Жаркова Роксолана Євгеніївна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: roksolana.zharkova@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: roksazhar.uamodna.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

теорія літератури та компаративістика, психоаналіз, феміністична педагогіка, гендерні студії, дитяча література, психолого-педагогічні особливості методики роботи з літературно обдарованими дітьми, літературна освіта і психологія творчості, проблематика читання в соціокультурному вимірі, постать педагога і письменниці Уляни Кравченко.

Курси

Публікації

 1. Жаркова Р.Є. СТИхіЯ жіночого письма : саморепрезентація в українській модерністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко) : монографія / Роксолана Євгеніївна Жаркова. – Львів : Норма, 2015. – 208 с.
 2. Жаркова Р.Є. Дитина виростає (серед/ з) книг : практикум з виразного й усвідомленого читання : навчальний посібник / Р.Є. Жаркова. – Львів : Норма, 2016. – 88 с.
 3. Жаркова Р. Проекція автора в жіночому письмі, або інтерпретація не-дитячої (не)казки «Метелик» Лесі Українки / Роксолана Жаркова // Слово і Час [науково-теоретичний журнал]. – 2013. – № 6 (630). – С. 81 – 86.
 4. Жаркова Р.Е. Проекция автора в женском письме, или Интерпретация не-детской (не) сказки «Мотылек» Леси Украинки / Роксолана Евгениевна Жаркова // «В мире науки и искусства : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» : Материалы ХХV международной заочной научно-практической конференции (08 июля 2013 г.). – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – С. 231 – 239.
 5. Жаркова Р.Є. Гібридне «я» саморепрезентантки у жіночому письмі (на матеріалі повісті «Хризантеми» Уляни Кравченко) / Р.Є. Жаркова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 60., Ч. 2. – Львів : ЛНУ, 2014. – С. 229 – 237.
 6. Жаркова Р. Сама собі глина : проект самотворення у жіночому письмі (повість «Хризантеми» Уляни Кравченко у контексті феміністичної критики і феміністичної педагогіки) / Роксолана Жаркова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» / укл. М.С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 65 – 77.
 7. Жаркова Р. Приручити мову : жіноче письмо у пошуках власного дискурсу (на матеріалі текстів Лесі Українки, Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко) / Роксолана Жаркова // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 39 – 41.
 8. Жаркова Р. Трохи часу і трохи дому : письмо як ностальгія / Роксолана Жаркова // Уляна Кравченко : життя фрагменти (до 155-річчя від дня народження письменниці) [літературно-художнє видання]. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 8 – 14.
 9. Жаркова Р.Є. Е(сте)тика читання як засіб творення особистості / Роксолана Євгеніївна Жаркова // Особистість, суспільство, політика – 2015 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2015 року / За ред. С. Терепищого, В. Грасимовича, О. Познія. – Люблін : Видавництво наукове WSEI, 2015. – С. 19 – 21.
 10. Жаркова Р.Є. Час (нав)проти неї : повертання у дитинство як спосіб себе пере/про-живання у жіночому письмі / Роксолана Євгеніївна Жаркова // «Над берегами вічної ріки» : темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 54 – 56.
 11. Жаркова Р.Є. Читання як гра у час комп’ютеризації : дитячий вимір / Роксолана Євгеніївна Жаркова // Особистість, суспільство, політика – 2015 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 листопада 2015 року / За ред. С. Терепищого, В. Грасимовича, О. Познія. – Люблін : Видавництво наукове WSEI, 2015. – С. 20 – 22.
 12. Жаркова Р.Є. Мова дотиків чи дотики мови : тактильний діалог «Сліпців» (Ольга Кобилянська – Леся Українка) / Р.Є. Жаркова // Мова та культура : сучасні аспекти співвідношення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 20-21 листопада 2015 року / відп. ред. д-р філол. наук, проф. І.В. Ступак та ін. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 131 – 133.
 13. Жаркова Р.Є. Дитинствографія : письмо як можливість (само)народження / Р.Є. Жаркова // Комунікативний дискурс : наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. – К. : Міленіум, 2016. – С. 23 – 24.
 14. Жаркова Р.Є. Жіноче письмо Наталії Кобринської в інтертекстуальному вимірі ХХІ століття: діалог/дискусія модерну і постмодерну // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ – ХХ століття : збірник наукових праць : до 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської ; до 90-річчя від часу заснування Союзу Українок Америки / НАН України. Інститут Івана Франка ; Всеукраїнська громадська організація «Союз Українок» ; [наук. й літ. ред.: М. Легкий, О. Мельник, А. Швець ; відповід. ред. А. Швець ; передм. М. Заяць ; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін.]. – Львів, 2015. – С. 56 – 61. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 22).
 15. Жаркова Р.Є. Втрата дитинства (і/чи) дитинство втрат : способи себе-розповідності у жіночому письмі (на матеріалі повісті «Коханець» Маргеріт Дюрас) / Р.Є. Жаркова // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2016. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 68 – 75.
 16. Жаркова Р.Є. Виростати в історіях : виховні можливості пригодницьких творів дитячої літератури / Р.Є. Жаркова // Мільйон історій : поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22 – 23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 49 – 51.
 17. Жаркова Р.Є. Художнє слово у професійній підготовці вчителя початкової школи / Р.Є. Жаркова // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С. 33 – 37.
 18. Жаркова Р.Є. Досвід художньої літератури у професійній підготовці вчителя початкової школи / Р.Є. Жаркова // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2016. – Випуск 23. – С. 24 – 33.
 19. Жаркова Р.Є. Педагогічна підтримка читацького вибору учня початкової школи / Р.Є. Жаркова // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ С. 136 – 140.
 20. Жаркова Р.Є. Особливості співпраці вчителя з літературно обдарованою дитиною в системі початкової освіти / Р.Є. Жаркова // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 31. – С. 101 – 108.
 21. Жаркова Р.Є. Жіноче мистецьке самосебетворення у світі художнього тексту Уляни Кравченко / Р.Є. Жаркова // Українська жінка у національному і глобальному просторі : історія, сучасність, майбутнє : збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24 – 25 листопада 2016 р.) / Заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : «Трек ЛТД», 2016. – С. 50 – 52.
 22. Жаркова Р.Є. Образ педагога у художній літературі: стереотипи сприйняття / Р.Є. Жаркова // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – С. 33 – 36.
 23. Жаркова Р.Є. Літературна (само)освіта : читання як виховання духовності сучасної особистості / Р.Є. Жаркова // Фундаментальные и прикладные исследования : современные научно-практические решения и подходы : сборник материалов ІІ-й Международной научно-практической конференции / [редакторы-составители А. Душный, М. Махмудов, В. Ильницкий, И. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобыч : Посвит, 2017. – С. 198 – 200.
 24. Жаркова Р.Є. Літературна освіта як сучасна педагогічна проблема / Р.Є. Жаркова // Osobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część 1. – Lublin: WSEI, 2017. – S. 96 – 98.
 25. Zharkova R. The Problem of Literary Education for Pupils of Elementary School / Roksolana Zharkova // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2017. – Vol. 4, no. 1. – С. 162 – 166.
 26. Жаркова Р. Тільки її музика (?!): чоловічий звукографізм у жіночому письмі Ольги Кобилянської та Ельфріди Єлінек / Р. Жаркова // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. – Львів : Апріорі, 2017. – С. 269 – 278.
 27. Жаркова Р.Є. Дорослий світ дитячої літератури : «болюче дитинство» у творі Катерини Бабкіної «Шапочка і кит» / Р.Є. Жаркова // Розвиток філологічних наук : європейські практики та національні перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27 – 28 жовтня 2017 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 73 – 76. 
 28. Жаркова Р.Є. Жіноче письмо non-fiction : образ жінки-бунтарки в книзі «Я – Малала» Малали Юсуфзай та Крістіни Лем / Р. Є. Жаркова // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8–9 грудня 2017 р. – Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 119 – 121.
 29. Жаркова Р.Є. «Колиска зламалася» : очуження й освоєння світу дитиною в жіночому письмі (на матеріалі твору «Виховання» Клер Кіган) / Р.Є. Жаркова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2017. – № 29. – Том. 1. – С. 120 – 123. (МНБ Index Copernicus International)
 30. Жаркова Р.Є. Образ педагога в художній літературі: жіночі проекції / Р.Є. Жаркова // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – С. 27 – 30. 
 31. Жаркова Р.Є. Літературна освіта в сучасній Україні: неформальна практика / Р.Є. Жаркова // Актуальні питання сучасної науки : ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція : тези доповідей, Дніпро, 30 січня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро : НБК, 2018. – С. 32 – 36.
 32. Жаркова Р.Є. Письмо і читання [без (!/?)] жіночих помилок: інтерпретація тексту «Помилка» Лесі Українки / Р.Є. Жаркова // Південний архів : Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. LXXII. – Т. І. – С. 14 – 18.
 33. Жаркова Р.Є. Модерністичні гени і постмодерна рація: проблема Її простору у генетиці жіночого письма / Р.Є. Жаркова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2018. – Вип. 67. – Ч. 2. – С. 249 – 255.
 34. Жаркова Р.Є. Літературна освіта у професійній підготовці майбутніх педагогів / Р.Є. Жаркова // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 22 – 23.
 35. Жаркова Р.Є. Творчість як шлях від тілесного до духовного (на матеріалі твору «Мгновеньє» Лесі Українки) // Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. статей / відп. ред. О.Г. Хомчак. – Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. – Вип. 9. – С. 113 – 118.
 36. Жаркова Р.Є. Особливості навчально-виховної роботи зі студентською літературно обдарованою молоддю на педагогічних факультетах (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Львівський національний університет імені Івана Франка) // Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kraków, 17 czerwca 2019 r. Kraków : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 6. – S. 81 – 85. 
 37. Жаркова Р.Є. Обдарована дитина в сучасному освітньому просторі // Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 7-8 лютого 2020 р.) – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – Ч. І. – С. 85 – 89.
 38. Жаркова Р.Є. Роль спостережливості у розвитку обдарованої дитини // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 березня 2020 року). Київ : ГО «Київська  наукова організація педагогіки та психології», 2020. – Ч. 1. – С. 62 – 65.
 39. Жаркова Р.Є. Дитяче сприйняття свого і чужого у повісті Оксани Лущевської «Інший дім» // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 390 – 391.
 40. Жаркова Р. Жіноче письмо і жіноче «Я»: інтерпретація ізольованості та проблема рецепції / Р. Жаркова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Т. 2. С. 17 – 22. 
 41. Жаркова Р.Є. Розвиток літературної обдарованості : освітній, національний, гендерний аспекти / Р.Є. Жаркова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020, Вип. 70. Т. 2. С. 10 – 14.

Біографія

Освіта і досвід роботи

2006 – 2011 – філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка («Магістр філології, викладач української мови і літератури»);

2011 – 2014 – аспірантка кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;

Кандидатка філологічних наук зі спеціальності «теорія літератури» (2014).

З вересня 2014 – викладачка Львівського національного університету імені Івана Франка.

Діяльність 

Літературознавка, кандидатка філологічних наук, гендерологиня, письменниця.

Участь у конкурсах і проєктах:

Учасниця та переможниця багатьох літературно-мистецьких конкурсів.  Дипломами першої премії у номінації «Дослідження історії і сучасних проблем жіночого руху» нагороджена на обласних Конкурсах ім. Мілени Рудницької (ЛО Союзу Українок, Львів – 2008, 2009, 2010). Відзначена премією Літературного конкурсу «Витоки» у номінації «літературна критика» (НУ «Острозька академія», 2010). Відзначена стипендією Канадсько-Української Фундації (КУФ) (Вінніпег-Торонто-Львів, 2011). Здобула перемогу в конкурсі «Мій Шевченко» у номінації «художня проза» (НУ «Львівська політехніка», 2014). Дипломом І ступеня у номінації «новелістика» нагороджена на Всеукраїнському літературному конкурсі ім. Леся Мартовича (Жовква, 2014). Здобула І місце у Всеукраїнському творчому конкурсі «Ця сильна/ слабка стать: фрагмент із життя жінки» (Бердянськ, 2012).

Переможниця літературного конкурсу, організованого Синодальними відділами УПЦ у справах сім’ї, з проблем біоетики та етичних питань та Духовно-просвітницьким центром кафедрального собору УПЦ «Зроби свій вибір – збережи життя» (у номінації «літературна майстерність») (Київ, 2014), відзначена журі на конкурсі «Шоста поетична зима» (Київ, 2015), учасниця онлайн-конкурсу поезії «Любов врятує Україну» (Тернопіль, 2015), учасниця Першого поетичного конкурсу-фестивалю Якова Бузинного «Жива вода на рани України», організованого Спілкою християнських письменників України (Луцьк, 2015). Учасниця Національного конкурсу патріотичного слова «Мрії, відгукніться!» (Запоріжжя, 2015). Учасниця IV Всеукраїнського поетичного конкурсу «Гайвороння» (Київ, 2017). Учасниця проекту «Літературний ровер», організованого Львівською міською організацією Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ, 16 березня 2017).

Увійшла у 15-тку фіналістів Конкурсу одного вірша у рамках 25 Форуму видавців-2018 (вересень 2018 р., «Гайвороння», Львів).

Учасниця проекту Franko Art Spase (за підтримки Українського культурного фонду) у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка (9 – 11 жовтня 2018 р.).

Вірш Р. Жаркової «Амінь» увійшов у Літературний альманах учасників, а згодом – у шорт-лист кращих творів про кохання Поетичного конкурсу одного вірша про любов «Намалюй мені ніч», присвяченого 90-літтю українського поета Миколи Петренка (2015).

Переможниця конкурсу «Фест одного вірша» (Республіка Білорусь, січень 2016).

Лауреатка ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу рукописів прози «Крилатий Лев» (Львів, 2016).

Лауреатка обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (за сприяння Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради) (2016).

Увійшла як фіналістка у лонг-лист кращих есе молодих авторів першого Фестивалю есеїстики «ШЕРЕХ»-2016 (Київ, грудень 2016).

Здобула І місце у Всеукраїнському поетичному конкурсі «Лицар Карпат» і стала лауреаткою Премії Ордену Карпатських Лицарів – 2017 (Мукачеве, 2017).

Учасниця ІІ Всеукраїнського фестивалю любовної лірики та авторської пісні про кохання «Мовою серця» (Івано-Франківськ, 2017). Здобула І місце  в Конкурсі  “Верш пра каханне” на прызы “Амерыканкі” (Мінськ, Республіка Білорусь, 2018), І місце у творчому Конкурсі «Відштовхнутися від Хема» (2018).

Лауреатка І премії і гран-прі Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея (Ужгород, травень 2018).

Фіналістка конкурсу відео-поезії «МонОкль»-2018 (власна відео-робота «Вмієш відпускати», Тернопіль, травень 2018).

Лауреатка І премії ІІІ Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея у номінації “чендеєзнавство”(Ужгород, вересень 2020).

Переможниця І Всеукраїнського конкурсу “Рак_боятися_не_можна” (м. Камянське, грудень 2020).

Співавторка

 • літературно-критичного альманаху «Жінка крізь призму письма» (Україна – Мексика, 2013);
 • літературно-художнього видання «Уляна Кравченко: життя фрагменти», присвяченого 155-річчю від дня народження письменниці (2015).

