П'ятакова Галина Павлівна

Посада: професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: halyna.pyatakova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

• використання інтерактивних методик викладання у вищій школі, професійно-педагогічна підготовка магістрів-філологів; інноваційні технології як засіб підготовки магістрів у класичних університетах; інтерактивні методики та їхнє впровадження у навчальний процес вищої школи;
• формування стандартів шкільної освіти в Україні та ЄС;
• підготовка магістрів філологів у класичних університетах Європи (компаративний аспект)
• тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи.

Тема докторської дисертації: Тенденції професійної підготовки магістрів–філологів в університетах країн Вишеградської групи.

Стажування:
ВНЗ “Український католицький університет”, кафедра загальної та соціальної педагогіки, 16.02–16.06 2015 р., довідка № 208/15, видана 24.06.2015 р. ВНЗ “Український католицький університет”.
ЛНУ імені Івана Франка, кафедра психології, філософський факультет, довідка № 992-У, видана 06.05 2022 р.

Курси

Вибрані публікації

 1. П’ ятакова Г. Формування комунікативних компетенцій у магістра-філолога засобами інтерактивної технології навчання // Вища освіта України – Додаток 3, том V(12) – 2008. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. 513-517.
 2. П’ятакова Г. Особливості впровадження інтерактивної технології у процес педагогічної підготовки магістрів-філологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка// Вища освіта України – Додаток 4, том ІV(16) – 2009 – тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. – 419-422.
 3. П’ятакова Г. Розвиток  креативності у магістрів-філологів засобами дидактичної гри// Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Тематичний випуск. – № 1, 2009. С. 202-208.
 4. П’ятакова Г.П. Основні проблеми дидактичної підготовки магістрів-філологів  у класичних університетах / П’ятакова  Г.П. // Вища освіта України  – Додаток 4, том IV(22). Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 2010. – С. 314-321.
 5. П’ятакова Г. Формування толерантності у магістрів в умовах університетської освіти.// Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції «Педагогічна думка та освітня практика перед обличчям цивілізаційних змін» “Myśl I praktyka educacyjna w obliczu zmian cywilizacyj-nych”.T.2. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspekty-wie europejskiej. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. RZESZÓW. – 2012. –S.106-113.
 6. П’ятакова Г. Проблема методів навчання у педагогічній спадщині К. Ушинського та Г. Ващенка/ Галина П’ятакова// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 29, 2013. – С. 223-233.
 7. П’ятакова Г.П. Формування компетенції кваліфікованої інтерпретації текстів у магістрів філології у процесі професійної підготовки / Галина П’ятакова //«Іноземна філологія». Український науковий збірник. Вип. 126. Ч.2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2014. – С. 72-79.
 8. П’ятакова Г. Особливості підготовки магістрів філології в університетах України, Польщі та Росії//“PEDAGOGIKA XXII ”. PRACE NAUKOWE AKADEMII IM.JANA DLUGOSZA, 2013, с.279-290.
  П’ятакова Г. П. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX-XX ст.). / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S.171–182.
 9. П’ятакова Г. Педагогічна підготовка магістрів-філологів у Львівському університеті в контексті трансгресійних змін//ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI tom XVI pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Dmitra Herciuka, Częstochowa – Lwów., 2014. – С. 133-143.
 10. П’ятакова Г., Яшин Н. Виховання толерантності студентів як завдання сучасної вищої освіти / Галина П’ятакова, Надія Яшин // Четвертий український педагогічний конгрес. Зб. наукових праць конгресу, Львів: Сполом, 2014. – С. 389-396.
 11. П’ятакова Г. Проблема дидактичної підготовки магістрів філології в університетах України та Польщі (за результатами педагогічного експерименту)//Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том І(61) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 270-280.
 12. Галина П’ЯТАКОВА, Інноваційні технології та їхнє значення для підготовки магістрів філології в університетах України і Польщі // PEDAGOGIKA tom XXIV pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Mirosława Łapota Częstochowa – 2015.– С.185-194.
 13. Галина П’ЯТАКОВА, Наталія П’ЯТАКОВА, Особливості дидактичної підготовки магістрів філології у Львівському та Вроцлавському Університетах (за результатами педагогічного експерименту) // ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI tom XVII pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Dmitra Herciuka, Częstochowa – Lwów. – 2015.– С.263-278.
 14. П’ятакова Г. Інноваційні технології та їхнє значення для підготовки магістрів філології в
  університетах України і Польщі. PEDAGOGIKA, tom XXIV/pod redakcją Kazimierza
  Rędzińskiego Mirosława Łapota Częstochowa. 2015. S.185–194. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
  content/uploads/2015/05/piatakowa-інновація-Ченстохово.pdf .
 15. П’ятакова Г., П’ятакова Н. Особливості дидактичної підготовки магістрів філології у 
  Львівському та Вроцлавському Університетах (за результатами педагогічного експерименту). ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI, tom XVII/ pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Dmitra Herciuka, Częstochowa – Lwów. 2015. S. 263–278.
 16. Pyatakova H., Ratushnyak N. The preparation peculiarities of the masters of english philology in the European universities in the context of changing language policy. [w:] SUSTAINABLE EDUCATION AS A WAY OF BRINGING PEOPLE TOGETHER – MULTIPLE STORIES FROM EUROPE AND ABOUT/ editors: Vasul Galuzyak, Ryszard Kucha, Anatoliy Vykhrusch. Spoleczna Akademia Nauk, Łodź. Studia I Monografia № 83. Łodź – Warshawa 2018. S. 398–414. 426 s.
 17. П’ятакова Г. Особливості підготовки магістрів філології в університетах Чехії : матеріали звітн. наук. конф. факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 1. С. 63–66. 
 18. Halyna Pіatakova, Nadiya Yashyn, The Problem of Educating the Succeeding Generations in the Spirit of Tolerance / Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants/editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Spoleczna Akademia Nauk, Łodź. Studia I Monografia №73. Łodź – Warshawa 2017. – S. 103–120. – 430 s.
 19. П’ятакова Г. Особливості підготовки магістрів філології в університетах Європи// Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. Вип. 32. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 307–316.
 20. П’ятакова Г. Місія української жінки у творчій спадщині Софії Русової// Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). т. 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018. 385 с. – C. 342–351.
 21. П’ятакова Г. Тенденції розвитку освітніх зв’язків країн Вишеградської групи та України // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 33. С. 194–204.
 22. П’ятакова Г. Тенденції педагогічної підготовки магістрів – філологів в університетах країн Вишеградської групи // Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір. Збірник тез міжнародної конференції. – Львів, 2019. – С.161–162.
 23. П’ятакова Г. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах Словаччини // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 4. – 2019, с. 183–187.
 24. П’ятакова Г. Тенденції дидактичної підготовки магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи: монографія Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 496 с.
 25. П’ятакова Г. Концептуальні тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи. Зб. матеріалів конференції: XXII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. RS Global Sp. z O.O. Warsaw, Poland. 2020. C.19–26.
 26. П’ятакова Г. Стан професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах України в світлі євроінтеграції. V Всеукраїнський педагогічний конгрес /упоряд. П. І. Сікорський: зб. наук. праць. – Львів: Сполом, 2020. – С. 146– 156.
 27. П’ятакова Г. Компетентнісний підхід у НУШ у контексті формування ключових компетенцій європейця. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 32–33. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С. 108–111.
 28. П’ятакова Г. Освітні тенденції у країнах Вишеградської групи та їхня класифікація: матеріали звітн. наук. конф. факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Вип. 5. С. 176–181.
 29. П’ятакова Г. Стан професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах України в світлі євроінтеграції // Всеукраїнський педагогічний конгрес / упоряд. П. І. Сікорський: зб. наук. праць. Львів: Сполом, 2020. С. 146– 156.
 30. П’ятакова Г. Підготовка магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи: виклики, тенденції, досвід: навч.-метод. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 246 с.
 31. П’ятакова Г. Академічна мобільність як стратегія професійної підготовки магістрів: на прикладі університетів країн Вишеградської групи // «Věda a perspektivy». (Мультидисциплінарний міжнародний журнал, Чехія). 2021. С. 154-166.
 32. Piatakova, H. (Hlinchuk, Y.),. (2023). The impact of studying the life safety with the basics of labor protection course on the hardiness of future teachers. Revista Eduweb, 17(4), 183-196
 33. П’ятакова Г. П. Життєстійкість як професійна компетентність майбутнього педагога: в контексті методики викладання. «Вісник науки та освіти». Серія «Педагогіка». №6(12). Київ, 2023. С. 588–600 (Іndex Copernicus).
 34. П’ятакова Г. Сучасні тенденції розвитку педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип 38. Львів, 2023. С.207–217.

Наукова біографія

Народилася 23 жовтня 1958 році у м. Потсдам (Німеччина) у сім’ї службовця. У 1976 році закінчила Львівську середню школу №50, з 1976-81 рр. навчалася у Львівському університеті імені Івана Франка на
філологічному факультеті (російська філологія). З 1986 року працювала асистентом кафедри зарубіжної та російської літератури у Тернопільському педагогічному інституті. З 1989 року працювала у Львівському університеті на посаді асистента кафедри російської літератури.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Проза М.Д. Чулкова у контексті романної творчості XVII-XIX століть” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. З 2001 року і по цей час виконую обов’язки доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету. Отримала диплом доцента кафедри педагогіки у 2004 році.

Керувала дисертаційними дослідженнями Данилишеної Т. М. (захист 06.10. 2011 р.) та Ферт О. Г.(захист 16.12.2014 р.) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2021 р. захистила докторську дисертацію на тему “Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи” та здобула ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Hаписала та опублікувала понад 100 наукових праць, з-поміж них: 1 монографія (одноосібно), 3 колективних монографій, (2 – у співавторстві англійською мовою), статті та тези у збірниках міжнародних європейських та українських конференцій та рочніках, 9 навчально-методичних
посібників.

Розклад