Біляковська Ольга Орестівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: olha.bilyakovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси

проблеми дидактики вищої та середньої школи, забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів; діагностика процесу і результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; технології оцінювання якості освіти.

Курси

Вибрані публікації

Більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Монографії, навчально-методичні посібники:

Біляковська О., Мищишин І., Цюра С.  Дидактика вищої школи : навч. посібник / О. Біляковська, І. Мищишин, С. Цюра. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 360 с.

Біляковська О. Дидактика середньої школи : текст лекцій і завдання для самоконтролю та контролю / О. Біляковська. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 162 с.

Сікорський П., Біляковська О. Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі : монографія / П. Сікорський, О. Біляковська. – Львів: ФОП Корпан, 2010. – 178 с.

Статті у фахових виданнях України та зарубіжних виданнях:

Біляковська О. Освітнє середовище у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін / О. Біляковська // Наукові записки. – Вип. 169. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 19-24. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/?option=com_content&view=article&id=4284&Itemid=1153

Біляковська О. Якість освіти: до генези поняття / О. Біляковська // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Вип. LXXVI. Том І. – Херсон, 2017. – С. 24-28. – Режим доступу: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=68

Біляковська О. Якість професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: сутність і зміст / О. Біляковська // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Покровськ, 2017. – № 2 (21). – С. 25-30.

Біляковська О. Якість освіти: історико-педагогічний аспект / О. Біляковська // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного ун-ту ім. П. Тичини. – Умань, 2017. – Вип. 16. – С. 261-367. – Режим доступу: https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Pidhotovka-vchytelya–16.pdf

Біляковська О. Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір / О. Біляковська // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Вип. LXXХ. Том ІІ. – Херсон, 2017. – С. 125-129. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=84

Біляковська О. Проблема якості освіти в контексті вимог євроінтеграційних процесів / О. Біляковська // PRACE NAUKOWE Akademii im. J.  Długoszaw Częstochowie. Rocznik polsko-ukrainski t. XIХ. –  Częstochowa – Lwów 2017. – S. 385-392. – Режим доступу: http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Makieta%202017%20rpu%20na%20stron%C4%99%20www.pdf

Біляковська О. Вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: теоретичний аспект / О. Біляковська // Наукові записки. – Вип. 11. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 3. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 3-6. – Режим доступу: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/view/1132

Біляковська О. Професійна підготовка вчителя: виклики та перспективи / О. Біляковська // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia, 2017. – Volume 5, No. 2. – P. 13-15.

Біляковська О. Особливості дидактичної взаємодії вчителя і учня в освітньому середовищі сучасної школи / О. Біляковська // Pedagogika XXV, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod redakcją K. Rędzińskiego, M. Łapota. – Częstochowa, 2016. – S. 109-119. – Режим доступу: http://wp.ujd.edu.pl/pedagogika/uploads/pedagogika25nr2.pdf

Біляковська О. Оцінювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2013. – №. 1. – С. 95-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_1_18

Біляковська О. Навчальний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / О. Біляковська, І. Мищишин // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – № 46. – С. 7-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_46_3

Біляковська О. Діалогічний підхід як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії у ВНЗ / О. Біляковська // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.): Збірник наукових праць / за ред. Д. Герцюка, І. Мищишин. – Львів, 2016. – Том 6. – С. 386-392.

Біляковська О. Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів / О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2015. – № 53. – С. 327-332.

Біляковська О. Оцінювання навчальних досягнень учнів: традиції та перспективи / О. Біляковська // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K. Redzinskiego, D. Hertsyuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. – T. XVII. – S. 375-384. – Режим доступу: http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Rocznik_17_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.PDF

Біляковська О. Модифікація лекції у сучасному освітньому середовищі / О. Біляковська // Вища освіта України. – 2014. – № 3 (54). – С. 38-42.

Біляковська О. Педагогічна майстерність учителя (контрольно-оцінювальний аспект) / О. Біляковська // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K. Redzinskiego, D.  Hertsyuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2014. – T. XVI. – S. 145-154. – Режим доступу: http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Rocznik_p_u_16.pdf

Біляковська О. Модифікація оцінювання у новітньому форматі уроку [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 8. – С. 106-108.

Біляковська О. Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу [Електронний ресурс] / О. Біляковська, А. Мельничин // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 77-84.

Біляковська О. Діалог культур у фаховій підготовці педагога / О. Біляковська, Л. Мацевко-Бекерська // Kultura – Przemiany – Edukacja. – T. 1. – Mysl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2013. – S. 150-168. – Режим доступу:  http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=1913

Біляковська О. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 336-340.

Біляковська О. Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8(2). – С. 26-31.

Біляковська О. Оцінювання навчальної діяльності школярів: комунікативний дискурс [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 4. – С. 39-42.

Біляковська О. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя в дискурсі педагогічної концепції В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2012. – Вип. 18. – С. 39-42.

Біляковська О. Самоосвіта як чинник формування особистості / О. Біляковська, Т. Лещак // Mysl i practika edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – Т 2. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. – Rzeszów: W-wo Un-tu Rzeszowskiego, 2012. – S. 417-424.

Біляковська О. Професійна компетентність учителя як складова ефективної педагогічної діяльності / О. Біляковська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2012. – №. 7. – С. 229-234.

Біляковська О. Інтерактивні технології навчання як ефективний засіб підвищення якості педагогічної підготовки студентів у класичному університеті [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4(2). – С. 55-60.

Біляковська О. Проблеми педагогічної підготовки викладача вищої школи в умовах інтеграційних освітніх процесів / О. Біляковська // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 490.– Чернівці, 2009. – 290 с. – С. 14-19.

Біляковська О. Використання модульної технології у процесі вивчення математики / О. Біляковська // Математика в школах України. – 2007. – № 13-14. – С. 30-32.

Біляковська О. Аналіз контролю та оцінювання навчальних досягнень старшокласників у практиці сучасної школи / О. Біляковська // Рідна школа. – 2007. –  № 3. –  С. 19-20.

Біляковська О. Впровадження модульної технології у навчальний процес загальноосвітньої школи / О. Біляковська // LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY. – T. XXV – 2005. – S. 37-42

Наукова біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працювала вчителем математики. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.

2003 – 2007 рр. – навчалась в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка.

2006 р. – асистент кафедри педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

2011 р. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

Читає курси «Педагогіка», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка і психологія у вищій школі», «Вступ до педагогічної професії», «Технології оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів (студентів)».

Наукові зацікавлення: дидактика вищої та середньої школи; проблеми забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів; питання міжособистісної взаємодії суб’єктів освітнього процесу; технології оцінювання навчальних досягнень студентів (учнів).

2013 р., 2016 р. – проходила стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

2017 р. – стажування в університеті ім. П. Й. Шафарика (м. Кошице, Словаччина) в рамках Міжнародної програми «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід».

2017 р., 2018 р. – учасниця семінарів-тренінгів в рамках міжнародного проекту Еразмус + «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET).

Автор понад 100 наукових публікацій з педагогіки, теорії та методики навчання.

Нагороди

Почесна грамота МОН України (1998 р.)

Грамота Львівського національного університету ім. Івана Франка (2015 р.)

Розклад