Педагогіка і психологія вищої школи (ф-т прикладної математики та інформатики)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Біляковська О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Біляковська О. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Педагогіка і психологія у вищій школі» забезпечить засвоєння студентами факультету прикладної математики та інформатики теоретичних основ з педагогіки і психології вищої школи. У процесі вивчення курсу відбувається ознайомлення студентів з особливостями організації педагогічного процесу у вищій школі з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти, а також проходить професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер управлінської, організаторської та психолого-педагогічної діяльності фахівця.

Рекомендована література

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання : навч. посіб. / А. М.
Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. – 220 c.
2. Біляковська О. О. Дидактика вищої школи : навч. посібник / О. О. Біляковська, І. Я.
Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.
3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручн. [за модульно-рейтинговою системою
навчання для студ. магістратури] / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання,
2005. – 486 с.
5. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенович та ін. ;
за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
6. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч.
закладів / В. А. Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 336 с.
7. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З. І.
Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.
8. Чернілевський Д. В., Томчук М. І. Педагогіка та психологія вищої школи : Навч. посіб. / Д.
В. Чернілевський, М. І. Томчук. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут
Університету «Україна», 2006. – 402 с.
9. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352
с.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму