Тренінг толерантності та креативності (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент П'ятакова Г. П.ФПО-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Вивчення вибіркової дисципліни «Тренінг толерантності та креативності» сприятиме
надати магістрантам І курсу факультету педагогічної освіти (спеціальність 011 –
освітні, педагогічні науки, кваліфікації: магістр освітніх, педагогічних наук;
професіонал з експертизи та організації освітнього простору) необхідні знання, які
обов’язкові для організування суб’єктно-суб’єктного середовища у подальшій
професійній діяльності засобами тренігових технологій, сформувати професійні
компетентності викладача ЗВО.

Рекомендована література

Базова:

1.Грива О. А. Толерантність освіти як передумова толерантного суспільства / О. А.
Грива. Мультиверсум. Філософський альманах, 2007. № 66. С. 311.
2.Декларація принципів толерантності. Міграція і толерантність в Україні: Зб. ст. / За
ред. Я. Пилипинського. Київ: Стилос, 2007.С. 175  182.
3.Дзюба В. І. Соціально-педагогічні основи формування гуманістичних ціннісних
орієнтацій студентської молоді: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Дзюба Віталій
Іванович. Київ, 1994. – 205 с.
4. Довгополова Я. В. Формування толерантних відносин студентів у полікультурному
середовищі вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 /
Довгополова Яна Володимирівна. Харків, 2007. – 209 с.
5.Педагогіка для громадянського суспільства: навчальний посібник для студентів
педагогічних спеціальностей / За ред. д-ра пед. наук Т.С. Кошманової. Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 382 с.
6.Педагогіка творчості: роб. навч. прогр. для спеціальності 8.18010021 «Педагогіка
Вищої школи» (галузь знань: 1801 «Специфічні категорії», освітньо-кваліфікаційний
рівень «магістр», за вимогами кредитно-модульної системи) / М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; [розробн. Сисоєва С.О.]. Київ:
ВП «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – 81 с.
7.П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально-
методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів: навч.-метод. посібник.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 120 с.
8.П’ятакова Г. Рольові імітаційні ігри та їх застосування у навчальному процесі вищої
школи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка: навч.-метод. посібник, 2005.
– 71 с.
9. П’ятакова Г. Формування толерантності у магістрів в умовах університетської освіти.
“Myśl I praktyka educacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych”.T.2. Możliwości i zagrożenia
dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO. 2012. – C.106-113.
10. П’ятакова Г. П., Біляковська О. О. Впровадження тренінгових технологій у процес
професійної підготовки майбутніх педагогів Нової Української школи. Перспективи та
інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), № 7(12).
Київ, 2022. – С. 326–336. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1762
11.Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний
аспект: кол. моногр. / [Ф. С. Бацевич, С. Л. Грабовська, О. В. Дарморіз та ін.]; за ред. д-
ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. — Львів: ЛНУ імені І.Франка 2012.  330 с.
12.Туриніна О. Л. Психологія творчості / О. Л. Туриніна. К.: МАУП, 2007. – 160 с.
13.Halyna Pіatakova, Nadiya Yashyn, The Problem of Educating the Succeeding Generations
in the Spirit of Tolerance. Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe
for Wellbeing of all Inhabitants [editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak]. Spoleczna
Akademia Nauk, Łodź. Studia I Monografia №73. Łodź – Warshawa ,2017. – S. 103–120. –
430 s.

Додаткова література:

1.Зарівна О. Т. Мова як чинник формування толерантності студентської молоді в
глобалізованому суспільстві: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Зарівна Оксана
Тимофіївна. Київ, 2008. – 187 с.
2.Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи. Зб.
наук. праць полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Серія «Педагогічні науки». Вип. 3 (50). Полтава, 2006. – С.215-219.
3.П’ятакова Г. Педагогічна підготовка магістрів-філологів у Львівському університеті в
контексті трансгресійних змін. ROCZNIK POLSKO-UKRAINSKI tom XVII pod redakcją
Kazimierza Rędzinskiego Dmitra Herciuka PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Częstochowa – lwów, 2014. – S. 133-143.
4.П’ятакова Г. Тренінг як засіб адаптації студентів до педагогічної діяльності.
Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів, 2002. № 6. – С. 282-285.
5.П’ятакова Г. Тренінг як педагогічна технологія на заняттях з курсу “Педагогіка”
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.17. Ч.2. Львів, 2003. – С. 99-
105.
6.П’ятакова Г. Розвиток креативності у магістрів-філологів засобами дидактичної гри.
Креативність і творчість. Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. Тематичний випуск. – № 1.
Київ, 2009. – С. 202-208. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/05/2rozvutok-kreatuvnostiPiatakowa.pdf
7.П’ятакова Г. Розвиток креативних здібностей студентів-філологів у процесі
педагогічної підготовки. Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. – T. II / Halyna Pyatakova.
[pod redakcją Jana Krukowskiego i Anny Włoch]. Kraków : Wyd-wo Wydziału
Pedagogicznego Un-tu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013.
– S. 169 – 183. (Seria: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej). URL:
https://eprints.ugd.edu.mk/8809/1/szkola_tworcza.pdf
8.П’ятакова Г. Формування громадянської позиції у магістрантів класичного
університету на заняттях з педагогіки. Edukacjca obywatelska w społecheństwach
wielokulturowych. Oficina Wydawnicza „Impuls”. Kraków, 2007. – 305-310 с. URL:
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2919/Rocznik_p_u_16_133.pdf

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус