Культура педагогічної взаємодії

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712Ковалишин О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724Ковалишин О. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Культура педагогічного взаємодії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціальності: 014 “Середня освіта”, кваліфікації: “Інформатика”

Метою викладання навчальної дисципліни «Культура педагогічної взаємодії » є набуття майбутніми вчителями знань, умінь, навичок до продуктивної взаємодії з учнями, педагогами, батьками; готовності до налагодження педагогічного спілкування, професійної підготовки до роботи із батьками в освітньому середовищі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура педагогічної взаємодії» є:

  • ознайомлення із змістом поняття “культура”, «взаємодія», «культура спілкування»;
  • формування у майбутніх педагогів умінь організовувати педагогічну взаємодію, спілкування відповідно до культури педагогічної взаємодії;
  • набуття знань, вмінь і навичок для ефективної взаємодії у майбутній професійній діяльності з учнями, педагогами та батьками;
  • оволодіння методами, формами, прийомами, засобами та технологіями освітнього процесу для налагодження педагогічної взаємодії з
    батьками.

Рекомендована література

Перелік рекомендованої літератури з курсу Культура педагогічної взаємодії

Матеріали

Методичні вказівки до практично-семінарських занять з курсу Культура педагогічної взаємодії