Герцюк Дмитро Дмитрович

Посада: декан факультету педагогічної освіти, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-19

Телефон (мобільний): (097) 248-93-56

Електронна пошта: dmytro.hertsyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• проблеми історії розвитку українського шкільництва і педагогічної думки;
• історико-педагогічна персоналістика;
• реформування педагогічної освіти в умовах класичного університету;
• динаміка сучасних освітніх процесів у європейському та світовому вимірі

Курси

Вибрані публікації

 1. Педагогічна освіта в Галичині в другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. // Вісник Львівського уні-верситету. Серія педагогічна. – Вип.12. – Львів, 1991. –С. 69 – 78
 2. Ідеї Я. Коменського в Галичині в ХІХ – на поч. ХХ ст. / Творча спадщина Я.Коменського і сучасність // Тези доп. наук.-практ. конф. – Дрогобич, 1992. –С. 25 – 27
 3. Питання професійної орієнтації учнівської молоді в діяльності товариства “Рідна школа” (1881 – 1939). /Науково-методичне забез-печення діяльності сучасної професійної школи // Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – С. 94 – 97
 4. До історії шкільних підручників із географії в Галичині в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. /Проблеми географії України // Матеріали наук. конф. – Львів, 1994. – С.214- 215.
 5. Діяльність товариства “Взаємна поміч українського вчительства” в Галичині (1905 – 1914) //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.13. – Львів, 1996.            С.16-20
 6. До історії українських народних шкіл міста Львова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 1.–С.114- 124
 7. Поступ до рідної школи. Історико-педагогічні нариси. Навч. посібник. –  Львів: Дивосвіт, 1998.    157 с.    ( У співат.)
 8. Освітня політика російського царату в Галичині в період Першої світової війни (1914 – 1915).Освіта та виховання в Польщі і Україні в ХІХ – ХХ ст. / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1999. – С. 145-152
 9. Європейський вимір в освіті //Вісник Львівського уні верситету. Серія педагогічна – Вип. 14. – Львів, 2000.– С. 25 – 34
 10. Українська мова в системі шкільного навчання Канади у повоєнний період  //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.15. – Львів, 2001. – С.526-531 ( У співав.).
 11. Українська педагогічна думка Галичини в іменах. – Вип.1. Яким Ярема / Наукове видання (За заг. ред. Дмитра Герцюка) Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.  – 242 с.
 12. Освіта Київської Русі у європейському контексті / European Integrations Through Education. Traditions the Presents and the Future. – Lublin. 2004. – S.499–503.
 13. Психолого-педагогічна підготовка викладача як умова організації взаємодії зі студентами у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – Вип.19. – Ч.1. – Львів, 2005. – С.176–182.
 14. Szkoła i nauczyciel: pedagogiczne realia i perspektywy oświatowych reform na Ukrainie / Edukacja.Szkoła.Nauczyciel. – Kraków, 2005. S. 52–57. ( У співат.)
 15. Серце віддане дітям (штрихи до портрету українського педагога В.Сухомлинського) // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. XXV. – Lublin, 2005. – S.209–214.
 16. На шляху до Першого українського конгресу у Львові: громадсько–педагогічні ініціативи в Галичині наприкінці ХІХ- першій третині ХХ ст. Другий український педагогічний конгрес /Збірник наукових праць.  – Львів, 2006.  – С. 63–73.
 17. Керманичі “Рідної школи”: патріотизм, подвижництво, обов’язок // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. Наук. альманах.–Вип.4.–Львів, 2007. – С.172–177.
 18. Педагогічна освіта в Україні: історичні паралелі і сучасність / Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи // Зб. наук. праць. За ред. Д. Герцюка, Р. Кухи. – Львів, 2008. С. 23–35
 19. Громадська підтримка розвитку української середньої школи в Галичині (кінець ХІХ ¬– перша тетина ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – Вип. 24. – Львів,  2008.    С.244–251.
 20. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан  // Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна .  – 2009. – Вип. 25. – Ч. 4.      С. 16–24.
 21. Найбільше освітнє вогнище Опілля (100 років з часу заснування Рогатинської гімназії) //Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність.  Наук.  альманах. – Львів, 2009.  – Вип. 5.   С. 282–289.
 22. Розвиток української приватної освіти в Галичині  наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст.  як вияв  громадської ініціативи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.   – Львів, 2010. – Вип. 26.   – С. 221–228.
 23. Українське вчительство як чинник розбудови національно-культурного життя в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) /  Третій  український педагогічний конгрес // Зб. наук. праць. – Львів: ТзОВ Камула, 2010. –  С.228–238.
 24. Український громадсько-педагогічний рух у Східній Галичині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. /Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku : zb. prac; [pod red. Anny Haratyk]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. – 301 s.    – S. 187 – 212.
 25. Доріст товариства “Рідна школа” як форма національного виховання української молоді в Галичині (30-і роки ХХ ст.) //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2011. – Вип. 27.   – С. 193–201.
 26. Доброчинність і благодійництво як вияв громадської підтримки діяльності товариства “Рідна школа” (1881-1939) //Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Науковий альманах [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –  Ч . 6.  –С.50 – 60.
 27. Європеїзація освітньої системи України: традиція і перспективи // Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – T. 1.  Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej – [Redakcja naukowa Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran i in.]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.  –  S.  212-222.
 28. Освітньо-шкільна  діяльність українських учительських товариств і організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.).  – Т. 2.  Діяльність громадських товариств  як чинник розвитку українського і польського шкільництва:   зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і А. Гаратик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 41–58.
 29. Іван Огієнко – будівничий національної університетської освіти в Україні / Іван Огієнко / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк,  П. Сікорський. – Львів,  2012. – 192 с. – (Серія “Видатні українські педагоги” ; вип. 1.         С.39–54.
 30. Освітнє партнерство школи, сім’ї і громади як вияв громадської активності українців  Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.).      Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej. – T. I : W krequ dawnych i wspolczesnych teorii wychowania uczen – szkoła – nauczyciel / pod redakcją  K. Dormus i R. Sleczki  – Kraków : Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012. –  S. 148-155.
 31. Організаційно-змістові аспекти підготовки педагогічних кадрів у Львівському університеті (1812-1918 рр.) / Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи : У 3-х томах. Том 3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр./ За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів: ЛНУ імені  Івана Франка, 2013.  – С. 252–272.  (У співав.)
 32. Григорій Сковорода : штрихи до портрета педагога-викладача / Григорій Сковорода [Текст] : наукові праці /Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 212 с– (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 2). – C.88–96
 33. Сучасні міжнародні дослідження якості шкільної освіти     // Матеріали звітних  наукових  конференцій  кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2013. – С. 64–68.
 34. Ivan Franko about democratic and civic education in the context of developing the integrated Europe. / The old and new thinking about education; Studia i Monografie, № 42; editors R. Kucha, S. Cudak. – Łódź, 2013. – P.373–402 ( У співт.)
 35. Дитяча література як фактор формування особистості дитини. Історико-педагогічний аспект (Галичина, друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) /  Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. T.3. T. 3 : Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej [Za red. A. Haratyk, I. Myshchyshyn]. – Wrocław : Wrocławskie W-wo Oświatowe, 2014.  – Wrocław, 2014. – S. 201–212
 36. Опіка учнівської та студентської молоді: громадські ініціативи в українському середовищі Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні і Польщі (ХІХ – ХХІ ст.) : зб. наук. пр. ; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 24-43
 37. Живий пам’ятник (до історії заснування української приватної народної школи імені Бориса Грінченка у Львові) / Борис Грінченко [Текст] : наукові праці  / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2014.  – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 4).        –  С. 38 – 43.
 38. Постать К.Д. Ушинського в історико-педагогічному дискурсі Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Костянтин Ушинський [Текст] : наукові праці  / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2014.– (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 6).            – С.188-197
 39. Світові університетські рейтинги як інструменти підвищення якості освіти    //  Матеріали звітних  наукових  конференцій  кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2014. –  Вип. 12.      – С.64–68
 40. Роль Товариства польських вчителів у становленні приватного шкільництва в Королівстві Польському на початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 723. Педагогіка та психологія. – Збірник наукових праць. – Чернівці:Чернівецький національний університет, 2014.  – С. 30–36
 41. Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл Польщі у повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2015. –№ 4.– С. 188–193
 42. Товариство українських наукових викладів імені Петра Могили у Львові: історико- педагогічні аспекти діяльності (1908–1939 рр.) / Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Pedagogika / Pod. red. K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa: Wydawnictwo im, S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014. – T. XXIII. –S. 367–37
