Рудкевич Наталія Ігорівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: nataliya.rudkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 Тема дисертації: “Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу”. Спеціальність 13.00.05 Соціальна педагогіка

З 2015 і до тепер, було підготовлено доповiді та повiдомлення на наукових, науковопрактичних конференцiях рiзного рiвня: мiжнародних – «Управлiння в освiтi» (м. Львiв, 2015), «Соцiальна робота як правозахисна професiя» (м. Чернiвцi, 2015), «Current issues and problems of social sciences» (м. Кєльце, Республiка Польща, 2016), «Актуальнi проблеми сучасної соцiологiї i соцiальної роботи та професiйної пiдготовки фахiвцiв» (м. Ужгород, 2016), «Innovation and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine» (м. Сандомир, Республiка Польща, 2017), «Сучаснi педагогiка та психологiя: перспективнi та прiоритетнi напрями наукових дослiджень» (м. Київ, 2017), «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities» (м. Канаус, Литва, 2018), «Прiоритети розвитку педагогiчних та психологiчних наук у ХХI столiттi» (м. Одеса, 2018), «Сучаснi науковi дослiдження у психологiї та педагогiцi – прогрес майбутнього» (м. Одеса, 2018), «Психологiя та педагогiка у ХХI столiттi: перспективнi та прiоритетнi напрямки дослiджень»(м. Київ, 2018); всеукраїнських – «Суспiльнi проблеми сучасної соцiологiї, психологiї та соцiальної роботи» (м. Херсон, 2015), «Формування професiоналiзму фахiвця в системi безперервної освiти» (м. Переяслав-Хмельницький, 2015), «Практична педагогiка та психологiя: методи i технологiї» (м. Запорiжжя, 2016), «Актуальнi проблеми педагогiчної освiти: європейський i нацiональний вимiр» (м. Луцьк, 2018).

Наукові стажування.
«Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» № PSI-31160-KSW від 11.09.2020р., Куявський університет у Вроцлавеку (Республіка Польща), фах «Педагогічні та психологічні науки», 6 кредитів (180 годин) (Сертифікат).

Курси

Публікації

1. Рудкевич Н.І., Вайнола Р.Х. Механізми соціалізації студентської молоді в освітньому середовищі вищого навчального закладу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 2016. Вип. 21. С. 3−8.
2. Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація як складова соціалізації особистості. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 2016. Вип. 22. С. 173–180.
3. Рудкевич Н.І. Мова спілкування як ознака етнокультурної соціалізації, її етносоціальні функції. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 2017. Вип. 23. С. 94–101.
4. Рудкевич Н.І. Роль соціальних інститутів у формуванні міжетнічних культурних відносин. Педагогічні науки : зб. наук. пр. 2017. Вип.75. С. 138–142.
5. Рудкевич Н.І. Характеристика форм організації позааудиторної роботи зі студентами : зб. наук. праць. Серія : Соціально-педагогічна. 2018. Вип. 31. С. 241–251.
6. Рудкевич Н. Особливості форм соціально-педагогічної роботи із студентами закладу вищої освіти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 2 (375). С. 181–190.
7. Рудкевич Н.І. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище. Інноваційна педагогіка : наук. журнал. 2018. Вип. 3. С. 228–231.
8. Рудкевич Н.І. Специфіка формування етнокультурної соціалізації молоді у системі вищої освіти в Україні. Педагогічні науки : зб. наук. пр. 2018. Вип. 82. С. 217–221.
9. Rudkevich N. Study on formation of ethnicultural socialization of youth in higher education bodies. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. California : USA. 2018. Vol. 26, № 2, 2018, May; Vol. 7. No. 5. P. 72–75.
10. Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація студентів: технологічний аспект : метод. рек. для організаторів соціально-виховної роботи, працівників студентських соціальних служб, викладачів закладів вищої освіти / за заг. ред. Р.Х. Вайноли. Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2018. 96 с.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
11. Рудкевич Н.І. Особливості етнокультурної соціалізації студентів в позанавчальній роботі вищого навчального закладу. Управління в освіті : матеріали VІІ міжнар. науково-практ. конф. / гол. ред Л. Д. Кизименко. Львів : Бадікова Н. О., 2015. С. 119–120.
12. Рудкевич Н. Велике місто як фактор соціалізації молоді. Соціальна робота як правозахисна професія : матеріали міжнар. науково-практ. конф. / Чернів. наці. ун-т імені Юрія Федьковича. 2015. С. 138–141.
13. Рудкевич Н.І. Процес етнокультурної соціалізації студентів у розумінні соціальної педагогіки. Суспільні проблеми сучасної соціології, психології та соціальної роботи : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. науково-практичної конф., м. Херсон. 2015. Вип. 3. С. 120–122.
14. Рудкевич Н. Етнокультурна соціалізація студентів у системі соціалізаційних впливів. Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти : наук. теорет. зб. V Всеукр. науково-практ. Інтернет-конференції. 2015. Вип. 5. С. 65–68.
15 Рудкевич Н.І. Соціалізація як категорія сучасних соціально–педагогічних наук. Current issues and problems of social sciences : матеріали міжнар. науково-практ. конференції, Польща. м. Кєльце / Вшехніца свентокшиська гуманітарно-педагогічний університет. 2016. С. 155–158.
16. Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема. Практична педагогіка та психологія: методи і технології : матеріали всеукр. науково-практ. конф. / Класичний приватний університет. 2016. С. 36–40.
17. Рудкевич Н.І. Соціалізація як категорія сучасних соціальних наук. Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доповідей та повідомлень міжнар. науково-практ. конф. / ред.: І.В. Козубовська, Ф.Ф. Шандора. 2016. С. 162–164.
18. Рудкевич Н.І. Субкультурна належність як показник реалізації етнокультурної соціалізації студентів. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine : International scientific and practical conference, Poland. Sandomierz : Conference Proceedings. 2017. С. 157–161.
19. Рудкевич Н.І. Вивчення процесу формування етнокультурної соціалізації студентської молоді у вищих навчальних закладах. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали міжнар. науково-практ. конф. 2017. С. 67–70.
20. Рудкевич Н.І. Особливості формування етнокультурної соціалізації молоді у вищій школі. Modernization of educational system: world trends and national peculiarities: матеріали міжнар. наук. конф., Канаус, Литва. 2018. С. 116–119.
21. Рудкевич Н.І. Характеристика механізмів соціалізації студентів у вищих навчальних закладах. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : зб. наук. робіт учасників міжнар. науково-практ. конф. 2018. С. 89–91.
22. Рудкевич Н. Специфіка організаційних форм соціально-педагогічної роботи із студентами закладу вищої освіти. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : матеріали ІІІ Всеукр. науково-практ. конф. / гол. ред. А.В. Лякішева. 2018. С. 130–134.
23. Рудкевич Н.І. Теоретичні засади етнокультурної соціалізації студентської молоді в освітньому середовищі. Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : зб. наук. робіт учасників міжнар. науково-практ. конф. 2018. С. 97–100.
24. Рудкевич Н.І. Освітнє середовище вищої школи як педагогічний феномен. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : матеріали міжнар. науково-практ. конф. 2018. С. 47–50.
25. Рудкевич Н.І. Загальна характеристика форм організації поза аудиторної роботи у закладах вищої освіти. Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та крїн ЄС: матеріали наук-пед.стажування.2020.С.192-196.
26. Рудкевич Н.І. / Проективні технології в процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери Н.І.Рудкевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки». Київ. – 2020р.
27. Rudkevych, N., Hotsuliak, K., Marynchenko, H., Hryashchevskaya, L., & Ivanova, T. (2020). The development of teachers’ professional competence within the conditions of modernization of the educational environment. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 13(32), 1-22. https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14728
28. Рудкевич Н.І. Шляхи формування підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста. VIRTUS SCIENTIFIC JORNAL. October 47. 2020. PP/81-84. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal47.pdf (Index Copernicus). http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal47.pdf
29. Рудкевич Н.І. Соціалізація особистості – середовищний підхід. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.праць. 2020 Випуск 73. с.168-173. http://www.pedagogy journal.kpu.zp.ua/archive/2020/73/part_2/33.pdf (Index Copernicus)
30. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи : навчально-методичний посібник / Н. І. Рудкевич. – Львів: Растр-7, 2021. – 324 с. https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Rudkevych-N.-pidruchnyk.pdf.
31. Рудкевич Н.І. Гуманістично-орієнтована модель соціального потенціалу людей старшого віку : матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. 2021. С.102-105.

Біографія

З лютого 2020 року і дотепер — доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи, факультету Педагогічної освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка.
З вересня 2013 року  і до тепер − викладач фахових дисциплін напряму підготовки «Соціальна педагогіка» у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка.(за сумісництвом)
07.2012-08.2012 – практичний психолог у ЗДО №53, м.Львів.
2015-2019 – Київський університет імені Бориса Грінченка, напрям підготовки 13.00.05 «Соціальна педагогіка», аспірантура.
2012 – 2013 − Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Соціальна педагогіка», кваліфікація соціальний педагог, практичний психолог в закладах освіти, викладач соціальної педагогіки. Магістр.
2008 – 2012 − Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, напрям підготовки «Соціальна педагогіка», кваліфікація бакалавр соціальної педагогіки, соціальний педагог, практичний психолог.
2006 – 2008 − Львівський ліцей менеджменту.
1998 – 2006 − Загальноосвітня середня школа у с. Миклашів, Львівська область.

Проекти

Написання типової освітньої програми для фахівців на підвищення курсів кваліфікації. Назва теми: «Командна праця: формування спільноти вчителів, взаємодія з батьками, партнерство з учнями».

Розклад