Педагогіка (ф-т іноземних мов, переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Заячківська Н. М.
Ковалишин О. І.
доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Дисципліна викладається для студентів факультету іноземних мов спеціальності “Англо-український переклад” .

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до педагогічної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є:

 • оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання;
 • формування адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;
 • застосування набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Основна

 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. К., 2008.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2007.
 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К., 1996.
 4. Державна національна програма “Освіта”  (“Україна ХХІ ст.”). К., 1994.
 5. Закон України “Про освіту”. К., 2002.
 6. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. К., 2005.
 7. Кузьмінський О., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. К., 2003.
 8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. К., 2007.
 9. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2003.
 10. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002.
 11. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник. К., 2002.

Допоміжна

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. К., 1996.
 2. Амонашвілі Шалва. Педагогічні притчі: виховання серцем. Харків, 2017.
 3. Біляковська О.О. Дидактика середньої школи: Текст лекцій і завдань для самоконтролю та контролю. – Львів, 2011.
 4. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник / За заг. ред. А.М.Бойка. К., 2004.
 5. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. Львів, 1977.
 6. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1993.
 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995.
 8. Герцюк Д.Д. Навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу “Історя школи та освіти в Україні”. Львів, 1999.
 9. Дольто Франсуаза. Боротьба за дитину. Як уникнути стереотипів і штампів виховання. Харків. 2018.
 10. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки: навч. посіб. К., 2004.
 11. Енциклопедія освіти / Ред. В.Г. Кремень.  К, 2008.
 12. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. К., 2010.
 13. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20.
 14. Заячківська Н. Навчально-методичні матеріали “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі” для студентів педагогічних спеціальностей. Львів, 2001.
 15. Заячківська Н. Педагогіка: збірник тестів: навч.-метод. посіб. Львів, 2011.
 16. Караманов О.В. Визначення головних цілей уроку і виховного заходу. Львів, 2006.
 17. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки. Львів, 2009.
 18. Конвенція ООН про права дитини. К., 1997.
 19. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.
 20. Кузьмінський О., Вовк Л., Омеляненко В. Педагогіка. Завдання і ситуації: Практикум. К., 2003.
 21. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К., 1994.
 22. І. Мищишин. Форми організації навчання у середній школі. Текст лекції. Львів, 2004.
 23. Науменко Ф.І. Школа Київської Русі: лекції з історії педагогіки для студентів університету. Львів, 1965.
 24. Пятакова Г., Глотов О. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі. Тернопіль, 2002.
 25. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001.
 26. Їржі Томан. Мистецтво говорити. К., 1989.
 27. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. К., 1998.
 28. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посібник. Дрогобич,
 29. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки. К.,
 30. Скільський Д.М. Історія української педагогіки. Ілюстрований навчальний посібник. Тернопіль, 2012.
 31. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка. Львів, 2002.
 32. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005.

Інтернет-ресурси:

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму