ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

Вітаю Вас на інтернет-сторінці факультету педагогічної освіти!

З лютого 2015 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує новий факультет – факультет педагогічної освіти.  Його відкриття стало  результатом   формування багатолітніх  академічних традицій  педагогічної підготовки   випускників  Львівського університету.

Витоки    педагогічної освіти у  Львівському  університеті  сягають початку ХІХ ст.  У 1812 р. курс  педагогіки з’явився    у навчальних планах  теологічного (як  обов’язковий)  і   філософського  (як факультативний) факультетів.  Першим професором  педагогіки був  В. Фойгт,  згодом педагогіку та інші  психолого-педагогічні  дисципліни (практична педагогіка,  педагогічні вправи,  педагогічна психологія,  основи дидактики  та  ін.)  викладали    І. Фредерович,  Й. Ярина,   І. Поллак,  Г. Яхимович, Ф. Костек,  Й.Делькевич, І. Бартошевський,  Є. Черкавський,  А. Даниш,  Б. Маньковський, К. Сосницький,  Б. Суходольський,  К. Твардовський  та ін.

У першій третині ХХ ст. в університеті було  засновано  педагогічний семінарій (1907)  відкрито  кафедри  історії освіти і  шкільництва (1923) педагогіки (1933), психології (1934).

У 1944-1991 рр.  діяла загальноуніверситетська кафедра  педагогіки і психології,  викладачі якої  забезпечували  психолого-педагогічну складову підготовки  студентів  педагогічних спеціальностей університету до  педагогічної діяльності.  У 1991 р.  кафедра була розділена на окремі кафедри  – кафедру педагогіки (у 2006-2018 рр. –  кафедра загальної та соціальної педагогіки, з 2018 р. – кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи) і кафедру психології.

У  1999 р.  структурним підрозділом  Львівського  університету став  Педагогічний коледж,  який упродовж багатьох десятиліть на різних  історичних етапах  як жіноча учительська семінарія, педагогічний ліцей, педагогічне училище залишався  провідною професійною  установою підготовки учительських кадрів для дошкілля, початкової та середньої ланок освіти.

У червні 2012 року Вчена рада Львівського національного університету  імені Івана Франка, заслухавши та обговоривши звіт про навчально-методичну, наукову та виховну роботу Педагогічного коледжу,  з метою  подальшого розвитку  ступеневої  вищої педагогічної освіти  ухвалила  рішення  розпочати на його базі підготовку щодо створення відповідного факультету.

Здійснення у 2012–2014 рр. низки організаційно-структурних заходів (передача ліцензії на підготовку бакалаврів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Корекційна освіта», «Соціальна педагогіка» на філологічний факультет, відкриття  у структурі цього факультету  кафедри  початкової та корекційної освіти,  згодом  її поділ на кафедру початкової та дошкільної освіти і кафедру корекційної педагогіки та інклюзії,  налагодження  різнопланової навчальної, навчально-методичної,  наукової та виховної роботи  тощо)  забезпечило інституційні передумови   заснування окремого  факультету.  Рішення про відкриття  факультету педагогічної освіти було прийнято на засіданні Вченої ради університету  28 січня 2015 року.  Виконуючим обов’язки декана факультету було призначено    кандидата педагогічних наук Ленів З.П. У березні 2016 р. на конкурсній основі деканом факультету обрано доцента Герцюка Д.Д.

Сьогодні у структурі факультету  функціонують 5  кафедр –  початкової та дошкільної освіти (завідує проф. Мачинська Н.І.), спеціаьної освіти   (завідує проф. Островська К.О.), кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (завідує проф. Квас О.В.)., соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідує доц.Корнят В.С.), фізичного виховання та спорту (завідує проф. Шукатка О.В.).  На кафедрах факультету на денній і заочній формах  здійснюється підготовка  фахівців  за   7 освітньо-професійними програмами  освітнього рівня   “Бакалавр”  ( 012 Дошкільна  освіта, 013 Початкова освіта, 013 Початкова освіта (Англійська мова у початковій школі), 013 Початкова освіта (Інформатика у початковій школі),  016 Спеціальна освіта (Логопедія), 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка), 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)   і 5 освітньо-професійними програмами  освітнього рівня   “Магістр”  (011 Освітні, педагогічні науки (Організація освітнього простору : управління та експертиза), 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта (Логопедія), 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація),, діють 1 освітньо-наукова програма  підготовки доктора філософії зі спеціальностей   011 Освітні, педагогічні науки. .   Освітньо-наукову діяльність здійснюють 2  лабораторії  науково-навчальна Лабораторія музейної педагогіки (завідує проф. Караманов О.В.)   і  навчально-наукова Лабораторія Нової української школи (завідує доц. Проц М.О.), а також Ресурсний центр  з інклюзивної освіти (зав. Литвиненко О.Ю.)

Факультет педагогічної освіти утверджується як потужний науково-методичний центр педагогічної освіти у структурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

 З повагою,     декан факультету педагогічної освіти   Дмитро Герцюк

———————————————————————————————————-

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ 

Положення про факультет педагогічної освіти  (введено в дію наказом Ректора  №018 від   “04” березня 2024 р.)

Положення про факультет педагогічної  освіти (ввведено а дію наказом Ректора  № 066 від 16.06.2022 р.) 

___________________________________________________

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ 

Видатні постаті

__________________________________________________

СТРАТЕГІЇ/ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ/ФАКУЛЬТЕТУ

Програма розвитку факультету  педагогічної освіти на 2024-2028 рр. 

____________________________________________________

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПРО ФАКУЛЬТЕТ  

Факультет педагогічної освіти Ч.1.; Факультет педагогічної освіти Ч.2

Відеопрогулянка факультетом педагогічної  освіти

______________________________________________________________

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ

Звіт факультету  педагогічної освіти за критеріями оцінювання  основних видів діяльності  у 2018-2023 рр. на Вченій раді можна ознайомитися тут…..Звіт ФПО (30.04. 024)

Звіт факультету  педагогічної освіти про навчальну, наукову та виховну роботу  за  2018-2023  (презентація на засіданні Вченої ради Університету 30.04.2024 р.) 

Звіт  факультету  педагогічної освіти  про навчальну, навчально-методичну, наукову та виховну роботу  (Лютий 2015 р.- лютий 2018 р. )