Ковалишин Оксана Ігорівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: oksana.kovalyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • історія  освіти України у кінці ХІХ початку ХХ ст.
 • проблеми розвитку українського шкільництва, вищої освіти та педагогічної думки

Курси

Публікації

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Ковалишин О. Просвітня складова діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові (кінець ХІХ-перша третина ХХ століття). Monografia pokonferencyjna. Science, research, development. Pedagogy. Barcelona. 2019. №16. P. 33 – 36.
 2. Ковалишин О. І. Освітня благодійно-меценатська діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (кінець XIX – перша третина ХХ ст.) [Текст]. Молодий вчений. 2018. № 9. С. 45-50.
 3. Ковалишин О. Організаційно-педагогічні аспекти співпраці Наукового товариства імені Шевченка й українських студентських організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. №12. С. 137-142.
 4. Ковалишин О. Організаційно-педагогічні засади підтримки Науковим товариством імені Шевченка української початкової освіти в Галичині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019.  №5. С. 150- 155.
 5. Ковалишин О. Андрагогічна складова діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові (кінець ХІХ – перша третині ХХ століття). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки. Черкаси, 2019. № 3. С. 22- 26.№ 3, 4, 5 Видання водночас включено до переліку наукових фахових видань України

Публікації у наукових фахових виданнях України

 1. Ковалишин О. Освітньо-просвітницька діяльність Літературного товариства імені Шевченка у Львові (1873-1892 рр.). Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна.  Львів, 2016. Вип. 31. С. 226-235.
 2. Ковалишин О. Михайло Грушевський і товариство “Учительська громада” у Львові. Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. Львів, 2018. Вип. 33. С. 80 – 89.
 3. Ковалишин О. Організаційно-педагогічні засади діяльності Українського таємного університету у Львові (1921-1925 рр.). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2019. № 2 (65). С. 144-149.

Публікації, апробаційного характеру

 1. Ковалишин О. Організаційно-педагогічні засади діяльності Українського Таємного університету у Львові (1921–1926 рр.). Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи: Збірник наукових тез науково-практичної конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 37-38.
 2. Ковалишин О. Роль Наукового товариства імені Шевченка у видавництві шкільних підручників у Галичині і кінці ХІХ початку ХХ століття. Перспективи розвитку сучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 липня 2017 р. Київ: МЦНД, 2017. С. 35-36.
 3. Ковалишин О. Внесок Ярослава Біленького (1883-1945 рр.) у діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 3. С. 219-222.
 4. Ковалишин О.І. Підтримка жіночих освітньо-просвітницьких ініціатив у діяльності Наукового товариства імені Шевченка у Львові (перша третина ХХ ст.). Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ СТ.). Т. 8. Жіноча освіта і просвітництво в Україні та Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. Львів: Видавництво    Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018. С. 150-160.
 5. Ковалишин О. Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка для підтримки українських молодіжних організацій в Галичині (перша третина ХХ ст.). Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  Вип. 4. С. 198-200.
 6. Ковалишин О. Проблема вищої освіти на сторінках періодичного видання Наукового товариства ім. Шевченка “Літературно-науковий вісник” у Львові в кінці ХІХ– першій третині ХХ століття [Електронний ресурс]. Матеріали Інтернет-конференції ДВНЗ “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”: Розвиток вищої освіти в Україні: виклики ХХІ століття (7 березня 2019 р.). 2019. Режим доступу: https://conference.pu.if.ua/forum/viewforum.php?f=225
 7. Ковалишин О. Організаційно-педагогічні засади у діяльності Наукового товариства ім. Шевченка для підтримки професійної освіти. Українська освіта в контексті інтеграції та технологізації: зб. наук. праць/ за ред. О. Карпенко. Дрогобич: Редакційно- видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічний університету імені Івана Франка, 2019. С. 121 – 128.
 8. Ковалишин О. Роль В. Калиновича у моніторингу якості освіти у Галичині (перша третина ХХ ст.) // Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір: Збірник тез міжнародної наукової конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019 .С. 117-118.

Біографія

2010  – випускниця Дублянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

2010 – 2014 – студентка Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом підготовки «Початкова освіта»,  здобула кваліфікацію бакалавр початкової освіти: вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в початкових класах.

2014 – 2015 – здобула ступінь магістра за спеціальністю «Початкова освіта» у Рівненському державному гуманітарному університеті.

2015 -2019 –  аспірант кафедри “Загальної і соціальної педагогіки” Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016-2017 рр.– працювала у школі №23 м. Львова.

2017 – асистент кафедри “Загальної і соціальної педагогіки” Львівського національного університету імені Івана Франка.

2020 – захистила дисертацію на тему: “Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873-1939 рр.)” за спеціальністю “Загальна педагогіка та історія педагогіки” та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

 

 

Розклад