Тренінг толерантності та креативності (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор П'ятакова Г. П.ФПО-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПО-51професор П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Вивчення вибіркової дисципліни «Тренінг толерантності та креативності» сприятиме
надати магістрантам І курсу факультету педагогічної освіти (спеціальність 011 –
освітні, педагогічні науки, кваліфікації: магістр освітніх, педагогічних наук;
професіонал з експертизи та організації освітнього простору) необхідні знання, які
обов’язкові для організування суб’єктно-суб’єктного середовища у подальшій
професійній діяльності засобами тренігових технологій, сформувати професійні
компетентності викладача ЗВО. Курс викладається в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

1.Грива О. А. Толерантність освіти як передумова толерантного суспільства / О. А.
Грива. Мультиверсум. Філософський альманах, 2007. № 66. С. 311.
2.Декларація принципів толерантності. Міграція і толерантність в Україні: Зб. ст. / За
ред. Я. Пилипинського. Київ: Стилос, 2007.С. 175  182.
3.Дзюба В. І. Соціально-педагогічні основи формування гуманістичних ціннісних
орієнтацій студентської молоді: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Дзюба Віталій
Іванович. Київ, 1994. – 205 с.
4.Довгополова Я. В. Формування толерантних відносин студентів у полікультурному
середовищі вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 /
Довгополова Яна Володимирівна. Харків, 2007. – 209 с.
5.Педагогіка творчості: роб. навч. прогр. для спеціальності 8.18010021 «Педагогіка
Вищої школи» (галузь знань: 1801 «Специфічні категорії», освітньо-кваліфікаційний
рівень «магістр», за вимогами кредитно-модульної системи) / М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; [розробн. Сисоєва С.О.]. – К.: ВП
«ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – 81 с.
6. П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально-
методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів: навч.-метод. посібник.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 120 с.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус