Квас Олена Валеріївна

Посада: завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: olena.kvas@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія педагогіки та дитиноцентризму; розвиток вітчизняної освіти у контексті євроінтеграції; практична підготовка майбутніх фахівців освітньої галузі в Україні та закордоном, тощо.

Web of Science ResearcherID ABD-5997-2020

Курси

Публікації

 1. Квас Олена. Епістеми історії освіти та педагогіки. Рецензія на монографію: Микола Галів. Український історико-педагогічний наратив (середина ХІХ – кінець ХХ ст.): епістемологічні засади. Дрогобич: Посвіт, 2018. 620 с. – Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 11. – С.245-247. Web of Science Core Collection
 2. Квас О.В. Музейна педагогіка як інструмент розширення освітнього простору / Олена Квас, Іванна Земан //Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №5 (172) травень. – 2019. – С. 12 –  – 0,5 д.а. (Index Copernicus).
 3. Kvas O.  Child-centrism in the context of modern pedagogical theory and practice. Methodological culture of an educator: history and modernity: collective monograph / O. Kvas, O. Nevmerzhytska, M. Pahuta, I. Stashevska. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. Pp. 1–25. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-130-8/1-24.
 4. Квас О.В. Студентоцентризм як принцип організації освітнього простору в навчальному закладі. Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 218 с.
 5. Квас О.В. Науково-педагогічна діяльність С. Балея в контексті розвитку модерної педагогіки / О.В. Квас, М.В. Подоляк //Quo vadis, humanitas? Ksiᶒga Jubileuszowa dedykovana ks.prof. Jackowi Pawlikowi SVD, z okazji 65 rocznicy urodzin, O. Sinkiewicz, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa – Lwow – Kijow. – 2017, 542 s. – S. 481–497 – (16 c. / 1 д.а.) (співавторство 8 с. / 0,5 д.а.)
 6. Olena Kvas, Valeriya Milyayeva, Tetiana Pantiuk. Development of leadership potential of department as an instrument for institutional leadership implementation of the university. Integration. Education. Volume I. Higher education. Rēzekne, 2019. Pp. 309 –319. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol1.3891
 7. Квас О.В. Ідентичність особистості як основа психічного здоров’я / О.В. Квас, Н.В.Скотна [Монографія] – Human health:realities and prospects. Monographic series. Volume “Promoting healthy lifestyle“, edited by Nadiya Skotna, Drohobych, 2016. – 352p. – р. 215-221 (  6с. / 0,5 д.а.) (співавторство 3 с. / 0,25 д.а.)
 8. Квас О. Розуміння та пізнання людини людиною в контексті інформаційного суспільства / Олена Квас, Надія Скотна// Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50 річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) та Дня психолога/ за ред.. І.В. Данилюка. К. :Логос, 2017. – С.236-238 (0, 25 д.а.)
 9. Квас О.В. Проблема формування образу дитинства в соціально-гуманітарних дослідженнях / О.В. Квас // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 2/34. – 2016. – С. 90 – 100. (11 c. / 0,5 д.а.)
 10. Квас О.В. Педагогічні умови формування здорової особистості дитини дошкільника у процесі взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї / О.В. Квас, М.П. Шира //Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №9 (164) вересень. – 2018. – С. 6 –  – 0,5 д.а. IndexCopernicus
 11. Kryshtanovych M., Kryshtanovych S., Kozlovskiy Y., Mukan N., Kvas O. Intellectualization of the IT Sector Enterprise Management Process in the Context of Ensuring Economic Security: Pedagogical Aspects // Advanced Computer Information Technologies (ACIT) : proceedings 2020 10th International conference (Deggendorf, Germany, 16-18 september 2020). – 2020. – C. 613–616. 0,18 ум.д.ар. (ПСУ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9209003
 12. Prof. Nadiya Fedchyshyn , Prof. Olena Kvas , Prof. Nataliya Sultanova , PhD Ivanna Humenna and Prof. Halyna Bilavych . A Model of Forming the Health Culture of Future Physicians Using HealthSaving Technologies. International Journal of Applied Exercise Physiology www.ijaep.com VOL. 9 (11) 2020. – C. 126–134. Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index) by Thomson Reuters DOI (form Vol. 6(3) and after. http://ijaep.com/Journal/vol.9.11.pdf

Біографія

(03.V.1976, м. Лубни Полт. обл.) – соціальний психолог, кандидат психологічних наук (Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання, 2003), доцент (2004), історик педагогіки, доктор педагогічних наук (Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та практиці (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст., 2012), професор (2014).

Закінчила ф-т соціології та психології Київського націон. ун-ту ім. Т. Шевченка (1998) і аспірант. цього ж ун-ту за спеціальністю соціальна психологія (2003), докторантура Дрогобицького держ. пед. ун. ім. І. Франка . Від 2013 на пос. професора каф. психології Львів. ун-ту ім. І. Франка, з 2018 на пос. завідувача каф. загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львів. ун-ту ім. І. Франка.

Розклад