Dmytro Hertsyuk

Scientific degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phones (Office): (032) 239-42-30, (032) 239-42-19

Email: dmytro.hertsyuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

 problems of the history of development of Ukrainian schooling and pedagogical thought;

• historical and pedagogical personalism;

• reforming pedagogical education in a classical university;

• dynamics of modern educational processes in the European and world dimension

Publications

 1. Педагогічна освіта в Галичині в другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. // Вісник Львівського уні-верситету. Серія педагогічна. – Вип.12. – Львів, 1991. –С. 69 – 78
 2. Ідеї Я. Коменського в Галичині в ХІХ – на поч. ХХ ст. / Творча спадщина Я.Коменського і сучасність // Тези доп. наук.-практ. конф. – Дрогобич, 1992. –С. 25 – 27
 3. Питання професійної орієнтації учнівської молоді в діяльності товариства “Рідна школа” (1881 – 1939). /Науково-методичне забез-печення діяльності сучасної професійної школи // Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – С. 94 – 97
 4. До історії шкільних підручників із географії в Галичині в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. /Проблеми географії України // Матеріали наук. конф. – Львів, 1994. – С.214- 215.
 5. Діяльність товариства “Взаємна поміч українського вчительства” в Галичині (1905 – 1914) //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.13. – Львів, 1996.            С.16-20
 6. До історії українських народних шкіл міста Львова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 1.–С.114- 124
 7. Поступ до рідної школи. Історико-педагогічні нариси. Навч. посібник. –  Львів: Дивосвіт, 1998.    157 с.    ( У співат.)
 8. Освітня політика російського царату в Галичині в період Першої світової війни (1914 – 1915).Освіта та виховання в Польщі і Україні в ХІХ – ХХ ст. / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1999. – С. 145-152
 9. Європейський вимір в освіті //Вісник Львівського уні верситету. Серія педагогічна – Вип. 14. – Львів, 2000.– С. 25 – 34
 10. Українська мова в системі шкільного навчання Канади у повоєнний період  //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.15. – Львів, 2001. – С.526-531 ( У співав.).
 11. Українська педагогічна думка Галичини в іменах. – Вип.1. Яким Ярема / Наукове видання (За заг. ред. Дмитра Герцюка) Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.  – 242 с.
 12. Освіта Київської Русі у європейському контексті / European Integrations Through Education. Traditions the Presents and the Future. – Lublin. 2004. – S.499–503.
 13. Психолого-педагогічна підготовка викладача як умова організації взаємодії зі студентами у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – Вип.19. – Ч.1. – Львів, 2005. – С.176–182.
 14. Szkoła i nauczyciel: pedagogiczne realia i perspektywy oświatowych reform na Ukrainie / Edukacja.Szkoła.Nauczyciel. – Kraków, 2005. S. 52–57. ( У співат.)
 15. Серце віддане дітям (штрихи до портрету українського педагога В.Сухомлинського) // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. XXV. – Lublin, 2005. – S.209–214.
 16. На шляху до Першого українського конгресу у Львові: громадсько–педагогічні ініціативи в Галичині наприкінці ХІХ- першій третині ХХ ст. Другий український педагогічний конгрес /Збірник наукових праць.  – Львів, 2006.  – С. 63–73.
 17. Керманичі “Рідної школи”: патріотизм, подвижництво, обов’язок // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. Наук. альманах.–Вип.4.–Львів, 2007. – С.172–177.
 18. Педагогічна освіта в Україні: історичні паралелі і сучасність / Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи // Зб. наук. праць. За ред. Д. Герцюка, Р. Кухи. – Львів, 2008. С. 23–35
 19. Громадська підтримка розвитку української середньої школи в Галичині (кінець ХІХ ¬– перша тетина ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – Вип. 24. – Львів,  2008.    С.244–251.
 20. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан  // Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна .  – 2009. – Вип. 25. – Ч. 4.      С. 16–24.
 21. Найбільше освітнє вогнище Опілля (100 років з часу заснування Рогатинської гімназії) //Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність.  Наук.  альманах. – Львів, 2009.  – Вип. 5.   С. 282–289.
 22. Розвиток української приватної освіти в Галичині  наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст.  як вияв  громадської ініціативи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.   – Львів, 2010. – Вип. 26.   – С. 221–228.
 23. Українське вчительство як чинник розбудови національно-культурного життя в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) /  Третій  український педагогічний конгрес // Зб. наук. праць. – Львів: ТзОВ Камула, 2010. –  С.228–238.
 24. Український громадсько-педагогічний рух у Східній Галичині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. /Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku : zb. prac; [pod red. Anny Haratyk]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. – 301 s.    – S. 187 – 212.
 25. Доріст товариства “Рідна школа” як форма національного виховання української молоді в Галичині (30-і роки ХХ ст.) //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2011. – Вип. 27.   – С. 193–201.
 26. Доброчинність і благодійництво як вияв громадської підтримки діяльності товариства “Рідна школа” (1881-1939) //Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Науковий альманах [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –  Ч . 6.  –С.50 – 60.
 27. Європеїзація освітньої системи України: традиція і перспективи // Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – T. 1.  Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej – [Redakcja naukowa Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran i in.]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.  –  S.  212-222.
 28. Освітньо-шкільна  діяльність українських учительських товариств і організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.).  – Т. 2.  Діяльність громадських товариств  як чинник розвитку українського і польського шкільництва:   зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і А. Гаратик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 41–58.
 29. Іван Огієнко – будівничий національної університетської освіти в Україні / Іван Огієнко / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк,  П. Сікорський. – Львів,  2012. – 192 с. – (Серія “Видатні українські педагоги” ; вип. 1.         С.39–54.
 30. Освітнє партнерство школи, сім’ї і громади як вияв громадської активності українців  Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.).      Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej. – T. I : W krequ dawnych i wspolczesnych teorii wychowania uczen – szkoła – nauczyciel / pod redakcją  K. Dormus i R. Sleczki  – Kraków : Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012. –  S. 148-155.
 31. Організаційно-змістові аспекти підготовки педагогічних кадрів у Львівському університеті (1812-1918 рр.) / Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи : У 3-х томах. Том 3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр./ За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів: ЛНУ імені  Івана Франка, 2013.  – С. 252–272.  (У співав.)
 32. Григорій Сковорода : штрихи до портрета педагога-викладача / Григорій Сковорода [Текст] : наукові праці /Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 212 с– (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 2). – C.88–96
 33. Сучасні міжнародні дослідження якості шкільної освіти     // Матеріали звітних  наукових  конференцій  кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2013. – С. 64–68.
 34. Ivan Franko about democratic and civic education in the context of developing the integrated Europe. / The old and new thinking about education; Studia i Monografie, № 42; editors R. Kucha, S. Cudak. – Łódź, 2013. – P.373–402 ( У співт.)
 35. Дитяча література як фактор формування особистості дитини. Історико-педагогічний аспект (Галичина, друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) /  Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. T.3. T. 3 : Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej [Za red. A. Haratyk, I. Myshchyshyn]. – Wrocław : Wrocławskie W-wo Oświatowe, 2014.  – Wrocław, 2014. – S. 201–212
 36. Опіка учнівської та студентської молоді: громадські ініціативи в українському середовищі Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні і Польщі (ХІХ – ХХІ ст.) : зб. наук. пр. ; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 24-43
 37. Живий пам’ятник (до історії заснування української приватної народної школи імені Бориса Грінченка у Львові) / Борис Грінченко [Текст] : наукові праці  / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2014.  – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 4).        –  С. 38 – 43.
 38. Постать К.Д. Ушинського в історико-педагогічному дискурсі Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Костянтин Ушинський [Текст] : наукові праці  / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2014.– (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 6).            – С.188-197
 39. Світові університетські рейтинги як інструменти підвищення якості освіти    //  Матеріали звітних  наукових  конференцій  кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2014. –  Вип. 12.      – С.64–68
 40. Роль Товариства польських вчителів у становленні приватного шкільництва в Королівстві Польському на початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 723. Педагогіка та психологія. – Збірник наукових праць. – Чернівці:Чернівецький національний університет, 2014.  – С. 30–36
 41. Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл Польщі у повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2015. –№ 4.– С. 188–193
 42. Товариство українських наукових викладів імені Петра Могили у Львові: історико- педагогічні аспекти діяльності (1908–1939 рр.) / Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Pedagogika / Pod. red. K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa: Wydawnictwo im, S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014. – T. XXIII. –S. 367–37
 43. Народний університет «Самоосвіта» у Львові (1930–1939 рр.): організаційно-змістові аспекти діяльності / Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. T.5 : Educacja doroslyh w Polsce i na Ukrainie XIX-XXI w [Za red. A. Haratyk, N. Zazchkivska]. – Wrocław, 2015.– S.43–53
 44. Українська приватна школа у Львові: витоки і основні віхи становлення /  Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). Т. 6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. пр.; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016.  – С. 38–51.
 45. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina from the End of the 19th Centuries to the 1930 s . // CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL Volume 8/2016/1. –S. 77–87. ( У співав.)
 46. Штрихи до портрета Степана Шаха як директора української гімназії у Перемишлі (1932–1939 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 767. Педагогіка та психологія. – Збірник наукових праць. – Чернівці:Чернівецький національний університет, 2015.            С.37–53.
 47. Українське педагогічне товариство «Рідна школа» : етапи становлення та розвитку  // Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Науковий альманах /  Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9.  – Львів,  2016.   С. 21–35
 48. «…мав велике довір’я і признання за працю від митрополита Шептицького» (Штрихи до портрета священика, педагога о. Василя Лициняка) / Андрей Шептицький [Текст] : наукові праці / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2016.  – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 4).
 49. Культурно-освітня діяльність Товариства «Бойківщина»  в Галичині  (перша третина ХХ ст.) / Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku t.7, Kultura w edukacji; pod redakcją Anna Haratyk i Nadiya Zayachkivska. – Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017. – С. 115–129.
 50. Курси вищої освіти у Львові  (1904) як перша спроба  організації українського  приватного університету  в Галичині  // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. Вип.32. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. С.173-178.
 51. Життєдіяльність Софії Русової  на сторінках газети «Свобода» (США, перша половина ХХ ст..)  / Софія Русова [Текст]:              Наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. –  Львів: Бадікова Н.О.,  2017.  –  С. 54 – 62. ( Серія: Видатні українські педагоги, вип.8).
 52. Hertsiuk D. Improving Vocational Education Teacher Training at Lviv University within the Framework of the Erasmus+ project ITE-VET (Вдосконалення підготовки викладача професійної освіти у Львівському університеті в рамках проекту Еразмус +) / Dmytro Hertsiuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // Improving teacher education for applied learning in the field of VET / Thomas Deißinger, Vera Braun (ed.) – Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P.181-203
 53.   ВНЕСОК ЛЕВА ЯСІНЧУКА У НАЛАГОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОВАРИСТВА “РІДНА ШКОЛА” З УКРАЇНСЬКОЮ ЕМІГРАЦІЄЮ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (20-30-ТІ РР. ХХ СТ.)//Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна . Вип. 34. Львів:ЛНУ ім. І.Франка, 2018. С.15-25
 54.     Освітньо-просвітницька діяльність  Лева Ясінчука у  таборовий період  української еміграції (1944-1949)  //Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна . Вип. 34. Львів:ЛНУ ім. І.Франка, 2019. С.33-40

 

 

 

 

 

Schedule

Page with teachers schedule not found!