Methods of Teaching English

Type: Normative

Department: preschool and primary education

Curriculum

SemesterCreditsReporting
63Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
632Associate Professor Nos L.FPSH-31, FPSH-32

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
632FPSH-31Associate Professor Nos L.
FPSH-32Associate Professor Nos L.

Recommended Literature

The main

 1. Бабенко Т.В. “Навчання англійської мови учнів початкової школи”. Видавничий центр ЛНУ імені І. Франко. Львів 2002.
 2. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.
 3. Бігич О.Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі: посібник / О.Б.Бігич. – К.: Ленвіт, 2006. – 64 с.
 4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.
 5. Карпюк О.Д. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу.- Тернопіль: «Вид. Астон», – 160 с.
 6. Карпюк К.Т. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підход. – Тернопіль: «Вид. Астон», – 144 с.
 7. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П.Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.
 8. Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої та М.Т.Солов’я.- К., 2002.-356 с.
 9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
 10. Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. Морська. – Тернопіль : Астон, 2003.
 11. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних   закладах: Посібник. Вид, 2-е, доп. і переробл. /Кол. авторів під керівн.    С.Ю.Ніколаєвої, – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

 

Допоміжна

 1. Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Київ.
 2. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.

3.Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської   мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2010.- № 2. С. 40-47.

4.Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у

початковій школі. – Горлівка: ГДШІМ, 2003. – 108 с,

 1. 5. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх

навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і

В.В.Черниш. -К.: Ленвіт, 2003. – 250с.

 1. 6. Підручники і навчально-методичні комплекси з англійської мови для 1-4

класів.

Інформаційні ресурси

http://www.esllibrary.com/index.cfm?PageId=1

http://www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids

http://www.teachingenglish.org.uk/try/lesson-plans

http://www.btinternet.com/~ted.power/literacy.html

http://www.englishpage.com/

http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=global

http://www.macmillanenglish.com/BlankTemplate.aspx?id=28164

http://www.macmillanenglish.com/straightforward/worksheets.htm

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5

9454

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5   

9478

http://www.teachingenglish.org.uk/

http://developingteachers.com/

http://www.rhymezone.com/?loc=top

http://www.manythings.org/songs/

http://iteslj.org/Techniques/Hussein-Poems.html

http://iteslj.org/Techniques/Cullen-Music.html

http://iteslj.org/Techniques/Cullen-SongDictation.html

http://iteslj.org/Techniques/Upendran-PhrasalVerbs.html

http://iteslj.org/Techniques/Orlova-Songs.html

http://iteslj.org/Techniques/Yoo-Songs.html

http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/project/?cc=ua