Авторка

 • поетичних книг “СлухаТИ – море” (2015), “Руками-словами” (2017), артбука “Трохи тебе і більше” (2019), збірки вибраних віршів “Всі мої птахи” (2019)
 • навчального посібника «Дитина виростає (серед/з) книг: практикум з виразного й усвідомленого читання» (2016)
 • книги новел і напівновел «Він пахне тобою» (2017)
 • монографічного дослідження «сТИхіЯ жіночого письма: саморепрезентація в українській модерністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко)» (2015).

Членство в журі: 

 • членкиня журі Обласного конкурсу юних літераторів Львівщини “Весняний легіт”, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (28 січня 2017 р.).
 • членкиня журі Міжнародного конкурсу рукописів прози на кращу книгу року «Крилатий Лев» (Львів, 2020).
 • членкиня журі IV Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея (Ужгород, 2021).

Організаторка і членкиня журі Факультетського конкурсу поетичного слова «Поетичний велосиПЕД», присвяченого Міжнародному дню поезії (ФПО, лютий – березень 2017). Конкурс має статус щорічного, відбувається на факультеті педагогічної освіти у березні. У 2018 році побачив світ Альманах учасників І Факультетського конкурсу.

Пише вірші, прозу, есеїстику, рецензії на книги для дітей і дорослих. Твори Р. Жаркової були опубліковані у багатьох виданнях: «Галицький шлях», «Україна і час», «Погляд», «Нова доба», «Перемишлянський край», «За вільну Україну», «Вибір», «Бібрські вісті», «Життя», «Родина UA», «Життєві історії», «Історії про кохання», «Життя. Історії», «Абетка Кохання», «Каменяр», «Аудиторія», «Скіфія», «Літературна Україна», «Дзвін» (молодіжний номер) (березень 2017), «Золота пектораль».

Героїня рубрики «Людина» на сайті «Народ UA» (січень 2017).

Вірші Роксолани Жаркової увійшли в альманах «М’ята» (2018), збірці текстів 45 сучасних українських поетес, які живуть не тільки в Україні, але і в Америці, Італії, Болгарії…

Друкується на всеукраїнській платформі «UA Модна», мистецькому веб-порталі «Жінка-УКРАЇНКА», літературних порталах «Буквоїд» і «Читай. UA», мистецьких сайтах «СТОС» і «Pazl Creative», інтернет-часописах «Збруч» і «РІЧ». Віднедавна Р. Жаркова серед авторів першого українського інформаційного ресурсу про видання для дітей та юнацтва «BaraBooka. Простір української дитячої книги».

Друкувалася у навчально-методичних журналах “Дивослово”, “Учитель початкової школи”

Теми гендеру висвітлює на сайтах “The Devochki” та “Повага: Кампанія проти сексизму в українських ЗМІ та політиці”.

Матеріали Р. Жаркової: 

http://ukrainka.org.ua/roksolana-zharkova

http://roksazhar.uamodna.com

http://povaha.org.ua

http://jcrocus.com/rukopisi-ne-goryat

http://chytay-ua.com/autor.php?id=70

http://barabooka.com.ua/roksolana-zharkova

https://zbruc.eu/taxonomy/term/26809

Проекти

Науково-видавничі проекти:

Жаркова Р.Є. СТИхіЯ жіночого письма : саморепрезентація в українській модерністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко) : монографія / Роксолана Євгеніївна Жаркова. – Львів : Норма, 2015. – 208 с.

Мацевко-Бекерська Л.В. Творчиня рецензія на монографію Роксолани Жаркової

zharkova-r-styhiya-zhinochoho-pysma-obkladynka

Жаркова Р.Є. Дитина виростає (серед/ з) книг : практикум з виразного й усвідомленого читання : навчальний посібник / Р.Є. Жаркова. – Львів : Норма, 2016. – 88 с.

Качак Т.Б. Рецензія на посібник Роксолани Жаркової Дитина виростає…

zharkova-r-dytyna-vyrostaje-obkladynka

 

Організація акцій та конкурсів: 

Поетичний велосиПЕД – 2017

 

 

 

 

Нагороди

nah  Лауреатка обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (за сприяння Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради) (листопад 2016).

Методичні матеріали

Розклад