Програма вступу в аспірантуру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

   

“Затверджено”

Вченою радою Львівського національного

університету імені Івана Франка

 “25” травня 2016 р.,  протокол № 20/5

__________________   В.П. Мельник

 

  ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 015 Професійна освіта

  Львів – 2016

 

 

Відповідальні за розроблення програми вступного іспиту:

 

доктор педагогічних наук, професор  Мачинська Н.І.;

доктор педагогічних наук, професор  Микитенко Н.О.;

кандидат педагогічних наук, доцент Ковальчук Л.О.

 

Затверджено на Вченій раді факультету педагогічної освіти,

протокол № 8 від “19” травня 2016 року   

 

Декан факультету педагогічної освіти

Львівського національного університету

імені Івана Франка                                           __________________ Д.Д. Герцюк

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії з галузі знань Освіта зі спеціальності 015 Професійна освіта передбачає забезпечення умов для підготовки кадрів вищої кваліфікації до науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, формування загальнонаукових і фахових компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері освіти, а також успішно виконувати професійну діяльність.

Програму вступного іспиту зі спеціальності 015 Професійна освіта розроблено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти України (освітньо-професійна програма підготовки магістра), паспорту наукової спеціальності та освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти і восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Вступний іспит зі спеціальності дає змогу визначити рівень освіченості вступника до аспірантури, сформованість науково-педагогічного мислення, уміння компетентно здійснювати науково-педагогічне дослідження тощо. Метою програми вступного іспиту є визначення якості професійно-педагогічних знань, умінь та навичок вступників в аспірантуру, з’ясування рівня готовності до дослідження теоретико-методологічних і методичних питань теорії та практики професійної освіти.

У програмі вступного іспиту відображено основні вимоги до вступників в аспірантуру, які закінчили вищі навчальні заклади за освітнім рівнем магістра і прослухали базові нормативні та спеціальні курси з педагогічних дисциплін.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 Професійна освіта охоплює навчальний матеріал нормативних курсів, які вивчаються у вищій школі, і складається з таких змістових модулів:

 • загальні засади педагогіки (головні педагогічні категорії; логіка і методи науково-педагогічних досліджень; історія педагогіки; порівняльна педагогіка; професійна педагогіка);
 • загальні основи дидактика (загальні засади теорії освіти і навчання);
 • теорія виховання (загальні засади теорії виховання; методи, форми організації виховної роботи у різних типах навчальних закладів);
 • педагогіка вищої школи (загальні засади організації педагогічного процесу у вищій школі; методика викладання у вищій школі).

Перед складанням вступного іспиту зі спеціальності вступники подають науковий реферат, якість виконання якого враховується під час оцінення загальних результатів. Вимоги до його написання наведені в додатку А до програми вступного іспиту.

У програмі зазначається список рекомендованої літератури. Готуючись до вступного іспиту та укладаючи науковий реферат, вступники до аспірантури можуть використовувати й інші наукові, навчальні та навчально-методичні літературні джерела.

Вступний іспит проводиться відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, нормативних положень університету. Іспит відбувається відповідно до затвердженого розкладу за екзаменаційними білетами, які укладаються з навчальних питань, зазначених у змісті програми вступного іспиту.

Оцінювання відповідей вступників на екзаменаційний білет та наукового реферату здійснюється відповідно до загальноприйнятих вимог. На іспиті вступники повинні розкрити зміст питань екзаменаційного білету і відповісти на додаткові питання. При оцінюванні відповіді вступника під час вступного іспиту та його наукового реферату звертається увага на такі аспекти:

 • сформованість загальних (інструментальних, міжособистісних, системних) та спеціальних компетенцій, значущих для майбутньої науково-дослідної роботи педагога-дослідника та професійної діяльності;
 • розуміння науково-педагогічних категорій, генези розвитку педагогічної науки і педагогічної практики, закономірностей і тенденцій розвитку світової та вітчизняної систем освіти;
 • розуміння сутності процесів навчання, виховання, розвитку та формування особистості;
 • рівень розвитку науково-педагогічного мислення;
 • уміння демонструвати та аргументувати власну думку;
 • здатність до творчої самореалізації у науково-дослідній роботі і професійно-педагогічній діяльності;
 • ставлення майбутнього педагога-дослідника (світоглядне, теоретичне, духовно-ціннісне, практичне, морально-етичне тощо) до педагогічної реальності та процесів, що в ній відбуваються.

Оцінювання відповіді вступника здійснюється за чотирибальною системою з урахуванням таких норм та критеріїв:

 • оцінка “відмінно” (вступник демонструє всебічні та ґрунтовні знання, вільне володіння проблемою наукового пошуку, профільної педагогічної науки і практики, здатність творчо використовувати набуті компетенції для проведення самостійних досліджень в обраному науковому напрямі, високий рівень науково-педагогічного мислення тощо);
 • оцінка “добре” (вступник виявляє глибокі знання програмного навчального матеріалу, розуміння головної проблематики наукового пошуку, уміння висловлювати та аргументувати власну думку, достатній рівень науково-педагогічного мислення тощо);
 • оцінка “задовільно” (відповідь вступника засвідчує фрагментарність знань в обсязі навчальної програми, неглибоке володіння проблематикою обраного фаху, середній рівень науково-педагогічного мислення тощо);
 • оцінка “незадовільно” (відповідь вступника демонструє відсутність теоретичних знань, нерозуміння головних проблем обраного наукового напряму, низький рівень науково-педагогічного мислення тощо).

Після іспиту вступники до аспірантури здають екзаменаційні листи з відповідями на білет. Ці листи зберігаються протягом року в університеті.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ

 

Педагогіка як наука. Основні педагогічні категорії. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Система педагогічних наук.

Методологія педагогіки. Методи науково-педагогічного дослідження, особли­­вості їхнього застосування. Педагогічний експеримент, особливості, етапи організації.

Поняття про особистість, її розвиток та формування. Роль спадковості, середовища, виховання в розвитку особистості. Соціалізація особистості.

Наукові основи вікової періодизації розвитку людини. Особливості педагогічної взаємодії з особистістю молодої людини у різні вікові періоди. Теорії розвитку особистості.

Предмет історії педагогіки. Особливості зарубіжної освітньо-виховної практики в різні історичні епохи (Давнього світу, Середньовіччя, Відродження, Реформації, Просвітництва, Нового часу). Освітні ідеї видатних зарубіжних педагогів і філософів. Історія розвитку шкільництва, освіти й педагогічної думки в Україні (школа й освіта Київської Русі; діяльність братських шкіл; козацька педагогіка; освіта українців під владою різних імперій). Видатні постаті української педагогіки.

Порівняльна педагогіка. Основні тенденції розвитку освіти в сучасному світі. Огляд систем освіти розвинутих країн світу (Великобританії, Німеччини, Франції,  Японії, США та ін.).

Загальна структура системи освіти України, освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні. Дошкільна освіта. Початкова освіта. Загальна середня освіта. Професійна освіта. Законодавство України про освіту.

 

Змістовий модуль 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ

 

Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Зв’язок дидактики з іншими науками. Головні категорії дидактики. Закономірності та принципи навчання. Дидактична система, сутність, складові, характерні особливості традиційної, педоцентричної та сучасної дидактичних систем.

Процес навчання, сутність, основні функції, рушійні сили. Структура процесу навчання. Специфіка організації процесу навчання в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітній школі. Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання.

Поняття про зміст освіти. Основні тенденції розвитку змісту сучасної дошкільної та шкільної освіти. Структура змісту освіти. Стандарти освіти. Основні джерела змісту освіти. Сучасні вимоги до побудови змісту освіти. Модернізація змісту освіти у національній школі України.

Інклюзивна освіта, сутність, особливості організації процесу навчання дітей з особливими потребами.

Поняття про методи, їхня класифікація. Методи організації та здійснення навчальної діяльності. Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності. Критичний аналіз традиційних методів навчання у середній школі.

Прийоми навчання, їхня класифікація.  Засоби навчання, їхня класифікація.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Контроль, перевірка, оцінка і облік у процесі навчання. Функції, принципи, види, форми, методи і засоби контролю. Критерії оцінювання навчальних досягнень школярів.

Форми організації навчання, їхня класифікація.

Урок як основна форма організації навчання, його особливості, типи. Інші форми організації навчання. Вимоги до організації на засадах сучасної філософії освіти. Загальна структура уроку, варіативність застосування методів, прийомів і засобів навчання). Підготовка вчителя до проведення уроку. Психолого-педагогічний аналіз уроку (на прикладі за фахом).

Застосування різноманітних форм організації навчальної діяльності учнів: робота в групах, кооперативна діяльність, індивідуальна робота, колективна робота (на прикладі за фахом).

Поняття про педагогічні технології. Сучасні технології навчання, їх класифікація і характеристика. Міжпредметні зв’язки навчальних дисциплін.

 

Змістовий модуль 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

 

Виховання як педагогічна категорія. Філософські концепції та моделі виховання. Зміст виховання, відбір, особливості змісту виховання в сучасній школі. Пріоритетні напрями сучасного українського виховання.

Сутність процесу виховання. Структура процесу виховання, його етапи. Головні принципи виховання. Закономірності процесу виховання.

Поняття про виховний вплив, методи, прийоми, засоби виховання. Класифікація методів виховання, характеристика головних груп.

Самовиховання (сутність, принципи, мотиви, умови, етапи, методи, прийоми самовиховання). Перевиховання (сутність, функції, етапи, принципи).

Поняття про технологію виховання. Технології виховання як перспектива наукової організації виховної роботи в школах різного типу.

Організаційні форми виховної роботи, їхня класифікація та характеристика.

Виховний процес у дошкільних та позашкільних закладах освіти.

Класний керівник, його функції, напрями і форми роботи.

Вихователь, його функції, напрями і форми роботи.

Позакласна виховна робота. Колективні творчі справи. Організація і проведення виховного заходу (відповідно до фаху).

Поняття про групи, їхні види. Взаємодія в групі. Сумісність людей. Колектив і його види. Ознаки та функції колективу. Стадії розвитку колективу. Взаємини особистості і колективу. Лідери. Соціальна роль і статус особистості.

Українська етнопедагогіка — основа системи національного виховання. Традиції, провідні напрями родинно-сімейного виховання в Україні. Взаємодія школи, сім’ї та громад у вихованні учнівської молоді. Українські дитячі та молодіжні організації. Значення церкви  у вихованні учнівської молоді.

 

Змістовий модуль 4. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

 

Предмет, об’єкт і завдання педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи у системі педагогічних наук. Міжпредметні зв’язки педагогіки вищої школи. Категорії педагогіки вищої школи.

Сучасні методологічні підходи у педагогіці вищої школи. Логіка та методи науково-педагогічних досліджень.

Вища освіта як провідний фактор соціального і економічного прогресу. Головні тенденції розвитку вищої освіти в сучасному світі. Система вищої освіти в Україні і закордонні.

Основні документи про вищу освіту в Україні. Закон України “Про вищу освіту”.

Сутність, структура, закономірності, рушійні сили розвитку педагогічного процесу, специфіка його організації у вищій школі.

Структура педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. Студентство як особлива соціальна група, психологічні особливості юнацького віку, соціальна адаптація молодої людини на різних етапах особистісного розвитку.

Принципи навчання як орієнтир у викладацькій роботі. Головні дидактичні системи. Зміст освіти у вищій школі, його головні компоненти. Стандарти освіти. Головні джерела змісту освіти у вищій школі.

Форми організації навчання у вищих навчальних закладах, їхня класифікація. Лекція, семінарські, практичні, лабораторні заняття (роль і місце у навчальному процесі, вимоги, особливості, види, загальна структура, цілі, варіативність застосування методів, прийомів і засобів навчання, оцінка якості).

Методи, прийоми, засоби навчання у вищій школі.

Психолого-педагогічний аналіз навчального заняття.

Контроль і самоконтроль результатів навчання студентів (сутність, функції). Основні принципи, педагогічні вимоги до контролю та оцінювання успішності студентів. Види, форми і методи контролю та оцінювання успішності студентів. Застосування нетрадиційних видів і методів контролю у навчальному процесі. Критерії та норми оцінювання знань студентів.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищій школі.

Самостійна робота студентів (сутність, психолого-педагогічні аспекти органі­зації; її види, рівні, організаційні форми; індивідуалізація, активізація).

Технологічний підхід в освіті. Поняття про технологію навчання як системну категорію. Класифікація технологій навчання. Структурні складові технології навчання. Характеристика найпоширеніших у вищій школі технологій навчання. Дистанційне навчання у вищій школі.

Основні форми виховної роботи у вищому навчальному закладі. Робота куратора академічної групи. Технології виховання в системі педагогічних технологій у вищій школі.

 

Список рекомендованої літератури

 

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : Підручник / А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 518 с.
 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти. Курс лекцій: модульне навчання. Навчальний посібник / А.М. Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. – 220 с.
 3. Андрей Шептицький [Текст] : наук. праці / упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 328 с. (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 7).
 4. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи : Навч.-метод. посібник / Л.В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.
 5. Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп / Э.Берн ; Пер. с англ. А.А. Грузберга. – Екатеринбург : ЛИТУР, 2002. – 320 с.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості : [у 2-х кн.] / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 344 с.
 7. Бех І.Д. Виховання особистості : у 2-х кн. / І.Д. Бех. – Кн. 1. : Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : наук. вид. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
 8. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Григорій Ващенко. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 214с.
 9. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : Підручник для педагогів/ Григорій Ващенко. – К. : Школяр, 1999. – 385 с.
 10. Ващенко Г. Виховний ідеал / Григорій Ващенко. – Львів : Камула, 2006. – 278 с.
 11. Ващенко Г. Загальні методи навчання : Підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К. : Укр. вид. спілка, 1997. – 416 с.
 12. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології / Григорій Ващенко. – К. : Школяр, 2000. – 416 с.
 13. Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам’яті / Григорій Ващенко. – К. : Школяр, 2003. – 336 с.
 14. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О.І. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.
 15. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г. Кременя. Авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
 16. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посіб. для студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 316 с.
 17. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою для студентів магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 396 с.
 18. Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник / Н.П. Волкова. – К. : Академвидав, 2001. – 576 с.
 19. Галузинський В. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. / В. Галузинський, М. Євтух. – К. : Інтел, 1995. – 237 с.
 20. Галузинський В. Педагогіка: теорія і історія / В. Галузинський, М. Євтух. – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.
 21. Герцюк Д.Д. Навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу “Історія школи та освіти в Україні” / Д.Д. Герцюк. – Львів : Видав. центр ЛДУ імені І. Франка, 1999. – 67 с.
 22. Герчанівський Д.Л. Інноваційні технології контролю успішності студентів з гуманітарних дисциплін: монографія / Д.Л. Герчанівський. – К. : НАКККіМ, 2010. – 192 с.
 23. Григорій Сковорода [Текст] : наукові праці / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 212 с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 2).
 24. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997.–376 с.
 25. Гончаров С.М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методичні аспекти / С.М. Гончаров, В.А.  Гурин. – Рівне : НУВГП, 2008. – 626 с.
 26. Грабовська С. Конфлікти без насильства / С. Грабовська, Т. Равчина. – Львів, 2001. – 276 с.
 27. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності / О.І. Гура. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 224 с.
 28. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
 29. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире / А.Н. Джуринский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 200 с.
 30. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посібник / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с.
 31. Д’юї Дж. Досвід і освіта / Джон Д’юї. [Пер. з англ. Марії Василечко]. – Львів : Кальварія, 2003. – 84 с.
 32. Дьюї Дж. Моральні принципи в освіті / Джон Дьюї. [Пер. з англ. Мирослава Олійник]. – Львів : Літопис, 2001. – 32 с.
 33. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук; гол. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 34. Зайченко І.В. Педагогіка : Навч. посіб. / І.В.Зайченко. – Чернігів : ЧДПУ, 2003. – 528 с.
 35. Закон України “Про загальну середню освіту” // Законодавство України про загальну середню освіту: Бюлетень законодавства і юридичної політики України, 1999. – № 9.
 36. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 2002.
 37. Закон України “Про вищу освіту”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 38. Закон України “Про дошкільну освіту”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.
 39. Закон України “Про загальну середню освіту”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14.
 40. Закон України “Про освіту”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
 41. Закон України “Про позашкільну освіту”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1841-14.
 42. Закон України “Про професійно-технічну освіту”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-  %D0%B2%D1%80.
 43. Заячківська Н.М. Зміст освіти в середній загальноосвітній школі : Навч.-метод. матер. / Н.М. Заячківська. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 32 с.
 44. Збірник тестів з курсу “Педагогіка” : У 3 ч. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007. – Ч. 1. Дидактика: Навч.-метод. посіб. [За заг. ред. Л. Ковальчук]. – 106 с.
 45. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – Ч. 2. Загальні основи педагогіки [За заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук]. – 145 с.
 46. Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навч.-метод. посіб.: У 3 ч. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2009. – Ч. 3. Загальні основи теорії і методики виховання [За заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук]. – 112 с.
 47. Іван Огієнко. Видатні українські педагоги. – Вип. 1. [Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Вид-во Львів. край. т-ва “Рідна школа”, каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 193 с.
 48. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі : [монографія] / І.І. Доброскок, В.П. Коцур, С.О. Нікітчина [та ін.] / наук. ред. В.П. Коцур; укл. О.І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький : Видавництво С.В. Карпук, 2008. – 285 с.
 49. Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посіб. / А.Й. Капська. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. –328 с.
 50. Караманов О. Визначення головних цілей уроку і виховного заходу: Навч.-метод. матеріали для пед. практики / О. Караманов. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 52 с.
 51. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. / С.Г. Карпенчук. – К. : Вища шк., 1997. – 304 с.
 52. Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навч. посібник / Є.І. Коваленко, Н.І. Бєлкіна. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 664 с.
 53. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник / Лариса Ковальчук. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
 54. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник / Лариса Ковальчук. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 253 с.
 55. Ковальчук Л. Системи освіти зарубіжних країн: Навч. посібник / Лариса Ковальчук, Орися Ковальчук. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2003. – 145 с.
 56. Ковальчук О. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник / Орися Ковальчук. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2004. – 165 с.
 57. Ковальчук О. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; [за заг. ред. Лариси Ковальчук]. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені І.Франка, 2009. – 624 с.
 58. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи : [монографія] / І.М. Козловська ; [за ред. С.У. Гончаренка]. – Львів : Світ, 1999. – 302 с.
 59. Коменский Я.А. Великая дидактика. Избр. пед. соч.: В 2 т. – М., 1982.
 60. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних каліфікацій і дипломів : Монографія / К.В. Корсак ; [за ред. Г.В. Фокіна]. – К.: МАУП-МКА, 1997.
 61. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании / Я. Корчак ; [пер. с польс.]. – М. : Политиздат, 1990. – 493 с.
 62. Кошманова Т. Педагогіка для громадянського суспільства: Навч. посібник / Т. Кошманова, Л. Брайс, Ґ. Голм, Т. Равчина ; [за заг. ред. Т.С. Кошманової]. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2005. – 382 с.
 63. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 1998 рр.): Монографія / Т.С. Кошманова. – Львів : Світ, 1999. – 488с.
 64. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : Навч. посібник / В.П. Кравець. – Тернопіль : Тернопіль, 1996. – 290 с.
 65. Кравець В.П. Ґендерна педагогіка: Навч. посібник / В.П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – 416 с.
 66. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : Навч. посібник / В.П. Кравець. – Тернопіль :Тернопіль, 1996. – 436 с.
 67. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : Навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 68. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.
 69. Кузьмінський А.І. Педагогіка : Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Оме­ляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.
 70. Курляк І.Є. Загальний огляд історичного розвитку зарубіжної освіти (від стародавніх часів до ХІХ століття) : Навч.-метод. посібник / І.Є. Курляк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка,  – 70 с.
 71. Курляк І.Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864 – 1918): Монографія / І.Є. Курляк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 1997. – 222 с.
 72. Леві В. Нестандартна дитина / В. Леві. [Перекл. з рос.]. – К. : Рад. шк., 1991. – 256 с.
 73. Лозинська Н.Б. Адаптація студентів до навчання в університеті та випускників до педагогічної діяльності : Монографія / Н.Б. Лозинська. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 166 с.
 74. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко ; [за ред. О.О. Любара]. – К. : Знання, 2003. – 450 с.
 75. Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – К. : Рад. школа, 1990. – 366 с.
 76. Максимюк С.П. Педагогіка : Навч. посібник / С.П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – 667 с.
 77. Малафіїк І.В. Дидактика : Навч. посібник / І.В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 398 с.
 78. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : Монографія / Н.І. Мачинська. – Львів: ЛьВДУВС, 2013.
 79. Микитенко Н.О. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей : Монографія / Н.О. Микитенко / За ред. д. пед. н., проф., члена-корес­пондента НАПН України Г.В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 384 с.
 80. Микитенко Н.О. Технологія формування іншомовної комунікаційної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю : Монографія / Н.О. Микитенко / За ред. д. пед. н., проф., члена-кореспондента НАПН України Г.В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 411 с.
 81. Митрополит Андрей Шептицький. Вибране: 365 днів Великим Митрополитом. Роздуми на щодень [Вид. третє]. – Жовква : Місіонер, 2015. – 568 с.
 82. Мищишин І.Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі : Навч.-метод. матеріали до вивчення теми “суб’єкти педагогічної взаємодії у вищій школі” з курсу “Педагогіка вищої школи” / І.Я. Мищишин. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 56 с.
 83. Мищишин І.Я. Форми організації навчання в середній школі : Текст лекцій / І.Я. Мищишин. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 43 с.
 84. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : Навч. посіб. / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2001. – 656 с.
 85. Мосіяшенко В.А. Історія педагогіки України в особах : Навч. посібник / В.А. Мосіяшенко, О.І. Курок, Л.В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 266 с.
 86. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посібник / В.М. Нагаєв. – К. : Центр навч. л-ри,  – 232 с.
 87. Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 134 с.
 88. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2002. – 23 квіт (№ 33). – С. 4 –
 89. Нос Л.С. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді : Навч. посіб. / Л.С. Нос. – Львів : Бібльос, 2012.− 93 с.
 90. Огієнко І. Українська культура / Іван Огієнко. – К., 1991. – 272 с.
 91. Олександр Духнович [Текст] : наукові праці / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 3).
 92. Освітні технології : Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.
 93. Педагогика : Учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 2000 – 512 с.
 94. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / За ред. З.Н. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
 95. Педагогіка для громадянського суспільства / Під ред. Т.С. Кошманової. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 382 с.
 96. Педагогічна майстерність : Навч. посібник / За ред. І.А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.
 97. Педагогічна майстерність : Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – 2-е вид., допов. і переробл. – К. : Вища шк., 2004. – 422 с.
 98. Педагогічна майстерність: Хрестоматія : Навч. посіб. / Упоряд. І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Петренко та ін. ; [за ред. І.А. Зязюна]. – К. : Вища шк., 2010. – 606 с.
 99. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи. – У 3-х т. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 100. Педагогічні аспекти організації навчального процесу у вищій школі : кол. монографія / За заг. ред. докт. пед. наук Н.І. Мачинської – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 162 с.
 101. Педагогічні технології : Навч. посібник / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, І.О. Смолюк, О.Т. Шпак. – К. : Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. – 263 с.
 102. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології : Інтерактивний підручник / І.П. Підласий. – К. : Слово, 2004. – 616 с.
 103. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. Пособие / И.П. Подласый. – М. : Просвещение, 1996. – 432 с.
 104. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2003. – 192 с.
 105. Практикум з педагогіки : Навч. посібник / За заг. ред. О.А. Дубасенюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 464 с.
 106. П’ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика застосування їх у вищій школі / Г.П. П’ятакова, Н.М. Заячківська. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 55 с.
 107. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ–ХХІ ст.). = Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX–XX wieku : zb. prac; [pod red. Anny Haratyk]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. – 301 s.
 108. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Т. 2. Діяльність громадських та культурно-освітніх товариств як чинник розвитку українського та польського шкільництва: зб. наук. пр. [ за заг. ред. Д. Герцюка, А. Гаратик]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 520 с.
 109. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). = Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku. – T. 3 : Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej [Za red. A.Haratyk, I. Myshchyshyn]. – Wrocław : Wrocławskie W-wo Oświatowe, 2014. – 287 s.
 110. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ–ХХІ ст.). Т. 6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку = Rozwój ukraińskiej і polskiej oświaty і myśli pedagogicznej (ХІХ–ХХІ w.). 6. Edukacja prywatna w Polsce i na Ukrainie: aspekty historyczne i pedagogiczne tworzenia szkół prywatnych, obecny stan i perspektywy rozwoju : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 420 с.
 111. Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. – К. : МАУП, 2007. – 384 с.
 112. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості : Підручник / С.О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.
 113. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З.І.Слєпкань. – К.: Вища шк., 2005. – 239 с.
 114. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Навч. посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2003. – 504 с.
 115. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення : Навч.-метод. посібник / Б.М. Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998.
 116. Сухомлинський В.О. Вибр. тв. : У 5 т. / В.О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1977.
 117. Сухорський С. Освіта закордоння / С.Сухорський. – Львів : Основа, 1995. – 38 с.
 118. Сявалко Є.І. Українська етнопедагогіка : Навч.-метод. посіб. / Є.І. Сявалко. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 159 с.
 119. Українська педагогіка в персоналіях : У 2 кн. Кн. 1 : Навч. посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – 624 с.
 120. Українська педагогіка в персоналіях : У 2 кн. Кн. 2 : Навч. посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 552 с.
 121. Ушинський К.Д. Вибр. педаг. твори : В 2-х т. / К.Д. Ушинський ; [Редкол.: В.М. Столєтов (голова) та ін.]. – К. : Рад. школа, 1983. – 488 с.
 122. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.
 123. Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 560 с.
 124. Цюра С.Б. Дидактика вищої школи : Навч. посібник / С.Б. Цюра, О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.
 125. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду: Практика для самостійної роботи / С.Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 185 с.
 126. ЧайкаВ.М. Основи дидактики : Тексти лекцій і завдання для само­контролю. Навч. посібник / В.М. Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.
 127. Шахрай В.М. Технологія соціальної роботи : Навч. посіб. / В.М. Шахрай. – К. : Центр навч. л-ри, – 464 с.
 128. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2006. – 307 с.
 129. Щербань П.М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки / П.М.Щербань. – К. : Вища шк., – 191 с.
 130. Ягупов В.В. Педагогіка : Посібник / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Періодичні фахові видання:

 1. // Вища освіта України.
 2. // Вища школа.
 3. // Вісник Львівського університету. Серія. педагогічна.
 4. // Педагогіка і психологія.
 5. // Педагогіка і психологія професійної освіти.
 6. // Рідна школа.

 

 

 

Додаток А

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ

 

Загальні вимоги

 

Науковий реферат виконується державною мовою. При написанні наукової роботи необхідно обов’язково посилатися на автора (авторів) і літературні джерела, на які зроблено посилання. Реферат, у якому допущено плагіат, не зараховується. У тексті слід уникати виправлень, перекреслень, скорочення слів (крім загальноприйнятих, зокрема: і т. ін., та ін., р., рр., ст. тощо); на сторінку допускається не більше 2-х виправлень (чорною пастою).

Обсяг основного тексту реферату складає 25–30 сторінок друкованого тексту. До загального обсягу реферату не входять: список використаних джерел; додатки; схеми та таблиці, які займають площу однієї сторінки. Однак, всі вони підлягають загальній наскрізній нумерації.

Вимоги до друку:

 • реферат має бути віддрукований на принтері;
 • друкується тільки з одного боку аркуша на білому папері формату А4 (210×297 мм);
 • шрифт — Times New Roman, 14 pt, чорний, чіткий;
 • міжрядковий інтервал — 1,5;
 • поля: зліва — 25 – 30 мм, справа — 10 мм, вгорі та внизу — 20 мм.

Щільність тексту реферату повинна бути однаковою. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна пастою (чорнилом, тушшю) тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Текст реферату поділяється на розділи (якщо потрібно, то і підрозділи, пункти та підпункти).

Заголовки структурних частин (ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами симетрично до набору без абзацного відступу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки структурних частин та підрозділів виділяють напівжирним шрифтом. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої), з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надру­кованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3–4 інтервалам. Кожна структурна частина реферату розпочинається з нової сторінки, підрозділи та пункти і підпункти на тій самій сторінці через 2–3 інтервали.

Текст реферату повинен бути відредагованим, стилістично оформленим як наукове дослідження. В роботі необхідно використовувати наукові та спеціальні педагогічні та психологічні терміни, а за їх відсутності — загальноприйняті (згідно з тлумачним словником).

У рефераті не рекомендується вести виклад від першої особи однини (“Я вважаю”, “Мені здається” і т. ін.), чи множини (“Ми вважаємо” та ін.). Допускаються звороти зі збереженням першої особи множини, в яких виключається займенник “ми”, тобто вживаються означено-особові речення (“вважаємо”, “маємо на увазі” тощо). В окремих випадках можна використовувати вирази “на наш погляд”, “на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що…” та ін.

 

Вимоги до структури реферату

 

Реферат повинен містити основні структурні елементи, розміщені у такій послідовності:

 • титульна сторінка;
 • зміст;
 • перелік умовних скорочень (при необхідності, якщо вони є);
 • вступ;
 • розділи (і підрозділи) основної частини;
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • додатки.

Зразок оформлення титульної сторінки наведено на с. 29.

Зміст розташовують безпосередньо після титульної сторінки, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів (та підрозділів); висновки; список використаних джерел; додатки і навпроти них — номери сторінок, які містять початок вищевказаних складових роботи.

Вступ — це розділ, що передує основній частині реферату та створює загальне уявлення про його зміст. У вступі варто зверну увагу на такі аспекти:

 • розкривається актуальність обраної теми (її значущість для сучасної педагогічної теорії та практики;
 • висвітлюється місце досліджуваної проблеми серед пов’язаних з нею питань, що визначає ступінь вивченості й специфіку теми;
 • обґрунтовується вибір теми, вказуючи на її актуальність, яка зумовлена суперечностями в освітньому процесі, причинно-наслідковими зв’язками, державними документами тощо;
 • розкривається ступінь розробленості проблеми у наукових джерелах;
 • зазначаються мета та завдання дослідження;
 • описуються методи дослідження, використані в роботі.

У вступі також може стисло окреслюватись історія питання, що дозволяє уявити стан вивчення проблеми. Рекомендований обсяг вступу — 3–4 сторінки друкованого тексту.

 

Основна частина реферату складається з розділів і підрозділів (за необхідності може містити пункти та підпункти). Кожний розділ (і підрозділ) має назву, зазначену у змісті. Вимоги до заголовків розділів і підрозділів зазначені на с. 16.

Викладений в основній частині матеріал підпорядковується темі та меті, що визначені у вступі. В основному змісті реферату висвітлюються основні аспекти дослідження проблеми за обраною темою (теоретичне осмислення проблеми, методологічні підходи, практичне вирішення завдань тощо).

У кінці кожного розділу необхідно зробити висновки, у яких узагальнюються викладені в розділі теоретичні, методологічні та практичні аспекти як результат вирішення поставлених завдань.

Рекомендований обсяг основної частини — 20–25 сторінок друкованого тексту.

Висновки — судження, які є логічним узагальненням цілісного теоретичного і практичного вирішення завдань наукового пошуку. У висновках варто зверну увагу на такі аспекти:

 • висновки повинні бути чіткими, виразними, послідовними;
 • висновки є наслідком реальних результатів дослідження відповідно до завдань наукового пошуку;
 • висновки містять оцінку одержаних результатів роботи (як позитивних, так і негативних) з урахуванням світових тенденцій вирішення завдань дослідження;
 • у висновках необхідно вказати теоретичну значущість, рекомендації щодо практичного використання результатів дослідження;
 • у висновках слід зазначити неопрацьовані питання, що охоплюються темою дослідження, які не розглянуті в роботі.

Рекомендований обсяг висновків — 2–3 сторінки друкованого тексту.

 

Вимоги до оформлення тексту

 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті. Крапка після номеру сторінки не ставиться. У нумерації враховуються всі аркуші, включаючи список використаних джерел та додатки. На титульній сторінці номер не ставиться, але вона враховується в загальну кількість сторінок, і таким чином нумерація починається зі змісту з цифри 2.

Нумерація розділів подається арабськими цифрами. В тексті реферату номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”[1], після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкових номерів.

Усі структурні частини реферату (зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) друкують симетрично до тексту великими літерами та виділяють напівжирним шрифтом, а підрозділи, висновки до розділів друкують в підбір до тексту малими літерами з першої великої та виділяють напівжирним шрифтом. Кожна структурна частина реферату обов’язково розпочинають з нової сторінки.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка (наприклад: 1.2. — другий підрозділ першого розділу. Заголовок підрозділу друкують у тому ж рядку (в кінці заголовка крапка не ставиться).

 

Вимоги до оформлення таблиць, формул, рисунків

 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад: Рис. 1.3  — третій рисунок першого розділу).

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. За необхідності до ілюстрації додають пояснювальні підписи (підрисунковий текст). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією та виділяються курсивом.

Таблиці у межах розділу нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках). У правому верхньому куті розміщують слово “Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці в межах розділу  (наприклад: Таблиця 1.4 — (четверта таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують по центру сторінки симетрично до тексту і виділяють напівжирним шрифтом. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. При перенесені таблиці на іншу сторінку над перенесеними частинами таблиці пишуть “Продовження табл.” (наприклад: Продовження табл. 1.4).

Таблицю розмішують після першого згадування про неї в тексті. У тексті повинна бути вказівка на таблицю (наприклад: Порівняння підходів науковців до розуміння сутності понять “компетенція” і “компетентність”  наведено в табл. 1.4). Таблицю розміщують у такий спосіб, щоб її було зручно читати без повороту переплетеного блоку роботи (книжкова орієнтація) або з поворотом за годинниковою стрілкою (альбомна орієнтація).

Для цифрових значень результатів дослідження у таблицях необхідно зазначати одиниці вимірювання. Якщо всі одиниці вимірювання є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться в заголовку. Величини з дробовими значеннями в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків (наприклад: 5,55; 1,01; 2,10).

 

Формули у кваліфікаційній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках (наприклад: (3.1) — перша формула третього розділу).

Приклад

Фактичне значення одно­стороннього tфкритерію при α = 0,05 розрахо­вують на основі одержаних експериментальних даних для однакових за об’ємом вибірок:

,                                                 (3.1)

де  , — середні арифметичні значення показника (середній бал, кількість відтворених понять та ін.), що відповідають студентам експериментальних та контрольних груп;

2 , 2дисперсія (розрахована відповідно для експериментальних і контрольних груп).

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула є складовою речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Пояснення значень і символів відокремлюють один від одного комою або — якщо в межах самого пояснення вже використовуються коми — крапкою з комою.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

 

Вимоги до посилань та цитувань

 

При написанні реферату необхідно коректно робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати досліджень, які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися у тих випадках, коли в них є матеріал, що не входить до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

У рефератах необхідно використовувати кінцеві посилання на літературу, які можна здійснювати через зазначення у дужках їх номера у списку літератури та вказування сторінок, на які іде посилання.

Посилання на літературу в тексті подають так: [7, с. 155], де 7 — номер джерела за списком використаних джерел, 155 — сторінка.

Посилання на декілька літературних джерел зазначають так: [1; 45; 57], або [1, с. 125; 45, с. 17; 57, с. 9], або [25 – 30].

Приклад цитати в тексті:

“Освіта є життєвою необхідністю кожної людини, лише завдячуючи їй єдиній уможливлюється суспільне відтворення Людини на культурному, науковому, економічному, технологічному, ідеологічному, політичному, мис­тецькому, релігійному та інших рівнях. Через Людину, її безпосередню участь у соці­альному відтворенні відбувається поступ держави і її народу” [10, с. 82 – 83].

Відповідне подання у списку використаних джерел:

 1. Культура і спільнота у становленні педагога: Монографія / За ред. К.М.Кларка і Т.С. Кошманової. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 382 с.

 

Вимоги до оформлення списку використаних джерел

 

Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті:
 • у хронологічному порядку, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (рекомендований при написання дисертацій).

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог міжнародних і державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів:

 • ДСТУ ГОСТ 1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”;
 • ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила складання”;
 • ГОСТ 12-93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наво­дять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторе­фераті, зазначені у Бюлетені ВАКу України — форма 23[2] (див. с. 22–28). Крім того, при оформленні списку використаних джерел варто звернути увагу на літературні джерела, наведені у списку рекомендованої літератури (див. с. 8–15).

Таблиця 1

Приклади оформлення списку використаних джерел

Характе­рис­тика джерела Приклад оформлення
Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Два автори 1.  Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична”; вип. 1).

2.  Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромов­ська, Ю.В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

3.  Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори 1.  Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
Чотири автори 1.  Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2.  Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

Продовження табл. 1

П’ять і більше авторів 1.  Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

2.  Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія “Формування здорового способу життя молоді”: у 14 кн., кн. 13).

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1 ] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

4.  Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Капіущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

Багато­томний документ 1.Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с.

2.    Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ “Леонорм-Стандарт”, 2005. – (Серия “Нормативная база предприятия”).

Т. 1. – 2005. – 277 с.

3. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) : трилогия / А.Да­рова. – Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Куче­рявенко. – X.: Право, 2002. – . –

Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 – . – (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані історією”: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6.Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статис­тика. Ч.1 / В. Г. Бон­даренко, І. Ю. Ка­нівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. –125 с.

Продовження табл. 1

Матеріали

конферен­цій, з’їздів

1.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового  комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

3.Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. –  К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 p., Київ. T. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В.І.Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти 1.  Шипяев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X.: ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. ин-т” ; ХФТИ 2006-4).

2.  Панасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці 1.  Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02,        № 145432.

2.  Разумовский В. А. Управление Маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Ра­зумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02,            № 139876.

Продовження табл. 1

Словники 1.  Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

2.   Тимошенко З.І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з opr. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3.  Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. –  219 с.

4.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Мар­ченко]. – 2-ге вид., оновл. –    К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи 1.  Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.

2.  Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

3.  Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В.Й.Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та

нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед, статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007.

4.  Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Норма­тивний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

3.  Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного   електричного   устаткування.   Частина   2-020.

Продовження табл. 1

Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ “Леонорм-стандарт”, 2006 – . – (Серия “Нормативная база предприятия”).

Т. 5. – 2007. – 264 с.

Т. 6. – 2007. – 277 с.

2.  Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

3.  Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11с.

4.  Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліо­графічні покажчики 1.  Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2.  Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації 1.  Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. К., 2005. 276 с.
Авторе­ферати дисертацій 1.  Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

2.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва 1.  А. с. 1007970 СССР, МКІ 3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Продовження табл. 1

Патенти 1.  Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч ).
Частина книги, пері­одичного, продовжу­ваного видання 1.   Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

3. Вапькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллек­туализации компьютерных технологий / Ю.P. Вапь­кман, В.С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.

4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5 – С. 12–14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.

6.  Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

8.  Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для про­ектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст.) / Д.М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137– 202.

 

Закінчення табл. 1

Електронні ресурси 1.  Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000 – Назва з контейнера.

2.  Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во “Інфодиск”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

3.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Кос­тенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок титульного аркушу до наукового реферату

 

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра початкової та дошкільної освіти

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

для складання вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності 015 Професійна освіта

на тему:

“Підготовка вчителя початкової школи

до роботи в інклюзивному середовищі”

 

 

 

 

Виконала: Ташак Галина Романівна

Перевірила: _________________

Оцінка:   __________________

 

 

 

 

 

  

 

Львів – 2016

[1] В тексті це слово (й інші, позначені у поясненні в лапках) пишуться без лапок (РОЗДІЛ 1, Таблиця 2.1)

[2] Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. –  № 5. – С. 26–30