Pedagogical creativity (013 “Primary education”)

Type: Normative

Department: of general pedagogy and pedagogy of higher education

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
830Associate Professor Karamanov О.FPSH-41, FPSH-42

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
830Associate Professor Karamanov О., Associate Professor Pyatakova H.

Course description

Course objectives: to form a holistic system of knowledge about teacher’s pedagogical creativity; to reveal the methodology of teacher’s creative pedagogical activity; to provide an idea of the variety of methods of studying and organising the creative activity of teachers and students in the educational process; to ensure that future teachers master the skills of conducting research and developing creative potential; to reveal specific features inherent in teacher’s creative activity.

Recommended Literature

 1. Зязюн І.А.,Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч.посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навч. закладів. / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
 2. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество.- М.:Педагогика, 1990. – 144 с.
 3. Кичук Н.В. Формування творчої особистості вчителя., К.: Либідь, 1991. – 96 с.
 4. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 480с.
 5. Моляко В.О., Музика О.Л. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, – 320 с.
 6. Левківський М.В. Історія педагогіки. Вид. 2-е, доповнене .Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. -376 с.
 7. Методи і прийоми розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів початкових класів. Методичний посібник / Упоряд. М.П.Крилевець. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 92 с. – електронний ресурс
 8. Освітні технології: Навч.,метод.посіб. /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти.– К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
 9. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.В.Кривоніс та ін.; за ред. І.А.Зязюна. – 2 ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.
 10. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди: Зб. статей / За ред. О.Г. Дзеверіна. – К.: Вища школа, 1972. – 246 с.
 11. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 236 с.
 12. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. -Х.-К: Книжкове видави. «Каравела», 1998. – 150 с.
 13. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник.- К.: Міленіум, 2006.- 346с. – електронний ресурс
 14. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. – К: Міленіум, 2005. – 520 с.
 15. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод.посібник. / О.І.Пометун, Л.В.Піроженко: За ред.. О.І.Пометун. – Київ: А.С.К., 2006.

Силабус:

Завантажити силабус