Психологія вищої школи

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
93професор Квас О. В.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51Матковський М. Й.
ФПО-51з

Опис курсу

Метою вивчення ознайомити слухачів з психологічними особливостями діяльності
студентів і викладачів в навчальному процесі в ЗВО. Дати знання, уміння, комунікативні
навички з психології, які допомогли б майбутнім фахівцям з управління та експертизи
освітнього простору результативно використовувати властивості психічних процесів,
розвивати індивідуальні особливості суб’єктів освітнього простору, грамотно спілкуватись
тощо.

Основні завдання курсу – вивчення теоретичних основ психології вищої школи,
ознайомлення з основними психологічними проблемами вищої школи, опанування знаннями
про психологічні особливості навчально-виховного процесу у вищій школі, про вікові
особливості психології студентства та особливості їх комунікації з ровесниками і науково-
педагогічними працівниками ЗВО, розуміння специфіки науково-педагогічної діяльності та
шляхів її вдосконалення, розвиток професійно важливих якостей особистості студентів,
здатності до організації професійних дій викладача вищої школи.

Рекомендована література

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. Політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70.
2. Бех І.Д. Принципи сучасної освіти / І.Д.Бех // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. – 2005. – №4. – С.5-27.
3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник. Київ : АБУ, 2002. 480 с.
4. Булах І.С., Долинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів. /
Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 114с.
5. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во Закарпатського ун-ту, 2003. 62 с.
6. Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті. Методичні рекомендації; Київ. ун-т ім. Бориса
Грінченка, Гуманітарний ін-т. Київ : Білий Тигр, 2015. 28 с.
7. Гайдук Н. Концептуальні засади застосування посередництва при розв'язанні конфліктів / Н.Гайдук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2003. – №6. с.147–157.
8. Івасенко Л. О. Науковий стиль як об’єкт дослідження вітчизняних вчених // Поліграфія і видавнича справа. 2015. № 1. С. 111–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2015_1_15
9. Квас О.В. Ідентичність особистості як основа психічного здоров’я / О.В. Квас, Н.В.Скотна [Монографія] – Human health:realities and prospects. Monographic series. Volume 1. “Promoting healthy lifestyle“, edited by Nadiya Skotna, Drohobych, 2016. – 352 p. – р. 215-221
10. Кириленко О.П., Письменний В.В. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. С. 56, 87.
11. Ковальчук Лариса. Моделювання науково-педагогічних досліджень:Навчальний посібник. Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2020.520с.
12. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В.
Крушельницька. –К.: Кондор, 2003. – 192 с.
13. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 267 с.
14. Наказ МОН від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» . URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-15-sichnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-poryadku-formuvannya-pereliku-naukovih-fahovih-vidan-ukrayini (дата звернення: 17.09.2019).
15. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. С. 115–116.
16. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-педагогічного дослідження. Слов’янськ : СДПУ. 2004. 41 с.
17. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
18. Подоляк Л.Г. Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко // Освіта і управління. – 2006. – т.9. – №3-4. – С.99-107.
19. Постанова Кабінету Міністір України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії». URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi (дата звернення: 17.09.2019).
20. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 215 с.
21. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : навч.-метод. посіб. К. : НАДУ, 2008. С.37–38. URL: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/about/text/surmin.pdf (дата звернення: 17.09.2019).
22. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. С. 182–190.
23. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : підручник. К. : Арій, 2010. 574 с.
24. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник. 4-те вид., випр. і доп. К. : Знання, 2004. С. 287–297.

Інтернет-ресурси
1. Основні одиниці обліку видавничої продукції. URL:
http://www.ukrbook.net/zakony/odynyci_obliku.htm?fbclid=IwAR0fC-
brljTfzGlajbA4tFKKH0ZbZE6h1edS1YYVJHWOfYeWiZsACSPhUhE (дата звернення: 17.09.2019).
2. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. (від 11.07.2019). URL:
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya (дата звернення: 17.09.2019).
3. Верховна Рада України. Закон про освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/stru (дата
звернення: 30.09.2019)
4. Коростіль Л.А. «Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії»
ttps://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229.

Силабус:

Завантажити силабус