Випуск 3. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 87-89.
  46. Kashuba L. READINESS OF FUTURE SPECIAL TEACHERS TO FORMATION OF SOCIAL AND ECONOMIC COMPETENCE OF PERSONS WITH psychophysical disorders / L. Kashuba // Warsaw, 2018. – S. 31-34.  DOI :  https: // doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/01062018/5687
  47. Кашуба Л.В. Економічна соціалізація учнів як педагогічна проблема / Л. В. Кашуба // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Випуск 4. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 91-93.
  48. Кашуба Л.В. Вища освіта осіб із порушенням зору: органзаційний аспект / Л.В. Кашуба, Т.Р. Куцко // Психолого-педагогічний супровід осіб із особливими потребами в інклюзивній та спеціальній освіті. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 11-12 квітня 2019 року, м. Львів. – С. 81-83.

Кашуба Л.В. Розвиток зв”язного мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами образотворчого мистецтва / П. В. Кашуба. – Автореферат дисетрації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. – К., 2009.

Біографія

Народилася  в м. Кіровограді (Кропивницький)  в учительській родині 31.01.1960 року.

Навчалася в Кіровоградській середній школі № 13. По закінченню школи (1977р.) пішла працювати лаборантом кафедри анатомії та фізіології людини факультету фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту.

З  1979 по 1983 – студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна; спеціальність: педагогіка та методика початкового навчання; потім закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; спеціальність: вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог (2005-2008); а з 2006 по 2009 рік – аспірантка Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію  на тему: «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів із ЗПР засобами образотворчого мистецтва» (13.00.03 – корекційна педагогіка; науковий керівник д.п.н. Колупаєва А.А.).

В 2015 році присвоєно вчене звання доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії.

Працювала (по закінченню педінституту)  вчителем початкових класів, заступником директора в Полтавській школі  №21, в Кіровоградських школах №8, №9, загальноосвітній школі І ст. «Мрія», Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; а з 2013 р. (до цього часу) доцент кафедри початкової та корекційної освіти, корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад