Конфлікти в педагогічній діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Горук Н. М.ФПО-51, ФПШ-51, ФПО-51з, ФПШ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПО-51доцент Горук Н. М.
ФПШ-51доцент Горук Н. М.
ФПШ-51здоцент Горук Н. М.
ФПО-51здоцент Горук Н. М.

Опис курсу

Курс спрямований на розвиток у майбутніх педагогів системи знань й розуміння природи конфлікту у навчально-виховному процесі, а також умінь застосування конструктивних способів його розв’язання у різних педагогічних ситуаціях. Опанування змісту курсу посилює у студентів відчуття відповідальності за конструктивне вирішення педагогічних конфліктів; знижує рівень боязні можливих суперечностей, непорозумінь у професійній діяльності; формує у них готовність до аналізу конфлікту та самостійного прийняття рішень у процесі його розв’язання.

Рекомендована література

Основна
1. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства: Посібник/ За ред.. Шведа Ю.Р. –Львів: Фонд
«Україна-Європа», 2001.
2. Клименских, М. В. Педагогические конфликты в школе : [учеб. пособие] / М. В. Клименских,
И. А. Ершова ; М-во образования и науки Рос. Фед., Урал, федерал, ун-т. – Екатеринбург: Изд-во
Урал, ун-та, 2015. — 76 с.
3. Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-
педагогічний аспект. – [Навч.-метод. посібник] / – К.: ФОП Стеценко В.В. – 2016. – 192 с.
4. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. — К.: МАУП, 2003. — 360 с.
5. Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами. Навчальний
посібник. –Київ, 2007.
6. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. /М.В. Цюрупа.
– К.: Кондор, 2004. – 172 с.
7. Jeong, Ho-Won. Understanding Conflict and Conflict Analysis / Ho-Won Jeong. – Los Angeles, US:
Sage Publication Ltd, 2008. – 263 p.
8. Peacebuilding toolkit for educators: high school lessons / Alison Milofsky, editor; with contributions by
Kristina Berdan [et al.]. – Washington, DC: US Institute of Peace Press, 2011. – 130 p.
9. Runde, Craig E. Developing your conflict competence: a hands-on guide for leaders, managers,
facilitators, and teams / Craig E. Runde, Tim A. Flanagan. – San Francisco: Jossey-Bass, 2010. – 270 p.

Додаткова:
1. Галаган В.Я. Психологія конфлікту: Навчально-методичний посібник для підготовки магістрів усіх
форм навчання / В.Я Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич, О.О.Фурса. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 422 с.
2. Герасіна Л.М., Панов М.І., Осіпова Н.П. та ін. Конфліктологія /За ред Л.Н. Герасіної, М.І. Панова .
– Х.: Право, 2002. – 256 с.
3. Гірник А.М. Основи конфліктології. –К.: ВП НАОУ, 2001.
4. Конфлікти в педагогічному процесі // Конфліктологія : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / 5. П. С.
Прибутько, Р. В. Михайленко, Л. М. Дубчак, М. М. Роговенко ; М-во освіти і науки України, Київ.
нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – С. 65–70.
5. Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. – К.: ВНЕШТОРГИЗДАТ, 1991

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус