Олійник Марія Іванівна

Посада: професор кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

 1. Олійник М. І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : монографія / М. І. Олійник. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – 400 с. –
 2. Oliynyk M. І. Topical issues of pre-school teachers training for work with children in ethnocultural environment of Bucovyna / O. Clipa, M. Oliynyk, M. Stawiak-Ososinska // The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine. – London – Jasi : Lumen Media Publishing. – 2014. – 192 s.
 3. Олійник М. І. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності / Н. В. Лисенко, М. І. Олійник, Д. І. Струннікова [та ін.]; за ред. проф. Н. В. Лисенко– 3-тє видання, перер. та доповн. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 472 с.
 4. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навчально-методичний посібник / В. І. Кононенко, Н. В. Лисенко, І. М. Шоробура, М. І. Олійник [та ін.] ; за ред. проф. Н. Лисенко. – К.; Івано-Франківськ, 2011. – 256 с.
 5. Олійник М. І. Історія дошкілля Буковини : навчально-методичний посібник / М. Олійник, Я. Квасецька. – Чернівці : Зелена Буковина, 2012. – 76 с.
 6. Статті у фахових та міжнародних виданнях
 7. Олійник М. І. Підготовка фахівців дошкільної освіти в сучасних умовах / М. Олійник // Gdanska wyzszaszkola humanistyczna Edukacia Przedskolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawcow nowego wieku; pod red. Eugeniusz Bielicki Mieczyslaw Ciosek. – Torun, 2012. – S. 346-356.
 8. Oliynyk M. Przygotowanie specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego do działalności innowacyjnej / M. Oliynyk / Oświata w aspekcie administracyjnym, finansowym i pedagogicznym. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczei «SPATIUM», 2012. – S.179-186.
 9.  Oliynyk M. Colaborarea internaţională a instituţiilor superiare de învăţământ, în contextual formării cadrelor didactice din învăţământul preşcolar / М. Oliynyk // Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2013. – P. 55-60.
 10.     Олийник М. И. Некоторые аспекты международного сотрудничества высших учебных заведений в контексте подготовки специалистов дошкольного образования / М. Олийник // Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology, II (10), Issue: 20. – Budapest, 2014. –  P. 79-84.
 11.     Oliynyk M. Peculiarities of teacher’s post-professional reflection / M. Oliynyk // Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe. – Kielce: Agencja Reklamowa TOP, 2014. – S. 145-150.
 12. Oliynyk M. Business Game as Method of Academic Mobility Formation of Future Specialists in the Field of Preschool Education / М. Oliynyk // Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków : Zakład Poligraficzny UPNakład, 2014. – S.83-93.
 13.  Олійник М. І. Понятійно-термінологічна характеристика сутності проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти / М. Олійник // Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań; pod red. M. Krawczyk-Blicharskiej, J. Miko-Giedyk i S. Kowalskiego. – Kielce, 2015. – S. 225-236.
 14.  Oliуnyk M. Competence approach in professional pedagogic education of future children educators : Conceptual and terminological discourse / М. Oliynyk // Educaţia în societatea contemporană : aplicaţii / Coord. Otilia Clipa, Gabriel Gramariuc. – Iași : Editura LUMEN, 2015. – P. 331-340.
 15. Олійник М. І. Умови формування професійно-педагогічної мобільності у майбутніх фахівців дошкільної освіти / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал. – № 1 (38). – 2013. – С. 115-120.
 16. Олійник М. І. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні та країнах Східної Європи / М. Олійник // Освітній простір України. – 2015. – Вип. 5. – С.19-26.
 17. Олійник М. І. Підготовка майбутніх вихователів до професійно-педагогічної діяльності в полiкультурному освітньому середовищі / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 764. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 110-118
 18.  Олійник М. І. Порівняльний аналіз моделей неперервної освіти східноєвропейських країн / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С.141-148

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

 1.     Олійник М. І. Особистісно-професійна криза як психолого-акмеологічна проблема / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Розвиток наукових досліджень 2012 : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 19-21 листопада 2012 р. – Полтава : Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. – Т. 3. – С.14-17.
 2. Олійник М. І. Актуальні аспекти підготовки майбутніх вихователів до інклюзивної освіти в сучасних ДНЗ / М. І. Олійник // Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13-14 листопада 201М2 р.) – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – С. 70-73.
 3. Олійник М. І. Міжнародна співпраця освітніх галузей в контексті підготовки фахівців дошкільної освіти: постановка проблеми / М. І. Олійник // Наукові дослідження-теорія та експеримент – 2013 : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 29-31 травня 2013 р. – Полтава : Вид-во «ІнтерГрафіка», 2013. – Т. 7. – С.10-14.

Статті в електронних виданнях

 1.     Oliynyk M. The peculiarities of conceptual approaches to the pedagogues’ preparation problems of preschool education in Poland [Електронний ресурс] / М. Oliynyk // The International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). – Volume 2. – Issue 4. – 2015. – P. 49-61.
 2. Oliynyk M. Occupational Training and Family Relationships of Students in conditions of Personal Crisis [Електронний ресурс] / Oliynyk Maria, Palahnyuk O.V // International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). – Volume 2. – Issue3. – 2015. – S.125-134.

 

Біографія

Народилася та виросла на Тернопільщині.
Освіта
У 1994 р. закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь».
У 1997 р. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Психологія. Практична психологія в галузі освіти», кваліфікація «Практичний психолог».
Наукові досягнення
Кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки» ДК № 004362 (13.10.1999 р.), тема кандидатської дисертації: «Соціально­-педагогічна реабілітація дітей в спеціальних дошкільних закладах освіти засобами творчої гри» Доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти ДЦ№005978 (17.10.2002р.), Доктор педагогічних наук ДД № 005487 (12.05.2016 р.), тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи» (2016 р.)
Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з 1993 року.
На кафедрі початкової та дошкільної освіти працює на засадах сумісництва з вересня 2016 р.

Розклад