Практичний курс англійської мови ФПД (012 Дошкільна освіта)

Type: Normative

Department:

Course description

Програма з курсу «Практичний курс іноземної мови» призначається для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» є формування компетенцій, необхідних вихователю з правом викладання іноземної мови в ЗДО

Міждисциплінарні зв’язки. «Практичний курс іноземної мови» – це навчальна дисципліна, яка пов’язана з країнознавством та літературою Англії, теоретичним курсом англійської мови, стилістикою та лексикологією.