Педагогіка (філологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Біляковська О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Біляковська О. О.
Лещак Т. В.
Ковалишин О. І.

Опис курсу

Вивчення навчальної дисципліни студентами філологічного факультету забезпечить загальнопедагогічну підготовку у процесі вивчення основних здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної теорії і практики; дасть змогу отримати уявлення про навчання та виховання особистості. У процесі вивчення курсу відбувається набуття навиків орієнтування в закономірностях, принципах навчання та виховання; проходить опанування знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання, а також оволодіння елементарними навичками ефективного спілкування, аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій; відбудеться ознайомлення з прогресивними дидактичними ідеями та теоріями, спрямованими на вдосконалення розвитку сучасної школи; оволодіння теоретичними основами використання методів науково-педагогічних досліджень та дидактичного діагностування.  

Рекомендована література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – К., 2008.
2. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посібник / В. Галузинський,
М. Євтух. – К., 1995.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.
4. Біляковська О. Дидактика середньої школи : текст лекцій і завдання для самоконтролю та
контролю / О. Біляковська. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 162 с.
5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л.
Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003.
6. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. навч. посібник / В.І.
Лозова, Г.В. Троцко. – Х. : ОВС, 2002.
7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є. Мойсеюк.– К. : КДНК, 2001.
8. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К., 2002.
9. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології : навч. посібн. – К., 1996.
10. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Т.С. Кошманової. – Львів, 2005.
11. Педагогічна майстерність : підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.
12. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.
13. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академія. – 2002.
14. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посібн. – К., 2002.
15. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посіб. / В.В. Ягупов. – К., 2002.
16. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: навч. посіб. / Н.В. Якса. – К., 2007.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму