Pedagogical innovations in Ukraine and abroad

Type: Normative

Department: preschool and primary education

Curriculum

SemesterCreditsReporting
93Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
916Associate Professor Nos L.FPSH-51M

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
916FPSH-51MAssociate Professor Nos L.

Course description

Aims: mastering by future specialists the general principles of pedagogical innovations, current trends in changes in the content, forms, methods of education and training, ways to improve the effectiveness of education in developed countries and in Ukraine; forming their own pedagogical position on the educational process; developing experience of independent and creative analysis and evaluation of socio-pedagogical phenomena and situations; forming pedagogical thinking, readiness for innovative professional activity

Recommended Literature

Базова

 1. Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч.посіб. – К.: Вища шк., 2006. – 215с.
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 c.
 3. Локшина О. І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід // Педагогіка і психологія. – 2003. – С. 108–116.
 4. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 319 с.
 5. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. М.М. Чепіль. – К. : Академвидав, 2014. – 216 с. (Серія «Альма-Матер)

 

Допоміжна

 1. Кошманова Т. Педагогічні ситуації як метод підготовки майбутніх вчителів США // Рідна школа. – 2000. – № 2.
 2. Локшина О. Зарубіжна практика структурування базового компонента змісту освіти // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 21–23.
 3. Локшина О. І. Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи. — К.: КМІУ ім. Грінченка. – 2002. – 52 с.
 4. Локшина О. Напрямки реформування змісту середньої освіти у сучасній Європі // Історія в школі. – 2000. – № 9. – С. 13–15.
 5. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські обриси. – К.: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с
 6. Ничкало Н. Г. Порівняльна професійна педагогіка у контексті європейської інтеграції / Нелля Ничкало // Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр., укр.-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левоцького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2008. – Вип. 10 . – С. 291-301.
 7. Ничкало Н. Г. Порівняльна професійна педагогіка як галузь педагогічного знання / Нелля Ничкало // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 6-18.
 8. Нос Л. С. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді: навч. посібник / Любов Степанівна Нос .− Львів: Бібльос, 2012.− 93 с.
 9. Порівняльна педагогіка / Упоряд.: I. М. Богданова та ін. – О.: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2000. – 164 с.
 10. Пуховська Л.П. Сучасні стратегії формування професіоналізму вчителів у різних освітніх системах: порівняльний аналіз / Людмила Пуховська // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсонський держ. пед. ун-т. – Херсон : ХДПУ, 2002. – Вип. 41. – Ч. 1. – С. 35-40.

 

 

 1. Інформаційні ресурси

 

1.”Для всіх, хто навчається.” Велика бібліотека навчально-методичної літератури. http://metodportal.net

2.Бібліотека розумних книг. http://lib.adtm.ru

3.Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського.http://www.library.edu-ua.net

4.Електронна бібліотека. http://el-biblioteka.at.ua

5.Електронна бібліотека.http://books.tr200.net

6.Наукова електронна бібліотека. (Книги, підручники, дисертації, автореферати.) http://www.nbuv.gov.ua/portal

7.Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush

8.Нацiональна бiблiотека Украiни iменiВ.I.Вернадського. http://www.nbuv.gov.ua