Вступ до педагогічної професії (ф-т прикладної математики та інформатики)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Біляковська О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Біляковська О. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Вступ до педагогічної професії» забезпечить засвоєння студентами ІІ курсу факультету прикладної математики та інформатики (014 – середня освіта) змісту педагогічної діяльності, її суспільного значення; допоможе сформувати загальне уявлення про структуру, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності; про цілісну професійну діяльність майбутнього вчителя, його особи; допоможе отримати уявлення про деякі шляхи оволодіння педагогічною майстерністю, про підвищення вимог до особистості вчителя в сучасних умовах, особистісно-орієнтований підхід до учнів, знання про творчу професійну діяльність педагогів-новаторів; також сприятиме здобуттю знань, виробленню вмінь і навичок для успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.
2. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. /
Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.
3. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.:
«Академвидав», 2010.
4. Педагогічна майстерність: підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.
5. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.
6. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2009.
7. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: навч.-метод. посібн. – К., 2002.
8. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: навч. посібник / Н.В. Якса. – К., 2007.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму