Біляковська Ольга Орестівна

Посада: професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: olha.bilyakovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

Проблеми освіти, сучасної дидактики; якість освіти; забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців; цифровізація освіти; оцінювання успішності студентів / учнів; порівняльні дослідження в галузі освіти.

Курси

Вибрані публікації

Більше 180 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Монографії, навчально-методичні посібники:

Біляковська О. Якість професійної підготовки як запорука конкурентоспроможності фахівців на світовому ринку праці. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. ред. В. В. Іванишин. Херсон: Олді+, 2022. 422 с. ISBN 978-966-289-635-0

Біляковська О. Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні: порівняльний аналіз : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 440 с. ISBN 978-617-10-0570-9

Bilyakovska O. Professional training of a modern teacher of natural and mathematical sciences: quality focus. Sustainable Education as Way of bringing People Together – Multiple Stories From Europe / eds. V. Haluzyak, R. Kucha, A. Vykhrusch. Łódź: Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, 2018. S. 183–202. ISBN: 978-83-64971-50-1

Біляковська О., Мищишин І., Цюра С.  Дидактика вищої школи : навч. посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 360 с.

Біляковська О. Дидактика середньої школи : текст лекцій і завдання для самоконтролю та контролю. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 162 с.

Сікорський П., Біляковська О. Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі : монографія. Львів: ФОП Корпан, 2010. 178 с.

Статті у фахових виданнях України та зарубіжних виданнях:

Bilyakovska O. Ensuring the Accessible Educational Environment under Martial Law: Results of the Survey /  N. Horuk, O. Karamanov. Studies in Comparative Education. 2023. DOI: 10.31499/2306-5532.1.2023.288416

Біляковська О., Біницька К. Студентоцентрований підхід як нова парадигма якості освітнього процесу у закладах вищої освіти. Гуманітарний форум : науковий журнал. 2023. Т. 1. № 1. С. 9–14. DOI: https://doi.org/10.60022/1(1)-2GF

Біляковська О., Сікорський П. Психолого-педагогічні умови забезпечення принципу наступності навчання учнів у закладах загальної середньої освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2023. Вип. 38. С. 218–231. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2023.38.11866

Bilyakovska O. Education as an open system and education as a process of organizing e-learning in the online space in the context of a variable definition of the phenomenon “quality”  / T. Miyer, S. Omelchuk,
N. Rudenko, L. Romanenko, Z. Fedirko. AD ALTA. Journal of Interdisciplinary Research. 2023. Vol. 13. Issue 1. P. 69–75. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130134/papers/A_10.pdf

Bilyakovska O. Educational Environment: Accessability and Safety / N. Horuk, O. Karamanov. Studies in Comparative Education. 2022. № 2 (44). DOI: https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2022.270876

Bilyakovska O. Information and Communication Technologies for Training Future Teachers: An Adaptation to the Aspects of the Postmodern Society / L. Bidenko, Y. Burnos, N. Pylypenko-Fritsak, N. Demyanenko. Postmodern Openings. 2022. 13 (3). 106–121. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.3/479

Bilyakovska O. Modern Information Technologies for Teaching and Control of Knowledge Acquisition of Older Preschoolers and Primary School Students / I. Shcherbiak, I. Kuzmа, K. Binytska, O. Halian,
O. Yankovych. 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). 2022. Р. 559–563. DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT54803.2022.9912744

Bilyakovska O. Quality management in higher education: Developing the methodology on the basis of total quality management / L. Krymets, О. Saienko, O. Bilyakovska, O. Zakharov, D. Ivanova. Review of Education. 2022. 10. e3322. DOI: https://doi.org/10.1002/rev3.3322

Біляковська О. Тест як ефективний засіб оцінювання якості знань студентів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2022. Вип. 204. С. 16–20. DOI: 10.36550/2415-7988-2022-1-204-16-20

Біляковська О. О. Бенчмаркінг як важливий інструмент удосконалення системи управління якістю освіти в університеті. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2021. Вип. 201. С. 10–13. DOI: 10.36550/2415-7988-2021-1-201-10-13

Біляковська О. О. Зовнішній аудит як інструмент удосконалення системи управління якістю в університетах Республіки Польща / О. П. Біницька, О. О. Біляковська. Педагогічний альманах: зб. наук. праць. 2021. Вип. 50. С. 176–188. DOI: https://doi.org/10.37915/pa.vi50.321

Bilyakovska O. Quality control of educational process in higher education institutions: international experience / І. Kolodii, О. Bilyakovska, V. Мironov, І. Baida, В. Buriak. Revista on line de Política e Gestão Educacional. Araraquara.  2021. Vol. 25. N. 3. P. 2493–2505. http://dx.doi.org/ 10.22633/rpge.v25i3.15887

Біляковська О. Забезпечення якості дошкільної освіти як необхідна умова її модернізації. Pedagogika. Studia i Rozprawy. 2021. T. 30. S. 165–178. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/p.2021.30.11

Біляковська О. О. Якість університетської освіти як предмет моніторингу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Вип. 198. С. 16–19. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-198-16-19

Bilyakovska O. Higher education strategies for the 21st century: philosophical foundations and the humanist approach / Y. Mielkov, I. Bakhov, O. Bilyakovska, L. Kostenko, T. Nych. Revista Tempos e Espaços em Educação. 2021. Vol. 14 (33). e15524. DOI: https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.15524

Bilyakovska O., Mospan N., Binytska K. Assessment Model of High School Students’ Performance: Experience of Ukraine. Continuing Professional Education: Theory and Practice. 2021. № 3 (68). С. 7–18. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.3.1

Біляковська О. О. Якісна професійна підготовка майбутніх учителів у контексті аксіологічної парадигми педагогічної освіти. Педагогічні науки: теорія та практика. 2021. № 2 (38). С. 107–111. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-17

Bilyakovska О. The Phenomenon of Learning in a Museum in a Modern Educational Space: Opportunities of Using Smart Technologies / O. Karamanov, O. Bilyakovska. Czech-polish historical and pedagogical journal. 2020. Vol. 12. No. 2. P. 146–152. URL: https://journals.muni.cz/cphpjournal/article/view/15552

Біляковська О. Сучасні підходи до забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів. Pedagogika. Studia i Rozprawy. 2020. T. 29. S. 91–102. URL: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/Pedagogika/article/view/1199/1048

Біляковська О. О. Якість освітнього процесу як чинник підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 28. Т. 1. С. 159–165. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208574 URL: http://www.aphn-journal.in.ua/28-1-2020

Біляковська О. О. Якісна професійна підготовка як основа успішної професійно-педагогічної діяльності майбутнього вчителя. Vzdelávanie a Spoločnosť V / Eds. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. S. 148-154. URL: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14

Біляковська О. О. Нормативно-правові засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. Вип. 20. Т. 1. С. 86–89. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2020-20-1-18 URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/20-1-ukr

Біляковська О. О. Методологічні підходи до вивчення системи професійної підготовки майбутніх вчителів у контексті забезпечення якості. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наук. праць. 2020. Вип. 72. С. 69–73. URL: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/72-2019/part_1/18.pdf

Bilyakovska O. Harmonization of pedagogical theory and methodological knowledge as an important constituent of qualitative professional training of future teachers. Kultura – Przemiany – Edukacja. Edukacja. T. VII. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów, 2019. S. 174–183. DOI: 10.15584/kpe.2019.7.12 URL: http://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/98b305f0490a5681f21742753e3ab3dd/VII-2019.pdf

Біляковська О. О. Компетентнісна парадигма якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та Республіці Польща. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 183. С. 65–69. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/430

Біляковська О. О. Концептуалізація якості підготовки майбутніх вчителів в системі професійної освіти Республіки Польща. Педагогічний дискурс: зб. наукових праць. Хмельницький, 2019. Вип. 27. С. 28–34. DOI: 10.31475/ped.dys.2019.27.03 URL: http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1018/938

Біляковська О. О. Вища освіта: шлях до забезпечення якості. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 10. Т. 1. С. 93–96. URL: http://innovpedagogy.od.ua/10-1-ukr

Біляковська О. О. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх вчителів: рефлексії польських та українських дослідників. Pedagogika. Studia i Rozprawy. 2019. T. 28. S. 97–110. DOI: https://doi.org/10.16926/р.2019.28.08  URL: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/Pedagogika/issue/view/68

Біляковська О. О. Професійна підготовка майбутніх вчителів у Республіці Польща: аксіологічний підхід. Витоки педагогічної майстерності. зб. наук праць. Полтава, 2019. Вип. 23. С. 9-13. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13706

Біляковська О. О. Система внутрішнього забезпечення якості університету як основа якісної професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 14. Т. 1. С. 33–37. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-14-1-6 

URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/14/part_1/8.pdf

Біляковська О. О. Праксеологічний підхід як основа якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та Польщі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 177. Ч. 1. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 49-53. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/pedagogy/NZ_177_ch_1_2019.pdf

Біляковська О. Контрольно-оцінювальна діяльність у дискурсі професійної підготовки майбутнього вчителя. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. LXXХІV. Том 2. С. 73–77. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_84/part_2/16.pdf

Біляковська О. Освітнє середовище у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. Вип. 169. С. 19-24. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/?option=com_content&view=article&id=4284&Itemid=1153

Біляковська О. Якість освіти: до генези поняття. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. Вип. LXXVI. Том І. С. 24-28. URL: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=68

Біляковська О. Якість професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: сутність і зміст. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Покровськ, 2017. № 2 (21). С. 25-30.

Біляковська О. Якість освіти: історико-педагогічний аспект. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного ун-ту ім. П. Тичини. 2017. Вип. 16. С. 261-367. URL: https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Pidhotovka-vchytelya–16.pdf

Біляковська О. Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. Вип. LXXХ. Том ІІ. С. 125-129. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=84

Біляковська О. Проблема якості освіти в контексті вимог євроінтеграційних процесів. PRACE NAUKOWE Akademii im. J.  Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński.  Częstochowa – Lwów, 2017. T. XIX. S. 385-392. URL: http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Makieta%202017%20rpu%20na%20stron%C4%99%20www.pdf

Біляковська О. Вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: теоретичний аспект. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 20147. Ч. 3. Вип. 11. С. 3-6. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/view/1132

Біляковська О. Професійна підготовка вчителя: виклики та перспективи. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. Slovakia, 2017. Vol. 5, No. 2. P. 13-15.

Біляковська О. Особливості дидактичної взаємодії вчителя і учня в освітньому середовищі сучасної школи. Pedagogika. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / pod red. K. Rędzińskiego, M. Łapota. Częstochowa, 2016. T. XXV. S. 109-119. URL: http://wp.ujd.edu.pl/pedagogika/uploads/pedagogika25nr2.pdf

Біляковська О. Оцінювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2013. № 1. С. 95-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_1_18

Біляковська О., Мищишин І. Навчальний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. № 46. С. 7-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_46_3

Біляковська О. Діалогічний підхід як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії у ВНЗ. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.) : Збірник наукових праць / за ред. Д. Герцюка, І. Мищишин. Львів, 2016. Т. 6. С. 386-392.

Біляковська О. Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2015. № 53. С. 327-332.

Біляковська О. Оцінювання навчальних досягнень учнів: традиції та перспективи. Rocznik Polsko-Ukraiński / pod. red. K. Redzinskiego, D. Hertsyuka. Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Częstochowie, 2015. T. XVII. S. 375-384. URL: http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Rocznik_17_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.PDF

Біляковська О. Модифікація лекції у сучасному освітньому середовищі. Вища освіта України.  2014. № 3 (54). С. 38-42.

Біляковська О. Педагогічна майстерність учителя (контрольно-оцінювальний аспект). Rocznik Polsko-Ukraiński / pod. red. K. Redzinskiego, D. Hertsyuka. Czestochowa-Lwow : Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Częstochowie, 2014. T. XVI. S. 145-154. URL: http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Rocznik_p_u_16.pdf

Біляковська О. Модифікація оцінювання у новітньому форматі уроку. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2014. Вип. 8. С. 106-108.

Біляковська О. Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу. Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. 2013. Вип. 29. С. 77-84.

Біляковська О., Мацевко-Бекерська Л. Діалог культур у фаховій підготовці педагога. Kultura – Przemiany – Edukacja.  T. 1. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów, 2013. S. 150-168. URL:  http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=1913

Біляковська О. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя: теоретичні аспекти. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 14. С. 336-340.

Біляковська О. Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності майбутнього вчителя. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013.  № 8(2). С. 26-31.

Біляковська О. Оцінювання навчальної діяльності школярів: комунікативний дискурс. Імідж сучасного педагога. 2013. № 4. С. 39-42.

Біляковська О. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя в дискурсі педагогічної концепції В. О. Сухомлинського. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2012. Вип. 18. С. 39-42.

Біляковська О., Лещак Т. Самоосвіта як чинник формування особистості. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Т 2. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. Rzeszów, 2012. S. 417-424.

Біляковська О. Професійна компетентність учителя як складова ефективної педагогічної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2012. №. 7. С. 229-234.

Біляковська О. Інтерактивні технології навчання як ефективний засіб підвищення якості педагогічної підготовки студентів у класичному університеті. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4(2). С. 55-60.

Біляковська О. Проблеми педагогічної підготовки викладача вищої школи в умовах інтеграційних освітніх процесів. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 490.  2009. С. 14-19.

Біляковська О. Використання модульної технології у процесі вивчення математики. Математика в школах України. 2007. № 13-14. С. 30-32.

Біляковська О. Аналіз контролю та оцінювання навчальних досягнень старшокласників у практиці сучасної школи. Рідна школа. 2007. № 3. С. 19-20.

Біляковська О. Впровадження модульної технології у навчальний процес загальноосвітньої школи. LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY. T. XXV. 2005. S. 37-42.

Наукова біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працювала вчителем математики. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.

2003 – 2007 рр. – навчалась в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка.

2006 р. – асистент кафедри педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Науковий керівник: доктор пед. наук, професор П. І. Сікорський.

2011 р. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

2020 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща та в Україні» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий консультант: доктор пед. наук, професор, академік НАПН України С. О. Сисоєва.

2021 р. – професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Наукові зацікавлення: проблеми освіти, сучасної дидактики; забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців; цифровізація освіти; оцінювання успішності студентів / учнів; порівняльні дослідження в галузі освіти.

З 2019 р. експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Член ред. колегії наукових журналів «Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)»; «Гуманітарний форум»; «The Modern Higher Education Review» (включено до переліку електронних наукових фахових видань України (категорія «Б»), науково-метричної бази Index Copernicus).

Наукові стажування:

2013 р., 2016 р. – Інститут педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

2017 р. – Університеті ім. П. Й. Шафарика (м. Кошице, Словаччина) в рамках Міжнародної програми «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід».

2017 р., 2018 р. – учасниця семінарів-тренінгів в рамках міжнародного проекту Еразмус + «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET).

2019 р. – Інститут педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

2020 р. – ВНЗ «Український Католицький Університет». Факультет наук про здоров’я.

2021 р. – Вища лінгвістична школа м. Ченстохова (Польща) в рамках Європейського освітнього проєкту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Educational Practice».

2022 р. – Інститут педагогіки Природничо-гуманітарного університету у Сєдльцях (Польща) за програмою «Modern education in Poland: from regulatory documents to the peculiarities of the organization».

2023 р. – курси «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (базовий, середній і поглиблений рівень).

2023 р. – курси «Правничі студії для викладачів».

2023 р. – Нідерландська Академія Бізнесу  (NLBA): дистанційне Міжнародне науково-методичне стажування «Communication as a Factor of Transparency of Social Interaction: Psychological, Historical, legal, Economics and Political Dimensions».

Автор понад 180 наукових праць з педагогіки, теорії та методики навчання.

Нагороди

Почесна грамота МОН України (1998 р.)

Грамота Львівського національного університету ім. Івана Франка (2015 р.)

Розклад