Methods of Teaching English

Type: Normative

Department: preschool and primary education

Curriculum

SemesterCreditsReporting
63Exam

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
63FPSH-31Associate Professor Nos L.
FPSH-32Associate Professor Nos L.

Course description

The aim of this course is to acquaint students with the theoretical foundations of English language teaching methods, to develop skills and abilities to organize the educational process of teaching English in primary school.

Recommended Literature

Basic literature

1. Бабенко Т.В. “Навчання англійської мови учнів початкової школи”. Видавничий центр ЛНУ імені І. Франко. Львів 2002.
2. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.
3. Бігич О.Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі: посібник / О.Б.Бігич. – К.: Ленвіт, 2006. – 64 с.
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.
5. Карпюк О.Д. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу.- Тернопіль: «Вид. Астон», 2020.- 160 с.
6. Карпюк К.Т. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підход. – Тернопіль: «Вид. Астон», 2020.- 144 с.
7. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П.Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.
8. Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої та М.Т.Солов’я.- К., 2002.-356 с.
9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
10. Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. Морська. – Тернопіль : Астон, 2003.
11. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид, 2-е, доп. і переробл. /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої, – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

Supporting literature
1. Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Київ.
2. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.
3.Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2010.- № 2. С. 40-47.
4.Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у
початковій школі. – Горлівка: ГДШІМ, 2003. – 108 с,
5. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх
навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і
В.В.Черниш. -К.: Ленвіт, 2003. – 250с.
6. Підручники і навчально-методичні комплекси з англійської мови для 1-4
класів.
Інформаційні ресурси
http://www.esl-library.com/index.cfm?PageId=1
http://www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids
http://www.teachingenglish.org.uk/try/lesson-plans
http://www.btinternet.com/~ted.power/literacy.html
http://www.englishpage.com/
http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=global
http://www.macmillanenglish.com/BlankTemplate.aspx?id=28164
http://www.macmillanenglish.com/straightforward/worksheets.htm
http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5
9454
http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5
9478
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://developingteachers.com/
http://www.rhymezone.com/?loc=top
http://www.manythings.org/songs/
http://iteslj.org/Techniques/Hussein-Poems.html
http://iteslj.org/Techniques/Cullen-Music.html
http://iteslj.org/Techniques/Cullen-SongDictation.html
http://iteslj.org/Techniques/Upendran-PhrasalVerbs.html
http://iteslj.org/Techniques/Orlova-Songs.html
http://iteslj.org/Techniques/Yoo-Songs.html
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/project/?cc=ua

Силабус:

Завантажити силабус