 43. Народний університет «Самоосвіта» у Львові (1930–1939 рр.): організаційно-змістові аспекти діяльності / Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. T.5 : Educacja doroslyh w Polsce i na Ukrainie XIX-XXI w [Za red. A. Haratyk, N. Zazchkivska]. – Wrocław, 2015.– S.43–53
 44. Українська приватна школа у Львові: витоки і основні віхи становлення /  Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). Т. 6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. пр.; за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016.  – С. 38–51.
 45. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina from the End of the 19th Centuries to the 1930 s . // CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL Volume 8/2016/1. –S. 77–87. ( У співав.)
 46. Штрихи до портрета Степана Шаха як директора української гімназії у Перемишлі (1932–1939 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 767. Педагогіка та психологія. – Збірник наукових праць. – Чернівці:Чернівецький національний університет, 2015.            С.37–53.
 47. Українське педагогічне товариство «Рідна школа» : етапи становлення та розвитку  // Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність : Науковий альманах /  Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9.  – Львів,  2016.   С. 21–35
 48. «…мав велике довір’я і признання за працю від митрополита Шептицького» (Штрихи до портрета священика, педагога о. Василя Лициняка) / Андрей Шептицький [Текст] : наукові праці / Упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2016.  – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 4).
 49. Культурно-освітня діяльність Товариства «Бойківщина»  в Галичині  (перша третина ХХ ст.) / Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku t.7, Kultura w edukacji; pod redakcją Anna Haratyk i Nadiya Zayachkivska. – Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017. – С. 115–129.
 50. Курси вищої освіти у Львові  (1904) як перша спроба  організації українського  приватного університету  в Галичині  // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. Вип.32. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. С.173-178.
 51. Життєдіяльність Софії Русової  на сторінках газети «Свобода» (США, перша половина ХХ ст..)  / Софія Русова [Текст]:              Наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. –  Львів: Бадікова Н.О.,  2017.  –  С. 54 – 62. ( Серія: Видатні українські педагоги, вип.8).
 52. Hertsiuk D. Improving Vocational Education Teacher Training at Lviv University within the Framework of the Erasmus+ project ITE-VET (Вдосконалення підготовки викладача професійної освіти у Львівському університеті в рамках проекту Еразмус +) / Dmytro Hertsiuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // Improving teacher education for applied learning in the field of VET / Thomas Deißinger, Vera Braun (ed.) – Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH, 2018. – P.181-203
 53. Внесок Лева Ясінчука у налагодження культурно-освітніх зв’язків товариства “Рідна школа” з українською еміграцією Північної Америки (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Д. Д. Герцюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2018. – Вип. 33. – С. 15-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2018_33_4
 54. Освітньо-просвітницька діяльність Лева Ясінчука у таборовий період української еміграції (1944–1949) / Д. Д. Герцюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2019. – Вип. 34. – С. 33-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2019_34_6
 55.  Організація освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах пандемії / Д. Д. Герцюк, Л. С. Нос // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2021. – Вип. 35. – С. 40-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2021_35_7
 56. Науково-педагогічна спадщина Федора Науменка [Текст] : монографія / Герцюк Дмитро, Калагурка Христина ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Ль вів : ЛНУ ім Івана Франка, 2020. – 284, [16] с. : фот. – Бібліогр.: с. 243-284. – 100 прим. – ISBN 978-617-10-0608-9.
 57.  Громадсько-освітнє сподвижництво Іллі Кокорудзи (1867–1933) / Д. Д. Герцюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2022. – Вип. 36. – С. 47-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2022_36_7
 58.  Педагогічна освіта і наука у Львівському університеті (1812-1939) [Текст] : [монографія] / Дмитро Герцюк, Теодор Лещак ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. – 431, [16] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 387-431. – 50 прим. – ISBN 978-617-10-0723-9
 59. …САМ БЕЗ УПИНУ ПРАЦЮВАВ І ДРУГИХ ЗІГРІВАВ ДО ПРАЦІ” (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ ІЛЬНИЦЬКОГО – УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ДІЯЧА, СВЯЩЕННИКА) / Д. Д. Герцюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2023. – Вип. 39. – С. 33-40. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/12032

 

Біографія

 • Народився в с. Слобідка Косівського  району Івано-Франківської обл.

 

ОСВІТА:

Закінчив  Кутську загальноосвітню  середню школу (смт. Кути Косівського району Івано-Франківської області).  У 1977–1982  рр. навчався на географічному  факультеті     Львівського  державного  університету імені Івана Франка. У 1988–1991 рр.  – аспірант кафедри педагогіки і психології. У квітні 1996 р.  на засіданні   спеціалізованої  вченої ради Київського національного університету  імені Тараса Шевченка     захистив кандидатську дисертацію  на тему “Учительський рух на західноукраїнських  землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.” за спеціальністю 13.00.01 –  “Загальна педагогіка та історія педагогіки”.

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД :

Березень 2016 –  до сьогодні – декан факультету педагогічної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 – 2016 –  член спеціалізованої вченої ради  із захисту кандидатських дисертацій  у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

2006-2009  – член колегії  Головного управління освіти і науки Львівської  обласної державної адміністрації

2004-2010 – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника ( м. Івано-Франківськ)

Липень 2000 – березень 2016 –  завідувач кафедри педагогіки  (з 2009 р. – загальної та соціальної педагогіки) Львівського національного університету імені Івана Франка

1996 – 2000 –  доцент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

1992 – 1996  –  асистент кафедри педагогіки Львівського державного університету імені Івана Франка

1985  – 1986  –   вчитель географії СШ № 4 м. Львова (за сумісництвом)

1983 – 1989 –  старший  співробітник науково-дослідної частини Львівського державного університету імені Івана Франка

1975 – 1977 –  армійська служба

1974 – 1975 – різник сувенірів меблевого цеху   Кутського лісокомбінату  (смт. Кути Косівського району Івано-Франківської області).  

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ –  автор  більше 160  наукових праць з проблем  історії української освіти і педагогічної думки,  педагогічної персоналістики, реформування  педагогічної освіти в умовах класичного університету,  динаміки сучасних освітніх процесів у європейському та світовому вимірах;  науковий редактор  і  упорядник більше 20  наукових збірників  і наукових видань.

 

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ   

1999, грудень  –  учасник міжнародної школи   “Європейські студії для викладачів”, Карловий університет (м. Прага, Чехія)

2001, травень – стажування  в Інституті педагогіки Ягеллонського університету ( м. Краків, Польща)

2006, грудень – стажування в Інституту педагогіки   Вроцлавського університету  (м. Вроцлав, Польща).

2009, січень-березень   –  стипендіат  програми Еразмус Мундус  (стажування у  Гуманітарній академії імені  Александра Гейштора (м. Пултуск, Польща)

2009 р., травень –  стажування  у коледжі  Грента МакЮена (Едмонтон, Канада) у рамках канадсько-українського проекту  «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»

2015, квітень – учасник  наукових семінарів  у Вільнюському (Литва)  і Ризькому  (Латвія) університетах у рамках реалізації проекту ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких освітніх програм в університетах Грузії і України”.

2016, жовтень  – жовтень 2018 р.  – учасник   міжнародного проекту «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти / Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education» в рамках Програми Еразмус + за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education.

Учасник  робочих зустрічей проектних груп  в Університеті м. Констанц (Німеччина) – листопад 2016р,  Університеті м. Валенсія (Іспанія) – березень 2017 р., Віденському унівесритеті  економіки та бізнесу (Австрія)  грудень 2017 р.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ініціатор відродження  у Львові  освітньо-педагогічного  товариства “Рідна школа”,  член координаційної ради, віце-президент Товариства.  Член  Всеукраїнського Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Проекти

 • Канадсько-український   проект “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”.  Учасник робочої групи Львівського національного університету імені Івана Франка.  Стажування  у Коледжі МАкЮена (м. Едмонтон, Канада) – травень 2009 р.
 • 2013–2016: Спільний проект ЄС TEMPUS “DIMTEGU – розробка і впровадження багатомовних викладацьких освітніх програм в університетах Грузії і України”. Учасник робочої групи Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2016-2018: Програма Еразмус+  Проект (№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) «Вдосконалення освіти вчителів для прикладного навчання в галузі професійної освіти» («Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education»), ініційованого Університетом Констанци (Німеччина).  Співкерівник робочої групи Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2023-2027  рр.  Проєкт ЄС Еразмус+ “Посилення співпраці між університетами і громадами” / Project EU Erasmus+ “Universities-Communities: strengthening cooperation” (UNICOM) (2023-2027). Член робочої групи  ЛНУ імені Івана Франка. 

 

Нагороди

Методичні матеріали

 

 

Розклад