Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Висококваліфікованих педагогів у Львівському університеті готували ще у часи Єзуїтської Академії, оскільки отці єзуїти по праву вважалися учителями вчителів. Після перезаснування університету Йосифом ІІ викладання педагогічних дисциплін було започатковане в 1812 році. Зміст навчальних курсів під назвою “Педагогіка” або “Наука про виховання” був частиною богословської підготовки і ґрунтувався на підручниках віденських професорів А.Г. Немаєра та Е. Мільда. Перші лекції з педагогіки для студентів філософського і теологічного факультетів читав випускник Празького університету Вацлав (Вензель) Міхал Фойгт, який був першим викладачем цієї дисципліни також і в Краківському університеті. Упродовж першої половини ХІХ ст. професорами педагогіки були віце-ректор греко-католицької духовної семінарії Ян Фредерович, теолог і релігійний діяч Йосиф Ярина, фахівець з естетики і ораторського мистецтва Ігнацій Поллак, а також майбутній греко-католицький митрополит Григорій Яхимович. Їхні наступники – богослови Франц Амтманн, Людвіг Малиновський та Франц Костек – продовжували зміцнювати зв’язок педагогіки і теології.

З 1871 року у Львівському університеті було розмежовано педагогічну підготовку майбутніх богословів та вчителів середніх шкіл. На теологічному факультеті її зміст залишився без змін, а на філософському – розпочався етап становлення світської педагогічної науки. Упродовж 1871–92 років цей процес скеровував Євсевій Черкавський – знакова постать для академічної педагогіки Львова. Про прагнення посилити практичний характер отримуваних студентами педагогічних знань свідчить розроблена ним тематика навчальних курсів, серед яких “Загальна педагогіка”, “Практична педагогіка”, “Педагогічні вправи”, “Педагогічна психологія”, “Гімназійна педагогіка”, “Основи дидактики”, “Про завдання психології виховання”, “Психологія у вивченні логіки, етики і педагогіки” та ін. З часом варіативність номенклатури навчальних дисциплін педагогічного циклу тільки розширювалася і наповнювалася практичною складовою.

Спроби зміцнити засади педагогічної підготовки психологічними дослідами пов’язані з науковою і викладацькою діяльністю у Львівському університеті Юліана Охоровича (1875-1882). Однак, практична психологія і заснована на аналогічних засадах педагогіка на той час не знайшла у львівських академічних колах розуміння та підтримки, у зв’язку з чим учений виїхав до Парижа, де продовжив свою наукову діяльність. Серед професорів педагогіки університету кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. були учні і наукові послідовники Євсевія Черкавського – Александр Скурський та Болеслав Маньковський. Приват-доцентом педагогіки був також визначний дидакт та історик освіти Антоній Даниш, який з 1919 року очолив кафедру педагогіки Познанського університету.

На початку ХХ ст. педагогічна підготовка у Львівському університеті набула нових форм. Зокрема, зусиллями Б. Маньковського було створено педагогічний семінар, на засіданнях якого студенти виголошували результати власних наукових досліджень. Вперше було запроваджено педагогічну практику, яка стала одним із важливих етапів набуття професійного сертифікату кандидатами на вчительські посади.

Упродовж 1902–30 років підготовкою педагогів керував визначний учений, засновник Львівсько-Варшавської філософської школи Казимир Твардовський. Його лекційні курси з дидактики, історії та теорії виховання користувалися незмінною популярністю серед студентів. Завдяки вдало побудованій та доступній подачі навчального матеріалу, а також чіткості формулювань, його вважали одним із найзначніших педагогів свого часу. Наприкінці 1920-х років лекції з педагогіки у Львівському університеті читав також краківський вчений Зиґмунт Кукульський. У 1930–37 роках підготовка вчителів на гуманістичному факультеті проводилася під керівництвом теоретика польського громадянського виховання, доцента Казимира Сосніцького, а з 1937 р. новостворену кафедру педагогіки очолив видатний дидакт Богдан Суходольський. Початок Другої світової війни перервав розвиток цього підрозділу.

Потреби вивчення історії польської освіти, викликані відновленням держави, спричинили до появи у 1923 р. на філософському (невдовзі гуманітарному) факультеті кафедри історії освіти і шкільництва. Її керівником став професор історії польської літератури Варшавського університету Станіслав Лемпіцький. При кафедрі функціонував одноіменний семінар, було здійснено спробу заснувати науковий інститут. Серед відомих згодом учених, наукове і педагогічне становлення яких відбувалося у Львівському університеті міжвоєнної доби, варто назвати імена видатного історика шкільництва Лукаша Курдибахи, а також педагога і бібліографа Антонія Кнота.

Не припинялася педагогічна підготовка студентів на теологічному факультеті. До 1918 р. тут викладався навчальний курс педагогіки, окремі елементи педагогічних знань подавалися також на лекціях з катехитики і методики. З 1885 року ці навчальні дисципліни викладалися окремо українською і польською мовами. Серед українських викладачів педагогіки слід виділити Йосифа Делькевича та Івана Бартошевського, а серед польських – Марцелія Паливоду і Блажея Яшовського. Протягом міжвоєнного періоду майбутні богослови вивчали загальне виховання, дидактику і проходили заняття у семінарі з катехитики і методики.

З 1939 р. у Львівському університеті стала функціонувати кафедра педагогіки і психології, яка отримала статус загальноуніверситетського підрозділу. У її складі певний час працювали викладачі логіки і методики викладання шкільних навчальних дисциплін. З 60-х рр. ХХ ст. кафедра остаточно набула педагогічного спрямування. При кафедрі були створені лабораторія технічних засобів навчання, психологічна лабораторія, організовано психолого-педагогічний семінар для викладачів вищих шкіл м. Львова, психолого-педагогічне відділення учнівської Малої Академії наук.

Викладачі кафедри читали базові психолого-педагогічні предмети, численні спецкурси, активно займалися науковою роботою. Кафедра стала центром вивчення педагогічної спадщини А.Макаренка. До 1985 рр. було видано 11 макаренкознавчих збірників, ініціаторові цих видань доц. Ф. Науменку було присвоєно почесне звання доктора філософії Марбурзького університету в Німеччині. Побачили світ монографії В. Савинця “Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині” (1961), Ф. Науменка “Школа Київської Русі” (1965), Є. Сявавко “Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку” (1974), Л. Баїка “За освіту для трудящих” (1983) та ін. У різні роки завідувачами кафедри були Федір Науменко, Сергій Смолінський, Митрофан Година, Галина Паперна, Василь Савинець, Борис Тимохін та Лев Баїк.

У 1991 р. кафедру розділено на дві окремі – кафедру психології, яка увійшла в структуру філософського факультету і кафедру педагогіки, що зберегла за собою загальноуніверситетський статус. У 1991–99 рр. кафедру очолював проф. Євген Клос, а з 1999 р. – доц. Дмитро Герцюк. У 2007 році кафедра отримала назву загальної та соціальної педагогіки, а 2019 року – кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. У 2015 році Д. Герцюк став деканом створеного факультету педагогічної освіти, до якого на правах співзасновниці увійшла і наша кафедра. Упродовж 2015–17 років виконувачем обов’язків завідувача кафедри була доцент Тетяна Равчина. У 2017 році завідувачем кафедри стала проф. Олена Квас.

Сьогодні кафедра загальної та соціальної педагогіки забезпечує викладання численних навчальних курсів освітнього і педагогічного спрямування на різних факультетах університету, а також керує проходженням педагогічної практики студентами університету. У 2019 році було здійснено набір на магістерську програму 011–Освітні та педагогічні науки. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Співробітники

завідувачКВАС Олена Валеріївназавідувач
доцентБІЛЯКОВСЬКА Ольга Орестівнадоцент
доцент (сумісник)ГЕРЦЮК Дмитро Дмитровичдоцент (сумісник)
доцентГОРУК Наталія Михайлівнадоцент
доцентЗАЯЧКІВСЬКА Надія Михайлівнадоцент
доцентЗАЯЧУК Юлія Дмитрівнадоцент
доцентКАЛАГУРКА Христина Іванівнадоцент
доцентКАРАМАНОВ Олексій Владиславовичдоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Лариса Онисимівнадоцент
доцентКРИВА Марія Володимирівнадоцент
доцентЛЕЩАК Теодор Володимировичдоцент
доцентМИЩИШИН Ірина Ярославівнадоцент
доцентП'ЯТАКОВА Галина Павлівнадоцент
доцентРАВЧИНА Тетяна Василівнадоцент
доцентФЕДИНА Володимира Степанівнадоцент
доцентЦЮРА Світлана Богданівнадоцент
доцентЯРЕМЧУК Наталія Ярославівнадоцент
асистентКОВАЛИШИН Оксана Ігорівнаасистент
асистентМАТКОВСЬКИЙ Михайло Йосиповичасистент
асистентМИХАЙЛИШИН Романа Іванівнаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)ТРОХАНЯК Наталія Адамівнастарший лаборант, асистент (сумісник)
лаборантФІЛІПОВИЧ Таїсія Андріївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Зразки документів для проходження педагогічної практики у 2 семестрі 2019/2020 навчального року.

