Педагогічна майстерність (ф-т іноземних мов)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Для студентів У курсу факультету іноземних мов освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр І»

Курс передбачає формування у студентів системи знань, умінь самоорганізації, саморегулювання педагогічної діяльності в освітніх закладах, спрямованої на розвиток особистості молодої людини.

Метою вивчення курсу є формування у студентів педагогічної позиції, професійної компетентності та готовності до організації педагогічної діяльності належного рівня майстерності у навчальних закладах. Його тематика й зміст сприяють розвитку у них розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії педагога з учнями/студентами як рівноправними суб’єктами та партнерами; водночас поглиблюють знання, уявлення студентів про компетентну, кваліфіковану організацію навчально-виховного процесу у закладі середньої чи вищої освіти. Вивчення курсу «Педагогічна майстерність» відбувається шляхом організації діалогічної взаємодії викладача й студентів, у процесі якого майбутні педагоги осмислюють власний життєвий досвід, конструюють особистісні професійні погляди про педагогічну діяльність. З метою формування у студентів системи знань, умінь майстерної організації навчально-виховного процесу лекції й практично-семінарські заняття з курсу охоплюють дискусії, діалоги, аналіз різноманітних педагогічних ситуацій, виконання практичних, ситуаційних вправ, організацію ділових, рольових ігор, імітацію різноманітних фрагментів навчально-виховного процесу, а також мікровикладання.

Рекомендована література

Базова

 1. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. Пособие. М., 2003.
 2. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. Ростов-н/Д., 2003.
 3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. К., 2002.
 4. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К., 1997.
 5. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учеб. пособие. М., 2007.
 6. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.
 7. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.Зязюна. К., 2004.

 

Допоміжна

 1. Белухин Д.А.. Личностно ориентированная педагогика. М., 2005.
 2. Байкова Л.А.., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: 1Учеб. пособие. М., 2000.
 3. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005.
 4. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.
 5. Кошманова Т., Брайс Л., Голм Г., Равчина Т. Педагогіка для громадянського суспільства: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.С. Кошманової. Львів, 2005.
 6. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. К., 1981.
 7. Учителю о педагогической технике /Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1987.
 8. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. М.,

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму