Верхоляк Марія Романівна

Посада: викладач вищої категорії, викладач-методист Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені Івана Франка, асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Електронна пошта: mariya.verkholyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Пріоритетність розвитку сімейних форм виховання  дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського  піклування; інноваційні моделі надання соціальних послуг ; проблеми соціалізації особистості.

Навчальні дисципліни:

 •  Психодіагностика у соціальній сфері      (спеціальність 231  Соціальна робота ).
 •   Основи  соціалізації    особистості           (спеціальність 231 Соціальна робота).
 •   Генеза соціальної роботи                           (спеціальність 231 Соціальна робота).
 •   Соціальна робота у центрах соціальних служб (спеціальність 231 Соціальна робота).
 •   Система соціальної роботи                         ( спеціальність 231 Соціальна робота).

Курси

Публікації

 Навчально-методичні посібники

 1. Верхоляк М.Р. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах закладу фахової передвищої освіти: методична розробка. Львів. ВСП “Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка”, 2022, 61 с. Робота М.Р. Верхоляк метод. розробка 2022р.)
 2. Верхоляк М. Р. Моральне виховання особистості  :  методичні рекомендації для самостійної роботи студентів І курсу спеціальності 231 «Соціальна робота»  з  курсу «Педагогіка»  /  Марія Верхоляк.  –  Львів. : «Растр-7», 2019. – 82 с.
 3. Верхоляк Марія. Теорія та історія соціального виховання: методичні рекомендації для семінарських занять студентів І курсу спеціальності 231 «Соціальна робота»  / Марія  Верхоляк. – Львів. : «Растр-7», 2019.–28 с.
 4. Верхоляк М.Р. Теоретико-методичні засади навчально-виховної діяльності соціального гувернера: навчальний посібник. /М. Р. Верхоляк. – Львів : “Растр-7”, 2018 – 188 с.
 5. Верхоляк М.Р. Теоретико-практичні аспекти вивчення питання гувернерства – індивідуальної форми домашнього навчання і виховання в Україні : методична розробка / М.Р. Верхоляк – ЛЬвів, 2017. – 16 с.
 6. Верхоляк М. Р. Робота гувернера і історико-педагогічний аспект: Методичні рекомендації для студентів напряму «Соціальна педагогіка». – Львів, 2014. – 47 с.

Публікаціі у фахових виданнях України

 1. Верхоляк М. Р. Сирітство як соціально-педагогічна проблема.  Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів :  ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 7. С.115-118.
 2. Верхоляк М.Р.  Практичні аспекти формування професійних компететностей фахівців соціальної сфери.  Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : зб. тез доповідей учасників VI    Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ, 23 квітня 2021 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, Б. І. Ковбаса; упоряд. : Н.В. Сабат, Н. І . Сабат. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. – 180 с.
 3. Верхоляк М. Р. Особливості роботи соціального гувернера з обдарованими дітьми / М. Р. Верхоляк // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. –    Вип. 6. – С. 115-118
 4. Верхоляк М. Роль сім’ї в соціалізації дитини з особливими освітніми потребами (ОПП) в умовах інклюзивної освіти / М. Верхоляк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Професійна освіта та зайнятість осіб з особливими потребами : інноваційні підходи», 16-17 жовтня 2019 р. – Львів, 2019.
 5. Верхоляк М. Особливості професійно-етичної культури майбутнього соціального педагога-гувернера /М. Р. Верхоляк // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –    Вип. 4. – С. 162-166.
 6. Верхоляк М. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до взаємодії з громадськими дитячими та молодіжними організаціями в умовах парадигми соціальної /М. Р. Верхоляк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ»,6-7 грудня 2018 р. – Львів: «Растр-7», 2018. – С. 24-26.
 7. Верхоляк М.Р. Реалізація функцій діяльності соціального гувернера / М.Р. Верхоляк // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – ЛЬвів, 2017. – Випуск 2. – С. 150 – 154.
 8. Верхоляк М.Р., Малинович Л.М. Соціально-психологічний супровід студентів з порушеннями в розвитку під час навчання у ВНЗ / Л.М. Малинович, М.Р. Верхоляк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-педагогічний дискурс сучасної освіти: досвід та інновації», Львів, 26-27 травня 2016 р., ВНЗ «Український католицький університет» // Наукові записки УКІ. Серія: Психолого-педагогічні науки, 2016 р. (подано до друку).
 9. Верхоляк М.Р. Гуманістичний аспект сучасного виховного процесу у вищій школі / Верхоляк М.Р. // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України від 20 червня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 33-40.

Наукові публікації

 1. Верхоляк М.Р. Гуманізація та гуманітаризація освіти на шляху духовного розвитку студента / М.Р. Верхоляк // Гуманізація навчально-виховного процесу закладу освіти як основа модернізації освітньої галузі: зб. матеріалів тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 травня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 110-116.
 2. Верхоляк М.Р., Малинович Л.М. До проблем діагностики психологічної готовності дітей з порушеннями слуху до навчання у школі / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роботи: Збірник наукових праць: Вип. 9 / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Поліграф Плюс», 2015. – 168 с. С. 60-66.
 3. Верхоляк М.Р. Волонтерська діяльність як важливий засіб успішної професійної адаптації студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка / М.Р. Верхоляк // ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: ландшафти роботи з клієнтами» 29-31 травня 2008 р., Мелітополь. – К.: Міленіум, 2008. – 118 с. С. 56-62.
 4. Верхоляк М.Р. Сучасна українська сім’я, як об’єкт соціально-педагогічної роботи / М.Р. Верхоляк // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 340 с. – С. 272-278.

Тези конференцій, семінарів

 1. Ловська К.М., Верхоляк М.Р. Проблема надання психологічноі допомоги переселенцям внаслідок російсько-украінського конфлікту / К. М. Ловська, Верхоляк М. Р. // Психосоціальний вимір буття особи в сучасному суспільстві. Збірник тез конференціі. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 148 с. – С.135-
 2. Верхоляк М.Р. Труднощі реформування соціально-педагогічної допомоги особам з особливими потребами в розвитку / М.Р. Верхоляк // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 188 с. С. 93-96.
 3. Верхоляк М.Р. Соціальне гувернерство як індивідуальна форма домашнього навчання і виховання дітей з особливими потребами розвитку / М.Р. Верхоляк // Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти: тези доповідей науково-практичної конференції 29-30 вересня 2016 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016 р. – Львів : Тріада плюс, 2016. – С. 62 – 67.
 4. Верхоляк М.Р. Особистісно-орієнтовне навчання у системі вищої школи / Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету: Матеріали науково-практичного семінару 3-4 березня 2016 р. – Івано-Франківськ: вид-во ТОВ «ВГЦ «Просвіта», – 2016. – 205 с. С. 18-20.
 5. Верхоляк М.Р., Малинович Л.М. Аналіз соціально-психологічних труднощів професійної адаптації осіб порушеннями інтелекту / IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» 30 вересня – 3 жовтня 2015 р. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Інститут психології та соціального захисту (електронна публікація). – С. 269-274.
 6. Верхоляк М.Р. Філантропічна діяльність Андрея Шептицького в освітньо-просвітньому просторі / М.Р. Верхоляк // Духовність. Культура. Пам’ять / До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції 12-13 травня 2015 р. – Львів. – С. 38-42.
 7. Верхоляк М.Р. Сучасний стан проблеми інтегрованого навчання дітей з порушеннями психомоторного розвитку в Україні / М.Р. Верхоляк // Гуманістична парадигма у спеціальній освіті: наука і практика: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О. Марчук. – К., 2015. – 108 с. С. 14-15.
 8. Верхоляк М.Р. Соціальні передумови виникнення конфліктів між неповнолітніми та представниками ОВС, шляхи їх подолання // Конфлікти в органах внутрішніх справ: способи вирішення та профілактика: тези доповідей круглого столу 12 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 16-20.
 9. Верхоляк М.Р. Новизна соціально-педагогічних ідей В.О. Сухомлинського і використання його досвіду на сучасному етапі / «Психолого-педагогічні погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес»: зб. матеріалів міжкафедрального науково-методичного семінару факультету психології ЛьвДУВС: 27 листопада 2013 р. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 174 с. С. 15-18.
 10. Малинович Л.М., Верхоляк М.Р. Питання організації професійно-навчальної діяльності молоді з інвалідністю в Україні / Л.М. Малинович, М.Р, Верхоляк // Детермінанти професіоналізації як умова розвитку освітнього простору суспільства: збірник тез міжкафедрального круглого столу факультету психології ЛьвДУВС: 22 березня 2013 р. – Львів, Ліга Прес, 2013. – 150 с. С. 107-110.
 11. Верхоляк М.Р. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей і підлітків під час проходження практики // Педагогічна практика як складова фахового формування студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка»: досвід, реалії, перспективи: Тези доповідей круглого столу. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 68 с. С. 12-14.
 12. Верхоляк М.Р., Курасевич С.В. Формування культури спілкування у майбутніх практикуючих психологів, соціальних педагогів / М.Р. Верхоляк, С.В. Курасевич // Психологія комунікації і впливу в управлінській діяльності: збірник тез круглого столу: 28 січня 2010 р. – Львів: ВЦ ЛьвДУВС, 2010. – 194 с. С. 33-37.
 13. Малинович Л.М., Верхоляк М.Р. Новітні тенденції психологічної компетенції сучасного менеджменту / Л.М. Малинович, М.Р. Верхоляк // Сучасна парадигма управління і Острозька біблія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-10 квітня 2009 р., м. Львів. – Львів, 2009. – 98 с. С. 73.

Біографія

Освіта:  

1991-1994           Аспірант кафедри середньої та вищої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність: теорія і історія педагогіки (13.00.01)

1980-1986           Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Історія», кваліфікація – історик. Викладач історії та суспільствознавства

1976-1980           Львівське педагогічне училище № 1, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація – вихователь в дошкільних установах

Досвід роботи:

Грудень 2021               Асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом), викладач  вищої категорії, викладач-методист фахових дисциплін соціальної педагогіки  Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені  Івана Франка

2018-листопад 2021    Асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом), викладач  вищої категорії, викладач-методист фахових дисциплін соціальної педагогіки  Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені  Івана Франка

2015-2017           Асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом), викладач вищої категорії фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка

2006-2009           Львівський інститут, Міжрегіональна Академія управління персоналом, викладач історії педагогіки (за сумісництвом)

1999-2016           Викладач фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка

1995-1999           Викладач та керівник педагогічної практики Львівського педагогічного училища №1

1991-1994           Аспірант кафедри середньої та вищої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1986-1991           Середня загальноосвітня школа № 83 м. Львова, вчитель історії

1985-1986           Середня загальноосвітня школа № 85 м. Львова, вчитель історії

1980-1985           Вихователь дитячого садка «Сонечко» м. Кам’янка-Бузька Львівської області

Наукове стажування та підвищення кваліфікації:

Стажування:  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи . Посвідчення № 47/06 від 06.09.2021 р. 5 кредитів ЄКТС (150 год.

Підвищення кваліфікації: НАПН України ДЗВО»Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти Свідоцтво СП№35830447/0368-21 «Формування професійної компетентності  на заняттях з дисциплін соціально –педагогічного циклу»  28.06.2021 р. ( 1   20 год./4 кр.

Підвищення кваліфікації : НАПН України ДЗВО” Університет менеджменту освіти”Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Свідоцтво СП 35830447/0807-16 ” Теоретико-   практичні  аспекти гувернерства в Україні” 11 червня 2016 р.( 120 год./ 4 кр.

Підвищення кваліфікації : Львівський національний  університет імені  Івана Франка  Інститут післядипломної освіти Свідоцтво СПК№093310 28 січня 2011 р. ( 72 год.)

23 листопада – 23 грудня 2010 р. пройшла стажування відповідно до Наказу № 257 від 22.11.2010 р. при кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в обсязі 120 годин (соціально-гуманітарний факультет). Консультант – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент – Логвиненко Т.О.

14 листопада – 28 листопада 2005 р. пройшла стажування на кафедрі «Соціальна педагогіка» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, науковий консультант – к.п.н., доцент Сабат Н.В. 24-25 листопада 2005 р. взяла участь у конференції «Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці».

Нагороди

У 2011 р. отримала грамоту від І.О. Вакарчука – ректора   ЛНУ імені Івана   Франка за багаторічну сумлінну працю і значні здобутки у педагогічній діяльності.

2016 р . отримала грамоту від В. В. Лис-   начальника  служби у справах дітей Львівської ОДА за багаторічну плідну працю в притулку для дітей СУСД Львівської обласної держадміністрації.

2019 р . отримала подяку від В.В. Лис-начальника служби у справах дітей Львівської ОДА за співпрацю у сфері соціального захисту дітей Львівської області.

2021 р.  отримала  подяку   від   В. П. Мельника – ректора ЛНУ імені Івана  Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

2021 р.  отримала грамоту від  Ю. Б. Бек- голови  Первинної профспілкової організації працівників ЛНУ імені Івана Франка  за багатолітню сумлінну працю і високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Університету, зразкові особистісні якості і моральні цінності та з нагоди 60-літнього ювілею.

Розклад