 

 • Шкільна практика

 

 • Асистентська практика

 

Звертаємо вашу увагу, що головним звітним документом студента є заліковий лист педагогічної практики. Нижче ви можете відшукати потрібний зразок залікового листа та інших документів для свого факультету.

 

 • Факультет іноземних мов

ІV курс• шкільна практика • заліковий лист
ІV курс класична філологія • асистентська практика • заліковий лист

 

 • Історичний факультет

V курс • шкільна практика • заліковий лист
V курс • асистентська практика • заліковий лист

 

 • Факультет культури і мистецтв

ІІІ курс хореографія • шкільна практика • заліковий лист
ІV курс • муз.мистецтво • шкільна практика • заліковий лист
VI курс заочна форма • муз.мистецтво • асистентська практика • заліковий лист

 

 • Механіко-математичний факультет 

V курс заочна форма • шкільна практика • заліковий лист

 

 

далі буде…

Юлія Дмитрів – серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Освітні, педагогічні науки”

11.04.2020 | 23:37

Приємна новина!!!
На базі Дрогобицького   державного педагогічного  університету  імені Івана Франка завершився ІІ  тур  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки».
На конкурс було подано 66 наукових робіт із різних закладів вищої освіти України.
Згідно з рішенням галузевої конкурсної комісії магістрантка  І року навчання  факультету педагогічної освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки»   Дмитрів Юлія  нагороджена дипломом ІІ ступеня.
Факультетська спільнота щиро вітає Юлію Дмитрів та її наукового керівника  – доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  Ірину Мищишин  з перемогою і...

Читати »

Студентська олімпіада з Педагогіки

12.02.2020 | 22:55

Увага! Наступне повідомлення може зацікавити студентів 2-4 курсів університету, які у І семестрі 2019/2020 навчального року вивчали педагогічні курси і спецкурси або завершили її вивчення у попередніх навчальних роках.
Запрошуємо вас до участі в І етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка», яка відбудеться 21 лютого 2020 р. на факультеті педагогічної освіти (кафедра загальної педагогіки та
педагогіки вищої школи) о 11.50 у авд. 32.
Програма І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» передбачає тестування з педагогіки та творчий конкурс. Склад журі:...

Читати »

Чотирнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні»

17.12.2019 | 23:30

17 грудня 2019 року на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Чотирнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні».
У науковій дискусії взяли участь студенти II-VI курсів факультету педагогічної освіти, іноземних мов, прикладної математики та інформатики, філологічного, хімічного, філософського, історичного відділів. Учасники конференції згуртувалися аби поділитися своїми думками і напрацюваннями щодо проблем виховання та навчання, послухати колег з інших факультетів, обговорити актуальні проблеми вищої освіти України, методик середнього...

Читати »

Анонс! 14-а міжфакультетська студентська наукова конференція. 17 грудня 2019 року.

16.12.2019 | 22:35

Чотирнадцята міжфакультетська
студентська наукова конференція
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ”
17 грудня 2019 р.
Реєстрація 12.30. Початок 13.00. Місце проведення: ауд.32.
Програма конференції

Читати »

Студентська міжфакультетська наукова конференція з педагогіки

04.12.2019 | 19:51

Шановні студенти!
17 грудня відбудеться чергова – уже ХІV міжфакультетська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні».
Пропонуємо вашій увазі інформаційний лист та бланк зголошення до участі.
Звертаємо вашу увагу, що зголошення приймаються до 13 грудня включно.
Конференційні тези просимо надсилати на електронну пошту конференції до 17 грудня, а паперовий варіант передати оргкомітету конференції при реєстрації.

Читати »