“Організація персонального середовища навчання у середній та вищій школі”

Type: For the student's choice

Department: of general pedagogy and pedagogy of higher education

Course description

Головною метою навчальної програми курсу “Організація персонального середовища навчання у середній та вищій школі”, розробленої для студентів-магістрів I курсу, спеціальність “011 Освітні, педагогічні науки”), є ознайомлення майбутніх фахівців з основами проектування, організації та практичного упровадження персонального середовища навчання – сукупності навчальних ресурсів та сервісів, сучасного дидактичного засобу, що дозволяє усім учасникам навчального процесу аналізувати великі обсяги інформації, відкриває додаткові можливості застосування власних знань, умінь та навичок.

Курс «Організація персонального середовища навчання у середній та вищій школі» призначений для формування і розвитку у магістрів низки компетенцій, зокрема: здатності до цілісного наукового аналізу та оцінки концептів і теорій, їх розвитку та інтерпретації в контексті сучасних цілей і завдань педагогічної науки, закономірностей освітнього процесу, що складають основу сучасних теоретичних педагогічних знань; здатності управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо організації наукових досліджень, освітніх проектів; здатності до організації професійних дій викладача середньої та вищої школи.

Recommended Literature

СПИСОК ЗАГАЛЬНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій: навч. посібник / Т. М. Басюк. – Львів, 2011.
 2. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія / К. О. Баханов. – Запоріжжя, 2000.
 3. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: Навчальний посібник / О. Ю. Бобало. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015.
 4. Бугайчук К. Л. Роль социальных сервисов Web 2.0 в формировании персональной учебной среды / К. Л. Бугайчук // Вестник Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. – 2011. – № 4.
 5. Гуз К. STEAM-освіта і життєствердний національний образ світу учнів –що спільне / К. Гуз // Наукові записки Малої Академії наук України. – 2016. – № 8. – С. 224-233.
 6. Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В., Кадемія М. Ю. Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: Навчальний посібник / Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2006.
 7. Гуремина Н. В., Путинцева Л. В. Эдьютейнмент как эффективная технология развития творческого потенциала личности в учебном процессе / Н. В. Гуревич // Modern Research of Social Problems. – 2016. – № 2-3 (59). – С. 88-94.
 8. Иллич И. Освобождение от школ / И. Иллич. – М., 2006.
 9. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. Конаржевский. – М., 2000.
 10. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Пєхоти О.М. – К., 2002.
 11. Сергеев С. Инструменты обучающей среды: стили обучения / С. Сергеев // Образовательные технологи. – 2010. – № 3. – С. 85-94.
 12. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка / М. М. Чепіль. – К., 2002.
 13. Персональная среда обучения – PLE [Электронный ресурс] // Smart education: Knowledge workers & Learning systems. – Режим доступа : http://www.smart-edu.com/distantsionnoe-obuchenie/personalnayasreda-obucheniya-ple.html
 14. Кухаренко В.Н. Массовый открытый дистанционный курс // Портал электронного обучения E-learning-by 29.10.11 [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.e-learning.by/Article/Massovyj-otkrytyj-distancionnyjkurs/ELearning.html
 15. Кухаренко В.Н. Использование вебинара в учебном процессе // Портал электронного обучения E-learning-by 03.08.11 [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.e-learning.by/Article/Ispoljzovanie-vebinara-v-uchebnom-processe/ELearning.html
 16. Травкин И. Ю. Четыре этапа работы с персональной учебной сетью [Електронний ресурс] // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://funofteaching.tumblr.com/ post/92608665861
 17. Ээльмаа Ю. PLE, или как создать образовательную экосистему? [Електронний ресурс] / Ю. Ээльмаа. – Режим доступу: https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog &blogid=522&showentry=4956
 18. Attwell G. Personal Learning Environments – the future of Learning? [Electronic resource] // eLearning Papers. – January 2007. – Vol. 2, № 1. – Mode of access: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf
 19. Downes S. This is the next era of learning [Electronic resource]. Режим доступу: http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/stephen-downes-learning-support-systems/.
 20. Marquis, J. The Future of E-Learning is Crowdsourcing // [Electronic resource]. Режим доступа: http://www.onlineuniversities.com/blog/2011/11/the-future-of-e-learning-is-crowdsourcing/
 21. Schneider, D.K. Personal learning environment // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment