Герцюк Дмитро Дмитрович

Посада: декан факультету педагогічної освіти, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-19

Телефон (мобільний): (097) 248-93-56

Електронна пошта: dmytro.hertsyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• проблеми історії розвитку українського шкільництва і педагогічної думки;
• історико-педагогічна персоналістика;
• реформування педагогічної освіти в умовах класичного університету;
• динаміка сучасних освітніх процесів у європейському та світовому вимірі

Курси

Вибрані публікації

 1. Педагогічна освіта в Галичині в другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. // Вісник Львівського уні-верситету. Серія педагогічна. – Вип.12. – Львів, 1991. –С. 69 – 78
 2. Ідеї Я. Коменського в Галичині в ХІХ – на поч. ХХ ст. / Творча спадщина Я.Коменського і сучасність // Тези доп. наук.-практ. конф. – Дрогобич, 1992. –С. 25 – 27
 3. Питання професійної орієнтації учнівської молоді в діяльності товариства “Рідна школа” (1881 – 1939). /Науково-методичне забез-печення діяльності сучасної професійної школи // Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – С. 94 – 97
 4. До історії шкільних підручників із географії в Галичині в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. /Проблеми географії України // Матеріали наук. конф. – Львів, 1994. – С.214- 215.
 5. Діяльність товариства “Взаємна поміч українського вчительства” в Галичині (1905 – 1914) //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.13. – Львів, 1996.            С.16-20
 6. До історії українських народних шкіл міста Львова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 1.–С.114- 124
 7. Поступ до рідної школи. Історико-педагогічні нариси. Навч. посібник. –  Львів: Дивосвіт, 1998.    157 с.    ( У співат.)
 8. Освітня політика російського царату в Галичині в період Першої світової війни (1914 – 1915).Освіта та виховання в Польщі і Україні в ХІХ – ХХ ст. / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1999. – С. 145-152
 9. Європейський вимір в освіті //Вісник Львівського уні верситету. Серія педагогічна – Вип. 14. – Львів, 2000.– С. 25 – 34
 10. Українська мова в системі шкільного навчання Канади у повоєнний період  //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.15. – Львів, 2001. – С.526-531 ( У співав.).
 11. Українська педагогічна думка Галичини в іменах. – Вип.1. Яким Ярема / Наукове видання (За заг. ред. Дмитра Герцюка) Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.  – 242 с.
 12. Освіта Київської Русі у європейському контексті / European Integrations Through Education. Traditions the Presents and the Future. – Lublin. 2004. – S.499–503.
 13. Психолого-педагогічна підготовка викладача як умова організації взаємодії зі студентами у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – Вип.19. – Ч.1. – Львів, 2005. – С.176–182.
 14. Szkoła i nauczyciel: pedagogiczne realia i perspektywy oświatowych reform na Ukrainie / Edukacja.Szkoła.Nauczyciel. – Kraków, 2005. S. 52–57. ( У співат.)
 15. Серце віддане дітям (штрихи до портрету українського педагога В.Сухомлинського) // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. XXV. – Lublin, 2005. – S.209–214.
 16. На шляху до Першого українського конгресу у Львові: громадсько–педагогічні ініціативи в Галичині наприкінці ХІХ- першій третині ХХ ст. Другий український педагогічний конгрес /Збірник наукових праць.  – Львів, 2006.  – С. 63–73.
 17. Керманичі “Рідної школи”: патріотизм, подвижництво, обов’язок // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. Наук. альманах.–Вип.4.–Львів, 2007. – С.172–177.
 18. Педагогічна освіта в Україні: історичні паралелі і сучасність / Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи // Зб. наук. праць. За ред. Д. Герцюка, Р. Кухи. – Львів, 2008. С. 23–35
 19. Громадська підтримка розвитку української середньої школи в Галичині (кінець ХІХ ¬– перша тетина ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – Вип. 24. – Львів,  2008.    С.244–251.
 20. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан  // Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна .  – 2009. – Вип. 25. – Ч. 4.      С. 16–24.
 21. Найбільше освітнє вогнище Опілля (100 років з часу заснування Рогатинської гімназії) //Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність.  Наук.  альманах. – Львів, 2009.  – Вип. 5.   С. 282–289.
 22. Розвиток української приватної освіти в Галичині  наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст.  як вияв  громадської ініціативи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.   – Львів, 2010. – Вип. 26.   – С. 221–228.
 23. Українське вчительство як чинник розбудови національно-культурного життя в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) /  Третій  український педагогічний конгрес // Зб. наук. праць. – Львів: ТзОВ Камула, 2010. –  С.228–238.
 24. Український громадсько-педагогічний рух у Східній Галичині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. /Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku : zb. prac; [pod red. Anny Haratyk]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. – 301 s.    – S. 187 – 212.
 25. Доріст товариства “Рідна школа” як форма національного виховання української молоді в Галичині (30-і роки ХХ ст.) //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2011. – Вип. 27.   – С. 193–201.
 26. Доброчинність і благодійництво як вияв громадської підтримки діяльності товариства “Рідна школа” (1881-1939) //Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Науковий альманах [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –  Ч . 6.  –С.50 – 60.
 27. Європеїзація освітньої системи України: традиція і перспективи // Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – T. 1.  Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej – [Redakcja naukowa Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran i in.]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.  –  S.  212-222.
 28. Освітньо-шкільна  діяльність українських учительських товариств і організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.).  – Т. 2.  Діяльність громадських товариств  як чинник розвитку українського і польського шкільництва:   зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і А. Гаратик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 41–58.
 29. Іван Огієнко – будівничий національної університетської освіти в Україні / Іван Огієнко / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк,  П. Сікорський. – Львів,  2012. – 192 с. – (Серія “Видатні українські педагоги” ; вип. 1.         С.39–54.
 30. Освітнє партнерство школи, сім’ї і громади як вияв громадської активності українців  Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.).      Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej. – T. I : W krequ dawnych i wspolczesnych teorii wychowania uczen – szkoła – nauczyciel / pod redakcją  K. Dormus i R. Sleczki  – Kraków : Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012. –  S. 148-155.
 31. Організаційно-змістові аспекти підготовки педагогічних кадрів у Львівському університеті (1812-1918 рр.) / Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи : У 3-х томах. Том 3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр./ За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів: ЛНУ імені  Івана Франка, 2013.  – С. 252–272.  (У співав.)
 32. Григорій Сковорода : штрихи до портрета педагога-викладача / Григорій Сковорода [Текст] : наукові праці /Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 212 с– (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 2). – C.88–96
 33. Сучасні міжнародні дослідження якості шкільної освіти     // Матеріали звітних  наукових  конференцій  кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2013. – С. 64–68.
 34. Ivan Franko about democratic and civic education in the context of developing the integrated Europe. / The old and new thinking about education; Studia i Monografie, № 42; editors R. Kucha, S. Cudak. – Łódź, 2013. – P.373–402 ( У співт.)
 35. Дитяча література як фактор формування особистості дитини. Історико-педагогічний аспект (Галичина, друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) /  Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. T.3. T. 3 : Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej [Za red. A. Haratyk, I. Myshchyshyn]. – Wrocław : Wrocławskie W-wo Oświatowe, 2014.  – Wrocław, 2014. – S. 201–212
 36. Опіка учнівської та студентської молоді: громадські ініціативи в українському середовищі Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні і Польщі (ХІХ – ХХІ ст.) : зб. наук. пр. ; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 24-43
 37. Живий пам’ятник (до історії заснування української приватної народної школи імені Бориса Грінченка у Львові) / Борис Грінченко [Текст] : наукові праці  / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2014.  – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 4).        –  С. 38 – 43.
 38. Постать К.Д. Ушинського в історико-педагогічному дискурсі Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Костянтин Ушинський [Текст] : наукові праці  / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2014.– (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 6).            – С.188-197
 39. Світові університетські рейтинги як інструменти підвищення якості освіти    //  Матеріали звітних  наукових  конференцій  кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2014. –  Вип. 12.      – С.64–68
 40. Роль Товариства польських вчителів у становленні приватного шкільництва в Королівстві Польському на початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 723. Педагогіка та психологія. – Збірник наукових праць. – Чернівці:Чернівецький національний університет, 2014.  – С. 30–36
 41. Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл Польщі у повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2015. –№ 4.– С. 188–193
 42. Товариство українських наукових викладів імені Петра Могили у Львові: історико- педагогічні аспекти діяльності (1908–1939 рр.) / Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Pedagogika / Pod. red. K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa: Wydawnictwo im, S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014. – T. XXIII. –S. 367–37
 43. Народний університет «Самоосвіта» у Львові (1930–1939 рр.): організаційно-змістові аспекти діяльності / Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. T.5 : Educacja doroslyh w Polsce i na Ukrainie XIX-XXI w [Za red. A. Haratyk, N. Zazchkivska]. – Wrocław, 2015.– S.43–53
 44. Українська приватна школа у Львові: витоки і основні віхи становлення /  Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). Т. 6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. пр.; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016.  – С. 38–51.
 45. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina from the End of the 19th Centuries to the 1930 s . // CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL Volume 8/2016/1. –S. 77–87. ( У співав.)
 46. Штрихи до портрета Степана Шаха як директора української гімназії у Перемишлі (1932–1939 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 767. Педагогіка та психологія. – Збірник наукових праць. – Чернівці:Чернівецький національний університет, 2015.            С.37–53.
 47. Українське педагогічне товариство «Рідна школа» : етапи становлення та розвитку  // Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Науковий альманах /  Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9.  – Львів,  2016.   С. 21–35
 48. «…мав велике довір’я і признання за працю від митрополита Шептицького» (Штрихи до портрета священика, педагога о. Василя Лициняка) / Андрей Шептицький [Текст] : наукові праці / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2016.  – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 4).
 49. Культурно-освітня діяльність Товариства «Бойківщина»  в Галичині  (перша третина ХХ ст.) / Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku t.7, Kultura w edukacji; pod redakcją Anna Haratyk i Nadiya Zayachkivska. – Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017. – С. 115–129.
 50. Курси вищої освіти у Львові  (1904) як перша спроба  організації українського  приватного університету  в Галичині  // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. Вип.32. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. С.173-178.
 51. Життєдіяльність Софії Русової  на сторінках газети «Свобода» (США, перша половина ХХ ст..)  / Софія Русова [Текст]:              Наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. –  Львів: Бадікова Н.О.,  2017.  –  С. 54 – 62. ( Серія: Видатні українські педагоги, вип.8).
 52. Hertsiuk D. Improving Vocational Education Teacher Training at Lviv University within the Framework of the Erasmus+ project ITE-VET (Вдосконалення підготовки викладача професійної освіти у Львівському університеті в рамках проекту Еразмус +) / Dmytro Hertsiuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // Improving teacher education for applied learning in the field of VET / Thomas Deißinger, Vera Braun (ed.) – Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P.181-203
 53.   ВНЕСОК ЛЕВА ЯСІНЧУКА У НАЛАГОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОВАРИСТВА “РІДНА ШКОЛА” З УКРАЇНСЬКОЮ ЕМІГРАЦІЄЮ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (20-30-ТІ РР. ХХ СТ.)//Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна . Вип. 34. Львів:ЛНУ ім. І.Франка, 2018. С.15-25
 54.     Освітньо-просвітницька діяльність  Лева Ясінчука у  таборовий період  української еміграції (1944-1949)  //Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна . Вип. 34. Львів:ЛНУ ім. І.Франка, 2019. С.33-40

 

Біографія

 • Народився в с. Слобідка Косівського  району Івано-Франківської обл.

 

ОСВІТА:

Закінчив  Кутську загальноосвітню  середню школу (смт. Кути Косівського району Івано-Франківської області).  У 1977–1982  рр. навчався на географічному  факультеті     Львівського  державного  університету імені Івана Франка. У 1988–1991 рр.  – аспірант кафедри педагогіки і психології. У квітні 1996 р.  на засіданні   спеціалізованої  вченої ради Київського національного університету  імені Тараса Шевченка     захистив кандидатську дисертацію  на тему “Учительський рух на західноукраїнських  землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.” за спеціальністю 13.00.01 –  “Загальна педагогіка та історія педагогіки”.

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД :

Березень 2016 –  до сьогодні – декан факультету педагогічної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 – 2016 –  член спеціалізованої вченої ради  із захисту кандидатських дисертацій  у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

2006-2009  – член колегії  Головного управління освіти і науки Львівської  обласної державної адміністрації

2004-2010 – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника ( м. Івано-Франківськ)

Липень 2000 – березень 2016 –  завідувач кафедри педагогіки  (з 2009 р. – загальної та соціальної педагогіки) Львівського національного університету імені Івана Франка

1996 – 2000 –  доцент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

1992 – 1996  –  асистент кафедри педагогіки Львівського державного університету імені Івана Франка

1985  – 1986  –   вчитель географії СШ № 4 м. Львова (за сумісництвом)

1983 – 1989 –  старший  співробітник науково-дослідної частини Львівського державного університету імені Івана Франка

1975 – 1977 –  армійська служба

1974 – 1975 – різник сувенірів меблевого цеху   Кутського лісокомбінату  (смт. Кути Косівського району Івано-Франківської області).  

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ –  автор  більше 160  наукових праць з проблем  історії української освіти і педагогічної думки,  педагогічної персоналістики, реформування  педагогічної освіти в умовах класичного університету,  динаміки сучасних освітніх процесів у європейському та світовому вимірах;  науковий редактор  і  упорядник більше 20  наукових збірників  і наукових видань.

 

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ   

1999, грудень  –  учасник міжнародної школи   “Європейські студії для викладачів”, Карловий університет (м. Прага, Чехія)

2001, травень – стажування  в Інституті педагогіки Ягеллонського університету ( м. Краків, Польща)

2006, грудень – стажування в Інституту педагогіки   Вроцлавського університету  (м. Вроцлав, Польща).

2009, січень-березень   –  стипендіат  програми Еразмус Мундус  (стажування у  Гуманітарній академії імені  Александра Гейштора (м. Пултуск, Польща)

2009 р., травень –  стажування  у коледжі  Грента МакЮена (Едмонтон, Канада) у рамках канадсько-українського проекту  «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»

2015, квітень – учасник  наукових семінарів  у Вільнюському (Литва)  і Ризькому  (Латвія) університетах у рамках реалізації проекту ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких освітніх програм в університетах Грузії і України”.

2016, жовтень  – жовтень 2018 р.  – учасник   міжнародного проекту «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти / Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education» в рамках Програми Еразмус + за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education.  Учасник  робочих зустрічей проектних груп  в Університеті м. Констанц (Німеччина) – листопад 2016р,  Університеті м. Валенсія (Іспанія) – березень 2017 р., Віденському унівесритеті  економіки та бізнесу (Австрія)  грудень 2017 р.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ініціатор відродження  у Львові  освітньо-педагогічного  товариства “Рідна школа”,  член координаційної ради, віце-президент Товариства.  Член  Всеукраїнського Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Проекти

 • Канадсько-український   проект “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”.  Учасник робочої групи Львівського національного університету імені Івана Франка.  Стажування  у Коледжі МАкЮена (м. Едмонтон, Канада) – травень 2009 р.
 • 2013–2016: Спільний проект ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких освітніх програм в університетах Грузії і України”. Учасник робочої групи Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2016-2018: Програма Еразмус+  Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» («Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education»), ініційованого Університетом Констанци (Німеччина).  Співкерівник робочої групи Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Нагороди

Методичні матеріали

 

 

Розклад