Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Шукайте нас у соцмережах

 

Колективна монографія 


Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми 


Нормативні документи, якими керується кафедра у своїй діяльності

 1. Статут Львівського національного університету імені Івана Франка
 2. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 3. Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка
 4. Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році
 5. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 6. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка
 7. Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 8. Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 9. Проект-положення про забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 10. Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка
 11. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 12. Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка
 13. Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 14. Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу
 15. Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін
 16. Положення про проведення практик студентів
 17. Порядок повторного вивчення окремих дисциплін
 18. Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 19. Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 20. Тимчасове положення про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 21. Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка
 22. Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
 23. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 24. Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університеті імені Івана Франка
 25. Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
 26. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
 27. Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 28. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти
 29. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти
 30. Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
 31. Правила призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 32. Постанова про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
 33. Колективний договір. Розділ 9. Соціальні гарантії та заохочення студентів, аспірантів Університету
 34. Положення про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка
 35. Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Висококваліфікованих педагогів у Львівському університеті готували ще у часи Єзуїтської Академії, оскільки отці єзуїти по праву вважалися учителями вчителів. Після перезаснування університету Йосифом ІІ викладання педагогічних дисциплін було започатковане в 1812 році. Зміст навчальних курсів під назвою “Педагогіка” або “Наука про виховання” був частиною богословської підготовки і ґрунтувався на підручниках віденських професорів А.Г. Немаєра та Е. Мільда. Перші лекції з педагогіки для студентів філософського і теологічного факультетів читав випускник Празького університету Вацлав (Вензель) Міхал Фойгт, який був першим викладачем цієї дисципліни також і в Краківському університеті. Упродовж першої половини ХІХ ст. професорами педагогіки були віце-ректор греко-католицької духовної семінарії Ян Фредерович, теолог і релігійний діяч Йосиф Ярина, фахівець з естетики і ораторського мистецтва Ігнацій Поллак, а також майбутній греко-католицький митрополит Григорій Яхимович. Їхні наступники – богослови Франц Амтманн, Людвіг Малиновський та Франц Костек – продовжували зміцнювати зв’язок педагогіки і теології.

З 1871 року у Львівському університеті було розмежовано педагогічну підготовку майбутніх богословів та вчителів середніх шкіл. На теологічному факультеті її зміст залишився без змін, а на філософському – розпочався етап становлення світської педагогічної науки. Упродовж 1871–92 років цей процес скеровував Євсевій Черкавський – знакова постать для академічної педагогіки Львова. Про прагнення посилити практичний характер отримуваних студентами педагогічних знань свідчить розроблена ним тематика навчальних курсів, серед яких “Загальна педагогіка”, “Практична педагогіка”, “Педагогічні вправи”, “Педагогічна психологія”, “Гімназійна педагогіка”, “Основи дидактики”, “Про завдання психології виховання”, “Психологія у вивченні логіки, етики і педагогіки” та ін. З часом варіативність номенклатури навчальних дисциплін педагогічного циклу тільки розширювалася і наповнювалася практичною складовою.

Спроби зміцнити засади педагогічної підготовки психологічними дослідами пов’язані з науковою і викладацькою діяльністю у Львівському університеті Юліана Охоровича (1875-1882). Однак, практична психологія і заснована на аналогічних засадах педагогіка на той час не знайшла у львівських академічних колах розуміння та підтримки, у зв’язку з чим учений виїхав до Парижа, де продовжив свою наукову діяльність. Серед професорів педагогіки університету кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. були учні і наукові послідовники Євсевія Черкавського – Александр Скурський та Болеслав Маньковський. Приват-доцентом педагогіки був також визначний дидакт та історик освіти Антоній Даниш, який з 1919 року очолив кафедру педагогіки Познанського університету.

На початку ХХ ст. педагогічна підготовка у Львівському університеті набула нових форм. Зокрема, зусиллями Б. Маньковського було створено педагогічний семінар, на засіданнях якого студенти виголошували результати власних наукових досліджень. Вперше було запроваджено педагогічну практику, яка стала одним із важливих етапів набуття професійного сертифікату кандидатами на вчительські посади.

Упродовж 1902–30 років підготовкою педагогів керував визначний учений, засновник Львівсько-Варшавської філософської школи Казимир Твардовський. Його лекційні курси з дидактики, історії та теорії виховання користувалися незмінною популярністю серед студентів. Завдяки вдало побудованій та доступній подачі навчального матеріалу, а також чіткості формулювань, його вважали одним із найзначніших педагогів свого часу. Наприкінці 1920-х років лекції з педагогіки у Львівському університеті читав також краківський вчений Зиґмунт Кукульський. У 1930–37 роках підготовка вчителів на гуманістичному факультеті проводилася під керівництвом теоретика польського громадянського виховання, доцента Казимира Сосніцького, а з 1937 р. новостворену кафедру педагогіки очолив видатний дидакт Богдан Суходольський. Початок Другої світової війни перервав розвиток цього підрозділу.

Потреби вивчення історії польської освіти, викликані відновленням держави, спричинили до появи у 1923 р. на філософському (невдовзі гуманітарному) факультеті кафедри історії освіти і шкільництва. Її керівником став професор історії польської літератури Варшавського університету Станіслав Лемпіцький. При кафедрі функціонував одноіменний семінар, було здійснено спробу заснувати науковий інститут. Серед відомих згодом учених, наукове і педагогічне становлення яких відбувалося у Львівському університеті міжвоєнної доби, варто назвати імена видатного історика шкільництва Лукаша Курдибахи, а також педагога і бібліографа Антонія Кнота.

Не припинялася педагогічна підготовка студентів на теологічному факультеті. До 1918 р. тут викладався навчальний курс педагогіки, окремі елементи педагогічних знань подавалися також на лекціях з катехитики і методики. З 1885 року ці навчальні дисципліни викладалися окремо українською і польською мовами. Серед українських викладачів педагогіки слід виділити Йосифа Делькевича та Івана Бартошевського, а серед польських – Марцелія Паливоду і Блажея Яшовського. Протягом міжвоєнного періоду майбутні богослови вивчали загальне виховання, дидактику і проходили заняття у семінарі з катехитики і методики.

З 1939 р. у Львівському університеті стала функціонувати кафедра педагогіки і психології, яка отримала статус загальноуніверситетського підрозділу. У її складі певний час працювали викладачі логіки і методики викладання шкільних навчальних дисциплін. З 60-х рр. ХХ ст. кафедра остаточно набула педагогічного спрямування. При кафедрі були створені лабораторія технічних засобів навчання, психологічна лабораторія, організовано психолого-педагогічний семінар для викладачів вищих шкіл м. Львова, психолого-педагогічне відділення учнівської Малої Академії наук.

Викладачі кафедри читали базові психолого-педагогічні предмети, численні спецкурси, активно займалися науковою роботою. Кафедра стала центром вивчення педагогічної спадщини А.Макаренка. До 1985 рр. було видано 11 макаренкознавчих збірників, ініціаторові цих видань доц. Ф. Науменку було присвоєно почесне звання доктора філософії Марбурзького університету в Німеччині. Побачили світ монографії В. Савинця “Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині” (1961), Ф. Науменка “Школа Київської Русі” (1965), Є. Сявавко “Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку” (1974), Л. Баїка “За освіту для трудящих” (1983) та ін. У різні роки завідувачами кафедри були Федір Науменко, Сергій Смолінський, Митрофан Година, Галина Паперна, Василь Савинець, Борис Тимохін та Лев Баїк.

У 1991 р. кафедру розділено на дві окремі – кафедру психології, яка увійшла в структуру філософського факультету і кафедру педагогіки, що зберегла за собою загальноуніверситетський статус. У 1991–99 рр. кафедру очолював проф. Євген Клос, а з 1999 р. – доц. Дмитро Герцюк. У 2007 році кафедра отримала назву загальної та соціальної педагогіки, а 2019 року – кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. У 2015 році Д. Герцюк став деканом створеного факультету педагогічної освіти, до якого на правах співзасновниці увійшла і наша кафедра. Упродовж 2015–17 років виконувачем обов’язків завідувача кафедри була доцент Тетяна Равчина. У 2017 році завідувачем кафедри стала проф. Олена Квас.

Сьогодні кафедра загальної та соціальної педагогіки забезпечує викладання численних навчальних курсів освітнього і педагогічного спрямування на різних факультетах університету, а також керує проходженням педагогічної практики студентами університету. У 2019 році було здійснено набір на магістерську програму 011–Освітні та педагогічні науки. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Співробітники

завідувачКВАС Олена Валеріївназавідувач
професорБІЛЯКОВСЬКА Ольга Орестівнапрофесор
професорКАРАМАНОВ Олексій Владиславовичпрофесор
доцент (сумісник)ГЕРЦЮК Дмитро Дмитровичдоцент (сумісник)
доцентГОРУК Наталія Михайлівнадоцент
доцент (сумісник)ЗАГРЕВА Валентина Ярославівнадоцент (сумісник)
доцентЗАЯЧКІВСЬКА Надія Михайлівнадоцент
доцентЗАЯЧУК Юлія Дмитрівнадоцент
доцентКАЛАГУРКА Христина Іванівнадоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Лариса Онисимівнадоцент
доцентКРИВА Марія Володимирівнадоцент
доцентЛЕЩАК Теодор Володимировичдоцент
доцентМАТКОВСЬКИЙ Михайло Йосиповичдоцент
доцентМИЩИШИН Ірина Ярославівнадоцент
доцент (сумісник)ОСЕРЕДЧУК Ольга Анатоліївнадоцент (сумісник)
доцентП'ЯТАКОВА Галина Павлівнадоцент
доцентФЕДИНА Володимира Степанівнадоцент
доцентЦЮРА Світлана Богданівнадоцент
доцентЯРЕМЧУК Наталія Ярославівнадоцент
асистентКОВАЛИШИН Оксана Ігорівнаасистент
асистент (сумісник)МИХАЙЛИШИН Романа Іванівнаасистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)ТРОХАНЯК Наталія Адамівнастарший лаборант, асистент (сумісник)
лаборантФІЛІПОВИЧ Таїсія Андріївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Зразки документів для проходження педагогічної практики у 2 семестрі 2020/2021 навчального року.

 

Шкільна практика

 

Асистентська практика

 

Звертаємо вашу увагу, що головним звітним документом студента є заліковий лист педагогічної практики. Нижче ви можете відшукати потрібний зразок залікового листа та інших документів для свого факультету.

 

 • Факультет іноземних мов

магістратура переклад асистентська практика • заліковий лист

 • Історичний факультет

бакалаврат шкільна практика •

 

далі буде…

Дослідження

Вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів»

15.09.2021 | 10:35

Вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів»

Unicheck Україна та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти запрошують на вебінар «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів», який відбудеться 15 вересня 2021 року о 16:00.  
На вебінарі будуть розглядатися аспекти, які потрібно врахувати при створенні навчально методичних матеріалів, юридичні та нормативні рекомендації, які допоможуть створити програми й матеріали, що будуть відповідати вимогам сьогодення та допоможуть покращити стан академічної доброчесності у закладі освіти.
Безкоштовна реєстрація на онлайн зустріч за посиланням: https://cutt.ly/OWHxRXI

Читати »

Зусріч з першокурсниками ОС Бакалавр факультету педагогічної освіти

28.08.2021 | 11:10

 
ВАЖЛИВО!!!
У середу, 1 вересня 2021 р. о 11.30
у актовій залі  Львівського державного   палацу естетичного виховання учнівської молоді (площа Є. Петрушевича, 2)
відбудеться зустріч декана факультету, заступників декана, завідувачів та викладачів кафедр, порадників академічних груп, керівників  органів студентського самоврядування  зі студентами І курсу денної форми  навчання  освітнього рівня   «Бакалавр».
Деканат ФПО
 

Читати »