Modern leadership technologies (011 “Educational, pedagogical sciences”)

Type: For the student's choice

Department: of general pedagogy and pedagogy of higher education

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1016Associate Professor Karamanov О.FPD

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1016FPDAssociate Professor Karamanov О.

Course description

The main purpose of the course “Modern Leadership Technologies”, developed for first-year master’s students, speciality 011 Educational, Pedagogical Sciences, is to acquaint future specialists with the basics of designing, organising and implementing modern leadership technologies – the ability to awaken people’s dreams, to which they will approach, to “breathe” into them the energy necessary for movement, which allows all participants in the educational process to develop leadership skills and improve communication skills, open up additional opportunities for

The course “Modern Leadership Technologies” is designed to form and develop a number of competencies in masters, in particular: the ability to holistically analyse and evaluate concepts and theories, develop and interpret them in the context of modern goals and objectives of pedagogical science, the laws of the educational process that form the basis of modern theoretical pedagogical knowledge; the ability to purposefully form and deepen the relevant qualities and skills, organise professional actions of a higher education teacher.

Recommended Literature

 1. Головаха О. І., Паніна Н. В. Психологія людського взаємопорозуміння. – К.: Політвидав, 1989.
 2. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. – К.: ЕксОб, 2002.
 3. Основи лідерства / за ред.. І. Ібрагімової. – К., 2012.
 4. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Еіеоть та ін. / за ред. І. Ібрагімової. – К., 2012.
 5. Ручка А. А. Соціальні норми і цінності. – К.: Думка, 2006. – 96 с.
 6. Сергеєва Л. М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. – К.: АртЕкономі, 2011. – 144 с.
 7. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – ІваноФранківськ. «Лілея НВ». 2015. – 296 с.
 8. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посібник / О. Д. Сердюк – К. : Професіонал, 2004. – 432 с.
 9. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2006. – С.124–133.
 10. Сучасні концепції менеджменту: навч. Посібник / За ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 11. Татенко В. О. Лідер ХХІ / В. О. Татенко // Leader XXI: Соц.-психолог. студії. – К.: Корпорація, 2004. – 198 с.
 12. Теорія і практика формування лідера: навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко. – Харків, 2017.
 13. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет. Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 79 с.
 14. Товажнянський Л. Керівник-професіонал нової формації / Л. Товажнянський, О. Романовський // Вища освіта України. 2002. – №1. – С. 34–39.
 15. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2005. – 434 с.
 16. Хочеш стати лідером – обганяй або йди своїм шляхом / ІКЖЦ. – К.: ФОП Москаленко О. М. – 2013. – 36 с.
 17. Ціось А. Л. Дізнайся більше про себе. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
 18. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібник – К.: Знання, 2005. – 442 с.
 19. Якобсон І. С. Психологія людини / І. С. Якобсон. – К: Думка, 2005. – 120 с.
 20. Яхно Т. П. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. /Т. П. Яхно, І. А. Лапшина. – Львів: Компакт ЛВ, 2005. – 322 с

Силабус:

Завантажити силабус